بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

                           شناخت بنا
    اطلاعات کروکی:

    خانه سلماسی واقع درخیابان جنت – جنت11می باشد.                                   این بنادارای دوورودی که ورودی اصلی ازسمت جنوب که درجنت11واقع شده است وورودی دیگردرسمت شما ل که بیشتربرای دسترسی به ورودی زیرزمین استفاده می شود . ورودی این بنابه صورت شاخص توسط یک ایوان سقف دارکه از4ستون به وجودآمده است.                                                             پلان این بناتقریبا قرینه است دروسط واکس ورودی یک راهروعریض  که ازهرطرف به2اتاق دسترسی داردودرانتهای این راهرودری تعبیه شده که به روی یک سکوی باپله دوطرفه باز می شود که این پله ها دسترسی به زیر زمین را امکان پذیر می کند.خود بنابا5پله از کف حیاط اختلاف سطح داردواین اختلاف سطح به خاطرنور گیر زیرزمین است . یک سرویس حمام درداخل که مشرف به راهرواست ویک سرویس توالت که ورودی آن به ایوان باز می شود یک بخاری که دربین جرزدیوارقرارگرفته وبه دواتاق همجوار خودمشرف است ویک زیرزمین که پلان آن مشابه پلان همکف ولی نصف آن است.

اسلاید 2 :

مصا لح

مصالح اصلی نمای ساختمان وستونهای ایوان ازآجر.وقسمت داخلی ایوان نمای سردر اتا ق ها به وسیله گچبری گل و بوته تزیین شده است.  سقف ایوان از چوب و روی آن از گچبری هابه شکل ستاره و گل و بوته تزیین شده که در حال  حاضر حدود5-6تکه نبیشتر باقی نمانده است  سقف تمام اتاقهاچوب وقاب پنجره ودر ها چوبی است.ودر کل بیشتر مصالح به کار رفته در این بنا از آجر وچوب است. باراصلی ساختمان توسط د یوارهای باربر طبقه همکف که از اجر چینی با ضخامت زیاد است به وجودامده روی اجر چینی با ملات کاه گل پوشیده شده وروی ان یک لایه گچ پوشا نده شده ستون هایی که در داخل دیوار به کار رفته از چوب و تنه درخت است .  قسمت با لای پنجره ها با یک شکل هندسی مثلث شکل و با کاشی های رنگی تزئین شده که زیبایی خا صی به بنا بخشیده است.

اسلاید 3 :

آنا لیز 

 

     ازهمجواریهای این بنا مهمترین فرهنگ سرای بهشت ؛ یک بنای مرمت شده    میراث فرهنگی در همجواری ان قرار دارد ساختمانهای تجاری در سمت جنوب  مثل : هتل- شر کت های خصوصی از جمله همجواریهای این بنا است . 

دسترسی سواری از قسمت جنوب از جنت11  و یک دسترسی سواره از سمت  شمال قرارداشت . حدود یک سال پیش این بنا در حال مرمت بوده است  که به  علت بارندگی های اخیر یک بخش از اتاق قسمت جنو ب تخریب شده که قصد مرمت این بنا را به خاطر قدمت زیاد آن ندارند .

 

اسلاید 4 :

عواملی که باعث می شود بنا را دوبا ره تعمیر کرد :

سردرها : اول رابیس بندی بعدبا ملات گچ پوشانده وسپس تزئینات روی آن

گچ بری می شود .

ستون چوبی : دور ستون های چوبی یا فلزی که ترک خورده وسطح صاف دارند باید رابیس بندی وسپس روی آن با ملات گچ پوشیده شود ولی ستون های آ جری را دوباره می سازند .

تحمل بار سقف هابا تیرهای چوبی :چوب ها که خمش زیادی دارند تعویض و جهت پوشش دید سقف ؛زیر چوب را با نبشی ومیلگرد کار کرد .

دیوارها یی که رویه آ ن تخریب شده : این  خلل وفرج ها که در سطح صاف دیوار ایجادشده ؛این سطوح مجد دا گچ کاری  وسپس رنگ آمیزی می شود .

سر درهای ریخته شده : ابتدا  سطوح را تراشیده  وبا کوبیدن چند میخ فولادی  بلند رابیس بندی وگچ می کنیم .

اسلاید 5 :

سقف ها

 

سقف ها : چون  با ملات کاه گل اجرا شده بر اثر عمر زیاد بنا و تکرار ا یزوله

کاه گل در هر سا ل به علت  جلو گیری رطوبت؛ وزن زیاد سقف که باعث خمش

یا ریز ش ستونهای سقف می شود .

چوبهای سقف :  باید چوبهای شکسته و در حد امکا ن چو بهای خمیده را تعویض 

کرد وجمع آوری بار اضا فه پشت بام به روش پاشیدن ملات کاه گل وبعد تهیه

یک لایه ملا ت  سیمان وایزوگام بر روی سقف را انجا م  می دهیم .

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید