بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

درروزگاران گذشته،هرچند وقت يكباربيماري وبا،طاعون،آبله ونظايرآن در كشورهاي جهان همه گير مي شد وميليونها نفر را نابود مي كرد.اولين حركت درجهت كنترل بيماريهاي واگيرداروتوجه به بهداشت ملي توسط جمهوري ونيزدر سال     1328 ميلادي بودكه بيماري هاي همه گير مانند وبا و طاعون راجزءقوانين قرنطينه قرار داد.

اسلاید 2 :

nدر سال 1851براي نخستين بار پزشكان كشورهاي مختلف در پاريس،دراولين كنفرانس بين المللي بهسازي شركت كردند وتعهد نمودند با همكاري يكديگر بر عليه بيماريهاي همه گير مبارزه كنند.اين كنفرانس در ادامه كار خود در سالهاي آتي پيشنهاد ايجاد يك دفتر بين المللي بهداشت عمومي رامطرح نمود.اين دفتر در سال 1909 به صورت رسمي در مقر دائمي خود در پاريس آغاز به كار نمودووظيفه اين دفتر،جمع آوري اطلاعات مهم وقابل توجه بهداشتي و موضوعات وابسته به دولتها بود.

اسلاید 3 :

سازمان بهداشت جامعه ملل

|در فاصله دو جنگ اول ودوم (1918-1914)اين سازمان تشكيل شدكه در زمينه هاي مالاريا،سرطان،استاندارد مواد زيستي،مسكن تيفوس،آموزش بهداشت وپزشكي،استاندارد كردن داروها وتغذيه فعاليت داشت .

اسلاید 4 :

اداره رفاه وبارتواني سازمان ملل
U.N.R.R.A

در سال 1943 اين اداره جهت رفع اثرات جنگ جهاني دوم ايجاد شد و داراي يك بخش بهداشت بود.

اسلاید 5 :

سازمان بهداشت جهاني(W.H.O)
World Health Organization

Ïآغاز بكار(W.H.O)درسال 1945 در ضمن كنفرانسي بود كه جهت تاسيس سازمان ملل در سانفرانسيسكو برگزار شد. W.H.Oبه صورت رسمي به عنوان يك سازمان تخصصي در هفتم آوريل 1948آغاز بكار كرد.

Ïهدف از تشكيل اين سازمان ،دستيابي همه افراد به بالاترين سطح سلامت است.برخورداري از بيشترين استاندارد قابل دسترسي سلامت،يكي از حقوق اساسي همه انسانها بدون توجه به تفاوتهاي نژادي، مذهبي،سياسي وشرايط اجتماعي واقتصادي است

اسلاید 6 :

oدر سالهاي اخير دو پيشرفت عمده يعني كنفرانس آلماتا وراهبرد جهاني بهداشت براي همه تا سال 2000 ،who راتحت تاثير قرار داده است.

oمفهوم بهداشت براي همه تا سال 2000: دستيابي مردم جهان به سطحي از سلامت است كه به آنها امكان مي دهد در سال 2000از نظر اجتماعي واقتصادي زندگي باروري داشته باشند.

اسلاید 7 :

¯عضويت درwho:

   عضويت در whoبراي همه كشورها آزاد است.اكثر كشورها هم عضو سازمان ملل وهم عضو whoهستند. هريك از كشورهاي عضو،سهم سالانه خود را از بودجه پرداخته ومشمول خدمات وكمك هاي سازمان قرار مي گيرند.

اسلاید 8 :

فعاليت هاي سازمان بهداشت جهاني

 نخستين اقدام سازمان بهداشت جهاني ،برابر اساسنامه آن ،هماهنگي مديريت در كليه امور بهداشت بين المللي است

اسلاید 9 :

Whoدر تعيين وارتقاي استانداردهاي بين المللي در زمينه بهداشت مسئوليت ويژه دارد:

پيشگيري ومبارزه با بيماريها

توسعه خدمات جامع بهداشتي

بهداشت خانواده

بهداشت محيط زيست

آمارهاي بهداشتي

پژوهش هاي زيست پزشكي

اطلاعات وانتظارات مربوط به بهداشت

همكاري با ديگر سازمان ها

اسلاید 10 :

مناطق شش گانهwho

(1منطقه آفريقا:با عضويت 30كشوركه در مركز برازويل كنگو مي باشد

(2منطقه آمريكا:با عضويت 24 كشوركه مركز آن در واشنگتن آمريكا مي باشد

(3منطقه مديترانه شرقي:با عضويت 18كشور كه مركز آن دراسكندريه مصر است وايران جزء اين منطقه است

(4منطقه اروپا:باعضويت 33كشور كه مركز آن در كپنهاك دانمارك مي باشد

(5منطقه آسياي جنوب شرقي:با عضويت 8كشور كه مركز ان در دهلي نو هندوستان است

(6منطقه غرب اقيانوس آرام:با عضويت 11 كشور كه مركز ان در مانيل فيليپين مي باشد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید