دانلود مقاله بررسی امکان بیمه کردن محصولات کشاورزی

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی امکان بیمهکردن محصولات کشاورزی

چکیده‌:
این‌ مقاله‌، ضمن‌ بررسی‌ امکان‌ بیمه‌ کردن‌ محصولات‌ کشاورزی‌، اعم‌ از دیم‌ و آبی‌،همچنین‌ دام‌ و طیور و آبزی‌ پروری‌، در پی‌ نمایان‌ ساختن‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ بیمه‌ تا چه‌ حدمی‌تواند در تشویق‌ تولیدکنندگان‌ برای‌ سازگاری‌ عملی‌ با رفتارهایی‌ که‌ می‌تواند محیط‌زیست‌ را بهبود بخشد، مؤثر و سودمند باشد. همچنین‌ در این مقاله‌، نمونه‌هایی‌ از بیمه‌زیست‌ محیطی‌ –

کشاورزی‌ و تأثیر آن‌ بر محیط‌ زیست‌ فراهم‌ آمده‌ و به‌ عنوان‌ ساز وکارهای‌ سیاستها و روشهای‌ جایگزین‌، بررسی‌ و واکاوی‌ شده‌ است‌. از سویی‌، وضعیت ‌کنونی‌ بیمه‌ محصولات‌ کشاورزی‌ و بازار بیمه‌ زیست‌ محیطی‌ محصولات‌ غیرکشاورزی‌ نیز مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ است‌. از دیگر سو، بر ویژگیهای‌ خطرهای‌بیمه‌پذیر (قابل‌ بیمه‌ کردن‌) همراه‌ با مبانی‌ نظری‌ (تئوری‌) تأمین‌ بیمه‌ نیز تأکید شده‌ است‌. سرانجام‌، ملاحظات‌ عمده‌ای‌ که‌ باید به‌هنگام‌ اجرای‌ برنامه‌ بیمه‌ محصولات‌ کشاورزی‌ و تأثیر آن‌ بر رفتار زیست‌ محیطی‌ درنظرگرفته‌ شود، به‌ بحث‌ و بررسی‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.

کلید واژه‌ها:
محیط‌ زیست‌، بیمه‌ کشاورزی‌، تعهدات‌ و مسئولیتها.
مقدمه‌:
تولیدات‌ کشاورزی‌ به‌ خودی‌ خود محصولات‌ جانبی‌ و ضایعاتی‌ به‌ وجود می‌آوردکه‌ می‌تواند موجب‌ آلودگی‌ و آسیب‌ رسانی‌ محیط‌ زیست‌ پیرامون‌ ما و فضاهای‌دوردست‌تر شود. برای‌ نمونه‌ ازت‌ و فسفر اضافی‌ برآمده‌ از کود دادن‌ بیش‌ از اندازه‌ به‌تولیدات‌ کشاورزی‌، همراه‌ با شیوه‌ یا اجرای‌ نامناسب‌ تغذیه‌ حیوانات‌ باعث‌ پدیدآمدن‌مقادیر فراوانی‌ ضایعات‌ کشاورزی‌ می‌شود.

اداره‌ کردن‌ مزرعه‌ای‌ شخصی‌ یا انفرادی‌، آسیب‌ بسیار اندکی‌ به‌ سامانه‌های‌ آبی‌می‌رساند، ولی‌ تولیدات‌ کشاورزی‌ می‌تواند انبوهی‌ از مقادیر اضافی‌ موادغذایی‌ تولید کندو پیامدهای‌ ناگواری‌ برای‌ محیط‌ زیست‌ به‌ بار آورد. در بسیاری‌ موارد، به‌ کار بستن‌بهترین‌ روش‌ مدیریت‌ می‌تواند در کاهش‌ یا از بین‌ بردن‌ آلودگیهای‌ کشاورزی‌ مؤثر باشد.

بیمه‌ محیط‌ زیست‌ یا بیمه‌ زیست‌ محیطی‌ یکی‌ از روشهایی‌ است‌ که‌ به‌ سرعت‌ رو به‌رشد و توسعه‌ است‌ و بیرون‌ از قلمرو کشاورزی‌، می‌تواند در کاهش‌ ریسک‌ زیست‌محیطی‌ – کشاورزی‌ نقش‌ مهمی‌ ایفا کند؛ بویژه‌ در مواردی‌ که‌ دولت‌ قصد داشته‌ باشد،نقش‌ خود را به‌ عنوان‌ تنظیم‌ کننده‌، کاهش‌ دهد. بیمه‌ نامه‌های‌ زیست‌ محیطی‌ – کشاورزی‌،بر موضوعهای‌ کاهش‌ دهنده‌ آلودگی‌، همچون‌: به‌ حداقل‌ رساندن‌ مجموع‌ حد روزانه‌ ذرات‌معلق‌، ازت‌ یا فسفر تمرکز یافته‌ است‌ و در همین‌ حال‌، کشاورزان‌ را نیز در برابر ریسکهای‌وابسته‌ به‌ آن‌، با بهره‌گیری‌ از مدیریت‌ کاهش‌ آلودگی‌، حفاظت‌ می‌کند.
فراهم‌ آوردن‌ پوششی‌ برای‌ خسارتهای‌ زیست‌ محیطی‌ برخاسته‌ از تولیدات‌کشاورزی‌، به‌ طبع‌، در رفتار کشاورزی‌ و تولیدکنندگان‌ تغییراتی‌ به‌ وجود می‌آورد که‌ممکن‌ است‌ به‌ طور کامل‌، بامورد تقاضا سازگار نباشد. بیمه‌ نامه‌هایی‌ که‌ به‌طور ناقص‌ یا به‌ دست‌ کارشناسان‌ ناآگاه‌ تنظیم‌ شده‌ باشد، یا به‌ گونه‌ای‌ خلاف‌ آنچه‌موردنظر بوده‌ است‌، به‌ کار رود؛ نه‌ تنها در کاهش‌ آلودگی‌ و آسیبهای‌ برآمده‌ از آن‌ مؤثرنیست‌، بلکه‌ به‌ عکس‌ می‌تواند رفتارهایی‌ را که‌ موجب‌ آلودگی‌ بیشتر می‌شود، تشویق‌ کندیا کشاورزان‌ خاطی‌ یا آلوده‌ کننده‌ محیط‌ را در برابر مجازاتها یا جریمه‌های‌ مقرر قرارندهد.

خصوصیتهای‌ ریسکهای‌ قابل‌ بیمه‌ کردن‌، در مواردی‌ که‌ چنین‌ برنامه‌های‌ بیمه‌ای‌در دسترس‌ باشد، در این‌ نوشتار مورد توجه‌ قرار می‌گیرد. در اینجا، به‌ تشریح‌ و توضیح‌چگونگی‌ بیمه‌ محیط‌ زیست‌ یا زیست‌ محیطی‌ می‌پردازیم‌ و موارد و راهنماییهای‌ مربوط‌به‌ این‌ برنامه‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهیم‌.

مروری‌ بر مطالعات‌ انجام‌ شده‌:
در زمینه‌ی‌ بیمه‌های‌ کشاورزی‌ تحقیقاتی‌ تاحدودی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.
عبدالعلی‌ بهرامی‌ و دکتر حسین‌ آگهی‌ تحقیقاتی‌ را در زمینه‌ مدیریت‌ ریسک‌ بیمه‌ ومحصولات‌ کشاورزی‌ انجام‌ داده‌اند و در مقاله‌اشان‌ کنترل‌ ریسک‌ و راه‌های‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ ریسک‌ها را از طریق‌ بیمه‌ مورد بررسی‌ قرار داده‌اند.

دکتر محمدرضا کهنسال‌، دکتر حسن‌ عاقل‌ و فاطمه‌ رحمانی‌ به‌ صورت‌ گروهی‌ به‌تحلیل‌ عملکرد صندوِق بیمه‌ محصولات‌ کشاورزی‌ استان‌ خراسان‌ پرداخته‌اند و در این‌گزارش‌ عملکرد صندوقِ بیمه‌ محصولات‌ کشاورزی‌ خراسان‌ در سال‌های‌ آغازین‌ آن‌ وسال‌های‌ اخیر را با یکدیگر مقایسه‌ کرده‌اند و همچنین‌ به‌ بررسی‌ عملکرد صندوقِ بیمه‌محصولات‌ کشاورزی‌ خراسان‌ در بخش‌ محصولات‌ زراعی‌ از نظر مالی‌ و اقتصادی‌پرداخته‌اند.

دکتر محمد عبداللهی‌ عزت‌ آبادی‌، دکتر امان‌ ا… جوانشاه‌ نیز به‌ بررسی‌ نقش‌تحقیقات‌ در کاهش‌ تنگناها و دشواری‌های‌ طرح‌ بیمه‌ محصول‌ پسته‌ در ایران‌ پرداخته‌اند ودر این‌ مقاله‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند که‌ افزایش‌ نرخ‌ مشارکت‌ کشاورزان‌ در طرح‌ بیمه‌پسته‌، رفاه‌ اجتماعی‌ را در درازمدت‌ افزایش‌ خواهد داد.

ساز و کارهای‌ مدیریت‌ ریسک‌ زیست‌ محیطی‌:
به طور کلی‌، پنج‌ دسته‌ ساز و کار اصلی‌ وجود دارد که‌در صورت‌ وقوع‌ خسارت‌ و آسیبهای‌ مربوط‌ به‌ محیط‌ زیست‌ می‌توان‌ به‌ آنها مراجعه‌ کرد.دسته‌ نخست‌ دربردارنده‌ برنامه‌های‌ عام‌ المنفعه‌ دولت‌ است‌ که‌ دولت‌ خسارتهای‌ پدیدآمده‌ در محیط‌ زیست‌ را جبران‌ می‌کند یا کاهش‌ می‌دهد، بدون‌ آنکه‌ در پی‌ شناسایی‌ کردن ‌منبع‌ یا علت‌ آسیب‌ رسانی‌ برآید . دسته‌ دوم‌ نیز مربوط‌ به‌ قواعد و مقررات‌ دولت‌ است‌ وهنگامی‌ به‌ کار می‌رود که‌ دولت‌ قوانین‌ یا قواعدی‌ وضع‌ کند که‌ خسارتها و آسیبهایمربوط‌ به‌ محیط‌ زیست‌ را ممنوع‌ کرده‌ باشد. در این‌ مورد، مجازاتها برای‌ افرادی‌ اجرامی‌شود که‌ این‌ قواعد را نقض‌ کرده‌اند. دسته‌ سوم‌ نیز مربوط‌ به‌ دولت‌ و دربردارنده‌طرحهایی‌ تشویقی‌ است‌ که‌ در جهت‌ تغییر رفتار شخص‌ یا اشخاصی‌ اجرا می‌شود که ‌زیان‌ یا آسیبی‌ به‌ دیگران‌ می‌رسانند . چهارمین‌ دسته‌ ، نظام‌ (سیستم‌) شبه‌ جرم‌ است ‌. در اینجا باید این‌ نظام‌ را از مقررات‌ دولتی‌ جدا کرد. بدین‌ معنی‌ که‌ این‌ رهیافت‌ به‌ صورت‌ گسترده‌ای‌ مسئولیتهای‌ قانونی‌ و خسارتهای‌ عرفی‌ را دربر می‌گیرد که‌ ممکن‌ است‌ ازسوی‌ خسارت‌ دیدگان‌ محیط‌ زیست‌ برطرف‌ مسئول‌ تحمیل‌ شود.

و سرانجام‌، دسته‌پنجم‌، چنانکه‌ در آغاز این‌ مقاله‌ نیز گفته‌ شد، یک‌ سیستم‌ (نظام‌) بیمه‌ای‌، است‌ در بسیاری‌موارد، یک‌ نظام‌ بیمه‌ای‌ به‌ روشی‌ گفته‌ می‌شود که‌ شخص‌ یا اشخاص‌ بیمه‌ گذار، بیمه‌نامه‌ای‌ خریداری‌ می‌کنند که‌ چنانچه‌ به‌ محیط‌ زیست‌ رخ‌ دهد، بیمه‌گر آن‌ را جبران‌ می‌کند.

نمونه‌هایی‌ از طرحهای‌ بیمه‌ زیست‌ محیطی‌ – کشاورزی‌:
۱- بیمه‌ نامه‌ای‌ که‌ محصولات‌ ذرت‌ مزرعه‌ای‌ را (در صورتی‌ که‌ ازت‌ آن‌ به‌ اندازه‌نیاز، مصرف‌ شده‌ باشد) برای‌ مزرعه‌ دار تضمین‌ می‌کند، کمترین‌ آسیب‌ و خسارت‌ را به‌محیط‌ زیست‌ وارد می‌آورد. زیرا در بیشتر موارد این‌ گونه‌ بیمه‌ نامه‌ها هنگامی‌ صادرمی‌شود که‌ مقدار کود‌ ازت‌دار مصرف‌ شده‌، از میزان‌ عادی‌ (نرمال‌) فراتر نرود. از سویی‌،این‌ بیمه‌ نامه‌ها در کوتاه‌ مدت‌ یا درازمدت‌ کشاورز را

تشویق‌ می‌کند که‌ رفتار خود را دربرابر مزرعه‌ خویش‌ تغییر دهد و همین‌ امر باعث‌ می‌شود که‌ هم‌ کشاورز و هم‌محیط‌زیست‌ از آن‌ بهره‌مند شوند. در کوتاه‌ مدت‌، سطح‌ و میزان‌ محصول‌ تضمین‌می‌شود و در درازمدت‌ کشاورز عادت‌ می‌کند که‌ انواع‌ کودهای‌ لازم‌ (و بویژه‌ کودهای‌ازت‌دار) را به‌ میزان‌ عادی‌ (نرمال‌) مصرف‌ کند.

۲- عمیات‌ تغذیه‌ محدود حیوانات‌ (CAFOS) و بخصوص‌ عملیاتی‌ که‌ موجب‌ هرزرفتن‌ کشتزارها می‌شود، نظام‌ مدیریت‌ خاصی‌ را طلب‌ می‌کند.
مدیریت‌ درست‌، دربردارنده‌ کنترل‌ دقیق‌ سطح‌ کشتزارها و نیز به‌ کار بردن‌ تدابیری‌برای‌ پیشگیری‌ از آسیبهایی‌ است‌ که‌ در فصلهای‌ بارانی‌ به‌ مزارع‌ وارد می‌شود. اگرسطوح‌ کشتزارها پیش‌ از آغاز فصل‌ بارندگی‌، کاملاً بلندتر از سطح‌ زمینهای‌ عادی‌ باشد،ممکن‌ است‌ برخی‌ از صاحبان‌ مزارع‌ یا اجاره‌داران‌، به‌ کشاورزان‌ اجازه‌ ندهند، دامهای‌خود را حتی‌ در زمستان‌ که‌ زمان‌ مناسب‌ برای‌ روییدن‌ پاره‌ای‌ محصولات‌ است‌، در مزارع‌آنان‌ بچرانند.

در این‌ صورت‌ ممکن‌ است‌ به‌ این‌صورت‌ که‌ کشاورز وسوسه‌ شود، بیش‌ از اندازه‌ مزرعه‌ را از آب‌ پر کند

بیمه‌ نامه‌ای‌ که‌ در این‌ زمینه‌ صادر می‌شود، می‌تواند با تضمین‌ محافظت‌کشاورزان‌ یا علاماتی‌ که‌ از توصیه‌های‌ بهترین‌ روش‌ مدیریت‌ (BMP) پیروی‌ می‌کنند،این‌ وسوسه‌ها را کاهش‌ دهد. هر دو نوع‌ بیمه‌، می‌تواند از آلودگی‌ این‌ مزارع‌ بکاهد. بیمه‌دارای‌ پتانسیلی‌ است‌ که‌ می‌تواند چالشهای‌ برگرفته‌ از سرریز کردن‌ مزارع‌ را کم‌ کند وهمچنین‌ می‌تواند کشاورز را در برابر بارانهای‌ شدید بخصوص‌ بارانهای‌ بی‌موقع‌ وبویژه‌ در دوره‌ بذرپاشی‌ که‌ کشاورزان‌ تازه‌ بذرافشانی‌ کرده‌اند، بیمه‌ کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد