بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دستگاه لنفاوی شامل: مایع لنف، عروق لنفاوی، اعضاء حاوی بافت لنفاوی

►بافت لنفاوی نوعی بافت پیوندی است؛ و  حاوی سلول های لنفوسیت.

►بافت لنفاوی به 3 طریق در بدن ظاهر میشود:

.1Diffuse lymphatic tissue : فاقد کپسول است و در مجرای دستگاه گوارش، تنفس، ادراری، و تولید مثل وجود دارند.

.2Lymphatic nodules: حاوی تعداد زیادی لنفوسیت در ناحیه مرکز و تعداد کمتر در ناحیه قشری می باشد. نودلها بخصوص در نواحی دستگاههای گوارش، تنفس، ادراری، تولید مثل وجود دارند.

.3اعضای لنفاوی بدن: گره های لنفاوی، طحال، غده تیموس، و لوزه. تماما، دارای کپسول هستند. همچنین، مغز استخوان سلولهای لنفوسیت تولید میکند.

اسلاید 2 :

عملکرد دستگاه لنفاوی

.1جمع آوری مایع حاوی پروتین از ناحیه بین سلولی.

.2برگرداندن پروتینها به سیستم قلبی-عروقی.

.3انتقال چربی از دستگاه گوارش به خون.

.4دفاع از بافت بدن توسط لنفوسیتها و ماکروفاژها (دفاع از سلولهای سرطانی، میکروب، سلولهای خارجی).

لنفوسیت ها از 2 طریق اجسام خارجی را تشخیس داده و عکس العمل نشان میدهند:

.1لنفوسیتهای (T cells) اجسام خارجی را از بین می برند، البته با آزاد سازی مواد متنوع.

.2B cells با ترشح آنتی بادیها برای دفع اجسام خارجی به T cells کمک می کنند.

اسلاید 3 :

عروق لنفاوی

  از مویرگهای لنفاوی تشکیل شده که در نواحی بین سلولی ظاهر میشوند. این میرگها در سیستم عصبی مرکزی و مغز استخوان وجود ندارند.

  مویرگهای لنفاوی دارای منفذهایی هستند که به ورود لنف اجازه داده، ولی نمی توانند از این منافذ خارج شوند.  مویرگها به یکدیگر متصل شده تا عروق بزرگتری را بنام ”عروق لنفاوی“ بسازند. این عروق از نظر ساختمان شبیه سیاهرگها بوده، ولی دیواره نازکتری دارند. بعلاوه، دارای تعداد زیادی دریچه ، و گره های لنفاوی در بعضی از نواحی عروق میباشند.

  عروق لنفاوی مایع لنفی را به 2 کانال منتقل می کنند:

 1. مجرای توراسیک؛ 2. مجرای لنفاوی راست.

اسلاید 4 :

گره های لنفاوی

.1لوبیا شکل.

.2در طول عروق لنفاوی.

.3در ناحیه ناف گره: عروق خونی و عروق لنفاوی.

.4 دارای لایه پوششی: کپسول.

.5هر گره به 2 بخش: قشری و مرکزی.

.6در بخش قشری: سلولهای لنفوسیت.

.7 در بخش مرکزی: ”  ”   ، ماکروفاژها، plasma cells .

.8در گره لنفی: ذرات خارجی فیلتر شده و توسط ماکروفاژها ابین میروند.

.9مورد کلینیکی: سلول های سرطانی از طریق سیستم لنفاوی پخش شده و بعد از طریق مجاری لنفاوی در ناحیه دوم و یا سوم متمرکز میشوند.

مایع لنف از نواحی لنفی      گره لنفی          سیستم گردش خون

اسلاید 5 :

 • از تعدادی nodules لنفاوی بزرگ تشکیل شده است.
 • در محل حفره دهان و حلق قرار دارد. همچنین، 2 لوزه پهن تر در قسمت ریشه زبان قرار دارد.

عمل لوزه: جلوگیری از هجوم مواد خارجی.

لوزه سلولهای لنفوسیت و آنتی بادی تولید میکند.

 • با عمل tonsilectomy ، لوزه از محل خارج میشود.

اسلاید 6 :

 • در بین ششها و در خلف استخوان جناغ قرار دارد.
 • از 2 لوب تشکیل شده و با پوشش کپسول احاطه شده.
 • در بخش قشری، سلولهای لنفوسیت، و در مرکزی سلولهای تیموسی قرار دارند.
 • هورمون تیموس در دفع مواد خارجی و میکروبها نقش دارند، و در رشد و تکثیر سلولهای ایمنی بدن نقش دارد.

اسلاید 7 :

 • در حفره شکمی بین فوندوس معده و دیافراگم.
 • دارای 2 بخش سفید و قرمز: سفید (سلولهای لنفوسیت). قرمز ( سینوسهای وریدی، ماکروفاژها، لنفوسیت، RBC’s).
 • طحال قادر به فیلتر لنف نیست.
 • در کودکی: طحال سلولهای خونی میسازد.
 • طحال: ساخت B cells، از بین بردن باکتریها و گلبولهای فرسوده، قادر به ذخیره خون و آزاد نمودن آن در مواقع ضروری.
 • موارد کلینیکی: پاره شدن طحال=خونریزی شدید. درمان:.splenectomy

با جدا نمودن طحال از بدن، عملکرد آن توسط مغز استخوان انجام میشود.     

اسلاید 8 :

جریان لنف

 • موقعیکه پلاسما از مویرگهای خونی وارد ناحیه بین سلولی میشود بآن مایع بین سلولی نامند.
 • هنگامیکه، این مایع از ناحیه بین سلولی وارد مویرگهای لنفی شود، بآن مایع لنف نامند.
 • مایع لنف از مویرگهای لنفی بطرف گره ها یا عقده های لنفی جریان می یابد
 • بعد از فیلتر شدن در این گره ها، خارج شده و وارد تنه لنفی می شوند.
 • تنه های اصلی: کمری، شکمی، زیر ترقوه، jugular, bronchimediastinal.
 • تنه لنفی، لنف را بسمت مجرای توراسیک و یا مجرای لنفاوی راست هدایت می کند.

اسلاید 9 :

 • موقعیکه پلاسما از مویرگهای خونی وارد ناحیه بین سلولی میشود بآن مایع بین سلولی نامند.
 • هنگامیکه، این مایع از ناحیه بین سلولی وارد مویرگهای لنفی شود، بآن مایع لنف نامند.
 • مایع لنف از مویرگهای لنفی بطرف گره ها یا عقده های لنفی جریان می یابد
 • بعد از فیلتر شدن در این گره ها، خارج شده و وارد تنه لنفی می شوند.
 • تنه های اصلی: کمری، شکمی، زیر ترقوه، jugular, bronchimediastinal.
 • تنه لنفی، لنف را بسمت مجرای توراسیک و یا مجرای لنفاوی راست هدایت می کند.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید