بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه :

 زندگاني انسان در انياي قرن اخير با خطرات ومشكلاتي روبروست كه هرگز در قرون گذشته با آن روبرو نبوده است . افزايش سريع جمعيت وتمركز آن در شهرها  و مراكر صنعتي ، توسعه كارخانجات كوه پيكر واختراع وسايل نقليه سريع السير وافزايش  تعداد كارها و مشاغل پرخطر زندگاني آدمي در قرن حاضر با زندگاني گذشتگان ما در قرون گذشته بكلي تفاوت كرده است . صرفنظر از خستگي و فرسودگي عمومي كه موجب شده است  در سراسر  كشورهاي مترقي قانون ساعت كار وحمايت  كارگران وضع كار اطفال وزنان تصويب و به موقع اجرا گذارده شود ، زندگي در قرن حاضر انسان را روزانه با مخاطراتي  مواجه مي سازد كه هرگز در قرون گذشته سابقه نداشته است .

اسلاید 2 :

خطر حوادث كاردر كارخانجات ودر مزارعي كه با وسايل فني جديد كشت مي شود ، خطر از بين رفتن كالاهاي تجاري بعلت حوادث جنگ، خطر حوادث ناشي از وسايل نقليه موتوري كه روز به روز بر تعداد آن در مراكز جمعيت افزوده مي شود وخطر پيري وفرسودگي وعدم توانائي در سنين آخر عمر نمونه هاي كوچكي است از انگيزه هايي كه تدريجاً طي قرون اخير موجب پيدايش انواع بيمه و سير تحول تكامل آن گرديد .

بيمه كه در بادي امر در قرون گذشته بيشتر جنبه سود پرستي ونفع طلبي داشته امروز رفته رفته تحت تاثير احساسات نوع پروري وبشر دوستي قرار گرفته ونوعي از احساسات عاليه بشري با آن توام شده كه در صنعيت ماهيت آن را بكلي تغيير داده است .

امروز نبوغ بشر وقدرت فكر انساني در جستجوي آن است كه همه آلام ومصائب انسان را يكجا جلوگيري كند ودرصورت وقوع لااقل از شدت آثار آن بكاهد . در اين مبارزه نوع دوستي نقش بيمه حساس است شايد بتوان گفت قسمت عمده مصائب بشري كه جبران آن تاكنون در مترقي ترين اجتماعات انساني ممكن نبوده با مداخله فن بيمه به آساني وسهولت عملي شده است .

بدين ترتيب بيمه نه تنها نقش عمده اي در اقتصاد جهان بازي مي كند ، بلكه نقش حساس نيز در تسكين آلام بشري وايجاد تعادل در برابر مصائب طبيعي بعهده دارد . امروز بيمه يكي از ضروريات اقتصاد ملل جهان محسوب مي شود واگر تصور كنيم روزي صدها وهزاران موسسه بزرگ كه در سارسر جهان به اين عمل اقتصادي مفيد مشغول مي باشند كار خود را تعطي كنند بايد قبول كنيم تزلزلي وخيم در امور اقتصادي جهان روي خواهد داد .

اسلاید 3 :

بيمه محصولات كشاورزي :

فكر افزايش توليدات مواد غذايي از طريق سرشكن كردن خطرات روي عده بيشتر ونيز برقراري يك سيستم موثر اعتباري براي حمايت از توليدات غذايي و نوعي آگاهي روز افزون به لزوم ايجاد يا تكميل سيستم بيمه محصولات ، بطور اخص غلات ، متناسب با شرايط هر كشور در ميان ممالك در حال رشد آسيا واقيانوسيه در حال پيدايش وتكوين ميباشد .

بغيز از ژاپن با 60 سال سابقه بيمه وسري لانكا با 40 سال سابقه ، بقيه كشورها در مراحل آغازين شروع چنين برنامه اي هستند .

طرحهاي آزمايشي درهند ، بنگلادش وتايلند قبلاً شروع شده ودر كشورهاي پاكستان ، فيليپين ، اندونزي وكره در دست تدوين مي باشد .

بيمه محصولات كشاورزي در كشورهاي آسيايي موضوع جديدي است وآگاهي ها خصوصاً در مورد قطعات كوچك شاليزارها بسيار اندك ميباشند .

در اين زمينه تخصص ودانش فني هم بسيار ناچيز بوده وبرنامه ريزان دقيقاً نمي دانند براي كسب اين نوع اطلاعات به چه منابعي  بايستي رجوع نمايند .

اسلاید 4 :

نياز به بيمه محصولات

 كار كشاورزي با خطرات بيشمار طبيعي ، اجتماعي وانساني روبروست . اما وجه مشخصه آن از ساير فعاليتها ، اتكاء زياد آن روي طبيعت است . كشاورزي عليرغم فعاليتهاي تجاري در يك جو بي ثباتي وعدم اطمينان ناشي از مواجه با طيف وسيعي از خطرات طبيعي مانند طوفان ، باد ، سيل ، خشكسالي ، يخبندان وتگرگ از يكطرف واز طرف ديگر حشرات وساير آفات وامراض به حيات خود ادامه مي دهد. بطور طبيعي بخش اعظم اين صدمات متوجه غلات ميباشد .

عدم اطمينان از بازده محصول مهمترين خطريست كه كشاورزان با آن روبرو هستند . اين كشاورزان فاقد توان مالي كافي براي جبران خسارات طبيعي هستند . يك ضايعه طبيعي نه تنها موجب از دست رفتن در آمد كشاورزان بلكه به قيمت از ميان رفتن سرمايه گذاريهاي آنها نيز تمام مي شود .

اسلاید 5 :

در نتيجه آنها نمي توانند هزينه هاي اجاره ومالياتهاي متعلقه را بپردازند وبا كاهش قدرت خريد مواجه مي شوند. بنابراين  كل جامعه از اين خطرات كه كشاورزان نخستين قربانيان آن هستند زيان مي بينند .راههايي براي جبران تمام يا حداقل قسمتي از خسارات وارده به محصول بررسي شده است كاهش اجاره بهاي زمين ومالياتها ، طولاني تر كردن مهلت پرداخت ديون وكمك مستقيم دولت معمولي ترين راههائي هستند كه تاكنون مورد استفاده واقع شده اند .

اشكال اين شيوه در اين است كه كشاورزان به آن بصورت يك حق قانوني نگاه نمي كنند بلكه امتيازي است كه تابع سياستهاي روز ومنابع مالي دولت هاست . بنابراين اين كمكها خالي از دغدغه و دردسر نيستند مگر اينكه با تضمينهاي قانوني ميزان ونرخ آنها مشخص شود .

حمايت قانوني اين كمكها نيز نمي تواند مانغ غير عملي بودن آنها باشد زيرا اولاً دولتها مجبور به تخصيص اعتباري هستند كه حجم آن زياد وغير قابل پيش بيني است و ثانياً تخصيص اين اعتبارات به بخش كشاورزي از طرف ساير بخشها وسطوح جامعه زير سوال قرار مي گيرد . بيمه مي تواند فارغ از تمام اين مشكلات ومسائلي كه شمرده شد محصول را در مقابل سوانح طبيعي حمايت كند . در بيمه كشاورزان از يك حداقل اطميناني در مقابل نامعلومي بازده محصول برخوردار مي شوند . آنها در قبال پرداخت مبلغ ناچيزي اين حق را كسب مي كنند كه خسارتهاي وارده به محصولشان جبران شود . مهمتر از همه اينكه تمام يا بخش عمده بار مالي خسارات بوسيله خود بخش كشاورزي تحمل وپرداخت مي شود .

اسلاید 6 :

امتيازات بيمه محصولات :

امتيازات ومزاياي بيمه محصول تابع ماهيت آن وحدوديست كه زير پوشش حمايت قرار مي گيرد . در مجموع محسنات آن بشرح زير است :

1-    با اطمينان بخشيدن به كشاورزان مبني بر حمايت آنها در مقابل خسارات غير قابل كنترل ، شدت خسارات را خنثي مي كند.

2-     كمك مي كند تا با ايجاد ثبات در آمدها در بخش كشاورزي ثبات عمومي در كل اقتصاد كشور حاصل شود . همچنين با سرشكن كردن زيانهاي وارده در يك سطح وسيع از اندخته هاي سال خوب براي جبران خسارات اين سالها استفاده مي كند.

3-   بيمه موقعيت اعتباري كشاورزان را نيز دگرگون مي كند ..

4-    بيمه با افزايش اتكاء به نفس كشاورزان به آنها امكان مي دهد تا از ابداعات وپيشرفتهاي علمي در راه افزايش بهره وري و بازده محصول استفاده كنند .

5-    بيمه با تشويق خود ياري و كمك رساني جمعي به ترويج روحيه تعاوني كمك مي كند .

6-    دولت نيز تا حدودي از زير بار پرداختهاي غير قابل پيش بيني وحجيم خلاص مي شود .

7-    اگر بيمه با سياستهاي ذخيره سازي محصولات هماهنگ باشد خواهد توانست با ايجاد تعادل در عرضه محصولات به برقراري ثبات قيمتها كمك كند .

8-   و نهايتاً بيمه كمك مي كند تاشأن و منزلت كشاورز حفظ شده وبعنوان يك  « اعانه بگير » از دولت در زمان وقوع حوادث تلقي نشود وآنچه كه دريافت مي كند حق او خواهد بود .

9-   كشاورز موفق به تامين معيشتي براي خانواده خود خواهد شد  كه از محل صدقات بدست نيامده وحاصل كوشش وهمت خود اوست .

اسلاید 7 :

مشكلات ومسائل :

1-             فقدان آمار واطلاعات قابل اطمينان از وضع محصول وخسارات در بلند مدت

2-            تنوع فعاليتهاي كشاروزي ، عدم وجود يك سيستم كشاورزي واحد و متحدالشكل ، شيوه هاي مختلف آبياري ، عدم تجانس بين كشاورزان در بكارگيري شيوه هاي جديد كشاورزي مثل استفاده از كودهاي شيميايي ، بذر اصلاح شده وغيره موجب اختلافات بسيار در برداشت محصول شده

3-            سيستم مالكيت اراضي : يكي از مشكلات اساسي ، گوناگوني شيوه هاي زمين داري است . اصولاً در اين مناطق روابط زميندار وكشاورز ويا مالك واجاره دار بسيار پيچيده بوده وسوابق واطلاعات كافي براي استفاده بيمه گر وجود ندارد .

4-            مشكل ديگر مالكيتهاي كوچك اراضي وپراكندگي زمينهاست . يك زميندار بزرگ مي تواند خسارت وارده به يك قسمتي از زمين را با در آمدهاي حاصله از ساير قسمتها جبران كند ولي يك كشاورز خرده پا اين امكان را ندارد .

5-           فقدان نيروي انساني با تجربه : يكي ديگر از مشكلات كشورها كمبود نيروي انساني متخصص وباتجربه ميباشد . نه تنها تجربيات آكادميك بلكه شناخت  وسيع از مناطق ، مسائل كشاورزي ، نكات فني در سطح مناطق ودر كل كشور ضروريست مديريت با تجربه وكاردان هم يكي از شرايط موفقيت كار است .

6-                  محدوديت منابع مالي كشورها : اجراي بيمه محصولات كشاورزي حداقل در ابتداي امر نياز به كمكهاي مالي دولت دارد واين موضوع مشكلات بسياري به وجود مي آورد زيرا تامين منابع سرمايه اي كار دشوار بست . معمولاً منابع مالي در  چهار چوب برنامه هاي بلند مدت تخصيص مييابد ..

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید