مقاله در مورد انبارداری

word قابل ویرایش
66 صفحه
27700 تومان

انبارداري


كالاها: انبار:
معرفي گروهي كالاها معرفي انبارها به همراه نوع انبار
نرخ گذاري استاندارد براي كالا روش قيمت گذاري در سطح انبار
قابليت تعريف طول كد كالاها تعريف حساب معين وتفضيلي مرتبط با انبار
فعال يا غير فعال كردن كالا قابليت فعال كردن انبار ويا مشخص كردن انبارهاي ريالي
معرفي مقدار سرك برای کالا بصورت درصدي شماره سريال اسناد انبار به تفكيك انبارها يا بطور كلي


• معرفي واحدهاي اندازه گيري ، معرفي بسته بندي كالا ،
• به همراه قابليت معرفي چهار مشخصه خاص براي كالا با عناوين پويا وقابل تغيير
• معرفي مشخصات جزء براي كالا (سريال كالا، شماره فني ، كد محل كالا ، شماره باركد ، كد قديم)
• معرفي واحد شمارش فرعي وضريب تبديل و هشدار درمورد حداكثر موجودي ، حداقل موجودي ، نقطه سفارش


• رسيد وحواله انبارها:
• معرفي انواع رسيد ( اول دوره ، برگشت از مصرف ، برگشت از فروش) مرتبط با حسابداري
• صدور رسيد تعدادي وريالي در سطح انبارها
• صدور حواله ها به تفكيك نوع (مصرف داخلي ، حواله اماني، مرجوعي خريد)
• تعريف نوع مصرف انبار
• صدور حواله تعدادي در سطح انبارها به ريز نوع مصرف
• حواله انبار به انبار

گزارشات و امکانات ویژه نرم افزارانبارداری سيما
عملیات انبارگرداني:
• چاپ تك


• ورود اطلاعات شمارش شده
• ليست مغايرت و...
عمليات مالي:
• صدور سند مالي انبار بطور جمعي خودكار
• تعيين قيمت قطعي اسناد استاندارد
• صدور سند انحراف از استاندارد
• معرفي ساختار كد كالا
• قابليت معرفي الگوي سند مالي براي رسيد انبار
• قابليت معرفي الگوي سند مالي براي حواله انبار
گزارشات:
• جستجوي كليه اقلام رسيد وحواله وگزارشات مركب
• گزارش عملكرد كالاها
• گزارش كاردكس انبار


• گزارش موجودي كالا
• گزارش نوع مصرف در مراكز هزينه
• گزارش خروج كالابراساس نوع مصرف
• گزارش نوع مصرف با حسابهاي تفضيلي
• گزارش نوع رسيد با حسابهاي تفضيلي و...

انباردار

كليه موجودي هاي مواد بايد تحت اختيار و ابواب جمعي يك انباردار مسؤل باشد.اين شخص بايد تجربه كافي در روشهاي انبارداري داشته،لياقت وكفايت اداره عمليات انبار را دارا باشد،در امانت و درستي او ترديدي نباشدو بتواند افراد تحت سرپرستي خود را به خوبي اداره كند.
شرح و ظايف و مسؤوليت هاي انباردار به قرار زير است:
الف) تميز و مرتب نگهداشتن انبارها


ب) تحويل گرفتن مواد وارده به انبار پس از اطمينان از مطابقت آنها با مشخصات مندرج در برگ سفارش كالا و برگ رسيد كالا يا در اعلاميه بدهكار انبار.
ج) قرار دادن مواد در جاي صحيح آنها در انبار.
د) مقابله مانده هاي كارتهاي انبار با موجودي هاي واقعي انبار.
ه)ارسال تقاضاي خريد كالا به اداره خريد در مواقعي كه موجودي هر يك از اقلام به حد تجديد سفارش مي رسد.


و) ممانعت از ورود اشخاص غير مجاز به داخل انبرها .
ز) صدور مواد از انبار در مقابل حواله هاي انبار كه به امضاهاي مجاز رسيده باشد.
ج) تهيه گزارش مواد ناباب و كم مصرف جهت اطلاع هيأت رئيسه.
تشكيلات داخلي انبارها
تقسيم بندي داخلي انبارها : قفسه ها و محفظه‌هاي محتوي مواد انبار بايد در راهروي مشخص قرار گرفته باشند تا دسترسي به آنها به آساني ميسر باشد. در بسياري از موارد ممكن است لازم باشد راهروهاي كافي براي عبور وسايل گذاشت و برداشت مواد در داخل انبار تعبيه شود ، در اين صورت بهتر است خطوط سفي

دي در كف انبار نقش شود كه محل محفظه‌ هاي مواد مختلف را مشخص نمايد.
- معايب احتمالي تمركز انبارها عبارتند از :

الف) افزايش هزينه حمل و نقل داخلي

ب) محل انبارها ممكن است از بسياري دواير مصرف كننده دور باشد و موجب ناراحتي و تاخير در تحويل جنس گردد .
ج) خرابي وسايل حمل و نقل داخلي يا بروز ساير موانع در انبارهاي مركزي موجب ايجاد وقفه در كار دواير گردد .
محسنات و معايب تمركز انبارها
مزاياي انبارهاي مركزي در مقايسه با انبارهاي فرعي به شرح زير است :
الف) صرفه جويي در تعداد كارمندان و تمركز متخصصين انبارداري در يك اداره
ب) كاهش هزينه هاي دفتري و صرفه جويي در مدارك و نوشت افزار .
ج) امكان نظارت بهتر .
د) كارمندان انبارها با انواع مواد انبار آشنايي پيدا ميكنند و در صورت غيبت هر يك از كارمندان سايرين ميتوانند كار او را انجام دهند .


ه) امكان تقسيم بندي بهتر انبارها .
و) تسهيل كنترل موجوديها .
ز) امكان تقليل موجوديها به حداقل و در نتيجه تقليل فضاي انبارها
خ) كاهش مقدار كالاي ناباب و كم مصرف
ط) امكان تقليل سرمايه مصرفي در موجوديها به حداقل .
سازمان و محل انبارها
سازمان و انبارهاي مؤسسات صنعتي با نوع صنعت و بزرگي مؤسسه و سياست اداره كنندگان آن بستگي دارد ولي بطور كلي ميتوان انبارها را از لحاظ سازماني به 2 نوع تقسيم كرد : انبارهاي مركزي يا اصلي و انبارهاي فرعي يا دستي.
محل انبارها بايد طوري انتخاب شود كه حداكثر كارآيي و سرعت عمل را ممكن سازد. انبارها بايد حتي المقدور نزديك به محل رسيد و ارسال كالا باشد تا هزينه هاي نقل و انتقال به حداقل تـقليل يابد در عين حال بايد انبار طوري وقع شده باشد كه به آساني در دسترس كليه قسمتها و به خصوص قسمتهايي كه مواد سنگين يا پر حجم مي كنند باشد .


در كارخانه هاي بزرگ كه تعداد دواير زياد است انبارها را نميتوان در محلهايي قرار داد كه هم در نزديكي دايره رسيد كالا قرار گرفته و هم به كليه دواير مصرف كننده نزديك باشد تا تحويل مواد به آساني ميسر گردد . به اين جهت غالبا لازم است انبارهاي فرعي داير نمود كه براي تحويل مواد به قسمتهاي به خصوص كارخانه مناسب باشند . و در اين صورت انبار مركزي مواد و مصالحي را كه هر يك از انبارهاي فرعي براي تحويل به حوزه عمل خود لازم دارند هر چند يكبار به آن انبارها صادر ميكنند . در اين شرايط حتما بايد كمك انباردارها مسئول انباردار كل باشند تا بتوان سياست خريد ، انبار كردن و صدور مواد از انبار را در تمام مؤسسه هماهنگ و يكنواخت نمود .


انبارداري كالا و جريان روزمره انبار
سازمان انبارها و كنترل موادمصرفي در توليد
اهميت اجناس انبار در غالب شركتهاي صنعتي قسمت قابل توجهي از وجوه شركت به مصرف سرمايه گذاري در موجوديهاي جنسي ميرسد و شركتهايي كه روش هاي منظم و مطمئني نداشته باشند ممكن است زيانهاي عمده اي از اين راه متحمل شوند .


در اكثر مؤسسهت كوچك و بعضي اوقات حتي در مؤسسات بزرگ اهميت حس اداره انبارها از نظر دور مانده و به اين موضوع كه مواد و مصالح انبار ارزش نقدي معادل قيمت خود دارند توجه كافي نميشود . حيف و ميل مواد ، فاسد شدن آنها و عدم توجه در جابه جا كرئن و نقل و انتقال و حفظ و حراست آنها منجر به تقليل سود يا حتي ابجاد زيان شده و به اين جهت ايجاد انبارهاي مجهز و اداره آنها با روش صحيح يكي از شرايط ضروري استفاده كامل از يك دستگاه حسابداري صنعتي است .

نرم افزار انبارداري انباردار


نرم افزار “ انباردار “ به منظور مدیریت جایگاه های کالای بازرگانی طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی انبارداری به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر در اختیار شما قرار می دهد.
تفاوت اصلی این سیستم با سایر سیستم هایی که در این زمینه تولید شده است منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد انبارها و رفع کلیه نیازهای موجود در انبارها می باشد.
استفاده از این سیستم انبارداری مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:
• دقت بالا در محاسبه هزینه انبارداری و موجودی کالا
• سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک تاجر یا صاحب کالا یا بیجک یا رسید
• جلوگیری از اتفاقات ناگهانی مانند گم شدن بیجک یا رسید
• حذف هزینه های اضافی مانند چاپ دسته بیجک و رسید
• جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان بیجک یا رسید
• سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع


مخاطبین نرم افزار انبارداري انباردار
نرم افزار انباردار جهت مدیریت کلیه انبارهای عمومی و خصوصی طراحی شده است و کلیه اصناف، انبارها، شرکتهای تجاری و ... که نیاز به مدیریت وضعیت انبار و کالاها دارند می توانند از این سیستم استفاده نمایند. نرم افزار انباردار به گونه ای طراحی شده است که شرکتهای خصوصی و دولتی که انبار آنها شخصی بوده و با یک صاحب کالا که در حقیقت خود شرکت است در ارتباط هستند و کلیه اجناس موجود در انبار متعلق به همان شرکت می باشد، به راحتی می توانند وضعیت کالاهای موجود در انبار را کنترل و بر ورود و خروج کالاها نظارت داشته باشند.


آشنایی کلی :
سیستم نرم افزاری انبارداری مصرفی، یک سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد که برای مدیریت و مکانیزه نمودن فرآیندهای انبارداری در شرکت نرم افزاری الگوپارس طراحی و پیاده سازی شده است. این نرم افزار جهت پوشش دادن کلیه فرایندهای انبارداری در موسسات و سازمانهای خدماتی نظیر موسسات آموزشی، دانشگاهها، مراکز فرهنگی، موسسات و شرکتهای تجاری که ماهیت تولیدی ندارند و ... قابل استفاده می باشد. استفاده از پیشرفته ترین ابزارهای تولید نرم افزار و ابزارهای ذخیره سازی اطلاعات از ویژگیهای منحصر بفرد این سیستم نرم افزاری می باشد.
قابلیتهای سیستم :
معرفی کالاها به نرم افزار و انتساب کد اختصاصی به هر کالا (کدینگ کالاها).


دسته بندی کالاها بر حسب نوع استفاده به انواع متفاوت نظیر : مصرفی، اموالی، ضایعات و ...
گروه بندی کالاها برحسب نوع کارکرد نظیر مواد غذایی، لوازم التحریر، لوازم اداری و ...
تعریف واحدهای شمارش گوناگون برای سیستم و اختصاص کد انحصاری برای هر واحد.
اختصاص واحدهای شمارش فرعی و اصلی به هر کالا.
تعریف دقیق انبارهای موجود در سازمان و اختصاص کد انحصاری به هر انبار.
دسته بندی انبارهای موجود در سازمان بر حسب استفاده به انواع مختلف همانند : انبار مواد غذایی، انبار ضایعات و ...، و اختصاص کد انحصاری به هر نوع انبار. تقسیم بندی مکانهای متفاوت موجود در هر انبار بر حسب نوع کالاهایی که در آن قسمت نگهداری می شود، و اختصاص نام مستعار و کد انحصاری به هر قسمت (Partitioning).
معرفی کارپردازها به همراه ثبت اطلاعات مربوط به آنها و اختصاص کد انحصاری به هر کارپرداز.
تعریف افراد رابط واحدهای سازمانی با واحد انبارداری به عنوان گیرنده گان کالا و اختصاص کد انحصاری به هر شخص.
تعریف دقیق واحدهای سازمانی به همراه ثبت دقیق مشخصات آنها و تخصیص کد انحصاری به هر واحد.


ثبت و نگهداری درخواستهای خرید کالا یا تحویل کالا، همراه با اطلاعات مربوطه نظیر شماره درخواست، تاریخ، درخواست کننده و ...
ثبت و نگهداری مشخصات دقیق کالاهای وارده به انبار، همانند : نام انبار، شماره قبض انبار، نام کارپرداز، شماره درخواست، تعداد، قیمت و...
ثبت و نگهداری مشخصات دقیق کالاهای خارج شده از انبار، نظیر : نام انبار، شماره حواله انبار، گیرنده کالا، شماره درخواست، تعداد، تاریخ تحویل و...


چاپ رسید انبار و حواله انبار برای اجناس و کالاهای خارج شده یا وارد شده از یا به انبار.
ارائه گزارشهای دقیق و لحظه ای از کالاهای وارده به انبار (قابل چاپ بر روی کاغذ و مشاهده بر روی مانیتور.
ارائه گزارشهای دقیق و لحظه ای از کالاهای وارده به انبار (قابل چاپ بر روی کاغذ و مشاهده بر روی مانیتور.
ارائه گزارشهای دقیق و لحظه ای از کالاهای خارج شده از انبار (قابل چاپ بر روی کاغذ و مشاهده بر روی مانیتور.
مکان اخذ گزارش از بانکهای اطلاعاتی نرم افزار بر حسب مولفه های متفاوت نظیر یک گروه کالای خاص، چندین گروه کالا و یا کلیه کالاها و نیز مرتب سازی هر مولفه.
تعبیه نمودن جادوگر ساخت گزارش (Report Generator ) جهت اخذ گزارشهای دلخواه از بانکهای اطلاعاتی نرم افزار.


تخصیص نام کاربری و رمز عبور به هر کاربر و کنترل آنها جهت استفاده از سیستم.
قفل شدن سیستم در صورت ورود غیر مجاز.
امنیت قوی و حفاظت از اطلاعات وارده.
تهیه نسخه های پشتیبان (Back Up گیری) از فایلهای مربوط به اطلاعات وارده به صورت اتوماتیک و بدون دخالت کاربران، در مقاطع زمانی مختلف.
قابلیت استفاده تحت شبکه (LAN) و چند کاربره.
رابط کاربری زیبا و ساده با رنگ بندی مناسب.
امکان افزودن ویژگیهای خاص برای مشتریان به صورت سفارشی.
وي‍ژگي هاي يك پروژه انبارداري
يك پروژه انبارداري بايد ويژگي هاي زير را داشته باشد:
عناوین موجود در پروژه :
معرفی شرکت
زیر مجموعه شرکت
توليدات شيشه جام


ويژگيها
كاربردها
رنگهاي قابل توليد
شيشه هاي مشجر
شيشه هاي دو جداره با استفاده از تكنولوژي اروپائي
شيشه هاي تزئيني سكوريت
ويژگيهاي اين نوع شيشه
كاربردهاي اصلي
پروژه هاي در دست اجرا
فصل اول - تعاریف
2-1 تعاريف
تعريف انبارداري
تعريف كمك انباردار


تعريف جابجايي
تعريف سيستم اطلاعاتي انبار
تعريف شركت سهامي (corporations)
تعريف شركت سهامي خاص ( pritoate corpora tion )
تعريف استعلام بها
تعريف انبار
چيدن كالا
تعيين محل قرار دادن كالا ( انبار – قفسه – طبقه – رديف )
بهترين عوامل قرار گرفتن كالا در انبار
ميزان تقاضا يا مصرف كالا
محل و موقعيت و شكل ظاهري و نوع ساختمان انبار


وجه تشابه
امكانات و تجهيزات انبار
خصوصيات فيزيكي
خصوصيات كيفي كالا
چيدن و انبار نمودن كالا
تهيه كارت شناسايي كالا و نصب آن بر روي اجناس
كارت كوچك ( كارت قفسه )
كارت بزرگ
مراحل انبار داري
وظايف انباردار
عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار


انواع وسايل حمل و نقل
مكان ساخت انبار
اصلهاي مهم در خريد
1- كيفيت مناسب


2- كيفيت ( مقدار ) مناسب ( Right Quantity )
3- قيمت مناسب ( Right price )
4- منبع مناسب ( Right source )
5- زمان مناسب ( Right time )
فصل دوم - ادبيات تحقيق
مزايا و معايب سيستم
معايب نداشتن سيستم انباداري
مدارك كالا در انبار


اهميت و سازمان انبار ها
اهميت انبار
انواع انبار ها
انواع انبار از نظر ساختمان
خروج كالا از مؤسسه


تحويل مصالح
ثبت در كارت انبار
تحويل كالاي غير مصرفي
درخواست خروج كالا براي تبديل نوع جنس
درخواست فروش يا واگذاري كالا
انتقال كالا از انباري به انبار ديگر
نمودار گردش كالا


فصل سوم - روش تحقيق
مشكلات تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
ويژگيهاي تحقيق
محل تحقيق
مدت تحقيق
روش تحقيق


فصل چهارم - تجزيه و تحليل تحقيق
ورود كالا به انبار
در يافت كالا از طريق خريد خارجي
برگشت كالاي مازاد برنياز
نقل و انتقال كالا بين انبار ها


درخواست كالا
درخواست خريد
انواع مناقصه
مناقصه عمومي
مناقصه محدود
آگهي مناقصه
اختيارات مناقصه گزار
مزايده
سفارشات خريد
رسيد و صدور مواد انبار


صدور مواد از انبار
خروج اجناس از انبار به چند طريق صورت مي گيرد
درخواست كالا و مواد از انبار
حواله انبار
حواله انبار چهار برگ است كه به شرح زير توضيح مي شود
فرمهاي اصلي كه براي ورود و خروج كالا
فرم درخواست كالا از انبار
كاردكس انبار
امکانات کلی سیستم

 


سیستم ثبت اسناد و اطلاع رسانی سازمانی
دستورالعمل انبار گرداني
اهميت انبار
جايگاه انبار
انواع انبارها
انبارهاي سرپوشيده
انواع موجو ديهاي انبارها


كالاينيمه ساخته(كالاي در جريان ساخت)
سيستمانبارداري ومزيت هاي آن
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات
نتيجه گيري
پيشنهادات
سیستم انبارداری
ایجاد کدینگ کالا به صورت نمودار درختی و به تفکیک گروه کالا، نوع، سایر و... توسط کاربران.
تعریف و ایجاد نقطه تجدید سفارش، حداکثر موجودی، نقطه بحرانی برای هر گروه کالا و مواد و یا هر قلم خاص توسط کاربران.
ثبت ورود شمارش‌های اول و دوم و سوم و نیمه پایانی و پایانی انجام شده توسط شمارشگران در سیستم.


صدور سند حسابداری از طریق سیستم و قیمت گذاری توسط سیستم.
امکان مشاهده و کنترل موجودی هر قلم کالا هنگام صدور حواله شامل مقدار موجودی در لحظه.
امکان تهیه گزارش از موجودی اول دوره و پایان دوره به صورت کاردکس کالا، گروه کالا به صورت ریالی و مقداری.
ارائه گزارش براساس فرمهای استاندارد موجود از جمله فرم درخواست کالا،‌ رسیدکالا،‌ اسناد هزینه، ‌فرم دریافت تنخواه،‌ حواله انبار و غیره.
امکان تهیه گزارش به صورت تجمیعی شامل گروه کالا، انبارها، سالن‌ها به صورت ریالی و فیزیکی.
نرم‌افزار انبارداری به منظور مدیریت جایگاه‌های کالای بازرگانی طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی انبارداری به صورت دستی و کاغذی انجام می‌گرفت به صورت خودکار و با قابلیت‌های بسیار بیشتر در اختیار شما قرار می‌دهد.
تفاوت اصلی این سیستم با سایر سیستم‌هایی که در این زمینه تولید شده است منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد انبارها و رفع کلیه نیازهای موجود در انبارها می‌باشد.


به عبارت دیگر سیستم جامع انبارداری ابزاری مناسب جهت دریافت داده‌های واحد مربوطه درقالب ثبت مشخصات عملیات انبار کالا‌ از زمان دریافت کالا تا زمان تحویل آن به صورت شفاف و طبقه‌بندی شده می‌باشد.
نگهداري و انبارداري ورق رنگي
- کلافها و ورق رنگي بايد در درجه حرارت معمولي با جريان مناسب هوا قرار بگيرند و از نگهداري آنها به صورت پيچيده شده براي مدت زمان طولاني پرهيز کرد.
- از تماس آنها با مواد خورنده (مواد شيميايي، حلال‌ها، بخارات زيان آور و غيره) و مواد آلاينده ممانعت بعمل آورد.


- از ايجاد و باقي ماندن قطرات شبنم و باران بر سطح آنها جلوگيري کرد. براي اين منظور نگهداري ورق رنگي برش خورده با کمي زاويه ( °15- °10) و در ارتفاع 20 سانتي‌متر (براي جريان هوا در زير بسته) توصيه مي‌شود.
- از بسته بندي و فيلم محافظ (Strippble) فقط براي يک مدت زمان محدود استفاده کرد چون با گذشت زمان احتمال چسبيدن لايه فيلم محافظ به لايه پوشش رنگ بالا مي‌رود و در اينصورت بعد از شکل دهي ورق رنگي، هنگام برداشتن لايه فيلم محافظ احتمال کنده شدن پوشش رنگ وجود دارد.
- بعد از شکل دهي ورق رنگي بلافاصله بايد لايه فيلم محافظ از سطح پانل ساخته شده برداشته شود.


- در صورت نگهداري و انبارداري، کلافها را در محيط سرپوشيده و دور از تابش مستقيم نور خورشيد قرار داد.
- حداکثر زمان نگهداري ورق رنگي براي شکل دهي 6 ماه بوده چون با گذشت زمان ساختار پوشش رنگ حالت شيشه‌اي (glassy) پيدا کرده و هنگام شکل دهي پوشش کنده مي‌شود.
- از نگهداري و انبارداري کلافهاي رنگي به صورت افقي روي همديگر ( دو يا سه رديف) و يا در سطح ناصاف و غيرهموار اجتناب کرد.
نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری نفیس نسخه فروشگاهی
دسته مالی و اداری زیردسته حسابداری در انبارداري
دارای تمامی امكانات در حسابداری نفیس نسخه استاندارد با اضافه شدن ویژگی های زیر : امكان انتقال اطلاعات از حسابداری نفیس نسخه استاندارد دارای قفل سخت افزاری USB بزرگنمایی صفحه اصلی نرم افزار و اضافه شدن به میانبرهای صفحه اصلی امكان دادن تخفیف بصورت درصدی در هر ردیف از فاكتور امكان دادن سریال و شرح برای هر ردیف از فاكتور با امكان جستجو بر همان اساس امكان ثبت تاریخ تسویه در فاكتورها بهمراه گزارش از فاكتورهای تسویه شده و یا نشده امكان چاپ بر روی كاغذ A5 امكان برداشتن توضیحات بالا و پایین فاكتور جهت كاربرانی كه از قبل فاكتور طراحی شده دارند سیستم حقوق و دستمزد بسیار عالی مطابق با سازمان تامین

اجتماعی گزارش از یك كالا و طرف حساب ( به گونه ای كه بتوان در یك بازه زمانی خاص ، فاكتورهای خرید و فروش یك مشتری را نسبت به یك كالا گزارش گرفت ) مجمودی كل كالاها با قیمت ، بدون قیمت و یا با قیمت شخصی امكان تعریف 20 نوع قیمت برای هر كالا و قابل استفاده در فاكتورها ( نقدی - چكی - 3 ماهه - چند ماهه - اقساط - همكار - نمایشگاه و .... ) ذخیره كردن آخرین قیمت فروش به هر مشتری در زمان فاكتور زدن نمایش فاكتورهای فروش بر اساس یك كالا در هنگام فاكتورهای برگشتی سود و زیان از یك كالا و یا فاكتور خاص و ده ها امكان جدید برای كسانی كه مایلند خودشان حسابدار خود باشند .


انبار محلی است برای نگهداری کالاها یا مواد که موجودهای ان بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی ، ثبت و نگهداری می شوند و از نظر نوع کالا به :
انبار مواد اولیه – انبار قطعات یدکی – انبار قطعات سنگین و انبار قطعات ساخته شده – انبار فلزات – انبار غذائی – انبار مالتجاره و انبار تدارکات و انبار سازمان خدمات
از نظر عملکردبه:
گمرکی شامل انبارهای گمرکی و ترانزیت – انبارهای توزیع انبارهای کارخانه های صنعتی
و از نظر ساختمانی به:
. انبارهای کاملا" پوشیده 2 . انبارهای سر پوشیده بدون دیوار 3 . انبار بارانداز و محوطه باز انبار از نظر انجام عملیات انسان و ماشین به انباری گفته می شود که به وسیله ماشین و دستگاه انجام می شود .تقسیم می شودو اما وظایف انباردار:
1. اجرای سیستم و روش مطلوب توسط مقامات سازمان


2. مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجودهای انبار از لحاظ فساد و نابودی و سایر خطرات احتمالی
3. نظارت کلی نسبت به تمام انبارهای سازمان از طریق روسای واحدهای تابعه
4. تعیین انواع مختلف کالاهایی که باید در انبار نگهداری می شود .
5. نگهداری مدارک مربوط به موجودهای واقعی کالاها در موسسه
6. توصیه و پیشنهاد روش های انبارداری و اطلاعات لازم در سیستم
7. اجرای بودجه مصوب انبار
8. مراقبت در رفع نواقص پرسنلی و تکمیل کادر انبارداران و انتخاب آنان بر حسب نیلزهای کاری و انجام آموزشهای لازم برای پرسنل انبار
9. مراقبت در ارسال گزارشات ماهانه و سالانه انبار مکاتبات و انجام امور اداری مربوط به انبار و کالای آن


10 . حفظ و حراست کلیه اجناس که در تحویل انبار می باشد . و مراقبت از فساد و مخاطرات احتمالی
11. اطلاع از موجودی انواع اجناس موجود در انبار در هر موقع از زمان
12. .تعیین و تشخیص اشیاء اضافی و بدون استفاده و گزارش نمودن 4
13. مراقبت در این که موجودیهای انبار از حداقل و حداکثر مندرج در کارتهای انبار کمتر و یا بیشتر نباشد .
14. نظارت در دریافت و تحویل کالا طبق دستورات صادره و تهیه اسناد مربوط به آن
15. مراقبت در بسته بندی و حمل محصولات و توزیع در شمارش کالا
16. مراقبت در سبک مدارک و اسناد و دفاتر و کارتهای انبار
17. داشتن مهارت کافی در طبقه بندی ، نگهداری ، جاگذاری اجناس و ترتیب محل انبار و کالاها و کد آنها
18. حسن شهرت در امانت و حفظ منافع موسسه
19. آشنایی کامل از فنون انبارداری و به کارگیری سیستم های مربوط و انبارداران و نظارت در حسن کارگیری و استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مربوط .
20. نظارت در نظم گزارشات هر دوره عملکرد هفتگی ، ماهانه ، فصلی ، سالانه
21. تنظیم فرم سنجش انبارداران و پرسنل مربوطه در مورد عملکرد آنان و افزایش حقوق و افزایش پاداش معلقه
انبار داري و سفارش دارو
چه بسيار اتفاق افتاده بعلت موجود نبودن يكسري اقلام خاص دارويي مراجعين و حتي يكي از نزديكان شما دچار مشكل شده باشند . شايد در آن لحظه پيش خود گفته باشيد :
« اي كاش يك Stock مطمئن از اين داروها را داشتم »
اما راستي آيا تهيه Stock بالايي از داروهاي مختلف ، منطقي و مقرون به صرفه است ؟ مهمترين علل توجيه كننده براي تهيه يك Stock دارويي به قرار زير است :
1) اطمينان از موجود بودن دارو :


به شكل دقيق نمي توان حدس زد چه دارويي توسط تجويز كنندگان نسخه مي شود تا اقدام به تهيه آن نمود . اما با انبارداري صحيح مي توان با تغييرات عرضه و تقاضاي دارو مقابله نمود و احتمال بروز بحران كمبود دارو را به حداقل رساند .
2) ايجاد حس اطمينان در مورد سيستم دارويي :
چنانچه به شكل مداوم Stock دارويي تمام شود، بيماران و كادر درمان اطمينانشان را به سيستم از دست داده و سطح كيفي بهداشت و درمان افت مي كند .
3) كاهش هزينه ها به ازاي هر واحد از دارو :


سفارش انبوه دارو – مثلاً به شكل بالك – اين اجازه را مي دهد كه دارو با تخفيف بيشتري تهيه و هزينه هاي مربوط به حمل و نقل كاهش يابد .
4) كاستن از هزينه هاي متعاقب كسري بودجه :
چنانچه نياز به سفارش فوري دارو براي مقابله با بحران كمبود دارويي باشيم ، سرانه قيمت بالاتر از زماني است كه دارو به صورت عادي سفارش داده مي شود . علاوه بر آن اتمام دارو به معناي كاهش تقاضا خواهد بود يعني ارباب رجوع جهت تهيه دارو به ساير داروخانه ها مراجعه خواهند كرد .
5) كاهش هزينه هاي مربوط به كارپردازي و سفارش دارو:
با افزايش دفعات سفارش دارو ‌، هزينه هاي مربوط به آن افزايش مي يابد . اين هزينه ها شامل حقوق و مزايا براي پرسنل مسئول خريد ، هزينه هاي مربوط به كارهاي اداري ، بهره پول ، تحويل سفارش و ساير هزينه ها مي باشد .


6) كاهش هزينه هاي حمل و نقل :
با كاهش دفعات تحويل دارو ، حمل و نقل كمتري صورت گرفته و هزينه هاي مربوط به آن كم مي شود .
7) فراهم سازي امكان مقابله با تغيير در ميزان تقاضا:
اغلب تغيير در تقاضا براي اقلام خاص دارويي غير قابل پيش بيني است و فهرست برداري دقيق و رعايت اصول انبارداري مي تواند به مقابله با اين مورد كمك كند . هرچند تعيين سطح مشخصي براي Stock دارويي سودمند است اما تهيه Stock دارويي بالا با مضاري هم همراه است :
الف ) هزينه بالاي خريد اقلام متعدد
ب ) انقضاي دارو
ج ) فاسد شدن دارو


د ) افزايش هزينه هاي انبارداري
هـ ) افزايش احتمال ناخنك زدن به انبار دارو
و ) از بورس خارج شدن دارو
در اكثر سيستمها سعي شده تمام اقلام دارويي كه در فارماكوپه موجود بوده يا حداقل جزء ليست داروهاي Essential drug list هستند را در Stock خود ذخيره داشته باشند . در برخي موارد ، ‌اقلامي كه در ليست مصوب نبوده اما به كرات توسط پزشكان تجويز مي شوند را نيز در Stock خود نگاهداري مي كنند . اغلب سيستم بين اقلام دارويي ضروري و غير ضروري اقلام دارويي گرانقيمت و با قيمت پايين و يا اقلامي كه به شكل مداوم تجويز شده و آنهايي كه بندرت تجويز مي شوند تبعيضي قايل نيست ! كه اين حالت به تجمع داروهاي با تجويز اندك و افزايش كارهاي سياهه برداري انبار دارويي منجر مي شود .
درجه بندي اقلام دارويي براي سفارش


يك راه براي انتخاب اقلامي كه بايد بصورت Stock نگهداري آن است كه به گزارشات موجود درباره ورود و خروج داروها از / به انبار مراجعه و اقلام دارويي را كه طي يك دوره خاص مثلاً يكسال گذشته به انبار دارو وارد يا خارج شده اند ، تعيين نموده و به فكر تهيه آن ها بود . يك راه ديگر كه مي تواند كار را كلاسيك كند آناليز ABC است . در اين آناليز اقلام دارويي مصرفي را بر اساس حجم و ارزش ( قيمت ) طي يكسال گذشته درجه بندي مي كنند :
A : داروهاي اورژانس ؛ CCU ، ICU و بيهوشي


B: آنتي بيوتيكهاي خاص ؛ داروهاي خاص بخشها ( نياز اساسي بخش ) ؛ سرم
C : داروهاي كم مصرف – متداول و قابل دسترسي در داروخانه هاي غير بستري
اقلام كلاس A تنها 20-10% كل اقلام بوده ولي 80-75% قيمت كل را شامل مي شود اقلام كلاس B تنها 20-10% كل اقلام را شامل شده ولي 20-15 % قيمت كل اقلام را شامل مي شود . اقلام كلاس C اغلب 70-60% كل اقلام و 10-5% قيمت كل را شامل مي شود.


با يك جمع بندي مي توان گفت اقلام كلاس C در حقيقت داروهايي هستند كه نبايد Stock نگهداري شوند . روش كلاسيك سيستم VEN است . V از Vital ، E از Essential و N از Non essential گرتفه شده است . گاهي اوقات اين سيستم بصورت VN خلاصه مي شود . از اين سيستم زماني استفاده مي شود كه توان مالي كافي براي خردي تمام اقلام درخواست شده

نداشته باشيم . درجه بندي داروها بر اساس ميزان مصرف روزمره آن به كوچك شدن مقدار Stock و اطمينان از اينكه دارهاي گرانقيمت و خطرناك را فقط پرسنل مجرب تجويز مي كنند منجرخواهد شد . نكته ديگري كه بايد مد نظر داشت آن است كه چنانچه يك دارو براي بيمار حياتي است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 66 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله انبار و انبارداری

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
سیستم انبارداریالف) عمومي تعريف و ايجاد کدينگ انبارها، انواع کالا، واحد کالا، اطلاعات مشتريان و فروشندگان، تعريف انواع رسيدها و حواله ها. ايجاد کدينگ کالا به صورت نمودار درختي و به تفکيک گروه کالا، نوع، سايز و ... توسط کاربران. تعيين و ايجاد انواع انبارها بر اساس سطوح فعاليت شرکت توسط کاربران. تعريف و ايجاد ا ...

دانلود مقاله انبارداری شرکت داروپخش

word قابل ویرایش
51 صفحه
23700 تومان
انبارداری شرکت داروپخشتاريخچهتاسيس در سال 1342 با نام كارخانه داروسازي داروپخش و توليد 20 قلم دارو شامل قرص و شربت و فرآورده هاي تزريقي تحت ليسانسسال 1357 تحت مالکیت وزارت بهداشت وتوليد محصولات با نام ژنريكسال 1359 دگرگوني در ساختار تشكيلاتي سال 1371 تحت مالکیت سازمان تامين اجتماعيسال 1372 تغيير از سهامي خاص ...

دانلود پاورپوینت نرم افزار حسابداری و انبارداری فروشگاهی فارسیکام

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :نرم افزار حسابداری چیست؟nنرم افزار حسابداری نیازهای یک بنگاه تجاری از قبیل سرعت ، امنیت ، قابلیت اطمینان ، و قدرت تحلیل و آناليز اطلاعات را برآورده می کند.nنرم افزار حسابداری ابزارهای مورد نیاز برای محاسبات و اتومات کردن خیلی از پروسه های حسابداری را برای پیش بینی های امور مالی یک شرکت (یا فروشگاه) ...

دانلود پاورپوینت اصول انبارداری

PowerPoint قابل ویرایش
6 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :انبار: محل وفضایی است که مواد اولیه براي ساخت محصولات كالاهاي نيمه ساخته وقطعات وابزار آلات وضايعات بر اساس سيستم صحيح طبقه بندي نگهداري مي شوداسلاید 2 :عوامل موثر در انتخاب محل انبار1- ظرفيت مورد انتظار2- موقعيت تقريبي مبداء ومقصد كالاها كه انبار مي شود 3- نوع سيستم ارتباطي حمل و نقل4- داشتن هدفهاي ...

دانلود پاورپوینت ایمنی انبارداری

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :رعايت نظم و ترتيب در چيدن كالاها و مواد مختلف شيميايي و نيز نظافت عمومي انبارها جزء اصول اوليه ايمني انبار داري بوده و بايستي دقيقا" رعايت گردد.حتي الامكان بايستي در انبارداري تجانس كالاها و اجناس مد نظر قرار گيرد بطوري كه بتوان با نصب تابلوهاي راهنما بخشهاي مختلف انبار را از يكديگر مجزا نمود.اجناس ...

گزارش کار اموزی درشرکت سهامی خاص توزیع نیروی برق استان کردستان ( حسابداری امور مالی و انبارداری )

Word قابل ویرایش
73 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
مقدمه :سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمايي مديران آنها و بسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود . مهمترين عامل و يا در و ...

دانلود فایل پاورپوینت سیستمهای خرید ، انبارداری و توزیع

PowerPoint قابل ویرایش
300 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نقش مديريت خريد و تداركات در بازرگاني و اقتصاد ايران اسلاید 2 : اهداف آموزشي      نقش مديريت خريد و... پس از مطالعه اين فصل قادر خواهيم بود تا به سوالات زير پاسخ دهيم: -نقش دولتها در اقتصاد و اهداف عمده اقتصادي دولتها چيست؟ -ويژگيهاي اقتصاد 2بخشي ، 3بخشي ...

مقاله کاربرد فناوری اطلاعات در انبارداری نوین

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاربرد فناوري اطلاعات در انبارداري نوین   چکیده: انجام عملیلت انبارداري با در اختیار داشتن تجهیزات رایانه اي قابل حمل باعث تسهیل روند کار و تسریع در عملیات بارگیري و ارسال کالا می شود. بعلاوه، در صورتیکه بتوان تمهیداتی را براي استفاده از فضاي انبار و همچنین بالابردن دقت و سرعت در امور اجرائی انبار ایجاد نمو ...