بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

رئوس مطالب

.1توليد دستی و انبوه; مزايا و معايب

.2ظهور توليد ناب

.3مشخصه های توليد ناب و مقايسه آن با توليد انبوه
          + رويکرد توليد ناب در تامين مواد و قطعات
          + رويکرد توليد ناب در ساخت محصول
          + رفتار با مشتری در توليد ناب
          + طراحی ناب

.4تفکر ناب (Lean Thinking)

.5بنگاه اقتصادی ناب (Lean Enterprise)
 

اسلاید 2 :

مشخصه های توليد دستی

             1 - توليد محصول طبق سفارش مشتری

             2 - انعطاف زياد

             3 - کارگران بسيار ماهر

             4 - ابزار و ماشين آلات ساده اما چند کاره

             5 - حجم پايين توليد

             6 - قيمت بالای محصول

             7 - تقسيم ناچيز در فعاليت ها   

              8 - Fitting

n

اسلاید 3 :

مشخصه های توليد انبوه

1 تعويض پذيری کارگر

2 وجود نيروی غير مستقيم فراوان

3 وجود محافظين ( بافر) برای مقابله با اختلال

                     -  کارگر اضافی

                     -  موجودی اضافی

                     -  فضای اضافی

4 انعطاف کم

5 ماشين الات وتجهيزات تک منظوره

6 مشارکت ناچيز کارگر در بهبود فرآيندها

اسلاید 4 :

مشخصه های توليد انبوه(ادامه)

7 قيمت پايين محصول ( نسبت به توليد دستی )

8 تقسيم کار شديد در مهندسی

                    -  ارتباط کم بين آنها

                    -  ارتباط کم با بخش توليد و کارگاه

9 زمان آموزش کوتاه

اسلاید 5 :

ظهور توليد ناب

nتوليد فقط 2685 خودرو در شرکت تويوتا تا سال 1950

nديدار تويودا از کارخانه فورد در بهار 1950

nنتيجه گيری تويودا :

         عدم امکان نسخه برداری از توليد انبوه بدليل : 

               1 کوچک بودن بازار داخلی

               2 نياز به انواع وسيله نقليه

               3 عدم امکان خريد گسترده آخرين تکنولوژی غرب    

               4 وجود توليدکنندگان بزرگ خودرو در جهان

اسلاید 6 :

موداهای هفت گانه

1 - توليد اضافی ( پيش از دريافت تقاضا)

2 - انتظار (برای گام بعدی فرآيند يا خرابی ماشين )

3 - حمل و نقل (غيرضروری مواد)

4 - پردازش بيش از حد قطعات به خاطر طراحی ضعيف ابزار يا قطعه

(Overprocessing)

5 - موجودی ها ) مواد اوليه ، نيمه ساخته ، محصول ، در راه )

6 - حرکات غيرضروری کارکنان (برای ابزار يا قطعه يا ...)

7 -  توليد قطعات معيوب

اسلاید 7 :

سياستهاي اصلي توليد ناب

1 تلاش جهت حذف هرگونه اتلاف منابع

2 تکريم انسان

        گسترش مرز کارخانه بنحوی که شامل مشتری و تامين کنندگان شود

   مشتری گرايی و انعطاف پذيري لازم جهت پاسخ به نياز مشتري

   گسترش قابليت های نيروی انسانی و بهره گيری از آن

    کار گروهی

    بهبود مستمر

    نگرش و سازماندهي فرآيندي

اسلاید 8 :

توليد کششی در برابر توليد فشاری

nالهام گرفتن اوهنو از سوپرمارکت های آمريکايی

nتوليد کششی : انجام فعاليتها بر مبنای تقاضای مشتری

nتوليد فشاری : انجام فعاليتها بر مبنای پيش بينی تقاضا

nترکيب کشش و فشار در يک زنجيره عرضه

ü  مرز فعاليتهای کششی و فشاری   

ü  مثال : شرکت مونتاژ کامپيوتر سفارشی Dell

nکاربرد مفهوم کشش در کارگاه :

                  هر ايستگاه ، مشتری ايستگاه قبلی است

  

اسلاید 9 :

ارتباط با تامين کننده در توليد انبوه

1 طراحی کامل محصول توسط خود شرکت مونتاژ

2 برگزاری مناقصه و درخواست قيمت

q    تعيين برنامه زمان بندی تحويل قطعه

q   تعيين حد کيفی

3 انتخاب تامين کننده بر اساس قيمت

 

اسلاید 10 :

مشکلات ارتباط در توليد انبوه

1 عدم اطلاع و همکاری تامين کننده در طراحی محصول

2 نگرش کوتاه مدت

3 تعداد زياد تامين کنندگان

q  عدم رده بندی تامين کنندگان  به صورت زنجيره

q  تعدد تامين کنندگان يک قطعه

4 عدم شفافيت در ارتباطها

5 توليد و تحويل قطعات در محموله های بزرگ

6 رابطه زورمدارانه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید