whatsapp call admin

مقاله سلطه ربات های شیر دوش بردامداری های اروپا

word قابل ویرایش
4 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

پیش بینی می شود که طی پنج سال آینده استفاده از تکنولوژی های نوین شیر دوشی در دامپروری های شیری شتاب بیشتری یافته و جایگاه های گردان و ربات های شیر دوشی مطلوبیت بیشتری پیدا کنند چرا که روند افزایش اتوماسیون در شیر دوشی به طور طبیعی به تولید هر چه بیشتر شیر و سود بیشتر دامدار می انجامد. اتحادیه دامداران اروپا (EDF) و NGOی اگری بنچ مارک (Agri Benchmark)، خواستار ارایه دیدگاه ها در آینده تولید ش یر در ۲۰ کشور اروپا و نیز تغییر در طرح های جاری برای دستیابی به تولید شیر در این کشورها شدند. بررسی ها نشان از انزوای جایگاه های سنتی اعم از ، جایگاههای چپ و راست متقاطع). پهلو به پهلو (ساید بای ساید) و پشت سر هم و در برابر، اقبال روز افزون نسبت به تکنولوژی های رباتیک و گردان دارد

در جستجوی بهره وری بیشتر سهم عظیمی از جستجو در این زمینه مربوط به دامداران کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، سوئد و اسپانیا است. پرسش شوندگان تمایل داشتند که واحدهای بزرگتری نسبت به آنچه در کشورهایشان وجود داشت، در اختیار داشته باشند لذا نتایج به دست آمده منعکس کننده و ضعیت تمامی تولیدکنندگان شیر در دنیا نمی باشد

از تعداد دام گله ها هنوز ارقام واقعی در دست نیست و این در حالی است که در حدود ۶۰ درصد از این دامداری ها کمتر از ۱۰۰ راس گاو دارند حال آن که میانگین کلی ۱۶۳ راس می باشد متوسط عملکرد با دو نوبت شیر دوشی هم اکنون ۸۹۲۹کیلو برای هر گاو در یک دوره یکساله می باشد.

پرسش ها در این زمینه عبارت بودند از: اندازه کنونی و آینده گله ها در پنج س ال آتی، هزینه های کارگری و استفاده از سیستم های شیر دوشی. افزون بر ۲۹۰۰ دامدار در این برنامه پرسش و پاسخ شرکت کرده و نشان داده ش د که تقریبا نیمی از آنها در جایگاههای چپ و راست یا متقاطع» (herringbone) شیر دوشی می کنند اما در عین حال می گفتند که این وضع برای مدت زمان طولانی دوام نخواهد داشت.

تعداد ۱۳ درصد از این گله ها از قبل مجهز به سیستم های رباتیک شده بودند، ۴۶ درصد برای جایگزینی سیستم های جدید شیر دوشی تا سال ۲۰۱۹ برنامه ریزی داشتند و ۱۹ درصد نیز می خواستند جایگاه گردان ( Carousels) را به اجرا در آورند. در مجموع ۲۲ درصد از شرکت کنندگان انتظار داشتند که تا سال ۲۰۱۹ به سیستم های اتوماتیک مجهز شوند.

همانگونه که گفته شد، بیشترین نوع سیستم های شیر دوشی هنوز سیستم متقاطع (چپ و راست) (herringbone) است حتی اگر دامدارانی را در سوئد ویا هلند ملاقات کنید که تمایل زیادی به سیستم های اتوماتیک داشته باشند. نکته جالب توجه این که این سیستم های اتوماتیک شیر دوشی در چارچوب سیستم های مدیریت چراگاهی نیز مانند سوئد که گاوها حداقل باید چند ماه تابستان برای چرا در بیرون از محدوده دامداری باشند، جا افتاده است بررسی ها نشان می دهد حدود نیمی از دامداری های سوئد که به سیستم اتوماتیک شیر دوشی مجهز بودند گاوهارامیان ۴ تا ۸ ساعت و مابقی گاوهای خود را بیش از زمان فوق به منظور چرا بیرون از دامداری نگاه می داشتند نوع دیگر سیستم شیر دوشی، در حدود ۱۱ درصد به ش کل سنتی و با استفاده از ظرف شیر و یاخط لوله انجام می گرفت که در لهستان و جنوب آلمان دیده می شد و گروه کوچکی در حدود ۳ درصد مستقیما از گاوهاشیر می دوشیدند جدول نحوه شیر دوشی را به شرح زیر می توان توضیح داد سیستم «چپ و راست» ( herinbone) 41 درصد سیستم پهلو به پهلو (side by side) ۱۷ درصد و جایگاه گردان (carousel) ۱۵ درصد سیستم رباتیک برای دامداری های خانوادگی مناسب است. این دسته از دامداری ها به شکل فزایندهای مصرف کننده شیر دوش های اتوماتیک هستند. چنین واحدهایی مایلند که انعطاف بیشتری در کارهای روزانه داشته و کارگر شیر دوش استخدام ننمایند.

حدود ۶۰ درصد از دامداری ها سیستم های شیر دوشی گروهی» را ترجیح می دهند در دامداری های با کمتر از ۱۶۰ راس دام، سیستم های اتوماتیک به موازات سیستم های سنتی مورد استفاده قرار می گیرند و در دامداری های بیش از ۳۰ راس گاو سیستم جایگاه گردان ( Carousel) ترجیح داده می شود

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 4 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد