دانلود مقاله ایمان سلاح انسان

word قابل ویرایش
7 صفحه
18700 تومان

ايمان سلاح انسان

فلسفه جبر دستاويز غاصبان است
انسان سرنوشت خاصي که از پيش تعيين شده باشد ندارد وتحت تاثير «جبر تاريخ » و«جبر زمان» و«محيط » نيست ، بلکه عامل سازنده تاريخ وزندگي انسان دگرگوني هائي است که در روش واخلاق وفکر وروح او به اراده خودش پيدا مي شود .

بنابراين آنها که معتقد به قضا وقدر جبري هستند ومي گويند همه حوادث به خواست اجباري پروردگار است آياتي که عکس العمل اعمال را براساس خود عمل اثبات مي کند محکوم مي شوند ، وهمچنين جبر مادي که انسان را بازيچه دست غرايز تغيير ناپذير و اصل وراثت مي داند ، ويا جبر محيط که او را محکوم چگونگي اوضاع اقتصادي وشرائط توليد مي داند از نظر مکتب اسلام وقران بي ارزش ونادرست است ، انسان آزاد است وسرنوشت خود را به دست خويش مي سازد .

انسان – با توجه به کلام الهي زمام سرنوشت وتاريخ خود را در دست دارد وبراي خود افتخار وپيروزي مي آفريند واوست که خود را گرفتار شکست وذلت مي سازد ، درد او از خود اوست ودواي او به دست خود ش ، تا در وضع او دگرگوني پيدا نشود وبا خود سازي خويشتن را عوض نکند تغييري در سرنوشتش پيد ا نخواهد شد !

صلح جهاني تنها در سايه ايمان
يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لکم عدو مبين .1
فان زللتم من بعد ما جائتکم البينات فاعلموا ان الله عزيز حکيم .2

«سلم » و«سلام » در لغت به معني صلح وآرامش است واين آيه همه افراد با ايمان را به « صلح وآرامش » دعوت مي کند، واز آنجا که روي سخن با مومنان است ،مفهوم آيه چنين مي شود که صلح وآرامش تنها در پرتو ايمان امکان پذير است، وبدون ايمان يعني تنها به اتکاي قوانين مادي هرگز جنگ واضطراب از دنيا برچيده نخواهد شد ، تنها با استفاده از نيروي معنوي ايمان است که ممکن است افراد بشر با تمام اختلافاتي که دارند ، همچون برادران ،گرد هم آيند وتشکيل حکومت جهاني بدهند وصلح در همه جا سايه بيفکند .

بديهي است امور مادي همچون : زبان ، نژاد،ثروت،منطقه جغرافيايي ، طبقات اجتماعي،همه سرچشمه جدائيها وپراکندگيها هستند ونمي توانند صلح حقيقي جهاني را که نيازمند به يک حلقه محکم اتصال درميان قلوب بشر است تامين کنند اين حلقه اتصال تنها ايمان بخدا است که مافوق اختلافات است، بنابراين صلح بدون ايمان ممکن نيست همانطور که در درون وجود انسان ودر محيط روح او نيز صلح وآرامش بدون ايمان ميسر نمي باشد .

ولا تتبعوا خطوات الشيطان
انحراف از حق وتسليم شدن در برابر انگيزه هاي عدوت ودشمني ونفاق وجنگ وخونريزي از مراحل ساده وکوچک شروع مي شود ، افراد با ايمان بايد از آغاز بيدار باشند وجلو آنرا بگيرند ، در ميان عربها نيز اين ضرب المثل معروف است « ان بدوالقتال اللطام » « يک جنگ ويرانگر از يک سيلي آغاز مي گردد».

انه لکم عدو مبين
دشمني شيطان با انسان چيز مخفي وپوشيده اي نيست ، از آغاز آفرينش آدم به دشمني با او کمر بسته وسوگند ياد نموده است که حد اکثر کوشش خود را در به ثمر رساندن اين دشمني بخرج دهد ، ولي چنانکه در جاي خود گفته ايم اين تضاد وعداوت به زيان مردم با ايمان نيست بلکه رمز تکامل آنهاست !

فان زللتم من بعد ما جائتکم البينات
برنامه روشن ، راه روشن، ومقصد هم روشن است ، وبا اين حال جائي براي «لغزش »و قبول وسوسه هاي شيطاني نيست، واگر با اين همه از مسير منحرف وپرت شديد مسلما کوتاهي از خود شماست وبدانيد خداوند هم «عزيز» (قدرتمند وتوانا) است وکسي نمي تواند از عدالت او فرار کند وهم «حکيم » است چيزي برخلاف عدالت حکم نمي کند .

پي نوشتها:

1-قران ،سوره بقره ،آيه 208
2-همان،آيه 209

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ایمان در قرآن

word قابل ویرایش
52 صفحه
18700 تومان
ایمان در قرآنراههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن(راه اول –ایمان(ایمان عبارت است از باور وتصدیق قلب به خدا ورسولش ،آنچنان باور وتصدیقی که هیچگونه شک و تردیدی بر آن وارد نشود.تصدیق مطمئن وثابت ویقینی که دچار لرزش وپریشانی نشود وخیالات ووسوسه ها در ان تأثیر نگذارد وقلب واحساس در رابطه با آن گرفتار تردید نباش ...

دانلود مقاله بررسی فراوانی آللی پلی مورفیسم 844 insertion 68 bp ژن ( CBS ) Cystathionine β - synthase در جمعیت نرمال انسانی جنوب ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
مقدمهمطالعات متعددي در زمینه ژنتیک انسانی بر روي پلی مورفیسمهاي ژنی در جمعیتهاي مختلف دنیا به انجام رسیده است . بر اساس این مطالعات اثبات شده است کههر چه قرابت ژنتیکی در ریشه هاي اصلی دو جمعیتبیشتر باشد در صد و نوع پلی مورفیسمهاي ژنی خاص در آنجمعیتها شباهت بیشتري بهم دارند .(3)مثال بارز این نوع مطالعات پلیمور ...

دانلود مقاله انسان در اندیشه امام خمینی و تأثیر آن بر بینش سیاسی ایشان

word قابل ویرایش
28 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهاز دیرباز، ارباب ادیان، اهل فلسفه و اهالی علـم، هـر کـدام در پـی شـناخت آدمـی برآمده و هر کدام به پرسشهـای مختلـف در بـاب آدمـی، پاسـخهـای متفـاوتی ارائـه کرده اند. بدیهی است که هرگونه تغییر در تفسیر ما از انسان، مسـتلزم تغییـر در چیـنش نظام سیاسی و عناصر موجود در آن است. به تعبیر دیگر، از اصول مسـلﹼم ای ...

دانلود مقاله تأملی دربارة بایستههای رسانه های ارتباط جمعی در مسیر تولید علوم انسانی اسلامی

word قابل ویرایش
28 صفحه
21700 تومان
مقدمهچیستی، چرایی و چگونگی تولید »علم دینی« را می توان سـه پرسـش کـلان و بنیـادین در قلمرو مباحث علم دینی دانست. در سال هاي اخیر هرچند موضوع »تولید علم دینی« ــ بـه ویژه در قلمرو علوم انسانی ـ بیش از پیش کانون توجه محافل علمی کشورمان قرار گرفتـه است، تلاش هاي علمی انجام شده در جهت پاسخ به پرسش هاي بنیادین آن، ...

دانلود مقاله شناخت الگوی رشد و تغییرات عناصر محیطی طبیعی و انسانساخت در منطقه دارآباد تهران با استفاده از روش پردازش تصویر به منظور شناخت پایداری منظر

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سرآغازدر نگرشهاي رایج کنونی در برنامه ریـزي و طراحـی محیطـی، بیشتر اطلاعات مقطع زمانی خاص با عنوان وضـع موجـود و در قالـب عــواملی نظیرشــیب، جهــت، توپــوگرافی، خاك،پوشــش گیــاهی و....مورداستفاده وتحلیل قرار مـیگیـرد و بـر اسـاس آن برنامـه هـا و طرحهاي قاطعانه اي براي یک دوره زمانی ثابت ارائه می شود. در این ...

دانلود مقاله بررسی اثرات متقابل باروری و بیماری خود ایمن مولتیپل اسکلروزیس ( ام . اس . ) در انسان

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمهبیماری مولتیپل اسکلروزیس1 که به اختصار به آن ام اس گفته می شود، یک بیماری التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی می باشد. ا ین بیماری در میان زنان بیش از مردان شایع بوده و زنان دو تا سه برابر مردان به این بیماری مبتلا می شوند1 ]،8،.[12 علت این بیماری هنوز ناشناخته است، به همن دلیل این بیماری را مانند سایر بیماری ...

دانلود فایل پاورپوینت انسان و ایمان

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ضرورت خود شناسي قرآن انسان را به خود شناسی دعوت کرده است: فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (سوره طارق آيه 5)انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است.   در جای دیگر می فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم م ...

مقاله تحلیل و تبیین کتاب انسان و ایمان اثر استاد شهید مرتضی مطهری

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : انســان و ايمـــان نام کتــابي از استـاد مرتضي مطهري است که مقدمه اي بر جهـان بيني اسلامي است . در اين مقاله تلاش شده است تا با بياني مرســل و خارج از تکلف در ضـمن بهــره گيـري از انديشـه هاي اين دانشمند بزرگ و منبع قـرار دادن بيانات و آثار ارزشـمند ديگر ايشـان ، به تحليل موضـوعي و مفهومي کتاب مذکور ...