دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۳ حسابدارى مشارکتهاى خاص‏

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۳ حسابدارى مشارکتهاى خاص‏ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۳ حسابدارى مشارکتهاى خاص‏ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

دامنه کاربرد

 • این استاندارد باید براى حسابدارى مشارکتهاى خاص شامل نحوه ارائه داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‏هاى مشارکت خاص در صورتهاى مالى هر یک از شرکاى خاص و سرمایه‏گذاران، صرف‏نظر از نوع مشارکت خاص، بکار رود.

اسلاید ۲ :

تعاریف برخی از اصطلاحات

 • شریک خاصیکى از طرفهاى مشارکت خاص است که بر آن کنترل مشترک دارد.
 • سرمایه‏گذاردر مشارکت خاص یکى از طرفهاى مشارکت خاص است که بر آن کنترل مشترک ندارد.
 • واحد تجارىعبارت است از تشکلى قانونى یا قراردادى، اعم از ثبت‏شده یا ثبت‏نشده، یا هر شخص یا تشکلى که یک فعالیت اقتصادى را از جانب خود براى دستیابى به اهداف خاص اداره مى‏کند.

اسلاید ۳ :

تعاریف برخی از اصطلاحاتروش ارزش ویژهیک روش حسابدارى است که براساس آن سهم شریک خاص در واحد تجارى تحت کنترل مشترک ابتدا به بهاى تمام‏شده ثبت مى‏شود و پس از آن بابت تغییر در سهم وى از خالص داراییهاى واحد تجارى تحت کنترل مشترک تعدیل مى‏گردد. سهم شریک خاص از نتایج عملکرد واحد تجارى تحت کنترل مشترک در صورت سود و زیان منعکس مى‏شود. روش ارزش ویژه ناخالصنوعى روش ارزش ویژه است که به موجب آن سهم شریک خاص به تفکیک مجموع داراییها و مجموع بدهیهاى مشارکت خاص که تشکیل‏دهنده مبلغ خالص سرمایه‏گذارى وى است در ترازنامه و سهم وى از درآمدهاى عملیاتى مشارکت خاص در صورت سود و زیان منعکس مى‏شود.

اسلاید ۴ :

کنترل مشترک

vکنترل مشترک عبارت است از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادى به موجب یک توافق قراردادى.

 • همانند کنترل، رابطه‏اى براى دستیابى به منافع است.
 • هر یک از شرکاى خاص براى دستیابى به منافع خود، کنترل مشترک را نسبت به منافع مشترک اعمال مى‏کند.
 • هر شریک خاص که در کنترل سهم دارد باید نقش فعالى در سیاستهاى مالى و عملیاتى مشارکت خاص، دست‏کم در سطح راهبردهاى کلى، ایفا کند.

اسلاید ۵ :

مشارکتهاى خاص

vمشارکت خاص  عبارت است از توافقى قراردادى که به موجب آن دو یا چند طرف، یک فعالیت اقتصادى تحت کنترل مشترک را به عهده مى‏گیرند.

vساختارهاى متفاوت مشارکتهاى خاص:

 • عملیات تحت کنترل مشترک
 • داراییهاى تحت کنترل مشترک
 • واحدهاى تجارى تحت کنترل مشترک
 • ویژگیهاى مشترک مشارکتهاى خاص به شرح زیر است:

الف. دو یا چند شریک خاص به موجب یک توافق قراردادى با هم مرتبطند، و

ب . این توافق قراردادى، کنترل مشترک را برقرار مى‏کند.

اسلاید ۶ :

توافق قراردادی

 • وجود توافق قراردادى، مشارکت خاص را از سرمایه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته که در آن سرمایه‏گذار داراى نفوذ قابل ملاحظه است، متمایز مى‏کند. از نظر این استاندارد، فعالیتهاى فاقد توافق قراردادى براى ایجاد کنترل مشترک، مشارکت خاص محسوب نمى‏شود.

 

 • روشهای صورت گرفتن توافق قراردادی:
 • الف. بین شرکای خاص
 • ب . به موجب صورتجلسه مذاکرات
 • ج . دربعضی از موارد: اساسنامه یا سایر آیین نامه های مشارکت خاص

اسلاید ۷ :

محتوای توافق قراردادی

الف. نوع فعالیت، مدت و الزامات گزارشگرى مشارکت خاص،

ب . انتصاب اعضاى هیأت‏مدیره یا سایر ارکان اداره‏کننده مشابه مشارکت خاص و حق راى شرکاى خاص،

ج . آورده‏هاى شرکاى خاص، و

د . سهم شرکاى خاص از محصول، درآمدها، هزینه‏ها یا نتایج مشارکت خاص.

اسلاید ۸ :

در شرایطی که یکی از شرکای خاص بعنوان مجری یا مدیر مشارکت خاص مشخص شود:الف. مجری مشارکت خاص را کنترل می کند:

مشارکت خاص، بعنوان واحد تجاری فرعی مجری محسوب می‌شود.ب . مجری مشارکت خاص را کنترل نمی کند:   

فعالیت مورد نظر مشارکت خاص محسوب می‌شود و مجری بر اساس توافق قراردادی مورد موافقت شرکای خاص فعالیت می کند

اسلاید ۹ :

عملیات تحت کنترل مشترک

 • مستلزم استفاده از داراییها و سایر منابع شرکاى خاص است.
 • هر یک از شرکاى خاص، داراییهاى ثابت مشهود و سایر امکانات خود را بکار مى‏برد.
 • هر یک از شرکاى خاص، هزینه‏ها و بدهیهاى خود را تحمل و نیازهاى مالى خود را با تعهد خود تأمین مى‏کند.
 • هر یک از شرکاى خاص، فعالیتهاى مشارکت خاص ممکن است در کنار فعالیتهاى مشابه شریک خاص و به وسیله کارکنان آن انجام پذیرد.
 • بخشهاى مختلف فرایند تولید به وسیله هر یک از شرکاى خاص انجام مى‏پذیرد.
 • به موجب موافقت‏نامه مشارکت خاص، درآمد فروش محصول مشترک و هزینه‏هاى مشترک بین شرکاى خاص تسهیم مى‏شود.

اسلاید ۱۰ :

عملیات تحت کنترل مشترک

 • شریک خاص باید در رابطه با سهم خود در عملیات تحت کنترل مشترک، اقلام زیر را در صورتهاى مالى جداگانه و در نتیجه در صورتهاى مالى تلفیقى خود شناسایى کند:

الف. داراییهاى تحت کنترل خود و بدهیهاى تحمل‏شده توسط وى، و

ب . هزینه‏هاى تحمل‏شده توسط خود و سهم وى از درآمد فروش کالا یا خدمات حاصل از مشارکت خاص.

 • هنگام تهیه صورتهاى مالى تلفیقى شریک خاص، انجام تعدیل یا اعمال ضوابط تلفیقى دیگرى در رابطه با این اقلام ضرورت ندارد.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 27 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد