بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه  

اگر يك مشت خاك را از هر نقطه باغ يا مزرعه برداريد و آن را در مقداري آب استخر رهاكنيد، به جانوران نخي شكل بلند وفعالي خواهيد يافت، كه اين موجودا نماتدها هستند كه بسياري از آنها بدون بزرگ نمايي قابل رؤيت هستند.
نماتد از كلمه يوناني گرفته شده به معني نخ وموجودات كشيده، كرمي شكل ولوله اي هستند كه بدن آنها تا حدودي دوكي شكل بوده وشبيه مارها حركت مي كنند.
گونه اي از نماتدها، ريشه مركبات را مورد حمله قرار مي دهند وباعث كاهش محصول وزوال تدريجي آنها مي گردند.

اسلاید 2 :

مورفولوژي و بيولوژي

داراي دو شكل جنسي بوده و ماده‌ها تخم‌مرغي شكل و درخارج ريشه روي آن قرار مي‌گيرد.نرها باريك مي‌باشند. Bursa ديده نمي‌شود. ماده‌ها بروي ريشه‌هاي فرعي ضخيم كه رشدشان متوقف شده ويك لايه از خاك روي آنها را پوشانده است قرار مي‌گيرند.اين توده خاك در اثر ترشح مخاطي ريشه باقي مي‌ماند و نماتد را در مقابل شكارچي‌ها و دشمنان طبيعي محافظت مي‌نمايد.

طول بدن ماده‌ها بين 0.35 تا 0.40ميليمترمتغير بوده و داراي بدني كيسه‌اي شكل است،كه معمولابه سمت شكم در ناحيه vulva درست در سمت جلو ودر فاصله كوتاهي از دم خم شده است. حفره دفعي خوب رشد يافته ودر جلو vulva قرار گرفته است. Ovary معمولا داراي دو خميدگي بوده و به ناحيه مري مي‌رسد.

اسلاید 3 :

داراي دو شكل جنسي بوده و ماده‌ها تخم‌مرغي شكل و درخارج ريشه روي آن قرار مي‌گيرد.نرها باريك مي‌باشند. Bursa ديده نمي‌شود. ماده‌ها بروي ريشه‌هاي فرعي ضخيم كه رشدشان متوقف شده ويك لايه از خاك روي آنها را پوشانده است قرار مي‌گيرند.اين توده خاك در اثر ترشح مخاطي ريشه باقي مي‌ماند و نماتد را در مقابل شكارچي‌ها و دشمنان طبيعي محافظت مي‌نمايد.

طول بدن ماده‌ها بين 0.35 تا 0.40ميليمترمتغير بوده و داراي بدني كيسه‌اي شكل است،كه معمولابه سمت شكم در ناحيه vulva درست در سمت جلو ودر فاصله كوتاهي از دم خم شده است. حفره دفعي خوب رشد يافته ودر جلو vulva قرار گرفته است. Ovary معمولا داراي دو خميدگي بوده و به ناحيه مري مي‌رسد.

اسلاید 4 :

اولين پوست اندازي درون تخم انجام مي‌شود. از مجموع پوره‌ها در حدود26% تبديل به نماتد نر مي‌شود.مرحله دوم پورگي قبل ازتوده تخم خارج شوند بوجود مي‌آيد و طول آنها بين 0.28 تا0.34 ميكرون تغيير مي‌كند. مرحله دوم پورگي نرها 48ساعت مرحله سوم 108 ساعت ومرحله چهارم پورگي180 ساعت طول مي‌كشد.معمولا نرها يك هفته پس از تفريخ به سن بلوغ مي‌رسند. درسن چهارم طول بدن به0.26 تا 0.33 ميليمتر مي‌رسد و Testis و Spicule  قابل رويت مي‌باشد،اما stylet نامشخص باقي مي‌ماند و مري باقي مي‌ماند.

مرحله دوم پورگي ماده در حدود 14 روز وقت لازم دارد تا ظاهر شود واز سلولهاي ريشه تغذيه نمايد و خود را براي پوست اندازي آماده نمايد. در اين مرحله وقتي خاك مورد مطاله قرارمي‌گيرد نماتد مشاهده مي‌شود و در صورت نبود گياه ميزبان مي‌تواند به زندگي خود ادامه دهد.

اسلاید 5 :

Vulva بصورت يك شكاف عميق وحفره‌ي دفعي خيلي برآمده است. دم نسبتا مخروطي و به سمت پشت برگشته است و به يك نوك كلفت خاتمه مي‌يابد.anus و rectum مشاهده نمي‌شود.ماده‌هاي جوان وماده‌هاي سن  چهارم 21 روز بعد از ورود نماتد به داخل ريشه گياه ظاهر مي‌شوند. پس از يك هفته ماده‌هاي جوان به لايه pericycle ريشه نفوذ كرده و در حدودسه چهارم طويلتر مي‌شوند.

براي تكميل دوره‌ي ز‌ندگي از مرحله تخم تا خاتمه دوره بلوغ8-6 هفته طول مي‌كشد. در اثر حمله اين نماتد برگها وشاخه‌هاي مركبات زرد شده و محصول كاهش مي‌يابد. تعداد تخمي كه يك ماده مي‌گذارد75-100 عدد مي‌باشد. درجه حرارت مناسب براي آلودگي ميزبان31-25 مي‌باشد. تحت شرايط خشك لاروها ونرها پس از 9 روز كه در آب فرو برده شوند مجددا به زندگي خود ادامه مي‌دهند.

اسلاید 6 :

 نحوه فعاليت وانتشار

نماتدها در شرايط رطوبت مناسب شروع به فعاليت مي كنند وبا جريان آب وساير عوامل در داخل خلل وفرج خاك در جستجوي ريشه گياه حركت مي كنند وبا پيدا نمودن ريشه گياه ميزبان آن را مورد حمله قرار مي دهد وباعث اختلال در اعمال فيزيكي گياه ودر نهايت بيماري گياه مي گردد

عامل بيماري توسط آب آبياري، خاك، انسان ، حيوانات، نهال هاي آلوده وجابجايي آنها انتشار پيدا كرده وباعث آلودگي باغ وساير مركبات نيز مي شود.

اسلاید 7 :

علائم بيماري وخسارت در گياه

نشانه هاي آلودگي در روي اندام هاي هوايي درختان مركبات به خصوص شاخ وبرگ بيشتر روي قسمت هاي فوقاني تاج درخت ظاهر مي شود. در اين قسمت برگها ابتدا ريز وبه تدريج ضعيف وپژمرده شده وسپس مي ريزند. سرشاخ ها لخت وبه تدريج مي خشكند، در نتيجه تاج درخت شكل غير عادي به خود مي گيرد. برگ ها خصوصا در شاخه هاي درخت، كم رنگ واز سبز خاكستري تا زرد تغير رنگ پيدا مي كند وبه طور كلي باعث ضعف عمومي،كوچكي برگها وكوچك شدن ميوه درختان آلوده وتغيير كميت وكيفيت آنها ودر نهايت ريزش ميوه ها مي گردد

درختان آلوده در بهار رشد قوي وخوبي از خود نشان مي دهد ولي به تدريج دچار زوال مي گردند.

اسلاید 8 :

نحوه تشخيص آلودگي

نحوه تشخيص آلودگي با كنترل ريشه ومشاهده علائم روي ريشه فرعي هم با نشانه هاي ظاهري امكان پذير است.

اسلاید 9 :

راههاي پيشگيري از بروز بيماري


شناسايي باغهاي آلوده

شناسايي باغهاي آلوده از طريق آزمايش خاك وكنترل ريشه ومشاهده نماتد روي آن امري ضروري است.

 ضد عفوني كردن نهال هاي آلوده

ضدعفوني نهال هاي آلوده قبل از كشت از طريق قرار دادن ريشه ها در آب 45 درجه سانتيگرادبه مدت 25 دقيقه مؤثر مي باشدوغالب نماتدهاي آن از بين مي روند.

اسلاید 10 :


رعايت اصول باغباني

گاهي اوقات با انجام تمهيدات ساده مي توان از آسيب شديد نماتد ها جلوگيري نمود. خشكي دادن به خاك قبل از كاشت گياه در آب وهواي گرم وخشك در كنترل نماتد مؤثر است ويا رطوبت زياد خاك مانع از انتشار اكسيژن در خاك شده وتوان رشد نماتد را كاهش مي دهد

يكي از روشهاي مؤثردر عمليات زراعي جهت كنترل نماتد اصلاح خاك با افزودن مواد آلي به خاك است

تهيه نهال سالم

نهال سالم را مي توان از طريق ايجاد واحداث خزانه ونهالستان در زمين هاي سالم وبكر ويا ضدعفوني شده تهيه كرد.

 استفاده از ارقام وپايه هاي مقاوم هنگام نهالكاري

علاوه بر همه اقدامات، بهداشت زراعت را نيز بايستي رعايت كرداز جمله: تميز نمودن ماشين آلات وابزار كشاورزي از خاك وگل، كنترل مسير آبياري ومحصور نمودن باغ.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید