بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

توجه مهّم

در وضعيت منابع درسي رشته علوم تربيتي جهت درس اصول  برنامه ريزي آموزشي دو منبع منظور شده است تحت عنوان :

فرايند برنامه ريزي آموزشي ؛ مؤلف يا مترجم : يونسكو ؛ مترجم : فريده مشايخ

برنامه ريزي آموزشي چيست ؟ . مؤلف : فيليپ كومز؛ مترجم : محمّد برهان منش

كه ابتدا اسلايدهاي خلاصه محتواي منبع اول و در ادامه منبع دوم آمده است .

اسلاید 2 :

آشنايي با كتاب فرايند برنامه ريزي

دانشجويان پس از گذراندن مقدمات برنامه ريزي آموزشي در اين كتاب كه هفتمين جلد  از يك مجموعه گسترده مواد آموزشي است كه در زمينه  برنامه ريزي آموزشي به منظور اشاعه مفاهيم    و روشهاي اين زمينه توسط بخش سياست گذاري و برنامه ريزي آموزشي سازمان يونسكو تهيه شده  ، كتاب مذبور از 6 بخش تشكيل شده كه براي طيف گسترده اي از افراد دست اندركار تهيه ، اجرا و ارزيابي برنامة آموزشي كشور مي تواند مفيد باشد .

اسلاید 3 :

nارائه محتواي بخش اول

مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند :

بيان مفهوم توسعه از ديدگاه رشد و از نظر كيفيت زندگي

اسلاید 4 :

هدفهاي يادگيري اين بخش

پس از پايان مطالعه اين بخش از خواننده انتظار مي رود قادر باشد :

 ضرورت برنامه ريزي آموزشي  در جوامع نوين / مفاهيم «تغيير » ، « توسعه » ، « رشد » / تغييراتي كه در چهار چوب فرايند توسعه كشور  پديد  مي آيد /   شاخصهاي  عمده  توسعه  اجتماعي ـ اقتصادي  ، را توضيح ، تشريح ، بيان ، تعريف نمايند .

اسلاید 5 :

مقدمه

امروز امر آموزش در هر كجا بدون اينكه برنامه ريزي شود با اشكال انجام مي پذيرد در طي نيم قرن اخير برنامه آموزشي به عنوان پاسخي به مسائل مبتلا به جامعه مطرح شده است . در جوامع نوين با مشاهده سرعتي كه در وقوع تغييرات ايجاد شده از يك سو و اعتقادات انسانها به ضرورت تغيير از سوي ديگر تأمل در باره مفهوم تغيير را ضروري كرده است . 

اسلاید 6 :

اختلالاتي كه در اثر شتاب تغييرات نا معمول در جامعه ايجاد شده:

üانجام اصلاحات ارضي در جوامعي كه هنوز امكانات استقلال لازم در دسترس روستاييان قرار نگرفته

üاجراي برنامه هاي تنظيم خانواده در جوامعي كه زير بناي تأمين اجتماعي براي همه فراهم نشده

اسلاید 7 :

عواقب جدي تغييرات شتاب زده در جوامع سنتي

فرزندان ونسل جوان نسبت به شيوه هاكهن خانوادگي سلب اعتماد نموده   ،  لذا  مجموع آموزشهاي غير رسمي  مرسوم در  اين جوامع در  معرض  زوال و نابودي قرار مي گيرد و نسل جوان بيشتر و بيشتر به نظام آموزش رسمي و مدرسه اي متكي است . 

اسلاید 8 :

نكته مهم در رابطه با ايجاد تغييرات در جامعه

برنامه ريزان به اتفاق كليه عوامل ايجاد تغيير بايد تلاشي كنند  تاقبل از تغيير ، توافق كليه افرادي را كه تغييرشامل حال آنها مي شود جلب نمايند ، كه موجب كاهش خسارات ناشي از ايجاد تغيير  براي گروههاي مختلف خواهد شد .

اسلاید 9 :

نكاتي درباره مفهوم توسعه

واژه توسعه ابتدا توسط زيست شناسان به جاي فرايند به كار رفت .

انسان در امر توسعه مسئوول است و نقش اساسي ايفا مي كند .

هدف توسعه بهبود است .

كاربرد مفهوم توسعه در مورد كشور ، جامعه ، انسان در چهار چوب دو جنبه ( افزايش كمي يا رشد ) و توسعه كيفي مطرح است . 

 

اسلاید 10 :

ادامه نكات در رابطه با توسعه

در مطالعات لاا قل يك اصل مهم شناخته شده است كه توسعه يك فرايند خود جوش و خود كار نيست بلكه بايد سازمان يافته و برنامه ريزي شود .

راههاي زيادي براي توسعه وجود دارد ولي هيچيك از آنها موفقيت كاملي را تضمين نمي كند .

در پايان هر راه نوع متفاوتي از جامعه توسعه يافته پديدار مي گردد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید