بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اصول مدیریت آموزشی

دانشجو بعد از مطالعه این کتاب باید بتواند به سؤالات زیر پاسخ گوید:

1- ضرورت آموزش مدیریت را توضیح دهد.

2- مهارت های سه گانه مدیران را تجزیه و تحلیل کند.

3- انواع تئوری های مدیریت را نام برده ، با هم مقایسه کند.

4- تئوری سیستمی را تعریف و تشریح نماید.

اسلاید 2 :

5- جایگاه نظریه در مدیریت آموزشی را تبیین کند.

6- نظریه بروکراسی و اصول آن را تشریح کند.

7- مفهوم سه بُعدی مدیریت آموزشی را تجزیه و تحلیل کند.

8- نظریه سیستم اجتماعی را به عنوان واحد تحلیل  مدیریت تبیین کند.

9- رفتار سازمانی و تفاوت آن روابط انسانی را تشریح کند.

اسلاید 3 :

پیشگفتار

- نقش مدیریت و رهبری در زمینه های فعالیت اجتماعی

- نیاز به مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش اهمیت بیشتری دارد

اسلاید 4 :

پیشگفتار

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی

طرح نظرات 

و اندیشه های جدید

نیاز به بهبود کفیت

عملکردها و نتایج

آموزش وپرورش

اسلاید 5 :

پیشگفتار

مدیریت آموزشی در جهان          نقش رهبری آموزشی

مدیریت آموزشی در ایران

فعالیت خارج از

مؤسسات آموزشی

اسلاید 6 :

پیشگفتار

تحول اندیشه های مدیریت در

 سه مرحله اتفاق افتاده است

مرحله فنی

مرحله انسانی

مرحله ادراکی

اسلاید 7 :

پیشگفتار

مهارت فنی

 (مرحله اول)

توجه به جزئیات

مسائل و مشکلات عادی

روشهای انجام کار

تهیه استانداردهای فنی و اداری

اسلاید 8 :

مهارت انسانی

(مرحله دوم)

توجه به روابط انسانی

انگیزه های فردی

ترویج ارتباطات انسانی

اسلاید 9 :

مهارت ادراکی

(مرحله سوم)

توجه به کل نظام

روابط پیچیده درونی و برونی

مطالعه و تفکر درباره پیچیدگیهای سازمانی

اسلاید 10 :

پیشگفتار

         مدارس ما

روشهای شرکت آفرین

عدم همخوانی با رشدآموزش و پرورش

بایدهای اداری

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید