بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

انبار:محل وفضایی است که مواد اولیه براي ساخت محصولات كالاهاي نيمه ساخته وقطعات وابزار آلات وضايعات بر اساس سيستم صحيح طبقه بندي نگهداري مي شود

اسلاید 2 :

عوامل موثر در

 انتخاب محل انبار

1- ظرفيت مورد انتظار

2- موقعيت تقريبي مبداء ومقصد كالاها كه انبار مي شود

3- نوع سيستم ارتباطي حمل و نقل

4- داشتن هدفهاي خاص

5-آزادي عمل وداشتن فضاي كافي براي انجام سريع فعاليت

6- محدوديت هاي مربوط به تهيه زمين

7- هزينه هاي مربوط به آماده سازي زمين

8- محدوديت هاي قانوني

9- ايمني

اسلاید 3 :

مزایای

سیستم

انبارداری

1- شناسایی آسان کالاها

2- تشکیل فایل ها و تسریع در امر ارسال آمار جهت

تصمیم گیری مدیران سازمان

3- اطلاع رسانی به سایر بخش های سازمان

4- رفع اشکال ناشی از اتکاء به افراد خاص

5- ایجاد اطمینان خاطر در مدیریت و مسئولین بخش ها

6- کاهش هزینه های سهل انگاری و اشتباهات انبارداری

7- محاسبه دقیق بهای تمام شده

8- تاثیر روحی ناشی از وجود نظم و آگاهی مسئولین از انبار

اسلاید 4 :

وظایف انبار

1- دریافت

2- نگهداشت یا نگهداری

3- توزیع صحیح و مناسب

روش های

انبار کردن

1- به ترتیب شماره یا حروف با در نظر گرفتن حداکثر موجودی

2- به ترتیب شماره یا حروف با در نظر گرفتن حداقل موجودی

3- به ترتیب ورود کالا

4- به ترتیب ورود با در اختیار داشتن شماره قفسه

اسلاید 5 :

عوامل مهم چیدمان

 اجناس در انبار

1- میزان تقاضای کالا

2- وجوه تشابه کالا

3- اندازه و حجم کالا

4- مشخصات کیفی محصول

شیوه های استفاده

از اجناس در انبار

1- روش دوکارتی

2- روش فاصله توقفی

3- روش قوه ثقل

4- روش متحرک

5- روش مساحت دوبل

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید