بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تأثیر سطح کودگیاهی مختلف بر ویژگی رشد رازیانه و salvia و روغن های ضروری شان :

 گزیده :

 بررسی ای در مقایسه تأثیر کودگیاهی طبیعی در سه سطح اجرا شد یعنی (6 و 12 و 18 m 3/frd ) و کوددهی معدنی (150 kg سولفات آلومینیوم، kg 150 سولفات آلومینیوم، kg 150 مونو فسفات کلسیم و kg 50 سولفات / fed پتاسیم) در رشد و باردهی رازیانه تلخ (Foeniculum Vulgarevar . Vulgarc Mill) و مریم گلی مصری (Salvia officinalis)، در فصول 2004 / 2003 و 2005 / 2004 و در ایستگاه مزرعه. آزمایشی مرکز تحقیق ملی، در shalakan kalubia اداره شد. این نتایج پیدا کرد که همه سطوح کودگیاهی به طور چشمگیری ارتفاع گیاه تعداد شاخه ها، وزن های خشک و تازه گیاهان و روغن (%) در دانه های رازیانه و گیاه مریم گلی را افزایش داد، همچنین دانه، گیاه و روغن، گیاه / ml و L/fed را به ترتیب در رازیانه مریم گل به بار آورد. همانطور که با کوددهی معدنی مقایسه شد. با افزایشی سطوح کود گیاهی پارامترهای بررسی شده را افزایش داد و لیکن، سطح بالا به طور چشمگیری در بیشتر موارد در پایین ترین سطح بالا بود. 15 جزء در روغن دانه رازیانه مشخص شدند، برخی از آنها اجزای اکسیژن دار شده بودند اما شامل بیش از دو برابر درصد اجزای هیدروکربن ها شدند.

اسلاید 2 :

 سازنده های 22 روغن گیاه اصلی مشخص شدند، 15 مورد از آنها اجزای اکسیژن دار بودند، با افزایشی 10 – 7 برابر درصد اجزای هیدروکربن ها سازنده های عمده از روغن گیاه مریم گلی α و thujone – β ( % 5/40 – 5/36) و lineole – 8 و 1 (% 7/12 – 1/10) و کافور ( % 3/11 – 9/9) بودند. هیچ تفاوت آشکاری بین کود گیاهی طبیعی و کود دهنده غیرطبیعی در درصد اجزای روغن یافت نشد.

 کلمات کلیدی : Compost (کود گیاهی)و Fennel (رازیانه) و Salivia  و Growth character and Essential oils (روغن های ضروری و ویژگی رشد).

اسلاید 3 :

 مقدمه :

 تعدادی از گیاهان به طور سنتی به عنوان داروهای طبیعی برای بیماریهای عادی از جمعیت انسانی تلقی می شدند. انگیزه بشر نسبت به گیاهان، در حال افزایش است بعلت نگرانی شان درباره تأثیرات جانبی داروها، داروهایی که از مواد مصنوعی آماده می شوند. رازیانه (Foeniculum Vulgure) و تعدادی از خانواده Apiaceae ، یک گیاه با عمر کوتاه است، بومی اروپا (اصلاً در اروپا) و در هند، چین و مصر کشت شد. یک گیاه معطر است که میوه هایش دارای روغن ضروری است که برای اهداف زیادی به وسیله جمعیت بشری استفاده می شود. روغن رازیانه نقشهای Peristaltic از جهاز gastrointestinal و گرفتگی های (اسپاسم) شدن را آرام می کند. ظاهراً، این روغن دردهای روماتیسمی و ماهیچه ای را تسکین می دهد. این دانه ها یک وجهه سنتی به عنوان کمکی در کاهش وزن و طول عمر دارند. سازنده اصلی روغن رازیانه anethole است.

اسلاید 4 :

مریم گلی و   Salvia officinalis  و از «Salvere» لاتین، به معنی معالجه یا نجات ارزشی دارویی این گیاه را بیان می کند که به خانواده Laminacecae متعلق است. آن گیاه چند ساله بومی اروپای جنوبی و آسیایی صغیر است. اجزای اصلی روغن مریم گلی thujone و کافور و 108 Cinenle هستند. کشاورزی بدون استفاده از مواد مصنوعی بوسیله قوانین (Codex Alimentarius 2001) WHO , FAO ELI پیشنهاد شد چون آن محصولات مطمئن را برای سلامتی بشر علاوه بر محیط اطمینان می دهد. کودهای بدون استفاده از مواد مصنوعی (طبیعی) تأثیرات بر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک دارد و گیاهانی با متبع تمیز و خوب از در دسترسی بودن بهتر مواد غذایی فراهم می کند. کارگران تحقیق بسیاری بهترین رشد، بادآوری محصول، درصد روغن و به بادآوردن محصول و سازنده شیمیایی را بدست آوردند وقتی که از کودهای گیاهی بدون استفاده از مواد مصنوعی (طبیعی) برای چندین گیاه دارویی و معطر استفاده کرد. مثل Ibrahim در Olimum Sanctum ؛ خلیل در رزماری (Rosemarinus officinulis)؛ خلیل در Tagetes erecta خلیل و El – Sherbeny در سه گونه El – Sherbeny , Hyosyamus muticus Aziz , Naguib , Menth در Sidritis Montana.

اسلاید 5 :

مواد و روش ها :

این بررسی در دو فصلی موفقیت آمیز 2004/ 203 و 2005/ 2004 در ایستگاه مزرعه آزمایشی مرکز تحقیق ملی در Covernorate Giza Shalakan Kalubia، مصر، به پایان رسید. با هدف تأثیر کود گیاهی طبیعی بعنوان کود در رشد و به بارآوری روغن رازیانه تلخ (Foeniculum Vulgare Vav – Vulgare Mill) و مریم گلی (Salvia OfficinalisL، کشاورزی مصری) در مقایسه با کود دهی معدنی.

دانه های رازیانه تلخ و میم گلی مصری، از ساختمان گیاهان معطر و دارویی، مرکز تحقیقات کشاورزی. مصر بدست آمدند، در تپه هایی در فواصل Cm60 در بین قطعات 2 m 25 . 5 (m 75 . 1 × 0 . 3) که حاوی 25 گیاه بود، خاک آزمایشی، ایلیز گلی. یا خواص زیر بود : شن و ماسه درشت % 3. 5، شن و ماسه ریز % 6 . 30 و گل و لای % 2 . 3 و گل  % 4 . 25 ، 1- dsm 5 . 0 و PH . E . C و % 2 . 3 . 3 Ca Co و نمک های قابل حل کلی 512 ppm نیتروژن کلی %11. 0 بترتیب 1 . 41 و 0. 17 و N ppm 401 و (P2O5) P (K2O)K، و بطور متوالی 2 . 22 و 9 . 3 و 1 .2 و 1- mg 6 . 2 و  C u , Zn , Mn , Fe قابل استخراج DTPA.

اسلاید 6 :

کود گیاهی طبیعی یک محصول از دره سبز (Ereen Valley) برای کارخانه محصولات طبیعی و مصر، که خواص زیر را دارد : محتوای رطوبت %4 . 35 و PH و EC 2Cm/ mmhos 0 . 12 و نیترات آمونیوم mg/ kg 0. 263 و مواد طبیعی % 6 . 45 و % 89 . 18 کربن طبیعی و % 56 . 39 خاکستر و سرعت C / N 1 : 16 بترتیب 4 . 1 و 466 . 0 و N , P , K کلی % 27 . 1 در سه رعت 6 و 12 و feddan/ m 3 18 استفاده شد. (feddan یک مقیاس مصری برای محیط مساوی یا 2 m 4200 است).

کوددهی معدنی در سرعت kg 150 سولفات آمونیوم (N % 5. 15) و kg 150 مونو فسفات کلسیم (p2o5 5. 15) و kg 50 سولفات پتاسیم (k2o% 48) در هر feddan و کود گیاهی طبیعی در دو بخش اضافه شد، اولین بخش در طی آماده سازی خاک، دیگری سه ماه بعد در طی دو فصل اضافه شد، اما کوددهی شیمیایی بعد از 45 و 90 دور از کاشتن، اضافه شد. این مطالعه در st 21اکتبر در دو فصل شروع شد. رویش بعد از 12 روز کامل شد.

این طرح کلی از آزمایشی یک بلوک تصادفی انتخاب شده کامل، با چهار بررسی بود که سه بار در هر فصل تکرار شد.

اسلاید 7 :

رازیانه در مرحله رسیدن میوه کشت شد، در حالیکه گیاه مربم گلی دوباره در اول اکپریل و در اول ماه جون در هر دو فصل کشت شد. در زمان کشت، ارتفاع گیاه (Cm)، وزن های خشک و تازه گیاه (گیاه / g) برای هر دو گیاه، تعداد شاخه ها/ گیاه برای رازیانه و تعداد برگ ها برای مریم گلی ثبت شدند. بارآوری (گیاه/ g) برای هر دو گیاه ثبت شدند. روغن ضروری در میوه های رازینه و گیاه تازه مریم گلی با استفاده از ساز و برگ – نوع Clevenger  بر طبق Phamaco Poeiu بریتانیایی، کنار گذاشته شدند، feddan/ بارآوری روغن ضروری بوسیله افزایشی دادن روغن (%) بوسیلۀ بارآوری میوه رازیانه و یارآوری گیاه مریم گلی محاسبه شد.

میانگین های دو فصل محاسبه شدند و تحت کنترل تحلیل استاندارد واریانس و L . S . D بودند. مقادیر در سطح %5 بدست آمدند. وقتی که مقادیر F محاسبه شده در سطح %5 مجزا بودند.

اجزای سازنده روغن ضروری در دانه های رازیانه و ترکیب روغن دو برشی از گیاه مریم گلی در اولین فصل تعیین شدند. این نمونه ها بر روی سولفات سدیم anhydrous آب زدایی شدند سپس در GC / MS تحت کنترل درآمدند.

اسلاید 8 :

جداسازی مواد خام حاصل، خرده ها و روغن هزار در یک Chromatoyaph گازواریان انجام شد. (reek) Walnut کالیفرنیا، USA مجهز با Finnigan mat 700 SSQ (Thermo Inst , USA) طیف سنج mass و یک 0 . 25 mm × Cm30. ضخامت فیلم ستون مویرگ 5 – DB. درجه حرارت ستون از C 0 50 (مدام بمدت 3 دقیقه) برنامه ریزی شد و در یک rat دقیقه/ C 0 7 در C 0 250 با خط هم دمای دقیقه 10 نگه داری شد. درجه حرارت تزریق کننده C 0 220 و درجه حرارت زمان انتقال C 0 250 بود. گاز حاصل، هلیوم و فشار سر ستون psi 15 – 10 بود.

شناسایی اجزای سازنده بوسیله مقایسه طیف با مورد دیگر ذخیره شده در کتابخانه طیفی گروه / Wile شامل بیش از 147000 ترکیبات فرار تعیین شدند.

اسلاید 9 :

نتایج و بحث ها :

رشد گیاهی : (جدول 1 و 2) : کود گیاهی طبیعی بطور چشمگیری پارامتر رشد مریم گلی و رازیانه را افزایش می دهد تا کوددهی معدنی. سطح کوددهی رو به افزایشی تدریجاً و بطور چشمگیری مقادیر چنین پارامترهایی را افزایش داد : ارتفاع گیاه، تعداد شاخه ها گیاه، وزن های خشک و تازه گیاه از هر دو بوته، در بیشتر موارد، برای رازیانه، درصد بازدهی بر کوددهی معدنی بین 5 . 8 و % 3 . 11 برای ارتفاع گیاه گسترده می شود : 1 . 7 و % 3 . 14 برای تعداد شاخه ها : 9 . 23 و % 7 . 32 برای وزن تازه گیاه و 6. 6 و % 2. 17 برای وزن خشک گیاه. درصد پایین تر از افزایشی بوسیله سطح پایین تر کودگیاهی (fed/ 6m2) حاصل می شود.

مثل برای گیاه مریم گلی، تفاوتهای بین سطوح مختلف کود گیاهی در بیشتر موارد ناچیز بود. بالاترین سطح کودگیاهی (m3 18) ارتفاع گیاه، تعداد برگ ها، وزن های خشک و تازه گیاه را بر کوددهی معدنی بوسیله بترتیب 0 . 5 و 3 . 7 و 6 . 19 و % 9 . 3 در اولین برشی و 6 . 4 و 5 . 3 و 8 . 7 و % 3 . 12 بطور متوالی در مورد دوم افزایشی داد جاییکه بعنوان درصدهای افزایش بعلت سطح پایین تر کودگیاهی (fed/ m36) بطور متوالی 8 . 4 و 2 . 5 و 5 . 18 و 2 . 2 و 3 . 3 و 2 . 0 و 9 . 1 و %2 . 7 برای پارامتر یکسان در دو برش بودند.

اسلاید 10 :

چنین نتایجی در رازیانه و مریم گلی در سطر یکسانی یا بیشتر محققان در گیاهان مختلف هستند. kandil و رازیانه (        )موافق است، کسی که اشاره کرد که اضافه کود گیاهی بطور مجزایی بازدهی روغن% و بارآوری روغن و گیاه را همانطوریکه در این کنترل مقایسه شد، بهتر کرد.

ویژگی ها و ترکیب روغن ضروری : (جدول 5 و 4) : بنظر می رسد که 5/ جزء در روغن رازیانه تلخ معین شدند، هفت مورد هیدروکربن mnnoter Penic هستند با مقایسه بین 9. 21 و % 3 .25 از روغن برای بترتیب کود گیاهی m3 12 و m3 16 و هشت ترکیب اکسیژن دار شده متشــکل از بیــن 4 . 58 و %1 . 61 از روغـن که بعلت m3 6  کودگیاهی و کنترل (کوددهی شیمیایی) بطور موفقیت آمیزی روی می دهد. ثابت می شود که ترکیبات مشخص شده کلی بطور مجزایی بوسیله کوددهی معدنی یا طبیعی تحت تأثیر قرار گرفت.  ؛ خلیل در Tayetes erecta؛ خلیل و % El – sherben در سه نوع Aziz , Naguib , Mentha در Hyosyamus muticus؛ که گزارشی کرد که کود گیاهی در سطوح مختلف بطور چشمگیری ویژگی های رشد گیاهی از جمله ارتفاع گیاه، تعداد شاخه ها، وزن خشک و تازه گیاه طی رشد گیاهی و مرحله گل دهی را افزایش داد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید