بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

رعايت نظم و ترتيب در چيدن كالاها و مواد مختلف شيميايي و نيز نظافت عمومي انبارها جزء اصولاوليه ايمني انبار داري بوده و بايستي دقيقا" رعايت گردد.

حتي الامكان بايستي در انبارداري تجانس كالاها و اجناس مد نظر قرار گيرد بطوري كه بتوان با نصبتابلوهاي راهنما بخشهاي مختلف انبار را از يكديگر مجزا نمود.

اجناس سنگين و نيز مايعات شيميايي يا مواد خطرناك بايستي در طبقات زيرين قفسه ها نگهداريگردند.

كالاها و مواد طوري در طبقات چيده شوند كه در هنگام برداشت امكان دسترسي به كالاها و موادقديمي تر وجود داشته و زودتر مورد استفاده قرار گيرند.

اسلاید 2 :

حتي الامكان از تحويل گيري ظروف و يا جعبه هاي حاوي موادي كه داراي فرسودگي، پاره گي ويا نشتي مىباشند جهت انبارداري بايستي خودداري شود، در غير اينصورت اينگونه موارد بايستي درمحلي جداگانه (خارج از انبار) نگهداري شده و سريعا" مورد استفاده قرار گيرند.

از چيدن مواد شيميايي مختلف (نامتجانس) در كنار هم در طبقات اكيدا" خودداري شود.

از تحويل گيري و انبارداري مواد شيميايي به حالتهاي مختلف (جامد، مايع و گاز) كه فاقد پلاكمشخصات بوده و به عبارتي شناسايي نشده اكيدا" خودداري شود.

اسلاید 3 :

چنانچه در طول مدت زمان نگهداري مواد شيميايي در انبار نشتي و يا پاره گي در ظروف آنهامشاهده گرديد، بايستي سريعا" نسبت به خروج آن از انبار اقدام و محل آلوده را با دقت تميز نمود.

جهت نگهداري اشيايي كه داري سطوح صاف نمىباشند (مثل لاستيك اتومبيل و غيره) بايستي بهمنظور جلوگيري از ريزش و لغزش تدابير لازم جهت نگهداري آنها در طبقات اتخاذ نمود.

نردبانهاي مورد استفاده در انبار علاوه بر اينكه بايد امكان دسترسي به بالاترين طبقات قفسه ها رافراهم سازد بايستي به منظور جلوگيري از سقوط، انتهاي بالايي آنها به قفسه ها قلاب شود.

اسلاید 4 :

هر عملي كه باعث ريخت و پاش مواد در انبار گردد ممنوع مىباشد. لذا كليه اجناس (چه در هنگامتحويل گيري و چه در هنگام تحويل دهي) بايستي بصورت بسته بندي باشد.

بطور كلي استعمال دخانيات در انبار اكيدا" ممنوع مي باشد.

تمام اقلام و كالاها بايستي روي سطح كاملا" صاف چيده شده و حداكثر ارتفاع مجاز كالاهايمختلف دقيقا" رعايت گردد.

چيدن اقلام در مسير بالابرها و مسير رفت و آمد عمومي پرسنل، اكيدا" ممنوع است و كالاها بايد در  محلهاي مناسب چيده شود

لبه جعبه هاي چيده شده بايد روي هم در يك راستا بوده و لبه يك بسته از بقيه بسته ها بيرون نزند.

اسلاید 5 :

چيدن بشكه هاي حاوي مواد محلول صنعتي بر روي يكديگر ممنوع مىباشد (در موارد استثناييچيدن بشكه هاي مذكور بر روي يكديگر تنها با اجازه كتبي مسئول ايمني مجاز مىباشد.)

كليه مواد شيميايي كه در اثر مجاورت با يكديگر احتمال فعل و انفعالاتي داشته و در نتيجه توليد خطريا گازهاي خطرناك مينمايند و يا سبب آتش سوزي و انفجار ميشوند بايد در انبارهاي مجزا و يا بطورمطمئن دور از يكديگر انبار شوند. لذا لازم است كه قبل از انبار كردن مواد شيميايي شناسنامه ايمنيمواد را كاملا" بررسي نموده و مسئول ايمني نيز در جريان قرار گيرد.

بشكه ها يا ظروف مايعات خطرناك در انبار روباز بايد در سكوهاي سيماني، آجري و... نگاهداري شود.

اسلاید 6 :

بشكه هاي محتوي اسيد بايد در محل خنكي انبار شود. سرپيچ اين بشكه ها را بايد با احتياط كاملبراي تخفيف فشار داخل بشكه ها باز كرد و دوباره بست و اين عمل را هفته اي يكي دوبار درصورت لزوم تكرار نمود.

- بشكه ها و ظروفي كه براي مايعات خطرناك بكار مىرود بايد قبل از پر كردن از نظر نشت بطوردقيق مورد معاينه قرار گيرد و اگر با مايع ديگري پر شود قبلا" با محلول خنثي كننده و بخارات و ياآب مقطر كاملا" شسته شده و خشك گردد و بعدا" مورد استفاده قرار گيرد. از نگهداري موادي كهدر مجاورت با يكديگر توليد فعل و انفعال شيميايي حرارت زا يا گازهاي قابل اشتعال و انفجار و ياسمي مىنمايد، در يكجا بايستي خودداري نمود.

اسلاید 7 :

هر نوع مواد شيميايي بايستي داراي مشخصات لازم باشد كه نام، خصوصيات و دستوركار استفاده از

آن و خطرات آن ماده را مشخص كرده باشد و در روي ظروف محتوي آن ماده نصب گردد.

ظروف حاوي مايعات شيمايي را نبايد رويهم چيد. اما مىتوان آنها را در طبقات پايين تر قفسه بندي  قرار داد.

چنانچه ظروف خالي مواد شيميايي به انبار مسترد ميگردد بايستي آنها را دقيقا" شستشو نمود تا عارياز مواد شيميايي گردد.

چنانچه ظروف خالي مواد شيميايي به انبار مسترد ميگردد بايستي آنها را دقيقا" شستشو نمود تا عارياز مواد شيميايي گردد.

اسلاید 8 :

ظروف پر را بايد دور از ظروف خالي و با فاصله از يكديگر انبار نمود.

در صورت ريخت و پاش مواد شيميايي در كف انبار بايستي بلافاصله بنحو مقتضي و با مواد مناسبنسبت به خنثي سازي مواد ريخته شده و سپس نظافت محل اقدام گردد. لذا در انبارهاي مواد شيمياييبايد هميشه مقداري ماده خنثي كننده بي خطر متناسب با نوع مواد موجود در انبار، وجود داشته باشد. (مثلا" در انبار اسيد هميشه بايد مقداري آهك در دسترس باشد)

اسلاید 9 :

چون بخارات مايعات خورنده يا فلز يا آلياژهاي بكار رفته در ساختمان انبار، فعل و انفعالات شيميايينموده و گاز ئيدروژن متصاعد مي نمايد بايد قسمتهاي فلزي ساختمان را رنگهايي كه مانع فعل وانفعالات بخارات اين مواد با فلزات است رنگ نمود و نيز ساختمان انبارها بايد طوري باشد كهگازهاي ايجاد شده در محفظه هاي سقف آن باقي نمانده و از انبار خارج گردد.

مواد اكسيد كننده (اكسيدها، پرمنگنهاتها، كلراتها، پركلراتها، يداتها، كروماتها و غيره) بايد شناختهشده و آنها را در يك انبار دور از مواديكه داراي خاصيت اكسيد شوندگي هستند نگهداشت.

اسلاید 10 :

كليه مواد مولد اكسيژن را بايد از محلي كه مواد قابل احتراق يا قابل اشتعال نگهداري شود، دور نگاهداشت.

از آنجايي كه استفاده از روشهاي متداول اطفاء حريق براي مقابله با آتش سوزي مواد اكسيد كنندهچندان موثر نمىباشد لازم است كه به هنگام انبار نمودن اين مواد دقت كافي بعمل آيد تا آنها را درمحلي كاملا" مجزا و بدور از ساير مواد خصوصا" مواد قابل اشتعال نگهداري نمود.

موادي كه در حرارت معمولي ممكن است در مجاورت هوا يا بخار آب، مشتعل يا منفجر گردند رابايد در محلي جدا از ساير مواد نگهداري نمود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید