بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

كنفوسيوس انديشمند چنين نقل مي كند كه:

lهرگاه من حاكم جهان باشم اولين كاري كه انجام مي دهم اين است كه معاني واژه هـــــا را برابر واقعيت هايشان تثبيت مي كنم.

اسلاید 2 :

شاخص پايداري زيست محيطي

lشاخص پايداري محيط زيست، قابليت حفظ محيط زيست در كشورها و ملل گوناگون را در طي دهه‌هاي آينده بررسي مي‌كند

lشاخص پايداري زيست محيطي ابزاري قوي براي ارزيابي ميزان سرمايه گذاري دولتها در افق بلند مدت براي بهينه سازي الگوهاي مصرف، حفاظت از سرمايه‌هاي طبيعي، بهبود وضعيت بهداشتي و سلامتي شهروندان است

اسلاید 3 :

ازسال 1991، اصول توسعة كلان كشورها با واژة پايدار همراه شده است. توسعة پايدار در برگيرندة توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي همراه با حفظ محيط زيست است. از سال 1991 همة كشورهاي دنيا برنامه‌هاي توسعة خود را براساس مفاهيم توسعة پايدار ايجاد كرده اند. همة فعاليت‌هاي توسعه كه امروزه در جهان، حتي در كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده، انجام مي‌شود براساس مفهوم توسعة پايدار است. اگر ما خودرويي را توليد مي كنيم بايد به پايدار بودن اين توليد توجه كنيم. خودروي پايدار، خودرويي است كه صددرصد قابل بازيابي باشد. بر اساس مفهوم جنگل پايدار نمي توان درخت‌ها را بريد مگر اينکه هر درختي را كه مي‌بريد جاي ان دو درخت ديگر بکاريد. مديريت پايدار و توليد پايدار نيز بر همين اساس تعريف شده‌اند.

اسلاید 4 :

شاخص پايداري زيست محيطي ابزاري قوي براي ارزيابي ميزان سرمايه گذاري دولتها در افق بلند مدت براي بهينه سازي الگوهاي مصرف، حفاظت از سرمايه‌هاي طبيعي، بهبود وضعيت بهداشتي و سلامتي شهروندان است

l21 شاخص زيست محيطي  در اجلاس داووس 2005 ارائه شد

.1كيفيت هوا (با 4 متغير)

.2تنوع زيستي (با 5 متغير)،

.3سرزمين (با 2 متغير)،

.4كيفيت آب (با 4 متغير)،

.5كميت آب (با 2 متغير)،

.6كاهش آلودگي هوا (با 5 متغير)،

.7كاهش تنشهاي اكوسيستمي (با 2 متغير)،

.8كاهش رشد جمعيت (با 2 متغير)،

.9كاهش فشار بر مصرف آب و كاهش فاضلاب (با 3 متغير)،

.10كاهش تنشهاي آبي (با 4 متغير)،

.11مديريت منابع طبيعي (با 5 متغير)،

.12سلامت محيط زيست (با 3 متغير)،

.13پايداري نيازهاي اساسي بشري (با 2 متغير)،

.14كاهش آسيب پذيري از بلاياي طبيعي (با 2 متغير)،

.15حكومت زيست محيطي (با 12 متغير)،

.16كارآيي اكوسيستمي (با 2 متغير)،

.17مسئوليت پذيري بخش خصوصي (با 6 متغير)،

.18صنعت و علوم (با 5 متغير)،

.19شركت در مجامع عمومي بين‌المللي (با 3 متغير)،

.20انتشار گازهاي گلخانه‌اي (با 2 متغير) و

.21كاهش فشارهاي زيست محيطي فرامرزي (با 2 متغير).

اسلاید 5 :

در ادامه با تجزيه به عاملها، 21 شاخص به 5 جز به شرح زير كاهش يافتند:

l

  • در جز سيستمهاي زيست محيطي كشوري پايدار تلقي شده است كه سيستمهاي زيست محيطي حياتي آنها در سطوح سالم باقي مانده و يا در حال بهبودي مي‌باشند (5 شاخص).
  • در جز كاهش استرسهاي محيطي كشوري پايدارتر تلقي شده است كه تنشهاي انسان ساز به حد كافي در سطح پاييني قرار داشته و هيچ صدمه‌اي به سيستمهاي زيست محيطي شان نداشته باشند (6 شاخص).

lدر جز كاهش آسيب پذيري انساني كشوري پايدار تلقي شده است كه جمعيت و سيستم اجتماعي آن آسيبي به محيط زيستي كه تاثير بر تندرستي بشر دارد، وارد نمي آورد. كاهش آسيب پذيري به اين معني است كه آن جامعه در راه پايداري بيشتر قدم برميدارد (3 شاخص).

lدر جز ظرفيت‌هاي صنعتي و اجتماعي كشوري پايدارتر تلقي شده است كه الگوهاي مهارتي، گرايشها و زير ساختهاي اجتماعي و صنعتي در جهت بهبود چالشهاي زيست محيطي باشد (4 شاخص).

lدر جز همكاريهاي جهاني كشوري پايدارتر تلقي شده است كه همكاري بيشتري در حل مسائل زيست محيطي مشترك داشته باشد و اثرات زيست محيطي فرامرزي را به حد زير آستانه خطر رسانيده باشد

l(3 شاخص).

 

اسلاید 6 :

تعريف                                            

lكشاورزي پايدار بايد از نظر اكولوژيكي مناسب ، از نظر اقتصادي توجيه پذير و از نظر اجتماعي مطلوب باشد . در كشاورزي پايدار دو اصل كليدي وجود دارد كه در آن استفاده از كودهاي شيميايي به خصوص آفت كش ها و كودها بايد به حداقل برسد و مزرعه به صورت جامع نگريسته شود . بعضي از متخصصين كه بر جنبه هاي اكولوژيكي سيستم زراعي تاكيد مي كنند آن را كشاورزي، بيولوژيك ، اكولوژيك ، طبيعي و يا جايگزين مي نامند .

lكشاورزي پايدار يك فرايند بيولوژيكي است ولي عملكرد حداكثر از اهداف آن است . كشاورزي پايدار باعث پيچيدگي اكوسيستم زراعي مي شود ، كارايي چرخش عناصر غذايي در اين نوع كشاورزي افزايش مي يابد و از خورشيد به عنوان منبع اصلي انرژي براي به حركت درآوردن سيستم بهره برداري مطلوب مي شود .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید