دانلود مقاله کارخانه پوشاک

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کارخانه پوشاک
مقدمه :
طرح حاضر مربوط به کارگاه تولید پوشاک است که در حال حاضر در زمینه تولید لباس و پوشاک در شهرستان گچساران و در کارگاهی به مساحت تقریبی ۱۲۰ متر مربع با امکانات اولیه کارگاهی مشغول فعالیت می باشد به منظور استفاده از تسهیلات اعتباری تبصره ۳ بند ح طرح ضربتی اشتغال برای توسعه کارگاه و اشتغال تعدادی افراد بیکار احتیاج به این طرح توجیهی می باشد.

تضمین تسهیلات :
اعتبار و تسهیلات پیشنهادی از حمل بنده ح تبصره ۳ بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۲ و در ازاء تضمین های مورد قبول و قانونی بانکهای عامل قابل پرداخت است .
بررسی و پیشنهاد نهایی:
طرح و بررسی های انجام شده بر اساس جداول و تهیه شده دارای سودآوری مناسبی است به نحویکه در تمام سالهای فعالیت سودآور بوده و مازاد نقدی انباشته آن هزینه استهلاک و جایگزین احتمالی آن بر مبنای حداقل ۲/۶% درآمد سالانه می باشد.

نسبت اعتبارات پیشنهادی از محل تبصره ۳ سال ۱۳۸۳ به کل سرمایه گذاری حدوداً ۴۳% سهم مجری طرح ۵۷% از کل گذاری است .

جدول ماشین آلات و تجهیزات موجود ارقام هزار ریال
ردیف شرح تعداد ارزش کل مشخصات توضیحات
۱ چرخ خیاطی کارگاهی راسته دوز ۲دستگاه ۱۴۰۰۰ ژاپنی
۲ چرخ خیاطی سردوز ۲دستگاه ۱۴۰۰۰ ژاپنی
۳ پرس یقه ۱دستگاه ۶۰۰۰ ژاپنی

۴ قیچی برقی عمود بر ۱دستگاه ۶۰۰۰ ژاپنی
۵ وسایل و ابزار آلات خیاطی ۱سری ۴۹۰۰ ایرانی
جمع کل ۴۴۹۰۰ هزار ریال

 

جدول ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز کارگاهی ارقام هزار ریال
ردیف شرح تعداد مشخصات فنی مدل عمر مفید ارزش واحد ارزش کل استهلاک
۱ چرخ خیاطی کارگاهی –دکمه ۳ ژاپنی ۸۳ ۱۰سال ۱۳۰۰۰ ۳۹۰۰۰
۲ چرخ خیاطی کارگاهی راسته ۴ ژاپنی ۸۳ ۱۰سال ۷۰۰۰ ۲۸۰۰۰
۳ چرخ خیاطی کارگاهی سردوز ۳ ژاپنی ۸۳ ۱۰سال ۷۰۰۰ ۲۱۰۰۰
۴ پرس یقه ۲ ژاپنی ۸۳ ۱۰سال ۳۰۰۰ ۶۰۰۰

۵ قیچی عمود بر ۳ ژاپنی ۸۳ ۱۰سال ۶۰۰۰ ۱۸۰۰۰
۶ کولرگازی ۲ ژاپنی ۸۳ ۱۰سال ۳۵۰۰ ۷۰۰۰
۷ میز قفسه بندی ۱ ایرانی ۸۳ ۱۰سال ۱۴۰۰۰ ۱۴۰۰۰
۸ وسایل و ابزار آلات خیاطی ۱ ایرانی ۸۳ ۱۰سال ۱۴۰۰۰ ۱۴۰۰۰
جمع کل ۱۴۷۰۰۰۰ ۱۴۷۰۰ هزار ریال

جدول هزینه های حقوق و مزایای پرسنلی طرح ارقام هزار ریال
شرح هزینه ها تعداد نفر حقوق ماهانه حقوق سالانه توضیحات
۱-مدیر کارگاه ۱ ۱۵۰۰ ۱۸۰۰۰
۲-کارگر ماهر ۳نفر ۱۶۵۰ ۳۹۶۰۰

۳-حسابدار ۱نفر ۱۲۰۰ ۱۴۴۰۰
جمع ۵نفر ۷۲۰۰۰ هزار ریال
اضافه می شود دو ماه حقوق و مزایای سالانه ۱۲۰۰۰ هزار ریال
جمع کل حقوق و مزایای سالانه ۸۴۰۰۰ هزار ریال

هزینه جاری ومواد اولیه سالانه طرح ارقام هزار ریال
ردیف شرح هزینه ها هزینه سالانه توضیحات
۱ کارکنان دائمی کارگاه ۸۴۰۰۰ ۱-ارقام متعلق به سال ۸۳ به بعداست .
۲-بیمه با توجه به بخشندگی سهم کارفرما محاسبه شده است.
۲ ۳% بیمه سهم کارفرما ۲۵۲۰

۳ مواد اولیه مصرفی ۱۵۸۰۰۰
۴ تعمیرات کارگاه (۵/۲% ارزش ساختمان) ۱۷۵۰
۵ تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات ۴۴۱۰
۶ سوخت و نگهداری ۲۴۰۰
۷ هزینه انرژی ۴۲۰۰
جمع کل ۲۵۷۲۸۰ هزار ریال

جدول هزینه های سرمایه ای و منابع تامین آنها ارقام هزار ریال

شرح هزینه ها سرمایه گذاریها
هزینه های قبل هزینه جدید جمع کل سرمایه گذاری
مصارف
۱-زمین و ساختمان ۷۰۰۰۰ – ۷۰۰۰۰
جهیزات کارگاهی وماشین آلات ۴۴۹۰۰ ۱۴۷۰۰۰ ۱۹۱۹۰۰
۳-سرمایه در گردش ۸۰۰۰۰ – ۸۰۰۰۰
هزینه راه اندازی ۱۵۰۰۰ – ۱۵۰۰۰
جمع کل ۲۰۹۹۰۰ ۱۴۷۰۰۰ ۳۵۶۹۰۰
منابع :
۱-تسهیلات تبصره ای
۲-سرمایه گذاری در گردش

۲۰۹۹۰۰
۹۵۰۰۰
۵۲۰۰۰
۹۵۰۰۰
۲۶۱۹۰۰۰
جمع کل ۲۰۹۹۰۰ ۱۴۷۰۰۰ ۳۵۶۹۰۰

قیمت ساختمان و کارگاه به قیمت تمام شده سال ۱۳۷۰ در نظر گرفته شده است .

تراز نامه کارگاه در پایان سالهای مختلف ارقام هزار ریال
شرح ترازنامه سال قبل سال ۸۳ سال ۸۴ سال ۸۵ سال ۸۶ سال ۸۷ سال ۸۸
دارائــــــــیـــــــــــــــها
زمین وساختمان کارگاه ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
تجهیزات و ماشین آلات ۴۴۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰
سرمایه در گردش ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
هزینه های مقدماتی ۱۵۰۰۰ – – – – – –

مازاد نقدی انباشته – ۴۳۶۸۱ ۷۹۵۶۳ ۴۵۱۵۴۶ ۴۷۶۸۳۰ ۴۹۴۳۱۵ ۴۹۸۹۸۷
جمع دارائیها ۲۰۹۹۰۰ ۳۸۵۵۸۱ ۴۲۱۴۶۳ ۴۵۱۵۴۶ ۴۷۶۸۳۰ ۴۹۴۳۱۵ ۴۹۸۹۸۷
بدهیها
ارزش ویژه
مانده تسهیلات
۲۰۹۹۰۰

۳۰۶۴۱۴
۷۹۱۶۷
۳۵۸۱۲۹
۶۳۳۳۳۴
۴۰۴۰۴۵
۴۷۵۰۱
۴۴۵۱۶۲
۳۱۶۶۸
۴۷۸۴۸۰
۱۵۸۳۵
۴۹۸۹۸۷

جمع بدهیها ۲۰۹۹۰۰ ۳۸۵۵۸۱ ۴۲۱۴۶۳ ۴۵۱۵۴۶ ۴۷۶۸۳۰ ۴۹۴۳۱۵ ۴۹۸۹۸۷

تذکر: به علت گذشت عمر مفید دستگاههای موجود در کارگاه از محاسبه استهلاک این دستگاهها خودداری می شود و فقط نسبت به اعلام موجودی اقلام ماشین آلات و تجهیزات اقدام شده است .

هزینه های استهلاک و دارائیها ارقام هزار ریال
شرح حساب استهلاک سال ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ توضیحات
ساختمان و کارگاه ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی ۱۴۷۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۴۷۰۰
جمع کل ۲۱۷۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۱۷۰۰
توضیح : چنانچه با توجه به سرمایه گذاری انجام شده متوسط درآمد سالانه طرح را با لحاظ نمودن تورم و سرمایه هزینه های موجود ۳۵۰۰۰۰ هزار ریال برآورد نمائیم خواهیم داشت .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 9 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد