بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دستورالعمل اجرايي ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

(موضوع قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات)

ماده 15_‌ تشويق كاركنان و مديران واحد مجري

صرفه‌جويي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام شده مورد توافق در توافقنامه مبادله شده با مدير واحد مجري (اعتبارات مصوب) و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا خدمات در همان سال، در طول برنامه چهارم به شرح ذيل هزينه خواهد شد:

15_1_ شصت درصد (60%) رقم حاصل از صرفه‌جويي به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به شرح ذيل پرداخت مي‌گردد:

الف) حداقل 10 و حداكثر 20 درصد رقم فوق‌الذكر به مدير واحد مجري با نظر دستگاه بر اساس كيفيت ارائه خدمات و رضايت خدمت‌گيرندگان و درصورتيكه رقم اختصاص يافته كمتر از سهم ساير كاركنان باشد رقم مذكور تا سقف پيش‌بيني شده در تبصره ذيل بند (15-2) قابل افزايش خواهد بود.

ب) پرداخت انگيزشي و كارايي به كاركنان واحد مجري حداكثر معادل حقوق و مزاياي ماهانه آنان به ازاي هر ماه، در طول توافقنامه با نظر مدير واحد مجري (پرداخت كارايي به ساير كاركنان، با نظر مدير و ميزان تأثيرگذاري آنها در كيفيت انجام فعاليت و ارائه خدمات بلامانع است.)

 

اسلاید 2 :

 

15_2_  چهل درصد (40%) رقم حاصل از صرفه‌جويي به طريق ذيل براي ارتقاء كيفي خدمات، تشويق كاركنان ستادي واحدهاي ذيربط هزينه مي‌گردد:

الف) سي درصد (30%) رقم مذكور براي ارتقاء و بهبود كيفي خدمات نظير اصلاح نظام‌هاي مديريتي، آموزشي و بهسازي كاركنان، ارايه خدمات برتر و تجهيز و بازسازي امكانات و يا خريد تجهيزات مورد نياز براي واحد مجري.

ب) ده درصد (10%) رقم مذكور براي تشويق كاركنان ستادي (واحد ناظر) واحدهاي ذيربط كه بر اجراي اين آيين‌نامه نظارت مي‌كنند.

تبصره: تشويق‌ها، زماني كه صرفه‌جويي محقق شد، قابل پرداخت  مي‌باشد و حداكثر معادل حقوق و مزاياي ماهيانه مديران و كاركنان در طول زمان اجراي توافقنامه خواهد بود.

15-3- مدير واحد مجري موظف است گزارش حساب اجراي اين ماده را به تفصيل به مديريت ذيربط دستگاه متبوع (واحد ناظر) ارايه نمايد.

15-4- دستگاه اجرايي مي‌تواند در صورت ضرورت از يك نفر صاحب‌نظر يا حسابرس مستقل به منظور تطبيق معيارهاي كمي و كيفي مورد توافق در توافقنامه، استفاده نمايد.

 

 

اسلاید 3 :

 

1- تعریف بـودجه:

بودجه سندی است مالی که بیانگر درآمدها و مخارج یک موسسه طی یک دوره مالی (معمولا یک سال) می باشد.

بودجه یکی از ابزارهایی است که هم در برنامه ریزی عملیاتی یک موسسه به کار برده می شود و از طرف دیگر یک مکانیسم نظارتی و بررسی عملکرد مدیریتی نیز محسوب می گردد.

2- تاریخچه بودجه

بودجه از کلمه فرانسوی Budjet به معنای کیسه یا انبان چرمی در فرانسه گرفته شده است که وزیر دارایی وقت آن زمان درآمدهای اخذشده و مالیات ها را در آن کیسه نگهداری می نموه است. تقریبا معنا و مفهوم آن همانند کلمه بانک و بانکو در ایتالیا بوده است.

نظریه تنظیم بودجه بر حسب برنامه در سال 1949 توسط کمیسیون “هوور” که مامور اصلاح مدیریت سازمانهای حکومت مرکزی در آمریکا گردیده بود، مطرح گردید که بودجه های مالی و برنامه ای دستگاه هایی دولتی نمونه این بودجه است.

3- مراحل یا فرآیند بودجه مطلوب

1- عملیات و فعالیت هایی را که سازمان به منظور نیل به هدف معین پیشنهاد می نماید، به خوبی نشان دهد.

2- هزینه عملیات را طبق روشهای علمی برآورد نماید.

3- منابع تحصیل درآمد را مشخص نماید.

 

 

اسلاید 4 :

انواع بودجه بودجه برنامه ای

 

    در این حالت یک برنامه یا بودجه ریزی عمومی که مربوط به تمامی دستگاه می شود اختصاص می یابد. سپس این برنامه وسیع به نوبه خود به برنامه های فرعی متعددی تقسیم می شود. برآورد هزینه بر مبنای همین برنامه های فرعی به عمل می  آید و مخارج هر برنامه یا برنامه فرعی به تفکیک فصول و مواد هزینه برآورد می شود. برآوردهای مربوط نیز متکی بر ارقام و آمار پیش بینی  نتایج عملیات می باشد.

اسلاید 5 :

در بعضی از منابع، بودجه برنامه ای با بودجه عملیاتی مترادف به کار گرفته می شود در حالی که کارشناسان تفاوت قابل توجهی بین این دو قائل هستند به عبارتی می توان گفت در بودجه عملیاتی از روشهای حسابداری قیمت تمام شده (cost Accou ti g) استفاده می شود در حالی که در بودجه برنامه ای بیشتر از حسابداری مالی کمک گرفته می شود.

اسلاید 6 :

بودجه سرمایه ای:

بودجه سرمایه ای نشان دهنده برآورد جمع هزینه هائی است که پیش بینی می شود در دوره بودجه در دارایی های ثابت سرمایه گذاری خواهد شد. باید توجه داشت که دوره بودجه هزینه های سرمایه ای ممکن است با دوره سایر هزینه ها تفاوت داشته باشد زیرا بودجه سرمایه ای معمولا برای چند سال آینده مثلا در دوره های سه ساله، پنج ساله یا حتی ده ساله پیش بینی می شود که در این صورت برای کنترل، آن را به دوره های کوتاه مدت سالانه تقسیم می نمایند.. در تنظیم بودجه سرمایه ای مراحل زیر صورت می گیرد.

الف) جمع آوری کلیه طرح های پیشنهادی ب- بررسی و مقایسه طرحهای واصله ج- طبقه بندی طرحها بر حسب  ارجحیت د- به تصویب رساندن طرحهائی که اجرای آنها با توجه به منابع مالی موسسه امکان پذیر است.

و- اجرای طرح ها

بودجه نقدی:

بودجه نقدی مصرف منابع نقدی لازم برای رفع احتیاجات موسسه در دوره بودجه است یعنی به عبارتی بودجه نقدی منعکس کننده تغیرات در منابع جاری موسسه و نشان دهنده وضع نقدی آن در تاریخ های منتخبی است که بر حسب موقعیت موسسه اهمیت خاص دارند.

اسلاید 7 :

بودجه عملیاتی

 

بودجه عملیاتی  بودجه ای را گویند که مربوط به یکی از دوایرعملیاتی موسسه باشد مانند بودجه فروش، بودجه آموزش، بودجه تدارکات و  بودجه تحقیقات که بیشتر روش هزینه یابی آن بر اساس روش سنتی هزینه یابی و روش تخصیص هزینه ها و عمدتا هزینه های سربار از طریق تخصص سربار به دوایر تولیدی یا خدماتی و سپس به محصولات آنهاست.

اسلاید 8 :

- پيشنهاد روشي براي بودجه‌ريزي عملياتي

  1-    مقدمه

 بودجه‌ريزي عملياتي عوامل "صرفه‌جويي" و "اثربخشي" را به ابعاد سنتي بودجه‌ريزي اضافه مي‌كند. نظام بودجه‌ريزي عملياتي بين "كارآيي" و "اثربخشي" تماير قائل مي‌شود. در"كارآيي" استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حاليكه "اثربخشي" با عملكرد مرتبط است. در بودجه‌ريزي عملياتي طبقه‌بندي عمليات به‌نحوي است كه هدفها شفافتر بيان مي‌شوند، ارزيابي بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزينه‌بندي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي‌گيرد.

مهمترين هدف بودجه‌ريزي عملياتي اصلاح مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است. ويژگي‌هاي اساسي اين اصلاح عبارتند از:

 ارزيابي پاسخگويي مسئولين دستگاههاي اجرايي براساس معيار دستاوردهاي فعاليتهاي آنان است.

 استقرار نظام بودجه‌ريزي ستانده محور

 دادن اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهاده‌هاي لازم براي توليد محصولات مورد نظر

 ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قراردادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات.

 

اسلاید 9 :

براي اجراي نظام فوق اقدامات اساسي زير بايد انجام گيرد:

 1-    برنامه‌هاي عملياتي دستگاههاي اجرايي جهت تحقق اهداف بخش ذي‌ربط بازبيني، اصلاح و نهايي شود.

2-    در چارچوب وظايف مصوب دستگاههاي اجرايي، فعاليتهاي كميت‌پذير ذيل هر يك از برنامه‌هاي نهايي شده تعيين گردد.

3-    هزينه  تمام شده هر يك از فعاليتها براي دستيابي به هدف تعيين شده محاسبه گردد.

4-    يك نظام نظارتي و گزارشگيري مستمر در تمامي مراحل كار استقرار يابد.

 

انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار يك نظام هزينه‌يابي محصول در دستگاههاي اجرايي با ويژگي‌هاي ياد شده مي‌باشد.

 

اسلاید 10 :

2-   اصول و مفاهيم هزينهيابي محصول

 در اين بخش اصول و مفاهيم هزينه‌يابي، هدف و منافع حاصل از هزينه‌يابي محصول، هزينه‌يابي فعاليتها، اقسام هزينه‌يابي و سياستهاي حسابداري هزينه‌يابي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 2-1- هزينهيابي محصول چيست؟

محصول، كالا يا خدمات نهايي است كه منعكس كننده خواست دولت،‌ به عنوان خريدار، از دستگاههاي اجرايي براي ارائه آن به متقاضيان است. دراين‌ خصوص مي‌توان به مثالهايي مانند ارايه خدمات ثبتي، آموزشي، بهداشتي و يا توليد برخي محصولات كشاورزي يا صنعتي اشاره كرد.

هزينه‌يابي محصول فرآيندي است كه به وسيله آن هزينه نهاده‌ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق مي‌گيرد. در اين فرآيند هزينه‌هاي كل هر دستگاه اجرايي براي توليد محصولات آن به نحوي اختصاص مي‌يابد كه پاسخگوي هزينه واقعي ارايه يا توليد هر محصول باشد.

به طور مثال اگر يك دستگاه اجرايي خدمات متنوعي ارائه دهد يا كالاهاي متنوعي توليد كند ممكن است بخواهد كل هزينه توليد هر واحد خدمات يا محصول را برآورد نمايد. اين اطلاع به دستگاه اجرايي كمك مي‌كند كه اولاً بهاي ارائه هر واحد از محصول را تعيين كند و همچنين نسبت به حدود پرداختهاي پرسنلي يا اداري تصميم مناسب را اتخاذ نمايد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید