بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نگاهي به مباني معرفت شناسي تحقيق در علوم رفتاري

اسلاید 2 :

 پارادايم هاي تحقيق

 اصالت تحصلي

 تفسير گرايي

 نظريه انتقادي

 پسا ساخت گرايي

اسلاید 3 :

مفروضه اصلي آن است که واقعيت را مي توان از طريق عملياتي کردن فرايند عيني تحقيق، بدون آلوده شدن با ارزش هاي محيطي کشف کرد

اسلاید 4 :

پارادايم پسا اثبات گرايي

ضمن اينکه مستقل بودن واقعيت از ارزش هاي پژوهشگر را مفروض مي دارد به اين امر اذعان مي کند که نمي توان فرايند پي بردن به واقعيت راکاملا“ به طور عملياتي کرد و واقعيت را شناخت.

روش هاي تحقيق مورد استفاده شامل روش هاي آزمايشي، شبه آزمايشي و سايرروش هاي کمي است که در ان متغيرهاي ناخواسته را مي توان کنترل يا حذف کرد.

اسلاید 5 :

ديدگاهتفسيري

 واقعيت مشروط به تجربه انسان و تفسير اوست.انسان از طريق تجربه مي تواند دانش مربوط به واقعيت را در ذهن خود بسازد. پژوهشگر از طريق تعامل با موضوع مورد پژوهش، به شناخت آن نايل مي شود.

 روش هاي تحقيق در اين ديدگاه شامل مطالعه موردي، قوم نگاري، پديدارشناختي و تحقيق تاريخي است.

اسلاید 6 :

مفروضه اصلي آن است که واقعيت مادي و مستقل از ذهن انسان است اما اذعان مي کند که هرگز نمي توان آن را به طور عيني و کامل شناخت.

روش تحقيق مورد استفاده شامل شيوه هايي مانند اقدام پژوهي و قوم نگاري انتقادي است که از طريق مشارکتي انجام مي شود.

اسلاید 7 :

nپژوهشگر به بازنمايي هاي چندگانه اي از واقعيت هاي اجتماعي از طريق زبان و گفتمان در بافت هاي گوناگون محيطي مي پردازد.

nروش پژوهش در اين ديدگاه، تحليل گفتمان است.

اسلاید 8 :

علم: (منابع شناخت)     (Mouly,1970)

  1. شيوة استناد به مقام صلاحيت دار؛(Authorization)
  2. شيوة شهود (سير و سلوك)؛(Mystical Mode)
  3. شيوة خرد گرايانه (تجربه شخصي)؛(Rationalistic)
  4. روش علمي؛ (Scientific Method) 

اسلاید 9 :

علم: (مراحل روش علمي)  (Dewey)

.1پي بردن به مسئله

.2جستجوي پيشينه

.3تدوين فرضيه

.4مشاهده و آزمون فرضيه

.5پذيرش، رد و يا تعديل كردن فرضيه

اسلاید 10 :

روش علمي

.1پي بردن به مسئله

.2جستجوي پيشينه

.3تدوين فرضيه

.4مشاهده و آزمون فرضيه

.5پذيرش, رد يا تعديل کردن فرضيه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید