دانلود مقاله کار اموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی

word قابل ویرایش
180 صفحه
22700 تومان
227,000 ریال – خرید و دانلود

سیر مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی
الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبیعی) آگهی می‌گردد و اعلام می‌شود که جز مستثنیات موجود در عرصه مورد آگهی (اینها هم اعلام می‌گردد) باقیمانده اراضی ملی می شود. در صورتیکه در فرجه قانونی که قبلاً‌ یک ماه بوده و الان ۶ ماه شده‌است کسی به جایی از عرصه ملی اعتراض داشته باشد آنرا بصورت کتبی به اداره منابع طبیعی اعلام می‌کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

اراضی مورد آگهی به جزء مستثنیات اشخاص که اعم و بالاخص متشکل از:
۱- اراضی زراعی دیم و آتش ۲- اراضی مزروعی آبی
۳- باغات و قلمستان ۴- اعیان موجود در پلاک
بقیه اراضی ملی شده پس از تهیه نقشه و تفکیک مستثنیات به اداره ثبت جهت صدور سند مالکیت، اجرای مادتین ۱۸ و ۳۹ ارسال می‌گردد.

ضمناً کلیه شناسایی اراضی ذینفع مالکین از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه می‌باشد. لکن اگر در محدوده آن اعتراضی بعمل آید توسط کمیسیون ماده واحده که جایگزین کمیسیون اجرای ماده ۵۶ می‌باشد اراضی مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداری می‌شود و قطعات نقشه‌برداری شده در هئیت کمیسیون ماده واحده بررسی و پس از صدور رای قطعی از طرف هئیت مربوطه موقعیت اراضی ملی و مستثنیات دقیقا با این حکم قطعی می‌گردد.

در صورت صدور رای از سوی هئیت مذکور (هئیت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال این آراء به دادگاه‌های حقوقی عمومی مراجعه و تقاضای نقض آرای صادره را می‌نمایند که معمولاً در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به جهت تعیین وضعیت این‌گونه اراضی از جهت زراعی بودن، دایر، بایر و یا موات بودن و بررسی وضعیت خاک منطقه، سابقه احیاء و کشت و احداث اعیانی و وجود درختان مثمر موضوع را به احدی از کارشناسان دادگستری ارجاع می‌نماید که معمولاً در این موارد کارشناسان خبره در امور منابع طبیعی با بررسی نقشه‌های اجرای مقررات موجود در این ادارات و تطبیق نقشه منطقه با این نقشه‌ها و با بررسی خاک و احیانا شناسایی گونه‌های گیاهی مرتعی نسبت به اظهارنظر قطعی مبنی بر ملی و یا مستثنیات بودن این گونه اراضی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را به دادگاه بررسی‌کننده منعکس می نمایند.

چنانچه نظریه مذبور به ضرر هریک از طرفین دعوا باشد طرف می‌تواند با تنظیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناس منتخب اولیه تقاضای ارجاع امر به هئیت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را بنماید که تبعات این اعتراض در صورت پذیرش دادگاه حتی به هیئت ۷ یا ۹ نفره کارشناسی نیز خواهد رسید. ضمناً اعضای هیئت کارشناس از طرف دادگاه رسیدگی‌کننده و با بررسی کتابچه کارشناسان به قید قرعه خواهد بود.
ازجمله قوانین منابع طبیعی که در پرونده های

مطالعه‌شده به آنها استناد گردیده‌است:
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور
ماده ۵۳:
«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
ماده ۵۵: «هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.»‌ این قانون دارای دو تبصره می‌باشد.
ماده ۵۶:
«تشخیص منابع ملی شده و مسثتنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است و …» این قانون هم دارای چهار تبصره می‌باشد.
اعضای کمیسیون ماده ۵۶ عبارت بودند از:
۱- فرماندار منطقه ۲- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان
۳- رئیس دادگاه شهرستان و یا یکی از نمایندگان اینها
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می تواندن به هیات مرکب از:
۱- مسئول اداره جنگلداری (منابع طبیعی) ۲- مسئول اداره جهاد کشاورزی
۳- عضو هیات واگذاری زمین ۴- یک نفر قاضی دادگستری
۵- گاهی کارشناس اداره کل منابع طبیعی تهران

۶- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه
اینها اعضای کمیسیون ماده واحده بوده و جایگزین کمیسیون ماده ۵۶ می‌باشند.
این قانون همراه با توضیحات دیگر و شش تبصره می‌باشد.
اصول از قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و رها‌شدن، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.

اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست

موضوع کارآموزی: مطالعه پرونده مربوط به پلاک ۱- اصلی واقع در وردآورد کرج – قریه وردیچ – به اسم آقای ….
شرح اقدامات انجام شده:
در مورخه ۲۵/۲/۷۳ توسط مامورین حفاظتی سرجنگلبانی آوران تصرف ۱۵۵۰۰ مترمربع (غرس نهال، خاک‌برداری، تخریب و احداث تاسیسات) از اراضی ملی قریه وردیچ توسط آقای …. در پلاک مذکور به اداره منابع طبیعی کرج گزارش می‌شود که کروکی آن به شکل ذیل است:

طی این گزارش، از طرف اداره منابع طبیعی موضوع در مورخه ۷/۶/۷۴ به دادسرای عمومی تهران (شعبه ۱۵۳ تهران) ارجاع می‌گردد و از طرفی به بخشداری بخش «کن» اطلاع داده می‌شود که توسط مامورین پلیس ساختمان از هرگونه فعل و انفعالات ایشان در اراضی مذکور جلوگیری بعمل آید.
دادگاه پس از احضار طرفین و دریافت توضیحات لازم از آنها موضوع را به کارشناسی رسمی دادگستری (مهندس ماشاءا… طبیب‌زاده قمصری) ارجاع داده و ایشان یک گزارش دو صفحه‌ای به همراه کروکی محل تهیه و تقدیم دادگاه می‌کند. ولی نظریه کارشناس برخلاف نظر اداره منابع طبیعی بوده لذا اداره مذکور به نظریه کارشناس اعتراض کرده و دادگاه موضع را جهت بررسی بیشتر به هئیت کارشناسان منتخب (سه نفره) ارجاع می‌دهد.

خلاصه، نظر و گزارش این کارشناسان هم مورد قبول اداره منابع طبیعی قرار نمی‌گیرد لذا این بار کارشناسی موضوع به هئیت پنج نفره کارشناسان محول می‌گردد. آنها ضمن بازدید از محل و بررسی همه جانبه موضوع و محاسبه مساحت کل پلاک و مستثنیات آن (۲۹۰۰ مترمربع)، تخریب، تبدیل و تغییر کاربری اراضی مذکور توسط آقای … را تایید و به دادگاه گزارش می‌کنند.
در نهایت رای دادگاه با استناد به نظریه کارشناسان هئیت ۵ نفره به شرح ذیل است:
۱- قلع و قمع اشجار غرس شده در زمین مذکور که توسط آقای محمدی غرس گردیده‌اند.

۲- پرداخت خسارت قانونی تماماً به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۳ ریال در حق منابع طبیعی.
۳- پرداخت ۰۰۰/۵۰۳/۱ ریال خسارت دادرسی در حق خواهان (اد. منابع طبیعی).
نتیجه و تجزیه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
کارشناسان قبلی کاملا مسلط به امور محوله نبودند و موضوع را بطور همه جانبه مورد بررسی قرار نداده و گزارش ناقصی داده بودند بطوریکه در مورد گزارش کارشناسی اولی اشکال و ایرادات واضحی مشهود بود. همچنین برای درستی عمل در موضوعات مختلف شاید لازم باشد از ادارات مربوطه کمک و یا مشورت به عمل آید.
ارائه پیشنهاد:
هیاتی به اسم «هیئت نظارت» در سطح عالی تشکیل گردد که یک نسخه از تمام گزارشات کارشناسی کارشناسان رسمی به آن فرستاده شده و در آنجا عملکرد کارشناسان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در مواردی که کارشناس دقیق عمل ننماید به آنها تذکر و در صورت تکرار، اقدامات قانونی علیه وی انجام گیرد تا از تکرار موار مشابه جلوگیری بعمل آید.
امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی: بررسی پرونده شکایت منابع طبیعی استان تهران از شهرداری منطقه ۲۲ به جهت تخریب حدود ۹ هکتار از پلاک ۳ اصلی – اراضی ملی شده چیتگر (پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۸۱)
شرح اقدامات انجام شده:

بعد از اطلاع اداره منابع طبیعی شهرستان تهران از موضوع، ضمن بازدید کارشناسان اداره از محل و تهیه صورتمجلس تصرف عدوانی و تخریب منابع طبیعی در حضور شاهدان و محافظین جنگل و مرتع، شکایتی همراه با مدارک استنادی از جمله نقشه محل علیه شهرداری منطقه ۲۲ به طرفیت آقای مهندس … (معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲۲) تنظیم و به دادسرای عمومی ناحیه ۵ (صادقیه) – دادیار شعبه هشتم، تقدیم می‌گردد.

خلاصه نظر کارشناس رسمی دادگستری:
آقای مهندس … بعنوان کارشناس رسمی دادگستری در گزارش خود به دادگاه اعلام داشته که موضوع پروژه شهرداری، احداث بلوار ۴۵ متری است که ادامه خیابان ۴۵ متری ایران‌خودرو به سمت شمال بوده و در کیلومتر ۱۴ اتوبان تهران- کرج، روبروی کارخانه ایران خودرو در ضلع شمالی اتوبان و منتهی علیه غرب پارک چیتگر واقع شده‌است. در این پروژه به طول حدود ۱۳۰۰ متر و عرض ۴۵ متر عملیات راهسازی از جمله خاک‌برداری، تسطیح و غیره انجام گرفته و با توجه به ظواهر امر، شواهد موجود و آثار و بقایای قابل مشاهده و غیره، اعلام می‌گردد که این عمل شهرداری

در جریان رسیدگی به این پرونده در حکم اولیه دادگاه قرار منع تعقیب آقای … با استناد به نداشتن سوء نیت، صادر می‌شود که مورد اعتراض اداره منابع طبیعی قرار می‌گیرد.
در این اعتراض موارد ذیل آمده است:
الف- استناد به نظریه کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور که اینها را ملی و جزء انفال و اموال عمومی دانسته است.
ب- استناد به گزارش و نظر کارشناس رسمی دادگستری
ج- جواب به دفاعیه شهرداری در مورد واگذاری پارک جنگلی چیتگر به شهرداری، آمده است که این واگذاری درمورد حفظ و نگهداری بوده و براساس ماده ۳۰ قانون مدنی شهرداری حق هیچگونه دخل و تصرف در آنرا نداشته است.
و- با توجه به آلودگی شدید هوای تهران و هزینه بالای جنگلکاری، شهرداری تهران می‌بایست عامل توسعه فضای سبز باشد نه عامل تخریب و نابودی آن.
]لذا براساس اصل ۴۵ قانون اساسی مستدعی است احقاق حقوق حقه دولت گردد.[
در دادگاه تجدیدنظر که به عهده مجتمع قضائی قدس بود دستور توقف عملیات صادر می‌شود.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
عمل شهردای نسبت به قطع اشجار و تخریب اراضی جنگلی بر خلاف قانون و منطق آدمی است چرا که هزینه‌ای که برای جنگلکاری و ایجاد فضای سبز انجام می‌گیرد صرف‌نظر از اینکه توسط کدام دستگاه دولتی انجام گرفته از پول بیت‌المال بوده و حفظ آن برای همه دستگاههای دولتی لازم و ضروری است.

ارائه پیشنهاد:
پیشنهاد می‌گردد که اجرای قانون برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی یکسان باشد و در جهت اجرای قانون و ایجاد عدالت هیچ ملاحظه و مسامحه‌ای انجام نگیرد.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی: بررسی پرونده تخلفی

آقای … در اراضی ملی شده پلاک ۱۶۶ – اصلی فرحزاد در منطقه‌ای موسوم به سرچشمکی
شرح اقدامات انجام شده:
در تاریخ ۱۵/۷/۷۰ مامورین گشت منابع طبیعی منطقه ضمن بازدید متوجه فعالیت غیرقانونی آقای … (احداث چهاردیواری و ساختمان، غرس نهال و تخریب زمین) در ۳۰۰۰ مترمربع از اراضی مذکور میگردند. از طرف این اداره دادخواستی بهمراه نقشه محل و موارد استناد قانونی، تهیه وتنظیم و به دادسرای عمومی تهران تقدیم می‌گردد.

بعد از به جریان افتادن پرنده در دادسرا و احضار طرفین و ارائه توضیحات لازم، دادگاه در تاریخ ۲۰/۱۲/۷۱ موضوع کارشناسی پرونده را به آقای … کارشناس رسمی دادگستری محول می‌کند.
در جریان رسیدگی به این پرونده که ابتدا از طرف دادگاه قرارمنع تعقیب متهم صادر می‌شود از طرف اداره منابع طبیعی تهران، شهرری، ورامین نسبت به این موضوع که موجب جری‌تر شدن متخلفین اراضی ملی می‌شود به حکم دادیاری شعبه سوم دادسرای ناحیه یک تهران اعتراض بعمل آمده‌است.
دادگاه در

مورخه ۱۰/۱۰/۷۷ در خصوص این اعتراض اعلام کرده‌است که با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله صرفنظر از عدم تعقیب دعوی بر فرض صحت ادعای معترض با عنایت به اظهارات شهود مبنی بر اینکه مورد ادعای معترض قبلاً در مالکیت متهم بوده و بیش از ۱۸ سال در تصرف داشته‌ بلحاظ عدم احراز داشتن سوءنیت ضمن رد اعتراض معترض، نتیجتاً قرار معترض عنه (آقای …) تأئید و استوار می‌گردد.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
در این پرونده آنچه بیشتر مشهود است برخورد و پیگیری ضعیف اداره منابع طبیعی و از طرفی ضعف سیستم رسیدگی به پرونده‌های مشابه در دادگستری است که باعث شده یک پرونده کوچک از سال ۷۰ تا آخر ۷۷ در جریان باشد و در نهایت آنچه در پرونده موجود بود نتیجه قطعی برای خلع‌ید متصرف از اراضی ملی موجود نبوده‌است.
ارائه پیشنهاد:
با توجه به این پرونده و پرونده‌های مشابه دیگر اکثر موارد تخلف افراد در مورد اراضی ملی در جوار اراضی شخصی خود انجام می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌گردد از طرف اداره منابع طبیعی که متولی حفاظت از اراضی ملی است، طرحی ارائه گردد که ملزم کند افرادی که در همجواری اراضی ملی ملکی دارند با همکاری و نظارت این اداره دیوار و یا حائل محکم و غیرقابل تغییری ایجاد گردد.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی: بررسی پرونده تخلفی آقای … در اراضی ملی‌شده پلاک ۷۷ – اصلی پله سنجر واقع در قریه کمرو لواسانات به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع
(تخلف از ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور)
شرح اقدامات انجام شده:

در مورخه ۲۲/۳/۱۳۷۵ از طرف اداره پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار گزارشی مبنی بر فعالیت کشاورزی آقای … در زمینهای ملی به اداره منابع طبیعی شمیرانات واصل می‌گردد. با توجه به سابقه ایشان در اداره منابع طبیعی و تعهد گذشته ایشان مبنی بر عدم تصرف و دخالت در اراضی مذکور، موضوع از طرف اداره منابع طبیعی شمیرانات به دادسرای عمومی تهران شعبه ۳۵ ارجاع می‌گردد.

در این پرونده نظر کارشناس رسمی دادگستری (مهندس …) مشهود است. ایشان در گزارش خود تایید کرده‌اند که قسمت های مورد متنازع موضوع پرونده فوق‌الذکر، متصرفی و جزء اراضی ملی شده پلاک ۷۷ پله سنجر لواسان بوده و خوانده مالکیتی در آن نداشته و نقشه زیر هم پیوست این گزارش بوده‌است

.
رای‌دادگاه:
دادگاه با استناد به نظر کارشناس رسمی دادگستری و اقرار متهم در مراحل مختلف تحقیق و سایر قرائن موجود در پرونده و غیرموجه بودن مدافعات متهم، اتهام آقای … را محرز دانسته و ایشان را بپرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی بدل از شلاق و رفع تصرف از زمین مورد تصرف جزء پلاک ثبتی ۱۷۲ و ۱۹۹ فرعی از ۷۷- اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در پله سنجر (کمرو) لواسانات، محکوم مینماید. (رأی اولیه)
(رای اولیه)

با درخواست تجدیدنظر از طرف آقای …، در مورخه ۱۷/۱۲/۷۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای نهایی و قطعی خود را مبنی بر تایید رای دادگاه بدوی و رد اعتراض آقای … را اعلام می‌کند.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
عدم آگاهی مردم نسبت به وظیفه شرعی و ملی خود در قبال منابع ملی از جمله اراضی ملی شده که جزء انفال و اموال عمومی بحساب می‌آید در بسیاری از موارد باعث تعدی آنها به این منابع می‌شود.
در بعضی جاها میان اهالی محل و حتی بین ادارات دولتی جهت تصاحب اراضی ملی رقابت بوجود آمده و به راههای مختلف برای دستیابی به این اراضی متوصل می‌شوند که بایستی توسط دولت و با فرهنگ‌سازی مانع این کار شد.
ارائه پیشنهاد:
افزایش آگاهی مردم نسبت به وظیفه خود در قبال حفاظت از منابع ملی از طریق مختلف از جمله رسانه‌های رادیو و تلویزیون و غیره و همچنین مشارکت دادن آنها جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی: مطالعه پرونده آقای … در اراضی ملی شدن «کن» از پلاک ۱- اصلی واقع در بخش ۱۰ ثبتی (تخلف از ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور)
شرح اقدامات انجام شده:

موضوع تخلف آقای … ابتدا توسط سرجنگلبانی دامنه جنوبی البرز در تاریخ ۲/۱/۶۶ پس از تنظیم صورتمجلس مشاهدات در محل وقع تخلف و تهیه کروکی محل و برگ بازجویی از شخص فوق‌الذکر به اداره جنگلداری تهران، شهرری، ورامین گزارش می‌گردد. سپس از طرف اداره جنگلداری تهران، شهرری، ورامین شکایتی مبنی بر تعدی و تصرف عدوانی آقای … به اراضی ملی شده «کن» از پلاک ۱- اصلی‌ واقع در بخش ۱۰ ثبتی که مبادرت به تخریب ۱۵۰۰ متر از این اراضی گردیده‌است، ارائه می‌گردد.

ل هرگونه عملیات و بررسی خارج از نوبت موضوع و خلع ید متهم و همچنین در خواست ضرر و زیان به مبلغ ۴۵۰۰۰ ریال از متخلف نموده‌است.
پس از تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۲ تهران، پرونده به دادیاری شعبه ۳ ارسال و دادیار دستور نظر کارشناس رسمی دادگستری را می دهد.
کارشناس ضمن بررسی و بازدید از محل در گزارش خود، زراعت و درختکاری متهم را به مدت حداقل ۶ سال و وجود حدود ۵۴ اصله درخت توت و غیره را تایید می‌کند و اعلام می‌نماید که متهم برای زمین مورد تنازع سند داشته و همچنین با تایید سند ایشان، تجاوز متهم را به اراضی ملی رد‌ می‌نماید.

رای دادگاه:
با توجه به نظر کارشناس و سند ارایه شده از طرف متهم (نظریه کارشناسی هم آنرا تایید کرده‌است) و با توجه به اینکه بیش از ۶ سال در این زمین زراعت و درختکاری شده و با توجه به موروثی بودن ملک مذکور و نداشتن مدعی خصوصی و از طرفی تسطیح و آبادکردن زمین که با مشقت زیادی بهمراه بوده اعلام می‌گردد که نامبرده در اراضی ملی تجاوز ننموده بلکه در ملک خود تصرفاتی کرده‌است بنابراین برائت نامبرده از بزه اراضی ملی، صادر و اعلام میگردد.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

در این پرونده جای سئوال است که در طول ۶ سال فعالیت آقای حسین بیگی در زمین فوق‌الذکر، در صورت ملی‌بودن زمین، نگهبانان اراضی منابع طبیعی منطقه متوجه فعالیت ایشان نبوده‌اند.
ارائه پیشنهاد:
با توجه به طرح طوبی که چند سالی است در کشور اجرا می‌گردد که در قالب آن زمینهای مستعد به افراد متقاضی طرحهای کشاورزی واگذار می‌گردد و در این طرح اولویت با صاحبان املاک همجوار با این اراضی می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد دولت برای این طرح تسهیلات بیشتری فراهم نماید تا افراد مشابه با موضوع این پرونده براحتی بتوانند در اراضی ملی همجوار با زمین خودشان به کشاورزی و فعالیتهای مشابه بپردازنند.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست

موضوع کارآموزی: مطالعه پرونده مربوط به پلاک ۱ اصلی واقع در وردآورد کرج – قریه وردیچ – به اسم آقای …
شرح اقدامات انجام شده:
در مورخه ۲۵/۲/۷۳ توسط سرجنگلبان، محل تصرف آقای … در پلاک فوق‌الذکر به مساخت ۱۳۳۰ مترمربع به اداره منابع طبیعی کرج گزارش می‌شود. طی این گزارش و تائید آن از طرف کارشناسان آن اداره موضوع به دادسرای عمومی تهران (شعبه ۸۰۹) ارجاع داده می‌شود.
دادگاه پس از احضار طرفین و دریافت توضیحات لازم از آنها و گزارش کارشناس رسمی دادگستری که تصرف آقای … را تائید کرده بود متهم را به تصرف اراضی ملی محکوم می‌کند و دستور به رفع تصرف از اراضی دولتی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال جریمه تعزیری بدل از شلاق در حق دولت میدهد.
لازم به توضیح است که در موضوع مورد مطالعه آقای … قبل از این مورد پرونده‌های متعددی در رابطه با تصرف ۲۵۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی پلاک ۱- اصلی قریه وردیچ در مورخه ۱۸/۵/۷۹ که این مورد هم از طرف اداره منابع طبیعی کرج به دادگاه (مجتمع قضائی صادقیه) ارجاع می‌گردد.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

به علت عدم برخود قاطع مقامات قضائی با این قضیه باعث شده که متهم در موارد متعددی اراضی ملی را تصرف نماید و باعث خسارات زیادی به انفال و اموال عمومی گردد.
ارائه پیشنهاد:
افزایش آگاهی قضات نسبت به موضوع منابع طبیعی و برخورد قاطع آنها با موارد مشابه فوق‌الذکر.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی: مطالعه پرونده تخلف آقای … اراضی ملی شده دره چمنا واقع در قریه همسین (ترکمن ده) از پلاک ۴۷۴۹ واقع در بخش ۷ تهران (تخلف از ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور)
شرح اقدامات انجام شده:
ابتدا با مشاهده جنگلبانان منطقه در مورد تصرف و تجاوز و احداث استخر و نهالکاری توسط آقای … در اراضی فوق‌الذکر به مساحت ۶۴۳۷ مترمربع با حدود اربعه شمال، مستثنیات – جنوب، مرتع – مغرب، مرتع – مشرق، مرتع، پس از بازجویی و تشکیل صورت جلسه گزارشی بهمراه نقشه محل به اداره جنگلداری تهران، شهرری، ورامین ارسال می‌نمایند به محض وصول گزارش به اداره مذکور از طرف آنها شکایتی علیه آقای شکاری به دادگاه تقدیمی می‌گردد.

در این دادخواست به مادتین ۵۳ و ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و همچنین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استناد شده و از دادگاه، رسیدگی خارج از نوبت و توقف کامل هرگونه عملیات، رفع تجاوز و خلع ید و همچنین وصول ضرر و زیان به مبلغ ۴۵۰۰۰ ریال، در خواست گردیده‌است. ضمناً پرونده تخلف قبلی متهم به کلاسه ۱۷۶-۶۷-۹۱ ک. یادآوری شده‌است.
رای دادگاه (شعبه ۱۹۱ دادگاه کیفری تهران):
دادگاه در تاریخ ۲۱/۹/۷۰ با توجه به محتویات پرونده

 

سابقه داشتن محکومیت کیفری متهم ضمن صدور حکم برفع تصرف عدوانی متهم از اراضی مورد تنازع ایشان را تعزیر به پرداخت ۳۰۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رای دادگاه غیابی بوده‌است.
متهم به محض دریافت حکم صادره درخواست تجدیدنظر می‌نماید که مرجع رسیدگی در این مورد شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری یک تهران می‌باشد. دادگاه در حکم تجدیدنظر و قطعی خود اعلام نموده‌است:
بدلیل اینکه معترض اعتراض موصری که موجب تفحص دادنامه یادشده باشد عنوان ننموده لذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه صادره تایید می‌شود.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
در این پرونده از نظر کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری استفاده نشده و متهم وکیلی هم برای خود نداشته‌است لذا احتمال ضایع‌شدن حق متهم وجود داشته‌است.
ارائه پیشنهاد:
پیشنهاد می‌گردد برای پرونده‌های منابع طبیعی از جمله مشابه این پرونده دادگاههای تخصصی تشکیل گردد تا قاضی حکم‌دهنده براحتی بتواند تصمیم‌بگیرد.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی: مطالعه پرونده تخلف دکتر … در اراضی ملی شده دشت نم پلاک شماره ۲۱۰۷ سولقان در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۰۰ هکتار (تخلف از ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور)

شرح اقدامات انجام شده:
در تاریخ ۲۶/۴/۸۱ تخلف آقای … از ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور، توسط سرجنگلبانی منطقه مشاهده و پس از تکمیل برگه بازجویی و صورتمجلس تصرف عدوانی و تخریب منابع طبیعی، به اداره منابع طبیعی تهران گزارش می‌گردد. در این گزارش زمین مورد تعرض پلاک شماره ۲۱۰۷ سولقان به مساحت ۱۰۰۰۰۰ مترمربع با پوشش گیاهان علوفه‌ای مرتعی، با شیب ۱۵% و با حدود اربعه شمال و جنوب، اراضی ملی – شرق و غرب، اراضی ملی بوده‌است و خسارت وارده به محل /۰۰۰/۰۰۰/۰۴۵/۱ ریال تعیین گردیده‌است.
اداره منابع طبیعی شهرستان تهران با پیوست شواهد و مدارک لازم دادخواستی را به شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی تهران ارائه می‌دهد و خواستار توقف عملیات ساختمانی و تخریب و خلع ید متصرف می‌گردند.
دادگاه موضوع را جهت اعلام نظر کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و کارشناس ادعای اداره منابع طبیعی را تایید نموده است. از طرفی مشتکی عنه به نظر کارشناس ارجاع می‌نماید. نظر این هیئت به شرح ذیل بوده‌است:
۱- موقعیت زمین محدود است و شمالا قسمتی از آن با تور سیمی محصور است – شرقا جاده عمومی امامزاده داوود – جنوبا. غربا مشرف به دهی که رودخانه و جاده امامزاده داوود از آن عبور می‌کند.
۲- مشخصات زمین مورد بحث: زمین (عرصه) منطقه کوهستانی – دارای شیب تند با بافت خاک سبک – با ملاحضات عدیده جابجایی خاک – تراس‌بندی – شرایط طبیعی زمین بهم خورده و در قسمتهای از ملک فوق ساخت و ساز انجام گرفته و در قسمتی از زمین آثار کاشت قدیمی مشهود است.

۳- با توجه به مدارک و شواهد مستندات و با بررسی سوابق در منابع طبیعی، در قسمت مرکزی آثار کاشت قدیمی دیده‌شده که به علت بهم خوردن شرایط فیزیکی زمین تشخیص مقدار دقیق آن میسر نشد لذا نظر اینجانبان بطور تقریب ب

ه میزان یک چهارم از زمین مورد دعوی، سابقه زراعات داشته و میتوان در آن زراعت نمود.
اداره منابع طبیعی شهرستان تهران به نظریه هیئت ۳ نفره کارشناسان اعتراض کرده و خواستار واگذاری آن به هیئت ۵ نفره کارشناسان شده‌است. از جمله دلایل این اداره در این اعتراضیه عبارتند از:
۱- رویش گیاهان منطقه از نوع گونه‌های مرتعی (گون، نباتات علوفه‌ای و اظهارنظر در مورد خاک منطقه و قابلیت نفوذ‌پذیری و نهایتا حاصلخیزی از نظر زراعی نیاز به بررسی‌های دقیق لابراتوری دارد در حالی که منطقه موردنظر دارای شیب تند و بدون آب می‌باشد.
۲- بعد از اعلام نظریه مزبور عکسهای هوائی پلاک مزبور در سالهای ۳۴ و ۵۵ تقدیم می‌گردد که نشان می‌دهد پلاک مزبور فاقد هرگونه سابقه احیا و کشت و زرع می‌باشد و بفرض اینکه یک چهارم این زمین سابقه زرع داشته باشد مربوط به کمتر از ۱۰ سال اخیر می‌باشد.

۳- مستندا به ماده یکم قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور بمحض ملی شدن کلیه اسناد صادره در این خصوص باطل و از درجه اعتبار ساقط است. حال آنکه خواهان هیچ سند و مدرک ثبتی ارائه نداده است در حالیکه رای کمیسیون ماده ۵۶ در خصوص پرونده ۲۱۰۷ سولقان موید مالکیت دولت می‌باشد از محتوای پرونده معلوم می‌گردد که آقای … با جلب اعتماد معتمدین آن محل، که می‌خواهد در این محل دانشگاه و مرکز تحقیقاتی احداث نماید، اقدام به خرید یکسری زمین در جوار اراضی ملی نموده‌است و با لودر اقدام به تسطیح و با قطعه‌بندی ۴۰۰ متر و ۱۰۰۰ متری شروع به فروش آنها نموده‌است که از جمله خریداران آقای … و … می‌باشند و اینها هم به نوبه خود پرونده تخلفی ایجاد کرده‌اند.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
زمین‌خواران بزرگ معمولاً‌ افراد پولدار، سودجو و ذی‌نفوذ در ادارات دولتی هستند و با صحنه‌سازی های متعدد سعی در تصاحب اراضی ملی را دارند و برخورد با این قبیل افراد نیاز به برخورد قاطع سیستم قضایی را می‌طلبد.
ارائه پیشنهاد:
۱- مامورین جنگلبانی در ردیف ضابطین دادگستری قرار گرفته و خود مامور کشف و تعقیب جرائم مربوط به منابع طبیعی باشند.
۲- گارد یا پلیس جنگل با همه شرایط قانونی خود که در قانون پیش‌بینی شده‌است تشکیل گردد تا حافظان منابع طبیعی ضمن حفظ جان خود بتوانند در مقابل سودجویان بایستند.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی: مطالعه پرونده تخلف آقای … در اراضی ملی شده پلاک ۳۵ فرعی از ۴۰- اصلی مراتع ترقبان در جاجرود به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع
(تخلف از مقررات ماده ۵۵ قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور)
شرح اقدامات انجام شده:
پس از تهیه صورتمجلس مشاهدات در تاریخ ۹/۸/۱۳۵۸ توسط سرجنگلبانی لارولواسانات و تکمیل برگه بازجویی از آقای …، تخلف ایشان از مقررات ماده ۵۵ قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور در اراضی ملی شده پلاک ۳۵ فرعی از ۴۰- اصلی مراتع ترقیان واقع در جاجرود بپیوست کروکی ذیل، به جنگلداری دماوند گزارش می‌گردد.
اداره جنگلداری منطقه دماوند در تاریخ ۲۰/۸/۵۸ موضوع گزارش را به دادسرای شمیرانات (شعبه ۲ تهران) ارجاع و خواستار تعقیب متخلف و خلع ید ایشان از اراضی ملی می‌شوند.

دادگاه در رای اولیه خود قرار منع تعقیب صادر می‌کند که مورد اعتراض جنگلداری منطقه دماوند قرار می‌گیرد. تا اینکه در تاریخ ۲۲/۳/۶۴ دادگاه تجدیدنظر (شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران) پس از انجام تشریفات قانونی رای به تایید قرارصادره قبلی می‌دهد.

لازم به ذکر است که در فاصله بین سالهای ۵۸ الی ۶۱ نامه‌ها و پیگیریهای متعددی از جنگلداری دماوند به دادسرای مذکور انجام گرفته‌است.
مجدداً‌در تاریخ ۱۰/۲/۶۳ با دستور سرجنگلداری کل استان تهران، جنگلداری دماوند دادنامه‌ای به طرفیت آقای … و خانم … به شعبه ۵۸ کیفری تهران (شمیران) تسلیم می‌گردد و خواستار پیگیری موضوع از جنبه حقوقی می‌شود.

در این دادنامه خواسته‌های خواهان عبارتند از:
۱- خلع ید از اراضی منابع ملی شده مورد تصرف به مساحت تقریبی ۷۰۰۰ مترمربع
۲- مطالبه مبلغ سه هزار ریال ضرر و زیان وارده به مرتع
۳- مجازات خوانده‌ها با استفاده از ماده ۱۳۴ قانون مجازات تعزیرات
رای دادگاه شعبه ۵۸ کیفری ۲ تهران مستقر در شمیران
بنا به مراتب آنچه از مجموع اوراق پرونده استنباط می‌شود اقداماتی (دخل و تصرف) آقای … انجام داده‌است بر مبنای دستور خانم … بعنوان مالک زمین بوده و مشخصا متهم از اینکه اراضی مزبور ملی بوده اطلاعی نداشته و بنابراین گناهی متوجه‌اش نیست و دادگاه بلحاظ فقد دلیل کافی بر توجیه اتهام، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
اداره جنگلداری قبل از شکایت میبایست تحقیقات لازم را انجام میداد و بعد از طرح شکایت می‌کرد چرا که ابتدا شکایت از کسی انجام گرفته بود که مالک زمین نبوده است به عبارتی بهتر این بوده که بعد از تحقیقات از همه کسانیکه درگیر موضوع بودند علیه‌شان شکایت می‌شد.

ارائه پیشنهاد:
پیشنهاد می‌گردد که سیستم قضایی و دادگاه‌ها از لحاظ نیروی انسانی و مالی پشتیبانی و تقویت گردند تا بتوانند به ماده ۵۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع که همانا رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های منابع طبیعی است جامه عمل بپوشانند.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی: مطالعه پرونده تخلف … در اراضی ملی شده پلاک ۳۸- اصلی واقع در پارک جنگل خجیر به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع (تخلف از مقررات ماده ۵۵ قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور)
شرح اقدامات انجام شده:

در مورخه ۶/۱/۷۶ صورتمجلس و مشاهدات «تصرف عدوانی و تخریب منابع طبیعی» آقای اسماعیل شریفی در اراضی ملی پلاک شماره ۳۸- اصلی واقع در پارک جنگلی خجیر، توسط سرجنگلبانان لار و لواسانات تهیه و تنظیم و بهمراه برگه بازجویی، گزارش کامل و کروکی محل به اداره کل منابع طبیعی شمیرانات ارسال می‌گردد.
در این گزارش آمده است که نامبرده از سال ۱۳۵۰ یعنی به مدت ۲۷ سال در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع واقع در آدرس مذکور اقدام به کشت و زرع نموده است.
اداره کل منابع طبیعی شمیرانات موضوع پرونده را با دلایل و منضمات تصویر مصد

ق رای کمیسیون ماده ۵۶، تصویر مصدق رای کمیسیون ماده واحده، بریده نقشه محل تصرف، به مجتمع قضایی رسالت ارجاع می‌دهد و خواسته‌های ذیل را عنوان می کند:
۱- خلع ید از اراضی تصرف شده
۲- ضبط اعیانی موجود به نفع دولت
۳- اجرت‌المثل منافع در مدت تصرف تا زمان صدور حکم (ده میلیون ریال)
۴- هزینه دادرسی (حق‌الزحمه کارشناس و حق الوکاله برابر تعرفه)
در این دادخواست به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استناد گردیده است.
نظریه کارشناس: این پرونده جهت تکمیل به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیده و کارشناس ضمن بازدید از محل و بررسی نقشه‌های موجود، ملی بودن پلاک ۳۸ موسوم به خجیر را تایید نموده‌است. و گفته است که در زمین اعیانی وجود نداشته و صرفا زمین صاف بوده‌است و تنها دارای چهار اصله درخت بوده و آثار کشت در سالهای گذشته موجود است.
رای دادگاه: (مرجع رسیدگی شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی جزائی تهران بوده‌است)

دادگاه در تاریخ ۱۶/۲/۸۳ باستناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق-م و قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور، خوانده (آقای …) را به خلع ید از اراضی مذکور محکوم نموده است و خواسته‌های دیگر خواهان مبنی بر ضبط اعیانی و اجرت‌المثل منافع مدت تصرف می‌بایست پس از قطعیت رای خلع ید مبادرت گردد.
کروکی محل تخلف:

 

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
با توجه به این پرونده و دیگر پرونده‌های مشابه به اهمیت طرح طوبی پی می‌بریم چرا که در این طرح به افرادی که مایل به فعالیت کشاورزی هستند زمین واگذار می‌شود وافراد با اطمینان کامل می‌توانند به فعالیت بپردازنند.
ارائه پیشنهاد:
پیشنهاد می‌گردد که دولت طوبی را با جدیت توسعه دهد و تسهیلات کافی در این زمینه فراهم آورد و از طرف دیگر مانع تغییر کاربری اراضی گردد چرا که در این صورت فقط کسانیکه واقعا دنبال آبادانی زمین و تولید فعالیت کشاورزی هستند صاحب زمین می‌شوند و جلو سوء‌استفاده‌های بعدی گرفته می‌شود.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
مطالعه پرونده تخلف آقای … در اراضی ملی شده پلاک ۶- اصلی گلدره
شرح اقدامات انجام شده:

در مورخه ۵/۳/۷۲ توسط مامورین جنگلبانی لار و لواسانات تخلف آقای … در اراضی ملی شده پلاک ۶- اصلی موسوم به گلدره به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع، صورتمجلس و به جنگلداری دماوند گزارش می گردد.
در این گزارش با اشاره به تخلف از ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور آمده است که آقای … در زمین تصرفی ملی شده بدون اجازه دولت اقدام به تسطیح و درختکاری نموده است.
اداره جنگلداری دماوند با استناد به این گزارشات، اقدام به شکایت از متهم به دادسرای ناحیه ۵ می نماید و تقاضای خلع ید و رفع تجاوز شخص مذکور و وصول مبلغ ۳۵۰۰۰ ریال بابت خسار

 

ت و ضرر و زیان و مجازات قانونی متجاوز بر مبنای ماده ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون تعزیرات کرده است.
مرجع رسیدگی کننده یعنی شعبه ۱۹۱ دادگاه کیفری ۲ تهران، ابتدا موضوع پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و با تایید ادعای شاکی (اداره جنگلداری دماوند) توسط کارشناس، دادگاه در تاریخ ۱۱/۱۱/۷۲ صدور رای می نماید:
در این رای با استناد به نظر کارشناس و عدم دفاع مؤثر و موجه متهم و با لحاظ کردن کهولت سن ایشان، متهم را به رفع تصرف و پرداخت پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر وی دائر بر تخریب عرصه نظر به اینکه شیار زمین دولتی مقدمه تصرف آن بوده و خود جرم مستقلی نیست و در این مورد حکم برائت وی صادر می‎شود.
از طرف اداره جنگلداری نسبت به این رای اعتراض به عمل می‌آید و خواستار جبران خسارت وارده به مرتع در اثر تخریب آن می‎شوند. در اثر این اعتراض دوباره در تاریخ ۱۱/۷/۷۴ شعبه دادگاه عمومی تهران

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
اکثرا مشاهده می گردد که گزارشات کارشناسان کامل و واضح نیست لذا قاضی نمی تواند براساس آن گزارشات ناقص حکم خوبی صادر نماید. کارشناسان بایستی حتی اگر احتمال می دهند که ذکر یک موضوع به ظاهر کم اهمیت به روشن شدن موضوع و ذهن قاضی کمک می نماید حتماً آنرا باید ذکر نماید.
ارائه پیشنهاد:

پیشنهاد می گردد یک نسخه از گزارشات مطرح شده کارشناسان در دادگاه ها به مرکزی تحت عنوان «هیئت کارشناسان ناظر» ارسال و مورد بررسی قرار گیرد و با این بررسی ها سطح کارشناسی آنها درجه بندی شده و در محاکمات بعدی مورد استفاده قضات قرار گیرد.
امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
مطالعه پرونده تخلف آقای … در اراضی ملی شده پلاک کیکا واقع در امامزاده داوود
شرح اقدامات انجام شده:
در مورخه ۱۱/۲/۶۶ پس از تهیه «صورتمجلس مشاهدات» و «صورتمجلس تخلف از مقررات ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور» توسط سرجنگلداری تهران، شهرری، ورامین به اسم آقای … موضوع تصرف ایشان به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع که مشمول ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و جزء منابع ملی شده است و حدود اربعه آن از شمال، جاده آسفالته- جنوب، مرتع- مغرب، مرتع- مشرق، دره و مرتع است، گزارش می گردد. در این

گزارش که ضرر و زیان وارده به مرتع را ۴۵۰۰۰ ریال برآورد کرده اند، ذکر شده که متخلف اقدام به سنگ چینی اطراف زمین به قصد احداث پارکینگ نموده است. این زمین فاقد سند ثبتی بوده و فقط دارای پلاک ثبتی است.

از طرف اداره جنگلداری تهران، شهرری، ورامین موضوع در تاریخ ۲۹/۲/۶۶ به دادسرای ناحیه غرب تهران ارجاع گردیده است. دادسرای ناحیه ۲ پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می‎دهد.
شعبه رسیدگی کننده:
شعبه ۱۸۹ دادگاه کیفری ۲ تهران
رای دادگاه:
رئیس دادگاه ابتدا به متهم ۱۰ روز مهلت می‎دهد که رضایت شاکی را جلب نماید ولی در مدت تعیین شده رضایت اداره منابع طبیعی را که همانا خلع ید متهم و دست برداشتن ایشان از زمین تصرفی و جبران ضرر و زیان وارده بوده بدست نمی آید لذا موضوع پرونده را در مورخه ۲۳/۴/۶۹ جهت طرح در «کمیسیون ماده واحده» به اداره منابع طبیعی استان تهران فرستاده تا حداکثر ظرف یک ماه این کمیسیون اعلام نظر نماید.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
قوانین مربوط به ملی نمودن جنگلها و مراتع کشور بدون توجه به مسائل تغییر کاربری اراضی و آمایش آنها، ناقص بوده و همین نقیصه همواره مشکلات زیادی به سیستم قضایی و اداره منابع طبیعی ایجاد کرده است و راه را برای سودجویان و زمین خواران باز گذاشته است.
ارائه پیشنهاد:

۱- دولت هر چه زودتر نسبت به تغییر اراضی مخصوصا اراضی مستعد کشاورزی و مرتعی قوانین کاملی را تصویب و به اجرا بگذارد و در قالب یک طرح ملی برای همه اراضی موجود در کشور شناسنامه صادر کند و در شناسنامه هر زمینی علاوه بر درج مشخصات کلی آن،‌ نوع کاربری آن مشخص نماید.
۲- با توجه به اینکه در خیلی جاها به دلیل نبود سند ثبتی، راه برای سودجویان و زمین خواران هموار می‎باشد لذا اداره ثبت و اسناد کشور بایستی در قالب یک برنامه ضربتی برای همه اراضی و املاک دولتی و غیردولتی سند رسمی صادر نماید.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی
«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
مطالعه پرونده تخلف آقایان … در اراضی ملی شده سنگان

شرح اقدامات انجام شده:
در مورخه ۱۱/۲/۶۶ گزارشی مبنی بر اینکه آقای … و … در اراضی ملی شده سنگان پایین واقع در بخش ده تهران در قطعه زمینی به مساحت ۲۰۰متر مربع که مشمول ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و جزء منابع ملی شده است به اداره جنگلداری تهران، شهرری، ورامین می‌رسد. این گزارش حدود اربعه زمین مذکور را از شمال، اراضی ملی- جنوب، مستثنیات- مغرب، ارضی ملی- مشرق، اراضی ملی ذکر کرده و متذکر شده که متخلف در این زمینه مشغول احداث ساختمان و استخر و غرس نهال می‌باشد.

کروکی محل تخلف:

اداره جنگلداری تهران، شهرری، ورامین درتاریخ ۴/۶/۷۱ طی دادخواستی به دادسرای عمومی تهران- ناحیه یک خواستار رسیدگی به پرونده‌ مذکور می‌گردد. این دادخواست مدارک ذیل را بپیوست داشته است:
۱- صورتمجلس تخلف از مقررات ماده ۵۵ قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور
۲- صورت مجلس مشاهدات ۳- برگ بازجویی از آقای …
۴- برگ بازجویی از آقای … ۵- کروکی محل تخلف
۶- برگ تشخیص بشماره ۱۰۲۱ و تاریخ ۱۰/۱۰/۵۴
۷- رای کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ مورخه ۱۹/۴/۱۳۵۵

در برگه دادخواست، خلع ید، تادیه مبلغ ۸ میلیون ریال بعنوان خسارت وارده و منافع تصرف و ضبط اعیان احداثی به نفع دولت و همچنین حق‌الزحمه کارشناس و حق‌الوکاله درخواست گردیده است.
سیر تکامل پرونده موجود تا این حد بوده و ظاهرا معلوم است که پرونده از طرف اداره منابع طبیعی مورد پیگیری قرار نگرفته است.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
با توجه به محتوای پرونده اینها ادعا کرده‌اند اینجا ملک ارثی آنهاست و می‌خواهند خانه‌ای در آنجا بسازند. این مسئله علاوه بر اینکه ملک مذکور جزء منابع طبیعی است یا نه، مسائل مهمتر دیگری مثل حریم روستا که باید از طرف بخشداری و یا فرمانداری منطقه مشخص گردد و همچنین تغییر کاربری اراضی مطرح می‌باشد که بایستی ادارات مربوطه نظارت و پیگیری نمایند.
ارائه پیشنهاد:
پیشنهاد می‌گردد که اگر قوانین تصویب شده در مورد احداثات و شهرسازی از جمله رعایت حریم شهرها و روستاها و همچنین تعییر کاربری اراضی از طرف ادارات مربوطه با جدیت پیگیری شود بطور طبیعی یکسری از افراد به فکر تصرف منابع طبیعی نیز نخواهند افتاد و در صورت بروز همچو مساله‌ای از طرف این ادارات برخورد گردیده و نیازی به برخورد اداره منابع طبیعی نخواهد بود.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
مطالعه پرونده تخلف آقای … در اراضی ملی شده ۲ فرعی از ۳- اصلی واقع در اصطلک
شرح اقدامات انجام شده:
در پی بازدید مورخه ۱۸/۱/۶۶ جنگلدار منطقه دماوند، تخلف آقای … در پلاک ۲ فرعی از ۳- اصلی اصطلک را مشاهده و پس از تهیه و تکمیل صورتمجلس تخلف و مشاهدات و برگه بازجویی گزارش خود را به اداره جنگلداری منطقه دماوند می‌فرستد. در این گزارش به تخریب، تجاوز، کشت و غرس نهال در زمینی به مساحت حدود ۳ هکتار توسط آقای مذکور اشاره شده است.
سپس از طرف اداره جنگلداری کل استان تهران به دادگاه طرح شکایت شده و از دادگاه درخواست خلع ید و رفع تجاوز شخص نامبرده و وصول خسارت بمبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال و مجازات قانونی متجاوز بر مبنای ماده ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون تعزیرات اسلامی شده است.

مرجع رسیدگی دراین پرونده شعبه ۱۹۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بوده است.
رای دادگاه:
دادگاه با توجه باینکه متهم در دادسرا اظهار نموده که در صورت مطالبه ملک مورد شکایت را تحویل خواهد داد و با توجه به محتویات پرونده ضمن صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از پلاک مورد شکایت آقای … را تعزیرا به تحمل سی ضربه شلاق محکوم نموده است.
با توجه به دستور دادگاه در مورخه ۱۴/۲/۶۷ توسط پاسگاه منطقه طی یک صورتمجلس رفع تصرف و تجاوز، متخلف از اراضی مذکور خلع ید شده است.
طبق پرونده مجدداً برگ دادخواستی به طرفیت آقایان … به اتهام دخل و تصرف در انفال پلاک ۲ فرعی از ۳- اصلی موسوم به اصطلک به دادگاه تسلیم شده و در آن با اشاره به حکم قبلی و خلع ید متصرف درخواست ضرر و زیان وارده به مرتع را شده‌اند که مبلغ ۲۷۰۰۰۰ ریال بوده است.
مرجع رسیدگی به این پرونده شعبه ۷۱ دادگاه حقوقی ۲ ناحیه ۵ دادسرای تهران (نارمک) بوده و در تاریخ ۲۷/۲/۷۱ صدرو رای نموده است.
رای دادگاه:
با استناد به محتوای پرونده و با عنایت به اینکه خوانده (آقای …) در قبال ادعای مطروحه هیچگونه دفاعی ننموده است و دلیلی بر نفی حقانیت خواهان اقامه ننموده است بنابراین دادگاه ادعای مطروحه را وارد دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۷۰۰۰۰ ریال در حق خواهان محکوم نموده است.
کروکی محل تخلف:

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
طبق این پرونده و پرونده‌های دیگر معمولا ضرر و زیان وارده به مرتع غیر معشجر در واحد سطح (هکتار) در مراتع با شیب کمتر از ۱۵% ، ۳۰۰۰۰ ریال و با شیب بیشتر از ۱۵% ، ۴۵۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد و این مبلغ اندکی بوده و عملا ضرر و زیان وارده به مرتع جبران نمیکند و بهتر است که در صورت ایجاد ضرر و زیان مقدار واقعی آن در دادخواستها قید گردد.

ارائه پیشنهاد:
با اینکه از مطالعه پرونده تصرف عدوانی متهم مشخص می‌گردد ولی در قسمتی از رای دادگاه به عدم دفاع متهم استناد شده است که ایکاش ترتیبی اتخاذ گردد که داشتن وکیل در همه محاکم الزامی گردد که در اینصورت ضریب احقاق حقوق طرفین بالا می‌رود.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
مطالعه پرونده تخلف آقای … در اراضی ملی شده پلاک ۱ اصلی واقع در قریه وردیچ موسوم به چالدراز به مساحت ۷۵۰۰ متر مربع
شرح اقدامات انجام شده:

بدلیل تخریب، غرس نهال و احداث استخر و جاده، توسط آقای … در اراضی ملی شده پلاک ۱ اصلی در قریه وردیچ، در مورخه ۱۵/۶/۷۱ «صورتمجلس مشاهدات» و «صورتمجلس تخلف از مقررات ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور» و برگه بازجویی ایشان تکمیل و از طریق اداره منابع طبیعی به دادسرای عمومی ارسال و دادخواست می‌گردد.
ابتدا شعبه ۲۳ دادگاه عمومی به صدور رای مبنی بر برائت مشتکی عنه می‌نماید. لذا اداره منابع طبیعی در مورخه ۱۳/۱۲/۷۶ به رای صادره اعتراض می‌نماید.
مرجع رسیدگی شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران بوده است.
دادگاه تجدید نظر در مورخه ۱۶/۱۲/۷۶ رای خود را صادر و بدلیل اینکه اداره منابع طبیعی نتوانسته دلایل موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه دهد، دادگاه رای قبلی را تایید نموده است.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

زمین ملک شخصی متهم بوده و توانسته با ارائه مدارک کافی حق خودش را ثابت نماید.
ارائه پیشنهاد:
سازمان ثبت اسناد کشور در قالب مواد ۱۳ و ۳۹ برای همه اراضی ملی و مستثنیات داخل آنها (در صورت نداشتن سند) سند رسمی صادر نماید تا مالکین نسبت به اراضی تحت تملک خودشان مطمئن‌تر و حدود آنها با اراضی منابع طبیعی کاملا مشخص گردد.
امضاء کارآموز امضا سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
مطالعه پرونده تصرف ۸۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی شده پلاک دودانگه فرحزاد (پلاک ۱۱۶- اصلی) توسط آقای …
شرح اقدامات انجام شده:
در تاریخ ۱۰/۶/۷۰ توسط سرجنگلبانی دامنه جنوبی البرز صورتمجلس تخلف از مقررات ماده ۵۵، صورتمجلس مشاهدات و برگه‌های بازجویی به اسم آقای … متخلف ۸۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی شده فرحزاد (پلاک ۱۱۶- اصلی)، تهیه و تکمیل و بهمراه کروکی محل به اداره منابع طبیعی تهران، شهرری، ورامین ارسال می‌گردد.
کرکی محل:

در مورخه ۲/۲/۷۱ موضوع به دادسرای عمومی شمیران ارجاع شده و از آن خواستار رسیدگی خارج از نوبت، حکم رفع تجاوز و جبران ضرر و زیان وارده به مرتع به میزان ۴۵۰۰۰ ریال شده‌اند. دادگاه جهت روشن شدن موضوع نظر کارشناس رسمی دادگستری خواسته است.

نظر کارشناس رسمی دادگستری:
آقای … بعنوان کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی کارشناسی پرونده مذکور، از اداره منابع طبیعی نقشه کامل ۲۰۰۰/۱ فرحزاد- پلاک فوق‌الذکر را که حدود رای کمسیون ماده ۵۶ در آن مشخص شده باشد خواستار می‌گردد. با توجه به اینکه حد رای کمسیون ماده ۵۶ در نقشه درخواست شده کاملا مفهوم نبوده و حد آن از قسمت شمال غربی باز بوده است کارشناس نتوانسته اظهار نظر قطعی نماید و ایشان در گزارش خود عنوان کرده که «بنظر می‌رسد قطعه مورد تنازع کلا خارج از نقشه رای کمسیون ماده ۵۶ بوده است.»

لازم به ذکر است که تعیین حد رای از وظایف کمسیون ماده واحده می‌باشد.
مرجع رسیدگی به این پرونده شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی تهران بوده است.
رای دادگاه:
با توجه به محتویات پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری که وجود حق ریشه و اعیانی متهم در ملک مورد تنازع و فاقد ثبتی را تایید کرده است و از طرفی به علت عدم کفایت ادله ارائه شده توسط شاکی با حاکمیت اصل برائت مستند به اصل ماده ۳۲ قانون اساسی حکم بر برائت متهم موصوف را صادر و اعلام گردیده است.
اداره منابع طبیعی هم به رای صادره اعتراضی نداشته و پرونده مختومه شده است.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
اراضی فرحزاد از جمله اراضی ملی شده است که پرونده‌های تخلفی زیادی برای آنجا وجود داشته است. در این پرونده مشخص می‌شود که در صورت مسلط بودن کارشناس نسبت به موضوع با یک بررسی اصولی می‌تواند کمک موثری به قاضی و طرفین تنازع بنماید.
ارائه پیشنهاد:
پیشنهاد می‌گردد قوه قضائیه نهایت تلاش خود را جهت آموزش کارشناسان و بالا بردن اطلاعات مورد نیاز آنها از جنبه‌های مختلف بکار بندد.
امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموز

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
مطالعه پرونده تصرف ۴۵۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی شده ۶۷۲۰ پلاک اصلی واقع در ده نارمک توسط شرکت برق منطقه‌ای نارمک
شرح اقدامات انجام شده:

در مورخه ۴/۴/۱۳۷۵ توسط سرجنگلبان دامنه جنوبی البرز تخلف شرکت برق منطقه‌ای نارمک در اراضی ملی شده پلاک ۶۷۲۰ اصلی واقع در ده نارمک در قطعه زمینی به مساحت ۴۵۰۰۰ متر مربع مشاهده و پس از تهیه و تکمیل صورتمجلس تخلف از ماده ۵۵ و صورتمجلس مشاهدات و تهیه کروکی محل به اداره منابع طبیعی شمیران گزارش می‌گردد. در مورخه ۵/۴/۷۵ موضوع از طرف اداره منابع طبیعی شمیران طی دادخواستی به مجتمع قضائی شمیران ارجاع می‌گردد.
کروکی محل:

از جمله دلایل و مدارک استنادی شرکت برق منطقه‌ای در این پرونده عبارت است از:
۱- صورتمجلس تاریخ ۲۴/۱۰/۶۶ که در آن بموجب اجازه نامه شماره ۲۵۰/۲۱۸۷۸ مورخ ۹/۹/۶۶ به وزارت نیرو در قطعه زمین مذکور که مطابق با نقشه مصوب شماره ۲۱- Q که به امضای مقام وزارت نیرو و مقام مدیریت عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران رسیده و نماینده دادستان تهران و چند نفر دیگر رسیده‌ اجازه تصرف داده شده است.
۲- نامه شماره ۱۰۱۷/۱۱۴ مورخ ۱۵/۲/۷۵ اداره دبیرخانه کمسیون ماده ۵ مبنی با صدور مجوز شروع عملیات احداث پست برق در محل مذکور.

 

۳- آگهی منتشره (تملک زمین مذکور) در روزنامه اطلاعات
در جریان رسیدگی این پرونده دبیر کمیسیون تبصره ۱۲ در مورخه ۷/۹/۷۵ از استاندار تهران تقاضای دستور بررسی و اعلام نظر موضوع توسط کمسیون فرعی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ استان تهران شده است. این کمسیون در مورخه ۳/۱۰/۷۵ تشکیل جلسه داده و به شرح ذیل رای صادر کرده است:

شرکت برق منطقه‌ای تهران موظف می‌باشد در چارچوب قانون حفاظت و بهره برداری از قانون جنگلها و مراتع کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید در غیر این صورت نسبت به کسر غرامت مربوطه از اعتبارات این شرکت و پرداخت به اداره کل منابع طبیعی اقدام می‌گردد.
دادگاه بررسی موضوع پرونده را به آقای مهندس … کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده است و ایشان در گزارش خود ضمن تشریح کامل وضعیت زمین مورد تنازع آورده است که تصرفات شرکت برق منطقه‌ای در آنجا با مجوز سرپرست وزارت نیرو و صورتجلسه تصرف مورخه ۲۴/۱۰/۶۶ انجام پذیرفته و زمین مذکور در داخل نقشه وزارت نیرو قرار دارد. در عین حال همین زمین (۴۵۰۰۰ متر مربع) طبق نقشه‌ها و مدارک مستند و موجود در اداره منابع طبیعی جزء اراضی ملی شده می‌باشد.
همچنین موضوع پرونده جهت بررسی بیشتر به کارشناسان اداره ثبت ارجاع شده و توسط هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت شمالشرق تهران (با ده نفر کارشناس) مورد بررسی قرار گرفته است و آنها در گزارش خود اعلام نموده‌اند که زمین مذکور جزء مستثنیات اراضی جنگلی است ولی تاکنون مواد ۱۳ و ۳۹ آئین نامه، در مورد زمین فوق اجرا نشده است و از طرفی اشخاصی مدعی تصرف زمینشان توسط اداره برق می‌باشند و لذا برای این زمین سند تفکیکی صادر نشده است.

مرجع رسیدگی:
مرجع رسیدگی در این پرونده شعبه ۱۴۰۳ دادگاه عمومی تهران- مجتمع قضائی کارکنان دولت بوده است.
رای دادگاه:
به استناد ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک بلحاظ نیاز شرکت برق جهت احداث پست فشار قوی ۲۳۰ ولت و تصویب فوریت آن و همینطور مجوز شماره ۳۵۰/۱۸۷۸ مورخ ۹/۹/۶۶ وزیر نیرو، صورتجلسه تصرف ۲۴/۱۰/۶۶ با حضور نماینده دادستانی عمومی (وقت) تهران، آگهی منتشره مورخ ۱۷/۷/۶۵ در روزنامه اطلاعات و سایر مجوزهای مربوطه، زمین مذکور مورد تصرف قرار گرفته است. نظر باینکه موضوع عینا در کمسیون ماده ۱۲ قانون بودجه سال ۷۵ استان تهران مطرح و شرکت برق بر اساس رای کمسیون موظف به پرداخت غرامت در حق اداره کل منابع طبیعی استان تهران شده و اقدامات انجام گرفته نیز بر اساس مجوزهای مذکور صورت پذیرفته لذا وقوع بزهی به احراز نرسیده و حکم برائت صادر و اعلام می‌شو

.
تا اینجا در پرونده موجود بوده ولی ظاهراً اداره منابع طبیعی به این حکم اعتراض کرده و پیگیر موضوع بوده است.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
از جمله استنادات دادگاه مجوز وزیر نیرو می‌باشد در صورتی که کاملا مشخص است مجوز مربوطه، باید از طرف متولی و یا صاحب آن صادر گردد در صورتی که حتی درخواستی هم مبنی بر نیاز به همچو زمینی از اداره منابع طبیعی نشده است. از طرفی اراضی منابع طبیعی انفال و مال مردم بوده و حداقل می‌بایست پول آن پرداخت می‌شد.

ارائه پیشنهاد:
۱- با توجه به این پرونده و پرونده‌های مشابه، فرهنگ حفظ و نگهداری از منابع طبیعی حتی برای مسئولین هم موضوع جا افتاده‌ای نیست لذا در درجه اول لازم است با بهره‌گیری از علم ترویج و تبلیغات، احترام به طبیعت و قوانین مربوط به آن به یک فرهنگ عمومی تبدیل گردد.

۲- در برخورد با مسائل و تخلفات زیست محیطی و منابع طبیعی هیچ مسامحه ای نباید از طرف دستگاه قضایی نسبت به ارگانهای دولتی انجام گیرد بلکه باید با شدت عمل بیشتری برخورد شود.
۳- در سطح کلان مملکت باید برنامه ریزی شود که ابتدا مطالعات زیست محیطی در مورد همه طرحهای بزرگ از جمله طرح احداث پست فشار قوی و یا مسیر عبور آن از طبیعت انجام پذیرفته و بعد در صورت عدم سازگاری با محیط زیست با مجوز سازمانهای ذیربط اجرا گردد.

امضاء کارآموز امضا سرپرست کارآموز

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
مطالعه پرونده اعتراض آقای … نسبت به احقاق حق خود در پلاک ۵۱۴ فرعی از ۹۲- اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در قریه خاک سفید به مقدار ۲۰۰۰۰ متر مربع
شرح اقدامات انجام شده:
آقای … طی نامه‌ای به اداره منابع طبیعی تهران نسبت به اجرای ماده (قانون ملی شدن) قانون جنگلها و مراتع کشور در پلاک ۵۱۴ فرعی از ۹۲ اصلی موسوم به خاک سفید به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع معترض شده و خواستار احقاق حق خود طبق قانون ماده واحده مصوب ۱۳۷۶ مجلس اسلامی شده است. طبق گفته‌های آقای … این زمین ارثیه پدرش بوده و در تاریخ ۶/۴/۱۳۲۸ بنام مالک سند رسمی خورده و مالک پس از خریداری در آن بدلیل نداشتن چاه و یا چشمه بصورت دیمی کشت و زرع می‌کرد و آن بدون تاسیسات می‌باشد.

در پی این اعتراض و با توجه باینکه زمین مذکور خارج از محدوده حریم شهری و یا روستای قرار دارد در کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان تهران نسبت به آن تشکیل پرونده می‌گردد. پس از بررسی موضوع اداره منابع طبیعی عکسهای هوایی محدوده سالهای ۳۵-۴۰-۴۵ و یک شیت ۲۰۰۰/۱ هوایی سالهای ۴۸-۵۸ محدوده پلاک مذکور را از سازمان نقشه‌برداری کشور خواستار می‌شوند و آنها را بر حسب درخواست هیئت کارشناسان ماده واحده جهت

بررسی در اختیار آقای مهندس … کارشناس رسمی دادگستری قرار می‌دهد.(۱۷/۷/۸۲)
بدلیل قرار گرفتن پلاک مذکور در محدوده مناطق نظامی (دانشگاه امام حسین ع) محل آن در عکسهای هوایی ارسالی از طرف سازمان نقشه برداری حذف و بریده شده بود و بررسی نقشه‌های هوایی پلاک مذکور فقط با حضور کارشناس رسمی و نماینده سازمان جغرافیایی کشور در محل سازمان نقشه برداری مقدور بوده و این امر در مورد این پرونده انجام گرفته و از نظر ایشان این عکسها استفاده کشاورزی در اراضی مذکور را بصورت متناوب در سالهای دور تایید می‌کنند ولی بدلیل نبودن عکسهای هوایی سالهای قبل از ۱۳۴۹ امکان بررسی فنی دقیق‌تر نیاز به مطالعات خاکشناسی است.

ایشان بعد از انجام مطالعات خاکشناسی در گزارش خود اعلام نموده است که «اراضی محل و منطقه در گذشته مستعد کشت و زرع بوده و بطور مقطعی و پراکنده در این جهت قابلیت استفاده داشته است.»
در تاریخ ۳/۶/۸۳ اعضاء هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری شهرستان تهران نظریه کارشناسی خود را در مورد این پرونده به شرح ذیل اعلام می‌کنند:
۱- نظریه کارشناسی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان (تهران)
به استناد برگه تشخیص و نقشه اجرای مقررات زمین مذکور جزء منابع ملی محسوب می‌گردد.
۲- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان (تهران و شمیرانات)

در بازدید انجام شده با حضور معترض و کلیه اعضاء و قاضی محترم معترض نتوانست محل اراضی را نشان دهد وبنده آثار گشت و سابقه گشت مشاهده ننمودم لذا اراضی مورد اعتراض جزء منابع ملی محسوب می‌گردد.
۳- کارشناس (اداره کل منابع طبیعی استان تهران)
در بازدید انجام شده متقاضی قادر به ارائه محل اراضی نبود لذا اظهار نظری نمی‌توان کرد.
۴- نظریه کارشناسی عضو هیئت واگذاری زمین
در بازدید انجام شده که توسط متقاضی ارائه گردید آثار گشت و احیا مشاهده نگردید لذا زمین مورد اعتراض جزء منابع ملی محسوب می‌گردد.

۵- برحسب مورد ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل
نهایتا «کمیسیون موضوع هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری» در تاریخ ۱۳/۶/۸۳ تشکیل جلسه و پس از بررسی و ملاحظه نظریه اعضای هیئت کارشناسان مبنی بر ملی بودن زمین مذکور رای خود را صادر و ختم رسیدگی را اعلام می‌کند.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
اقدامی که مجلس شورای اسلامی در مورخه ۲۲/۶/۶۷ در جهت تصویب قانون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع انجام داده اقدام بسیار مناسبی بوده است.
ارائه پیشنهاد:

قانون ماده واحده مذکور قانون خوبی بوده ولی فقط شامل اراضی خارج از محدوده حریم شهرها و روستاها می‌شود پیشنهاد می‌گردد که این قانون کلی و شامل همه اراضی خارج از محدوده حریم شهرها و روستاها همچنین اراضی داخل این حریم‌ها که ملی اعلام گردیده‌اند بشود تا افراد قبل از انجام هر تخلفی نسبت به اراضی ملی اقدام به استعلام از منابع طبیعی و اثبات حقوق ملکی خود بنمایند.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموز

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
مطالعه پرونده اعتراض آقای … نسبت به اجرای ماده (قانون ملی شدن) قانون جنگلها و مراتع کشور در پلاک فرعی ۲۸۶ از سنگ یک اصلی موسوم به مزرعه کوهک به مساحت ۱۹۰۰ متر مربع
شرح اقدامات انجام شده:
به توجه به اعتراضیه آقای … وکالتا از طرف آقای … ملک مذکور در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۳۲ شمسی بموجب سند قطعی شماره ۷۸۴۵ خریداری شده و مالک در آن تصرف داشته و ‎آنجا بصورت باغ بوده و تاسیسات دیگری نداشته ولی در اثر خشکسالی و سیل، درختان موجود خشک و تخریب گردیده‌ است.
از طرف اداره منابع طبیعی جهت بررسی بیشتر موضوع از کارشناس رسمی دادگستری جهت تفسیر عکسهای هوایی پلاک مذکور در فاصله سالهای ۳۵-۴۰-۴۵ کمک گرفته می‌شود.
۱- کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را چنین اعلام کرده است. (۷/۹/۸۲)

در عکس هوایی سال ۱۳۳۵ ملک مسطح فاقد اعیان و مستحدثات پوشش گیاهی پراکنده و بین دو منطقه دیمزار قرار گرفته است لاکن در متن پلاک عوارض غیر طبیعی نیست.
۲- در عکس هوایی سال ۱۳۳۹ وضعیت محل وقوع پلاک تقریباً مشابه گذشته است ولی در شرق پلاک یک کانال عمیق احداث شده است.

۳- در عکس هوایی سال ۱۳۴۵ وضعیت تقریباً مشابه سال ۱۳۳۹ شمسی می‌باشد.
۴- در عکس هوایی سال ۱۳۴۵ شمسی از باند شماره ۸ در محل وقوع پلاک بطور منظم و ردیفی درختکاری شده و پلاک در محدوده جنگلکاری قرار گرفته است.

در مورخه ۲۰/۳/۸۲ جلسه هئیت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۶۷ در خصوص رسیدگی به اعتراض به نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور در خصوص پلاک ثبتی ۲۸۶ فرعی از یک موسوم به کوهک کن در محل اداره منابع طبیعی تشکیل و با ملاحظه سوابق اعتراض و با مطالعه و بررسی پرونده مذکور و با توجه به معاینه محل در مورخه ۱۰/۳/۸۲ که در حضور متقاضی و قاضی هیئت بعمل آمده نظر خود را مبنی بر اینکه «در محدوده مورد اعتراض هیچگونه آ‎ثار عمران اعم از غرس درختان مثمر و غیر مثمر ساختمان و… که قدمت آن به قبل از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور باشد مورد ملاحظه قرار نگرفت» اعلام می‌نماید. امضاء کنندگان این صورتجلسه عبارت بودند از:
۱- مدیر جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی تهران و شمیرانات
۲- قاضی هیئت
۳- مسئول اداره منابع طبیعی شهرستان تهران و دبیر هیئت
۴- یک عضوی از هیئت هفت‌نفره واگذاری اراضی استان تهران
۵- یک نفر دیگر از اعضای هیئت.

قاضی هیئت ماده واحده بدلیل اینکه نظریه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به تفسیر عکسهای هوایی مربوطه با نظریه هیئت کارشناسان ماده واحده مطابقت نداشته لذا از آقای … کارشناس رسمی دادگستری تقاضای اعلام نظر کارشناسی می‌کند.
ایشان هم در نظریه خود اعلام می‌کند که «با توجه به تفسیر عکسهای هوایی سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۳۹ و ۱۳۴۵ شمسی هیچگونه آثاری از عمران و آبادانی و زراعت در پلاک مذکور مشاهده نمی‌گردد لذا با توجه به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور شش دانگ پلاک مذکور جزء اراضی ملی قلمداد می‌گردد. (پرونده تا اینجا موجود بود)

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
با اینکه حکم نهایی در پرونده موجود نبود ولی ملی بودن زمین کاملا مشخص است از طرف دیگر داشتن درخت و یا تاسیسات قبل از ملی اعلام شدن این اراضی مطرح است و هر کسی که اعتراض داشته می‌بایست آن موقع اعلام می‌کرد و اگر هم اعلام نکرده و یا آنموقع مطلع نشده حالا باید دلایل کافی بر ادعای خود داشته باشند.
ارئه پیشنهاد:
این شکل رسیدگی به پرونده‌ها نوعی دادگاه تخصصی است و چه بهتر است که برای همه پرونده‌ها دادگاه‌های تخصصی تشکیل گردد.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست

حضور در دادگاه
پیگیری و حضور در دادگاه پرونده قضایی مربوط به ملکی که بین خانم … و اداره منابع طبیعی تهران مورد اختلاف بود.
این ملک که به مساحت ۳۰۰ متر مربع واقع در قنات کوثر- بخش ۱۱ تهران می باشد قبل از سال ۱۳۵۲ از طرف شرکت بیمه شرق به این شخص واگذار شده بود و بعدا این عرصه از طرف دولت ملی شده است.
بنا به ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور که مقرر میدارد:
به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود که به اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ بطور مستقیم یا غیر مستقیم از سازمانهای دولتی یا وابسته زمین گرفته‌اند و بعدا آن زمینها ملی اعلام گردیده زمینی مثل زمین قبلی و یا به ارزش آن به آن اشخاص واگذار نمایند.

دادگاه بدوی به نفع اداره منابع طبیعی رای داده بود که مورد اعتراض خانم … قرار گرفته بود و دادگاه تجدید نظر رای به اعطای زمین معوض به اندازه ارزش زمین داده بود. بعد از صدور رای دادگاه تجدید نظر اداره منابع طبیعی شهرستان تهران بر اساس تبصره‌های یک و دو ماده ۱۸ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعتراض نامه خود را در مورخه ۱۲/۵/۸۳ به دادسرای دیوان عالی کشور که امروزه بعنوان «هئیت تشخیص قوه قضائیه» نام دارد تقدیم می‌نماید.

موردی که در این پرونده مشاهده گردید و نسبت به آن اعتراض بعمل آمد این بود که این ماده ۳۶ فقط شامل اراضی که توسط سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت واگذار گردیده می‌شود در صورتیکه شرکت بیمه شرق در آن زمان یک شرکت خصوصی بوده و بنابراین این ماده شامل آن زمین نگردیده و زمین مذکور ملی می‌باشد.
حکم نهایی پس از بررسی اعتراض نامه از طرف هیئت تشخیص به اداره منابع طبیعی شهرستان تهران بعنوان تجدید نظر خواه ارسال خواهد شد.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
بررسی پرونده تجاوز به اراضی ملی درپلاک شماره ۲۱۰۷ سولقان
سیر پرونده: مورد تجاوز به اراضی ملی توسط سرجنگلبانی منطقه در تاریخ ۲۶/۴/۸۱ مشاهده شده و طی آن صورتمجلس مشاهدات برگ بازجویی و گزارش که در آن تخریب اراضی منابع طبیعی و تصرف ۰۰۰/۱۰۰ متر مربع با پوشش گیاهی مرتعی با اشاره به حدود اربعه مورد تصرف تنظیم گردیده و میزان خسارت برآورده شده در این گزارش به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۴۵/۱ تعیین گردید.

اداره منابع طبیعی شهرستان تهران پس از دریافت گزارش جنگلبانی منطقه طی شکایتی به همراه مدارک ارسالی درخواستی را به دادگاه عمومی تهران شعبه ۱۱۶۸ تسلیم نمود که در آن خواستار توقف عملیات تخریب، خلع ید و خسارت شده بود. دادگاه پس از بررسی پرونده موضوع را جهت رسیدگی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد و کارشناس منتخب پس از بررسی ادعای خواهان یعنی اداره منابع طبیعی را تایید نمود.

متهم نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نمود که موضوع به هیئت کارشناسان سه نفره ارجاع شد. هیئت کارشناسان ۳ نفره پس از مشخص نمودن حدود اربعه زمین مورد تصرف را از نظر توپوگرافی خاکشناسی و ظواهر طبیعی و دست خوردگی. مستحدثات و سوابق کاشت قدیمی را گزارش نمودند و در جمع بندی گزارش کارشناسان هیئت آمده است که با بررسی‌های به عمل آمده آثار کشت قدیمی در منطقه وجود داشته که با به هم خوردن شرایط فیزیکی زمین مقدار آن مشخص نشده است و در نظریه خود اعلام نموده‌اند که یک چهارم زمین مورد تصرف سابقه زراعت داشته و می‌توان در آن زراعت نمود.

اداره منابع طبیعی شهرستان تهران به رای هیت اعتراض نموده و خواستار واگذاری پرونده به هیئت ۵ نفره کارشناسان شده است از جمله دلائل این دوره در اعتراض خود عبارتند از:
۱- منطقه دارای شیب تند و فاقد آب و دارای گیاهان مرتعی می‌باشد که سابقه زراعتی دارد.
۲- عکسهای هوایی منطقه مربوط در سالهای ۳۴ و ۵۵ موجود بوده که منطقه ملی شدن و فاقد هر گونه کشت و کار و احیا می‌باشد و با فرض اینکه بخشی از آن عملیات کشاورزی صورت گرفته مربوط به ده سال اخیر است.
۳- با استناد به ماده یکم قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور به محض ملی شدن کلیه اسناد صادره در این خصوص باطل است خوانده فاقد هر گونه سند می‌باشد و رای کمیسیون ماده ۵۶ سولقان پرونده شماره ۲۱۰۷ موید حاکمیت دولت می‌باشد علاوه بر این پس از بررسیها خوانده با جلب اعتماد معتمدین محل مبنی بر اینکه حذف ایجاد مراکز دانشگاهی را دارد اقدام به خرید زمینهای منابع طبیعی نموده است و سپس مشخص گردید که زمین را به قطعات ۴۰۰ و ۱۰۰۰ متری تقسیم و بین افرادی که اسامی آنها هم مشخص شده است فروخته است.
باید نسبت پرونده افرادی که با صحبت خیر خواهانه اقداماتی را در منابع طبیعی انجام می‌دهند و در مراکز اداری از نفوذ قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند و همین طور از وضعیت مالی خوبی هم برخوردارند با دقت و حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد: جدیت و برخورد قاطع با زمین خوران کلان و تقدیر و تشکر از مامورین جنگلبانی و توسعه و تجهیز مامورین جنگلبانی و حفاظت محیط زیست.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
کارآموزی: بررسی پرونده متهم مبنی بر تجاوز اراضی ملی در قریه همسین واقع در پلاک ۴۷۴۹ بخش ۷ تهران.

سیر پرونده: ابتدا مامورین جنگلبانی صورتجلسه‌ای را با همراه کروکی منطقه برگه بازجویی تنظیم می‌نمایند که در آن حدود اربعه مورد تجاوز مساحت و مستحدثات جدید ذکر شده بود و اداره جنگلداری تهران پس از دریافت گزارش مامورین جنگلبانی بر اساس ماده‌های ۵۳ و ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و همینطور ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی شکایت تنظیم شده از دادگاه رسیدگی خارج از نوبت. توقف کامل عملیات، خلع ید، وصول ضرر و زیان را به مبلغ ۴۵۰۰۰ ریال درخواست کرده است در ضمن به سوابق تخلف قبلی متهم نیز اشاره شده است.

رای دادگاه: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و سوابق قبلی متهم مبنی بر تجاوز در اراضی ملی بر خلع ید متهم و پرداخت ۰۰۰،۳۰ ریال جزای نقدی صدور حکم می‌نماید متهم پس از دریافت رای دادگاه به رای صادره اعتراض نموده که دادگاه تجدیدنظر نیز رای صادره از دادگاه بدوی را تایید می‌نماید.
پیشنهاد: بهتر بود دادگاه برای پرونده تقاضای نظر کارشناسی رسمی را می‌نمود. بسیاری از متهمین بالاخص در مورد پرونده‌های منابع طبیعی از قوانین مطلع نیستند و گرفتن وکیل و پرداخت هزینه کارشناسی هم برایشان مشکل است لذا بهتر است در این مورد دادگاه راساً اقدام نماید تا حق کسی تضییع نگردد.

تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
چگونگی سیر معمولی یک پرونده بر اساس ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، بررسی گردید.
امضاء کارآموز امضاء سرپرست

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست

موضوع: احداث جاده در داخل یکی از پارک‌های تهران
خواهان: اداره منابع طبیعی استان تهران
خوانده: شهرداری منطقه مربوطه
گردش پرونده:
شهرداری منطقه مربوطه بدون اخذ مجوز اقدام به قطع اشجار و احداث جاده به طول ۲۰۰۰ متر و عرض ۴۵ متر در پارک جنگلی می‌نماید که متعاقباً مامورین اداره منابع طبیعی تهران نسبت به تنظیم صورتمجلس تخلف اقدام و نهایتا موضوع را طی شماره ۱۰۹۶/۶۷/۴۷ مورخ ۱۰/۰۳/۸۳ به دادسرای صادقیه منعکس شد و تقاضای اعاده وضع به حالت اولیه و اخذ خسارت می‌نماید لذا پرونده در شعبه هشتم مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتاً موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شد و کارشناس رسمی دادگستری نیز تعداد درختان قطع شده را ۲۸۰۰ اصله و میزان خسارت را ۰۰۰/۰۰۰/۹۸۰ ریال برآورد می‌نماید ولی قاضی پرونده طی دادنامه شماره ۸۲/۱۱۸۱ – ۳۱/۰۶/۸۳ اعلام میدارد جاده مذکور جهت خدمات شهری بوده و قضیه نفع شخصی نمی‌باشد لذا، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. متعاقباً اداره منابع طبیعی تهران طی نامه شماره ۳۰۳۹/۶۷ مورخه ۰۹/۰۴/۸۳ شکایتی را علیه شهردار منطقه به مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال می‌نماید.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
اعتراض یک شخص حقیقی در خصوص اراضی ملی مبنی بر مالکیت آنها در پلاک ۱۹۲ اصلی خاک سفید
سیر پرونده: فردی طی نامه‌ای به اداره منابع طبیعی تهران ادعا می‌نماید که در اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع به میزان ۲۰۰۰۰ متر مربع از اراضی که متعلق به ایشان بود و بصورت ارثیه پدری به او رسیده و زمین دارای سند بوده که مربوط به سالهای ۱۳۲۸ می‌باشد و در این زمی

ن کشت و زرع به صورت دیم کاری انجام می‌شده که در جریان برنامه های ملی شدن بصورت ملی درآمده و ایشان خواستار رسیدگی طبق ماده واحده مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی شده است و در توضیحات خود اضافه می‌نماید از آنجایی که در زمین مورد اعتراض چشمه و چاهی وجود نداشته مدت زیادی در آن کشت و کار صورت نگرفته و بصورت بایر رها شده است لذا علائم کشت و کار در سالای اخیر چشم نخورده و از این رو اداره منابع طبیعی آنها را ملی اعلام کرده است.
پس از دریافت این اعتراض موضوع در کمیسیون ماده واحد مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد و این کمیسیون طی‌ نامه‌ای از سازمان نقشه‌برداری کشور

خواستار عکس‌های هوایی منطقه در سالای ۳۵-۴۰-۴۵ می‌گردد و همینطور یک شیت عکس هوایی به مقیاس ۲۰۰۰/۱ در محدوده پلاک فوق مربوط به سالهای ۴۸ و ۵۸ را درخواست می‌نماید. اما از آنجایی که پلاک مورد نظر در منطقه نظامی مربوط به دانشگاه امام حسین(ع) قرار گرفته بود عکس‌های منطقه مربوطه بریده شده بود لذا تنها در صورت صلاحدید مقامات این عکسها با حضور نمایندگان سازمان جغرافیای کشور در اختیار کارشناس رسمی دادگستری آن هم فقط در محل سازمان نقشه‌برداری مقدور می‌باشد و این کار هم در مورد این پرونده انجام شد که کاشناس

رسمی پس از بررسی اعلام می‌نماید که با عکس‌های موجود امکان کشاورزی متناوب در سالهای قبل در منطقه وجود دارد اما به علت نبودن عکس‌های هوایی قبل از سال ۱۳۴۹ جهت بررسی دقیق‌تر به مطالعات خاکشناسی می‌باشد. پس از انجام مطالعات خاکشناسی کارشنای رسمی اعلام نموده است منطقه مستعد کشاورزی بوده و بصورت مقطعی و پراکنده مورد کشت و زرع قرار گرفته است.

در خصوص همین پرونده در تاریخ ۳/۶/۸۳ هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری شهرستان تهران در خصوص پرونده مذکور به شرح ذیل اعلام نظر نمودند.
۱- نظریه اعضاء شامل رئیس اداره منابع شهرستان تهرانک «به استثناء برگ تشخیص و نقشه ارای مقررات زمین مذکور جزء اراضی ملی می‌باشد.»
۲- نظریه مدیر جهاد کشاورزی تهران: «در بازدید انجام شده با حضور معترض. کلیه اعضاء و قاضی محترم، شخص معترض نتوانست محل اراضی را نشان دهد و سابقه کشت در منطقه رویت نشد لذا مورد اعتراض جزء اراضی ملی تلقی می‌گردد.»
۳- نظر کاشناس عضو هیئت واگذاری زمین: «در بازدید به عمل آمده آثار کشت و زرع و سایر مستحدثات قدیمی مشاهده نشده لذا زمین جز اراضی ملی محسوب می‌شود.»
۴- کارشناس اداره منابع طبیعی استان تهران: «در بازدید انجام شده متقاضی زمین محدوده مورد اعتراض را نمی‌توانست مشخص نماید لذا نمی‌توان اظهار نظر خا

صی نمود.»
۵- نفر از اعضاء شورای روستا یا بومیان منطقه جهت حضور.
در نهایت کمیسیون موضوع هیئت ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری در تاریخ ۳/۶/۸۳ نظر خود را مبنی بر ملی بودن اراضی مورد اعتراض اعلام و ختم رسیدگی اعلام گردید.

نتیجه و تجربه اخذ شده کارآموزی:
آشنایی با هیئت حل اختلاف اراضی ملی شده در خصوص ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری همین طور آشنایی با موارد خاص که عکس‌های هوایی در محدوده های نظامی و امنیتی قرارگیرد.
همین طور اینکه قانون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۲/۶/۶۷ مربوط به اراضی خارج از محدوده حریم و شهر و روستا می‌باشد.

پیشنهاد: در خصوص اراضی در حدود حریم شهر و روستا نیز مطابق هیئت ماده واحده هیئت ویژه‌ای تکمیل گردد که موارد اختلافی در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
اعتراض شخصی حقیقی در اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سنگ یک اصلی کوهک
سیر پرونده: ملک مورد اعتراض به مساحت ۱۹۰۰ متر مربع بوده که به موجب سند قطعی شماره ۷۸۴۵ مورخ ۸/۲/۱۳۳۲ خریداری شده و مالک در آن تصرف داشته و مبادرت به کشت و کار می‌نموده است و به علت خشکسالی کشاورزی رونقی نداشته و درختان نیز به مرور خشک شده و باغات تخریب شده‌اند.

گزارش پس از ارسال به اداره منابع طبیعی شهرستان تهران دفتر ماده واحده این اداره جهت روشن شدن موضوع به بررسی منطقه با کمک عکسهای هوایی مربوط به سالهای ۳۵-۴۰-۴۵ توسط کارشناس رسمی دادگستری مبادرت می‌نماید و پس از بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناس رسمی دادگستری نظریه کارشناس در تاریخ ۷/۹/۸۲ به شرح ذیل گزارش می‌گردد.
«در عکسهای هوایی مربوط به سال ۱۳۳۵ ملک مسطح فاقد اعیان و مستحدثات. پوشش گیاهی پراکنده و بین دو منطقه دیمزار قرار گرفته است و در متن پلاک عوارض غیرطبیعی نیست در

عکسهای هوایی سال ۱۳۳۹ وضعیت پلاک مشابه گذشته ولی در شرق پلاک یک کانال عمیق احداث شده است و در عکسهای هوایی سال ۱۳۴۵ وضعیت مشابه سال ۱۳۳۹ می‌باشد و در عکس های سال ۱۳۵۸ درباند شماره ۸ پلاک به طور منظم و ردیفی درختکاری شده و لاک در محدوده جنگلکاری قرار گرفته است.

تشکیل جلسه کمیسیون ماده واحده:
در مورخه ۲۰/۳/۸۳ جلسه هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگلها و مراتع جهت رسیدگی به اعتراض مربوط به فرعی پلاک ۱ اصلی موسوم به کوهک در اداره منابع طبیعی تهران تشکیل و پس از بررسی موارد اعتراض و بررسی سوابق پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و همینطور بازدید از محل در تاریخ ۱۰/۳/۸۲ با حضور متقاضی و قاضی هیئت نظر خود مبنی بر ملی بودن پلاک مورد اعتراض اعلام می‌نماید ودلیل رای هیئت نبودن هیچگونه آثار عمرانی و کشاورزی و درختکاری در منطقه ذکر شده است. این هیئت مجدداً از یک کارشناس رسمی دیگر اعلام نظر نمودند که این کارشناس پس از بررسی عکسهاس هوایی سالهای ۱۳۳۵، ۱۳۳۹، ۱۳۴۵ اعلام نماید هیچگونه آثاری عمران، آبادانی، و زراعت در پلاک مذکور مشاهده نگردید. لذا هیئت رای بر ملی شدن پلاک مورد اعتراض را صادر کرد و اعضای هیئت که صورتجلسه را امضاء نمودند شامل:
۱- مدیر جهاد کشاورزی تهران و شمیرانات

۲- قاضی هیئت
۳- مسئول اداره منابع طبیعی تهران و شمیرانات (دبیر هیئت)
۴- یک عضو از هیئت هفت نفره واگذاری اراضی استان تهران
۵- یک نفر از اعضا هیئت کارشناس
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
با توجه به داشتن سند ثبتی به نظر می‌رسد معترض حتماً باید وکیل داشته باشد چون در این پرونده کارشناس اول را تفسیر عکس‌های خود در سال ۱۳۵۸ درختکاری در محل را گزارش کرده و کارشناس دوم کلا آن را مردود دانسته است این پرونده در صورت اعتراض می‌بایست در هیئت کارشناسان ۵ نفره بررسی شده و معترض هم وکیل داشته باشد.
ارائه پیشنهاد:

با توجه به داشتن سند ثبتی پیشنهاد می‌گردد در چنین پرونده‌هایی علت عدم پذیرش سند اخذ شده ذکر گردد.
امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست

موضوع کارآموزی:
بررسی پرونده تخلفی در پلاک ۷۷ قریه کمرو لواسانات به مساحتی تقریبی ۷۰۰۰ متر مربع.
سیر پرونده: در مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۵ طبق گزارشات واصله از طرف مامورین سازمان حفاظت محیط زیست مستقر در پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار به اداره منابع طبیعی شمیرانات مشخص گردید که یک فرد متخلف اقدام به تصرف بخشی از اراضی ملی در بخش از پلاک ۷۷ لواسان گردیده است. از آنجائی که فرد متخلف قبلاً نیز از سابقه تجاوز به اراضی ملی برخوردار بوده اداره منابع شمیرانات سریعاً اقدام به تهیه شکایت به همراه مستندات مربوطه در خصوص سوابق قبلی به

دادسرای عمومی تهران شعبه ۳۵ می‌نماید پس از طی مراحل مقدماتی و سوابق قبلی خوانده و اعتراض به رای دادگاه پرونده به کارشناسی واگذار می‌گردد که پس از بررسی توسط کارشناس منتخب در نظریه کارشناسی با توجه به نقشه تهیه شده و سوابق نظریه کارشناسی بر ملی بودن زمینهای مورد تصرف صادر می‌گردد.

رای دادگاه: با استناد به نظریه کارشناسی و بررسی پرونده در مراحل مختلف دفاعیات متهم را غیر موجه دانسته و اتهام متهم را محرز شمرده و ایشان را به مبلغ ۵۰۰۱۰۰۰ ریال جریمه نقدی بدل از شلاق و رفع تصرف از مورد تصرفی صدور حکم می‌نماید.
پیگیری جدی ادارات دولتی مانند ادارات منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست و عدم برخوردهای ضعیف از طرف مراجع قضایی باعث می‌گردد که افراد سودجو جسارت تعدی به اراضی ملی را به خود ندهند چنانچه در پرونده فوق ملاحظه می‌گردد نامبرده از سابقه تجاوز برخوردار بوده و در مقابل برخورد محکم ادارات مسئول و سازمانهای قضایی زمین مورد تصرف برگردانده شده و درس عبرتی برای سایر افراد آن منطقه خواهد بود.
ارائه پیشنهاد:
جدیت در پیگیری پروندها و جلوگیری از اقدامات احساسی

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
تخلف در اراضی ملی شده قریه همسین
خواهان: اداره منابع طبیعی
خوانده: آقای…
گردش پرونده:
ابتدا گزارشی مبنی بر تصرف، تجاوز، احداث استخر و نهالکاری توسط یکی از اهالی در اراضی ملی شده دره چمنا توسط جنگلبانان به اداره منبع طبیعی گزارش شد، سپس شکایتی علیه شخص متجاوز به دادگاه تقدیم گردید

.
در این دادخواست به مادتین ۵۳-۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و همچنین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استناد شده و از دادگاه رسیدگی خارج از نوبت و توقف کامل هر گونه عملیات، رفع تجاوز و خلع ید و همچنین وصول ضرر و زیان به مبلغ ۰۰۰،۴۵ درخواست گردیده است ضمن اینکه پرونده تخلف قبلی ایشان هم یادآوری شده است.

دادگاه با در نظر گرفتن سابقه محکومیت کیفری متهم ضمن صدور حکم به رفع تصرف عدوانی متهم را به مبلغ ۰۰۰،۳۰ ریال جریمه نقدی محکوم کرد که رای بصورت غیابی صادر شد.
متهم پس از دریافت حکم صادره درخواست تجدید نظر نمود که مرجع رسیدگی به دلیل اینکه اعتراض موثری که موجب تفحص دادنامه یاد شده باشد عنوان ننموده، لذا؛ ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه صادره تائید می‌شود.
نتیجه و تجربه حاصله از موضوع کارآموزی:
در پرونده مذکور از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده نشده و رای صادر شده است.
ارائه پیشنهاد:
جهت صدور رای صائب و پیشگیری از ضایع شدن حق هر کدام از طرفین بهتر است دادگاههای مربوط به منابع طبیعی بصورت جداگانه و تخصصی تشکیل گردد و ضمناً از نظریه‌های کارشناسی نیز استفاده گردد.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
تخلف در اراضی ملی شده پارک جنگلی خجیر
خواهان: اداره منابع طبیعی
خوانده: آقای…
گردش پرونده:
پس از مشاهده تصرف و تخریب اراضی ملی در پارک جنگلی خجیر صورتمجلس بازدید و برگه بازجویی و گزارش کامل توسط سرجنگلبان لار و لواسانات تهیه و تنظیم شد و به اداره منابع طبیعی ارسال شد.

در گزارش قید شده که متخلف از سال ۱۳۵۰ به مدت ۲۷ سال در زمینی به مساحت تقریبی هزار متر مربع واقع در محل قید شده اقدام به کشت و زرع نموده است.
اداره منابع طبیعی شمیرانات همراه با طرح رای کمیسیون ماده ۵۶ و رای کمیسیون ماده واحده دادخواستی به مجتمع قضایی رسالت ارجاع می‌‌دهد و خواسته‌های خواهان نیز بدین قرار است:
خلع ید از اراضی تصرف شده و ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و پرداخت هزینه دادرسی و اجرت المثل منافع در مدت تصرف تا زمان صدور حکم (ده میلیون ریال)
کارشناس ضمن بازدید از محل و بررسی نقشه‌های موجود نظر بر ملی بودن اراضی مورد دادخواست داده و عنوان شده در زمین اعیانی وجود نداشته و صرفاً‌ زمین مسطح بوده و تنها دارای چهار اصله درخت بوده و آ‎ثار کشت و زرع در سالهای گذشته موجود است.
رای دادگاه بر خلع ید خوانده از اراضی مذکور قرار می‌گیرد. (البته پس از قطعیت یافتن)

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
در این پرونده بحث طرح طوبی مطرح می‌گردد که اهمیت این طرح در پرونده‌های اینچنین حائز اهمیت می‌باشد.
ارائه پیشنهاد:
طرح طوبی باید با جدیت بیشتری پیگیری شود و تسهیلات بیشتری فراهم گردد تا افرادی که صلاحیت دارند و به دنبال آبادانی‌اند صاحب زمین شوند و فعالیت کشاورزی کنند.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»
نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: ۳۴۶۳
رشته کارشناسی: محیط زیست
موضوع کارآموزی:
تخلف در اراضی ملی شده پلاک فرعی ترقیان جاجرود
خواهان: اداره منابع طبیعی
خوانده: آقای…
گردش پرونده:

تخلف از مقررات ماده ۵۵ قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور آقای… در اراضی ملی طی صدور صورتمجلس تهیه شده توسط سر جنگلبانی لار و لواسانات به همراه پرونده بازجویی ایشان به اداره منابع طبیعی دماوند گزارش می‌گردد اداره جنگلبانی منطقه دماوند موضوع گزارش را به دادسرای شمیرانات ارجاع می دهد و خواستار تعقیب متخلف و خلع ید ایشان از اراضی ملی می‌گردد. دادگاه در رای اولیه خود قرار منع تعقیب صادر می‌کند که مورد اعتراض اداره منابع طبیعی دماوند قرار می‌گیرد تا اینکه دادگاه تجدید نظر رای به تایید قرار منع تعقیب

می‌دهد.
نهایت امر آنچه از مجموع پرونده بر‌می‌آید بدین قرار است که چون خوانده مالک اصلی ملک مورد نظر نبوده و سند به نام شخص دیگری صادر گشته است و نامبرده بنا به دستور مالک و ناآگاهانه تعدی به اراضی ملی میکرده و با توجه به اینکه دادخواست اداره منابع طبیعی نی

ز به نام آقای… بوده نه مالک زمین دادگاه رای تبرئه خوانده از بزه انتسابی را صادر کرده است.
نتیجه و تجربه کسب شده از موضوع کارآموزی:
قبل تنظیم دادخواست می‌بایست تحقیقاتی کافی در این زمین‌ صورت گیرد تا بعد از طرح دعوی به مشکلاتی از این قبیل برخورد نگردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 22700 تومان در 180 صفحه
227,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد