بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1-اولويت های تحقيقاتی کلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2- اولويت های تحقيقاتی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3-اولويت های تحقيقاتی شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

4-اولويت های تحقيقاتی معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

5-اولويت های تحقيقاتی مراکزتحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

6-اولويتهای تحقيقاتی ادارات سطح استان کرمانشاه

اسلاید 2 :

اولويت های تحقيقاتی کلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1-  طرحهای مداخله ای درزمينه پيشگيری ودرمان بيماريهای شايع استان

2-  طرحهای چندمرکزی داخل وخارج ازکشور

3-  طرحهای توليدی

4-  طرحهايی که حداقل 30%از بودجه آنها ازبخش خصوصی و ياسازمانهای ديگر تامين می شود

5-  طرحهايی که کل يا قسمتی از اعتبار آن ازمنابع خارج ازکشور تامين می گردد

6-  مطالعات اجتماعی به منظور توسعه پايدار وعدالت اجتماعی

7-  طرحهای مداخله ای وتحليلی درمورد بهداشت روان ،تغذيه ،سلامت وبهداشت محيط   

8- طرحهای علوم پايه ،بنيادی ،سايتوژنيک ومولکولی

9- طرحهای مبتنی براقتصاد بهداشت ،منابع انسانی وايجاد سيستم های اطلاعات پايداروقابل اعتماددرنظام سلامت   

10- طرحهای درزمينه اولويتهای EMRO) ) که به عنوان مشکل بهداشتی دراستان وجوددارد

11- مطالعات مداخله ای وتحليلی درمورد راههای کاهش مرگ ومير وتغذيه نوزادان

12-بررسی ارزیابی عملکرد مراکزآموزشی ،بهداشتی و درمانی درسطح استان کرمانشاه

 13-مطالعه درزمینه سلولهای بنیادی

اسلاید 3 :

اولويت های تحقيقاتی گروه داخلی

.1مقايسه اثر آزيتوپرين 150 وسيکلوسپورين250دردرمان يونئيت های التهابی ايديوپاتيک دربيماران روماتولوژی

.2بررسی شاخصهای جرم بدن درکودکان ونوجوانان

.3مطالعات مداخله ای درزمينه سندرم روده تحريک پذير

.4مطالعات مداخله ای درزمينه روشهای مختلف درمانی درديس پپسی

.5اپيدميولوژی سندرم متابوليک دراستان

.6مقایسه هزینه اثربخشی درمان بیماری ارتریت روماتوئید باآنتی بادی های مونوکلونال نسبت به شیوه های رایج درمانی

اسلاید 4 :

اولويت های تحقيقاتی گروه ميکروبيولوژی

بخش قارچ شناسی

.1      بررسی روش های ايمن سازی در برابر عفونت های قارچی پوستی

.2      بررسی و شناسايی عفونت های قارچی فرصت طلب

 

بخش انگل شناسی

.1      بررسی روش های،  تشخيص سرولوژيک و مولکولی انواع پروتووزوآها

.2      بررسی روشهای ، تشخيص آلودگی های کرمی مهم منطقه ( کيست هيداتيک ، فاسيولا ، ديکروسليوم و .. )

بخش ايمنولوژی

.1اپيوئيد و ايمنی ( تاثير اپيوئيد ها، آگونيست ها و آنتاگونيست های اپيوئيدی بر عملکرد سيستم ايمنی و دفاع در مقابل عوامل پاتوژن)

 

اسلاید 5 :

ادامه اولويت های تحقيقاتی گروه ميکروبيولوژی

بخش ميکروب شناسی

.1بررسی اپيدميولوژی مولکولی عفونت های بيمارستانی ومقاومت آنتی ميکروبيال آنها

.2بررسی اپيدميولوژی مولکولی و مقاومت دارويی مايکوباکتريوم ، بروسلا ، ويبريو و عفونت های تناسلی

.3بررسی ارزش تشخيصی روش های مولکولی در تشخيص مننژيت

.4بررسی اپيدميولوژی و روش های شناسايی آنفلوانزای پرندگان

.5شناسايی انواع مقاومت های دارويی در بروسلوزيس به روش کمی

.6شناسايی انواع مقاومت های دارويی در توبرکلوزيس به روش کمی

.7بررسی اپيدميولوژيکی و شناسايی انواع مقاومت دارويی ليستر يوزيس

.8تعيين مقاومت دارويی باکتريهای شايع به روش کمی

.9تعيين مقاومت دارويی H.Pylori   به روش کمی

.10شناسايی اثرات ضد ميکروبی عصاره های گياهی

اسلاید 6 :

 اولويت های تحقيقاتی گروه فيزيولوژی-فارماکولوژی

بخش فيزيولوژی

  1. بررسی تاثير عوامل دارويی وگياهی بر عملکرد قلبی و مقاومت آن در برابر ايسکمی در مدل قلب مجزا شده موش صحرائی ، از جمله موارد مورد بررسی :

                      الف ) اسيد آمينه سيستئين

                      ب ) هوموسيستئين

                      ج ) ديازپام

                      د ) استامينوفن

                      ه ) عصاره گياه Falcaria vulgaris

                      ی ) عصاره گياه موسير و سير .

  1. بررسی فاکتورهای موثر بر فرايندهای يادگيری و حافظه فضايی با استفاده از ماز آبی موريس و ساير مازهای بررسی های يادگيری و حافظه شامل :

                      الف ) بررسی اثرات روشهای مختلف تجويز مورفين بر فرآيندها مذکور

                       ب ) بهبود فرآيندهای مذکور با استفاده از برخی گياهان دارويی نظير گل شقايق           

                        ، زعفران و ...

                       ج ) بررسی اثرات برخی از داروهای بيهوشی نظير کتامين بر فرآيندهای مذکور

.3شناسايی عوامل پيشگيری و يا بهبود بيماری آلزايمر با استفاده از مواد موثر موجود در برخی گياهان دارويی يا دستکاريهای فيزيولوژيک و فارماکولوژيک

.4کاربرد تکنيک ترجيع مکانی شرطی شده ( CPP)  ناشی از مورفين ، نيکوتين در مدلهای  حيوانی

.5بررسيهای الکتروفيزيولوژيک عملکرد سيناپسی در برشهای مغزی زنده توسط Field potential recording  و ساير بساطهای مشابه و بررسی عوامل مختلف فيزيولوژی وفارما کولوژيک در اين رابطه

.6بررسی مدل حيوانی صرع و فاکتورهای موثر بر آن با استفاده از تکنيک های رفتاری و الکتروفيزيولوژی

اسلاید 7 :

ادامه اولويت های تحقيقاتی گروه فيزيولوژی-فارماکولوژی

بخش فارماکولوژی

.1شناسايی و مقايسه عوامل فارماکولوژيک در درمان اعتياد در مدلهای حيوانی

.2شناسايی ميزان انواع اسيدهای چرب و روغن های مختلف

.3شناسايی و فرمولاسيون داروهای طبيعی ( گياهی ) و بررسی اثرات آنها در مدلهای حيوانی و انسانی

.4سنتز داروهای جديد

.5مطالعه و مقايسه کيفيت داروهای توليد ايران

.6نقش اسيدهای چرب مختلف بر ايجاد بيماريهايی مانند سرطان و ديابت در مدلهای حيوانی

 

اسلاید 8 :

 اولويت های تحقيقاتی گروه بيوشيمی

.1شناخت پلي مورفيسم ژنتيکی در بيماريهای قلبی وعروقی

.2بررسی ريسک فاکتورهای ژنتيکی و ارتباط آنها با پارامترهای مختلف بيوشيميايی در بيماريهای قلبی و عروقی

.3ارتباط ريسک فاکتورهای ژنتيکی با نوع و شدت آسيب های قلبی و عروقی

.4نقش اکسيدانت ها و راديکالهای آزاد در پاتولوژی بيماريهای قلبی و عروقی

.5نقش سيستم های آنتی اکسيدانی آنزيمی و غير آنزيمی در محافظت بيماريهای مختلف

.6نقش تغييرات عناصر کمياب نظير Zn  ،Cu ، Se  و ... در بيماريهای مختلف

.7بررسی ريسک فاکتورهای ژنتيکی بيماري دمانس

.8تغييرات پارامترهای آنزيمی و بيوشيميايی در بيماري دمانس

.9تعيين نوع موتاسيون و تغييرات فاکتورهای بيوشيميايی در بيماريهای خونی

.10تعيين نوع پلی مورفيسم ژنتيکی در بروز ترومبوزها

.11شناخت پلی مورفيسم ژنتيکی در انواع سرطانها

.12تعيين نوع موتاسيون و ژنو تايپ ها ی انواع سرطانها

.13بررسی ارتباط فاکتورهای بيوشيمايی موثر در سرطانهای مختلف

اسلاید 9 :

اولويت های تحقيقاتی گروه زنان

.1تعيين تاثير مراقبت های بارداری در جلوگيری از عوارض در مادر ، جنين و نوزاد

.2اپيدميولوژی ، اتيولوژی و راههای پيشگيری در حاملگی های پر خطر

.3تعيين شيوع و عوامل و راههای پيش گيری از خونريزی های پس از زايمان

.4مقايسه روش های مختلف Family planning

.5روش های ترويج زايمان طبيعی

.6بررسی نتايج زايمان طبيعی پس از سزارين های قبلی

.7بررسی اثرات زايمانهای بدون درد در تشويق به زايمان طبيعی

.8بررسی علل و راهکارهای کاهش عوارض حين زايمان

.9بررسی علل سقط و مقايسه روش های مختلف در کاهش آن

.10بررسی و شناخت علل شکم حاد در خانم های حامله و اثرات آن بر مادر و جنين

اسلاید 10 :

 اولويت های تحقيقاتی گروه نورولوژی

.1تعيين شيوع ، اتيولوژی و عوامل زمينه ای ابجاد ترومبوز سينوس وريدی مغزی

.2بررسی عوارض درمانی  وپيش آگهی در بيماران MS

.3نقش درمانی دارويی و غير دارويی در کنترل انواع صرع

.4طرحهای مداخله ای در زمينه سردرد وCVA

.5عوارض نرولوژيک ناشی از مصرف مواد نيروزاو مواد مخدر

.6انجام طرحهای مداخله ای در زمينه انواع دمانس

.7مقایسه هزینه اثربخشی استفاده از اینترفرون  B1aباB1b در درمان بیماران مبتلا به بیماری MS

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید