بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

Ahis punicae passerine

Apnididae,Hom

انار یکی از محصولات مهم ایران می باشد ویکی از آفات مهم که از اولویت بیشتری برخوردار می باشد ، شته سبزاست که از دیرزمان درایران وجود داشته ولی درایران در سال 1340 توسط فرح بخش گزارش شده است .

مناطق انتشار

این نوع شته فقط روی درختان انار فعالیت دارد طرز خسارت آن بدین ترتیب است که تمام سرشاخها سطح زیرین برگ ها ، جوانه ها وگل های قرمز درختان را مورد حمله قرار می دهد . وضمن تغذیه از شیوه های گیاهی ترشحات چسبنده ای نیز تولید می کند .

براثر حمله این شته اغلب سرشاخه ها رشدشان متوقف شده وبعضی ازگلهای بسته نیز باز نمی شوند واغلب گلها ومیوه های جوان برروی زمین می ریزد . خسارت این شته مخصوصاً روی درختانی که درمنازل کاشته شده ویا درباغهایی که انلر با سایر درختان میوه کاشته شده بیشتر دیده می شود زیرا دراین جاها ابیاری زیاد شده ورطوبت کافی برای رشد ، وتوسعه ونمو شته وجود دارد .

شته سبز انار درتمام مناطق انار خیزکشور بالاخص درنواحی فارس ، قم ، ساوه اصفهان ، کاشان ویزد انتشار دارد .

اسلاید 2 :

مرفولوژی 

پنجه های 2 مفصلی ، 1 جفت ناخن ، یک جفت کورنیکول روی بند پنجم یا ششم شکم ،خرطوم از نقطه سرجدامی شود شته ماده بی بال زرد مایل به سبز می باشد وروی شکم وسینه آن لکه های سبز تیره ای وجود دارد .

پاها وهمچنین کورنیکول ها سبز روشن تر می باشد.

طول شته کامل 5/2 – 3 mm است در افراد بالدار استیگمات کاملاً مشخص است ولی به وضوح اسکروتنیه نیست . کونیکول 5/1 تا 5/2 برابر بند دوم پنجه پاهای عقبی است .دم انگشتی شکل ودارای فرورفتگی در قاعده وبه رنگ است .

اسلاید 3 :

اکولوژی و بیولژی

شته انار زمستان را به صورت تخم درروی سرشاخه های انار به سر می برد درنواحی متعدد ممکن است بصورت ماده های زنده زا روی Durantasp (نوعی شاهپسند) ، فلکس درختی plumbago capensis و lawsonia ( نوعی توری ) ، دیده می شود . روی درختان انار سرماه های بهاری ، بالاترین جمعیت را دارد وگاهی تمام سرشاخه های جوان گل ومیوه های تازه تشکیل شده را می پوشاند به علاوه باعث پیچیدگی برگها، ریزش گل ، ومیوه های جوان ونیز ترشح شدید عسلک می گردد . ترشح عسلک موجب جلب گردوخاک ورویش قارچ مولد دوده می شود عسلک درواقع مدفوع حشره است که بیش از 70 – 60 درصدقند دارد ودربعضی مواقع به عنوان منبع شیرینی مورد استفاده انسان نیز قرار می گیرد بعلاوه وجود مایع شیرین مذکور باعث می شود مورگان وزنبورهای زیادی روی برگ های وساقه نباتات جمع شوند ازهمین طریق بین مورچگان وعده ای از شته ها رابطه بیولوژیک بسیار جالبی برقرار است ودربعضی منابع ازشته ها به عنوان گاومورچه ها نام برده شده اند.

در تابستان به دلیل گرم شدن هوا از تراکم وشدت خسارت آن کاسته می شود دراین رابطه دشمنان طبیعی اهمیت بسزائی دارند .

در ماه های پاییز که درجه حرارت پایین می آید ، دوباره برانبوهی شته ها افزوده می گردد ولی شدت آن به مراتب ازبهار تقدر است

اسلاید 4 :

روش مبارزه

دراکثر موارد شته انار بوسیله عوامل طبیعی تحت کنترل درمی آید واحتیاج به مبارزه شیمیایی ندارد درصورتی که مبارزه شیمیایی لازم باشد بهتر است این اقدام علیه تخم هادرزمستان صورت گیرد وسمپاشی با ترکیبات روغنی ، ترکیبات سوزاننده ویا ترکیبات فسفره روغنی به شرحی که برای سایر شته ها گفته شده درزمستان انجام گیرد ، سمپاشی بهاره بهتر است قبل از گل انار وبایکی از ترکیبات سیستمیک انجام شود .( اسماعیلی 1362)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید