بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف و تحلیل رابطه انسان و محیط اعم از محیط طبیعی، مصنوع و محیط اجتماعی و فرهنگی و تعیین نقش عوامل مذکور بر ساخت و سازمان فضایی معماری در مقیاس خرد و کلان

اسلاید 2 :

روانشناسی محیط

ارزیابی فضایی است که ساخته میشود و اینکه آیا این فضا اهداف طراح را برآورده میسازد یا نه. در روانشناسی محیط عکس العمل انسان به محیط و عکس العمل محیط به انسان بررسی میشود.

اسلاید 3 :

محیط

محیط به هر آنچه در پیرامون وجود دارد اطلاق میشود. محیط همراه عناصر و اجزای آن به طور طبیعی و مصنوع و یا ترکیب آنها دیده میشود.

جان لنگ محیط را به چهار دسته کالبدی، اجتماعی ، رفتاری و روانشناختی تقسیم میکند.

اسلاید 4 :

خواسته افراد از محیط

هر فرد توقع فضایی دارد و از یکنواختی طولانی مدت پدیده های اطراف احساس کسالت میکند. ویژگی مشترک در افراد نیازمند به عرضه مستمر اطلاعات درباره محیط خود است.

اسلاید 5 :

ادراک محیطی

ادراک محیطی فرایندی است که طی آن فرد اطلاعات را از محیط پیرامون خود توسط حواس دریافت کرده و در این میان دسته ای از اطلاعات را آگاهانه دستچین میکند که بر ذهن وی تاثیر گذاشته و باعث ادراک محیط میشود.

اسلاید 6 :

رابطه انسان با محیط

انسان از سه طریق با محیط رابطه برقرار میکند:

1- مشاهدات بصری

2- مشاهدات مکانی

3- در باب محتوا

اسلاید 7 :

تاثیر محیط بر رفتار

چندین رابطه بین محیط و رفتار انسان وجود دارد؛

1- این رابطه فرد را درونگرا و برونگرا میکند.

2- رفتار نتیجه بارز محیط است.

3- رفتار در تقابل محیط و فرد ایجاد میشود.

4- رفتار جهت شناخت محیط.

اسلاید 8 :

محیط توانایی کنترل رفتار در فضا را از دو طریق دارد؛

1- القاء رفتار

2- حذف رفتار

اسلاید 9 :

رابطه دو طرفه انسان و محیط

فرایند ادراک، شناخت و رفتار فضایی تحت تاثیر ساختار افراد و ساختار محیط که در بر گیرنده قابلیت های محیط است میباشد.

اسلاید 10 :

تعامل محیط طبیعی با انسان

کل فرایند پیشرفت و تکامل بشری حاصل عشق ورزی انسان با طبیعت  بوده است. کوشش پیوسته جهت برقراری ارتباط با اصول طبیعت و به واسطه آن ارتباط با انسان های دیگر.

طبیعت و انسان یکدیگر را مخاطب قرار میدهند. و با هم گفتگو میکنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید