بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دلایل توجه متخصصان حشره شناسی به کنترل بیولوژیک آفات به عنوان محور اصلی مدیریت تلفیقی آفات :

  • آشکار شدن پیامدهای منفی کاربرد سموم :

                              آلودگی محیط زیست

                              از بین رفتن دشمنان طبیعی

                               ایجاد مقاومت در حشرات آفت

                           خطر سلامتی انسان

                           از بین بردن گونه های غیر هدف                                     عدم سازگاری با عوامل کنترل بیولوژیک

 

اسلاید 2 :

اهمیت قارچهای بیمارگر حشرات در بین سایر میکروارگانیسمها در کنترل بیولوژیک حشرات

شناسایی 19 گونه Lecanicillium و نقش مؤثرتر  L. lecanii در کنترل حشرات

Lecanicillium lecanii

ercani

Lecanicilliummuscarium 

Mycotal

Lecanicillium  

longisporum

ertalec

اسلاید 3 :

مورفولوژی قارچ بیمارگر L.lecanii:

  • کنیدیوفورها روی میسلیوم
  • کنیدیوفورها، به فیالیدهایی به شکل درفش روی میسلیوم هوایی
  • کنیدیهای بی رنگ به شکل بیضوی
  • کنیدیهای تک حجره ای یا دو حجره ای

اسلاید 4 :

کشت قارچ در محیط کشت PDA:

رشد آسان در هر محیط کشت غنی از کربن و نیتروژن

رشد روی محیط کشت حاوی کیتین

تولید کنیدی در محیط کشت جامد

تولید بلاستوسپور در محیط کشت مایع

اسلاید 5 :

بنابرنظر (1969) Hussey كاربرد L . lecanii درصورتي موفق است كه پس از محلول پاشي سوسپانسيون اسپور قارچ ،

محصول با پوششي از ورقه پلاستيك به مدت 24 ساعت

 پوشانده شود تا شرايط مناسب براي جوانه زدن اسپور تأمين شود

اسلاید 6 :

مزایای قارچ  :L.lecanii

تأثیر روي طيف وسيعي از ميزبان ها شامل شپشك ها، شته ها، تريپس ها، جوربالان ها، دوبالان ها، زنبورها، پروانه ها، كنه ها و سايرميزبان هاي مهم شامل زنگ ها و ساير قارچ ها

حمله به تمام مراحل رشدی میزبان

 

عدم آسیب براي انسان و ساير مهره داران و بسياري ازحشرات

 

ایجاد مرگ و مير نسبتاً سريع در ميزبان، دارای اسپورزايي بالايي و ایجاد همه گیری در شرايط مطلوب

 

تأثیری مشابه ازنظر كشندگي آفات با حشره كشهاي شيميايي و استفاده ی توأم با حشره كش هاي شيميايي به­عنوان تشديدكننده (Synergist) سموم

 

رشد آسان روی انواع محیطهای کشت  مثل PDA

اسلاید 7 :

معایب قارچ  L.lecanii :

حساسیت شدید اسپور و بلاسپور اين قارچ نسبت به خشكي و اشعه­ي U خورشيد       

 

عدم تضمین موفقیت کاربرد قارچ به دلیل قرار نگرفتن مجموعه ای از عوامل محیطی    

 

حساسیت به بسیاری از قارچ کشهای شیمیایی                                                      

اسلاید 8 :

لام گلبول شمار (هماسیتومتر)

تلفات شته سبز هلو در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی در 6 تکرار

نرم افزار SPSS- مقایسه میانگین با استفاده از آزمون توکی با حدود اطمینان 0/05

رسم نمودارها توسط برنامه اکسل

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید