بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نيچه:
مرگ دولت

انديشة سياسي نيچه:

انديشه سياسي نيچه همچون وارسي گذشتة انسان و همچون بازتابي از آيندة او، با عبارتهايي تاريخي صورت بندي شده است. نيچه برخلاف هگل در تكامل اشكال زندگي و نهادها، نشاني از لحاظ و زوال مي بينيد كه پيوسته رو به تشديد است. تكامل را يونانيان باستان به اوج رساندند، كه روح اشرافيت و ضد برابري، امكان تعالي نوع بشر را فراهم آورد. با سقراط و افلاطون، غريزه هاي حياتي و خلاق انسان به تدريج متحمل تهاجم هاي عيب جويانه و منفي خردگرايي شدند. مسيحيت، پيروزي اخلاق بردگان را براخلاق اربابان تضمين كرد.

اسلاید 2 :

اعتقاد نيچه:

به عقيدة نيچه، دولت نوين دموكراتيك، ترجمان نهايي برابري جويي مسيحيايي است كه خواهان صورت بسيار محقر زندگي است و با اين هدف هرگونه تمايزي را مردود مي شمارد؛ ساختار آن همگون كردن تمايسمردم و سلب شخصيت از انسان همسازاند كه اگر دومي به انحطاط گرايد پايه هاي دولت نيز همزمان با آن خواهد لرزيد. اعتقاد به نظم الاهي در امور سياسي، اعتقاد به وجود رازي در دولت، منشاء ديني دارد: پس اگر دين از بين برود مسلما دولت پوشش ايزيس خود را از دست خواهد داد و الهام بخش تقديسي نخواهد بود. حاكميت مردم، از نزديك كه بنگريم، سبب نابودي آخرين بازمانده هاي جادو و خرافه در قلمرو احساسات نيز خواهد بود؛ دموكراسي نوين، شكل تاريخي انحطاط دولت است، ليكن چشم انداز نتيجة اين انحطاط مسلم، از همه جهات فاجعه نيست: عقل سليم و خودخواهي انسانها در بين خصائل آنان، بهتر از همه رشد كرده اند. پس بيائيد به ((عقل سليم خودخواهي انسانها)) اعتماد كنيم و بگذاريم باز هم دولت مدتي باقي بماند و از گرايشهاي ويرانگر گروهي كه نيم دانايي خود بسيار پرشور و شتابزده اند جلوگيري كنيم

اسلاید 3 :

نوزيك:
كمترين دولت، زمينة آرمانشهر

نظرية نوزيك:

چرا انسانها كه آزادي مي خواهند به دولت نياز دارند و در وضعيت نظام ستيزي (آنارشي) زندگي نمي كنند. رابرت نوزيك به پيروي از سنت جان پاسخ مي دهد كه انسانها به قدرت مشتركي براي تضمين امنيت داراييهاي خود رضايت مي دهند. اولين قدرت را با عنوان كمترين دولت تعريف مي كند كه محدود به نقشهاي كوچك حمايت از اشخاص در برابر زورگويي و دزدي وكلاهبرداري و نيز تضمين قرار دادهاي بين آنهاست.

اسلاید 4 :

اعتقاد نوزيك در مورد كمترين دولت:

به عقيده نوزيك دولتها هر اندازه كوچك باشند حقوق افراد را زير پا مي گذارند. چون نفاهيم نيكي بي نهايت گوناگون اند، قدرت نمي تواند هيچ خواستي را برآورد بي آنكه خواستهاي ديگري را مانع شود. همة جاذبه كمترين دولت در اين است كه حق خود مختار بودن فرد را مي پذيرد و به افراد اجازه مي دهد شيوه زندگي شخصي و جمعي را كه شايسته مي دانند خود تجربه كنند. رفتار كمترين دولت با انسان همچون افرادي مصون از تعرضي است، كه نمي توانند به عنوان وسيله و ابزار و يا منبعي، مورد استفاده واقع شوند؛ رفتارش با انسان همچون اشخاصي است كه داراي حقوق فردي و شئون ناشي از آنند.

اسلاید 5 :

جامعه اي كه در آن تجربة آرمانشهري امكان دارد، شيوه هاي گوناگون زندگي ميسر است و ديدهاي مختلف از تيكي ممكن است به شكل انفرادي يا گروهي به تجربه گذاشته شوند. آرمانشهر از آرمانشهرها به وجود خواهد آمد، از اجتماعهاي فراوان مختلف و گوناگوني كه مردم در آنها زندگي هاي گوناگون در چهار چوب نهادهاي گوناگون خواهند داشت، اجتماعهايي كه براي جمعي بيش از ديگران جاذبه خواهند داشت. آرمانشهر زمينه اي از آرمانشهر ها است،جايي است كه اشخاص در آن آزادند به دلخواه گرد هم نگرش آرمانشهري خود را به ديگران تحميل كند، جامعه آرماني آرمانگراست.

اسلاید 6 :

جامعه اي كه در آن تجربة آرمانشهري امكان دارد، شيوه هاي گوناگون زندگي ميسر است و ديدهاي مختلف از تيكي ممكن است به شكل انفرادي يا گروهي به تجربه گذاشته شوند. آرمانشهر از آرمانشهرها به وجود خواهد آمد، از اجتماعهاي فراوان مختلف و گوناگوني كه مردم در آنها زندگي هاي گوناگون در چهار چوب نهادهاي گوناگون خواهند داشت، اجتماعهايي كه براي جمعي بيش از ديگران جاذبه خواهند داشت. آرمانشهر زمينه اي از آرمانشهر ها است،جايي است كه اشخاص در آن آزادند به دلخواه گرد هم نگرش آرمانشهري خود را به ديگران تحميل كند، جامعه آرماني آرمانگراست.

اسلاید 7 :

نظرية روتبارد:

موراي روتبارد، هوادار آزادي بي قيد و شرط، مدافع اين نظر است كه انسانها نمي توانند آزاد باشند مگر آنكه خود روابط متقابل با يكديگر را، بدون دخالت همچ قدرت سياسي، سازمان دهند.

اسلاید 8 :

اعتقاد روتبارد:

موراي روتبارد، دولت را چون سازماني كه اعمال و حتي وجودش نامشروع اند محكوم مي كند. انتقاد او مبتني بر اين انديشه است كه افراد حق مالكيتي طبيعي بر شخص خويش و فرآورده هاي كار خويش و منابع طبيعي كه كشف كرده اند و آنها را تغيير شكل داده اند، دارند و جامعة آزاد و پيشرفته جامعه بازار آزاد است كه افراد آن و خدمات خود را كاملا به اختيار خويش با يكديگر مبادله مي كنند.

دولت بر پاية اين ديدگاه از (( سرمايه داري نظام ستيز)) چيزي جز دشمن آزادي، انجمني از تبهكاران، نيست كه با مصادره و اخاذي، خود را وتحمل مي كند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید