بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دلايل تدوين استاندارد حسابداري فعاليتهاي كشاورزي

  كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ به‌دلايل‌ زير تدوين‌ استاندارد حسابداري‌ مربوط‌ به‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ را ضروري‌ تشخيص‌ داده‌ است‌ :

الف‌. استفاده‌ از روشهاي‌ حسابداري‌ متفاوت‌ توسط‌ شركتها براي‌ معاملات‌ و رويدادهاي‌ مشابه‌،

ب‌ . مستثني‌ شدن‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ از دامنه‌ كاربرد بعضي‌ از استانداردهاي‌ حسابداري‌ موجود (همانند استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 با عنوان‌ حسابداري‌ موجودي‌ مواد و كالا و استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3  با عنوان‌  درآمد عملياتي‌ )،

ج‌ . ماهيت‌ خاص‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ از جمله‌ وجود دگرديسي‌ زيستي‌، و

 د . هماهنگي‌ بيشتر با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ باتوجه‌ به‌ تدوين‌ استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 41 با عنوان‌  كشاورزي‌ .

اسلاید 2 :

 دامنه كاربرد

1 . كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداري‌ موارد زير الزامي‌است‌، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ مربوط‌ باشد :

   الف‌. داراييهاي‌ زيستي‌، و 

     ب . توليد كشاورزي‌ در زمان‌ برداشت‌.

  1. اين‌ استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد :

   الف‌.زميـن‌ مــربوط‌ به‌ فعــاليت‌ كشــاورزي‌ (موضوع استاندارد   حسابداري شماره‌ 11)،

   ب‌ .داراييهـاي‌ نامشهـود مربــوط‌ به‌ فعاليــت‌ كشاورزي‌ (موضوع   استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 17 )، و

  پ. تولیــدات کشاورزی بعد از زمـان برداشـت (موضوع استاندارد   حسابداري‌ شماره‌ 8).

اسلاید 3 :

فعاليت كشاورزي

  فعاليت‌ كشاورزي‌  عبارت‌ است‌ از مديريت‌ بر دگرديسي‌ داراييهاي‌ زيستي‌ براي‌ فروش‌، تبديل‌ به‌ توليد كشاورزي‌ يا افزايش‌ داراييهاي‌ زيستي‌.

برخي‌ ويژگيهاي‌ مشترك‌ فعاليتهای کشاورزی به‌ شرح‌ زير مي‌باشد :

 الف‌.قابليت‌ تغيير.  حيوانات‌ و گياهان‌ زنده‌ به‌صورت‌ بالقوه‌ توانايي‌ دگرديسي‌ زيستي‌ دارند،

 ب‌ .مديريت‌ تغيير.  مجموعه‌ فعاليتهايي‌ كه‌ از طريق‌ بهينه‌سازي‌ و ايجاد شرايط‌ لازم‌ (از قبيل‌ سطوح‌ تغذيه‌، رطوبت‌، و...) فرايند دگرديسي‌ را تسهيل‌ مي‌كند. چنين‌ مديريتي‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ را از ساير فعاليتها متمايز مي‌سازد، و

 ج‌ .اندازه‌گيري‌ تغيير.  تغييرات‌ كيفي‌ (براي‌ مثال‌، اصلاح‌نژاد، درجه‌ غلظت‌، و ...) يا تغييرات‌ كمي‌ (براي‌ مثال‌، توليد مثل‌، وزن‌، و ...) ناشي‌ از دگرديسي‌ به‌ عنوان‌ شاخصهاي‌ فعاليت‌ معمول‌ مديريت‌، اندازه‌گيري‌ و نظارت‌ مي‌شود.

اسلاید 4 :

دگرديسي

دگرديسي  شامل‌ فرايندهاي‌ رشد، تحليل‌، توليد و توليد مثل‌ است‌ كه‌ به‌ تغييرات‌ كيفي‌ يا كمّي‌ دارايي‌ زيستي‌ مي‌انجامد.

 

  دگرديسي‌ به‌ يكي‌ از نتايج‌ زير منجر مي‌شود :

الف‌. تغييرات‌ در دارايي‌ از طريق‌ رشد، تحليل‌ ياتوليد،يا

 ب‌ . توليد محصول‌ كشاورزي‌ از قبيل‌ برگ‌ چاي‌، پشم‌ و شير.

اسلاید 5 :

دارايي‌ زيستي

دارايي‌ زيستي   عبارت‌ است‌ از حيوان‌ يا گياه‌ زنده‌.

  دارايي‌ زيستي‌ مولد: عبارت‌ است‌ از يك‌ دارايي‌ كه‌ به‌قصد توليد مثل‌، اصلاح‌ نژاد و يا توليد كشاورزي‌ ، با حفظ‌ حيات‌ دارايي‌ زيستي‌ ،  نگهداري‌ مي‌شود و قابليت‌ برداشت‌ در بيش‌ از يك‌ سال‌ را دارد (مانند دامهاي‌ شيري‌،  تاكستانها،  درختان‌ ميوه‌ و مرغهاي‌ تخم‌گذار)‌.

 

  دارايي‌ زيستي‌ غير مولد:  به‌ طبقه‌اي‌ از داراييهاي‌ زيستي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ واجد شرايط‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ داراييهاي‌ زيستي‌ مولد نيست‌ ( داراييهاي‌ زيستي‌ غير مولد اقلامي‌ هستند كه‌ به‌ عنوان‌ توليد كشاورزي‌ برداشت‌ مي‌شوند يا به‌ عنوان‌ داراييهاي‌ زيستي‌ به‌فروش‌ مي‌رسند. مانند دامهاي‌ گوشتي‌،  دامهاي‌ آماده‌ فروش‌، ماهي‌ پرورشي‌، غلات‌ در جريان‌ رشد از قبيل‌ ذرت‌ و گندم‌،  و درختان‌ پرورشي‌ جهت‌ تهيه‌ الوار). 

اسلاید 6 :

توليد كشاورزي

  توليد كشاورزي   عبــارت‌ است‌ از محصـول‌ برداشت‌ شـده‌ از داراييهاي‌ زيستي‌ واحد تجاري‌.

 

  توليد كشاورزي‌ بايد در زمان‌ برداشت‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گيري‌ شود. ارزش‌ تعيين‌ شده‌ مزبور بهاي‌ تمام‌ شده‌ آن‌ محصول‌ محسوب‌ مي‌شود.

اسلاید 7 :

بازار فعال

بازار فعال‌ عبارت‌ است‌ از بازاري‌ كه‌ كليه‌ شرايط‌ زير را دارد :

 الف‌. اقلام‌ مبادله‌ شده‌ در بازار متجانس‌ هستند،

 ب‌  . معمولاً خريداران‌ و فروشندگان‌ مايل‌ در هر زمان‌ وجود دارند، و

 ج‌  . قيمتها براي‌ عموم‌ قابل‌ دسترسي‌ است‌.

  در اين‌ استاندارد،  اقلام‌ متجانس‌ به‌ مجموعه‌اي‌ از اقلام‌ نظير لبنيات‌،  غلات‌،  دانه‌هاي‌ روغني‌، ميوه‌ و تره‌بار، گل‌، دام‌، طيور،  ماهيها و آبزيان‌ و  ... اطلاق مي‌شود كه‌ به‌ واسطه‌ خصوصيات‌ همانند، قابل‌ گروه‌بندي‌ است‌.

اسلاید 8 :

 شناخت و اندازهگيري

  واحـد تجــاري‌ بايد دارايـي‌ زيستي‌ يا توليــد كشـاورزي‌ را فقط‌ زماني‌ شناسايي‌ كند كه‌ :

 الف‌. كنترل‌ دارايي‌ را در نتيجه‌ رويدادهاي‌ گذشته‌ بدست‌ آورده‌ باشد ،

 ب‌ . جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ مرتبط‌ به‌ دارايي‌ به‌ درون‌ واحد تجاري‌ محتمل‌ باشد، و

 ج‌ . ارزش‌ منصفانه‌ يا بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير قابل‌ اندازه‌گيري‌ باشد.

اسلاید 9 :

 شناخت و اندازهگيري

üدارايي‌ زيستي‌ مولد بايد برمبناي‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و كاهش‌ ارزش‌ انباشته‌ يا مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ ،  به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جايگزين‌، شناسايي‌ و گزارش‌ شود.

ü

üبه‌استثناي‌ دارايي‌ زيستي‌ غير مولد خريداري‌ شده‌ كه‌ تنها در زمان‌ شناخت‌ اوليه‌ به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ شناسايي‌ مي‌شود، داراييهاي‌ زيستي‌ غير مولد بايد در شناخت‌ اوليه‌ و در تاريخ‌ ترازنامه‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گيري‌ شود بجز در شرایطی که قیمت یا ارزش بازار دارایی زیستی غیر مولد در دسترس نیست و سایر براوردهای ارزش منصفانه آن به وضوح غیرقابل اتکاست، که در این شرایط بایستی دارایی زیستی غیرمولد به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش، اندازه گیری شود.

اسلاید 10 :

تعیین ارزش منصفانه در قرارداد های آتی فروش داراییهای زیستی غیرمولد یا تولید کشاورزی

  در قراردادهای آتی فروش، قیمت قرارداد برای تعیین ارزش منصفانه الزاما مربوط نیست، زیرا ارزش منصفانه منعکس کننده ارزش در بازار جاری است که در آن خریدار و فروشنده مطلع و مایل معامله میکنند. در نتیجه ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ زيستي‌ غير مولد يا توليد كشاورزي‌ الزاماً  به‌ علت‌ وجود قرارداد تعديل‌ نمي‌شود.

 

 

  نکته: در مواردی که قرارداد فروش دارایی زیستی غیرمولد یا تولید کشاورزی ممکن است قراردادی زیانبار باشد، بایستی زیان ناشی از قرارداد، یعنی مازاد مخارج اجتناب ناپذیر ایفای تعهدات مربوط به قرارداد نسبت به منافع حاصل آن، بعنوان ذخیره شناسایی شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید