مقاله آنالیز فرم های مختلف بدن و استفاده آن در طراحی لباس

word قابل ویرایش
18 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

آنالیز فرم های مختلف بدن و استفاده آن در طراحی لباس

چکیده :
از مهمترین مباحث طراحی لباس کاربردی تناسب طرح بافرم اندام میباشد. که منظور از آن تاثیر چشمگیر لباس در متناسـب بـه نظر رسیدن فرم اندام است .
به این منظور ابتدا لازم است فرمهای مختلف اندام را شناسائی وطبقه بندی کرده ، سپس با استفاده از تدابیر خطـی تـلاش لازم در جهت رفع عیوب اندام وزیباتر به نظر رساندن آن انجام شود.
اندام ایده آل در تعریف هنری وآناتمیک ،اندامی است که درآن عرض شانه با عرض باسن برابر بوده بـا خـط کمـر بـاریکتر وتعریـف شده ،که به آن اندام ساعت شنی گفته میشود.تفاوت اندامهای دیگر با فرم سـاعت شـنی را اصـطلاحاً عیـوب انـدام مینامند،کـه در طراحی لباس بیشترین تلاش معطوف به برطرف کردن آن یا در حد امکان از نظر دور نگه داشتن آن است ،و نزدیک کردن اندام به فرم ساعت شنی
واژه های کلیدی : فرمهای بدن ، عیوب اندام ، اندام ساعت شنی، اسکن سه بعدی،طراحی لباس

مقدمه :
تحقیقات جامع در جهت آزمایش عوامل و اجزا برای طبقه بندی شکل های بدن از پیش انجام شده است . اکثر روشها از یک عملکرد بصری ساده ، برای تعریف بدنها استفاده کرده اند. هیچ کدام از روشها از فرمولها، نسبتها یا تشریح های ریاضیاتی برای کمک به تعیین شکلهای بدن استفاده نکرده اند.
از طریق (visual Basic )مشاهدات بصری یک نرم افزار جدید طبقه بندی شکل های بدن با استفاده از نرم افزار (TC٢) بعنوان یک ساختار پایه ای ایجاد شد.عوامل برای طبقه بندی شکل ها که از تحقیقات و جستجوها تعیین شدند بعنوان یـک نقطـه شـروع بـرای طبقه بندی شکل ها بکار برده شدند. ابتدا طبقات اساسی شکل ها از نوشته ها و اطلاعات تشریحی و بصری مربوطه جهـت کمـک بـه تعیین یک قانون محاسباتی که بتواند ارزشمند باشد و اطلاعات در خواستی که بتواند با موفقیـت شـکلها را تعیـین کنـد، ارزیـابی شوند.
در اولـین طـرح نـرم افـزار پـنج طبقـه شـکل سـاعت شـنی(Hourglass)، بیضـی(ovar)، سـه گـوش (triangle)، سـه گـوش معکوس (inverted triangle) و چهارگوش (Rutangel) تعیین شدند محیط های سـینه ، کمـر، باسـن و شـکم بصـورت مرکـب استفاده شدند تا هر شکل را شرح دهند. اندازه های نظیر عرض شانه و بلندی شانه و سایر اندازه ها در ین طبقـه قـرار ندارنـد بـرای اینکه آنها میتوانند به راحتی در هر طبقه از شکل ها قرار بگیرند. بعد از بررس همه انـدازه هـای قابـل دسـترس کـه بـدن را شـرح میدهند، این نسبتهای اصلی اندازه های اساسی محیط بودند که برای طبقه بندی شکل های بدن و در نتیجه برای تناسب لباس بـا بدن اساسی شناخته شوند وقتی که اندازه ها با استفاده از نرم افزار برای اولین بار آزمایش شد بسیاری از افراد در ایـن طبقـات قـرار نگرفتند. این نشان داد که طبقه های بیشتری مورد نیاز میباشند در نتیجه چهارطبقه جدیـد از شـکلها بـه نـام قاشـقی(spoon)، الماسی یا لوزی(Dimond) ساعت شنی پـایینی (Top Hourglass) و سـاعت شـنی بـالایی(Bottom Hourglass) ایجـاد شدند.
در مجموعه کنترل اطلاعات ٢٢٢ فرد با اطلاعات ناشناخته سن و وزن و قد، بیش از ۴٠% بصورت وابسته بـه طبقـه سـاعت شـنی پایینی (گلابی)، %٢١.۶ ساعت شنی، %١٧.١ قاشقی، %١۵.٨ چهارگوش (مستطیل ) %٣.۶ بیضی و%١.٨ سه گوش تعیین شـدند در
نمودار١را ملاحظه کنید دراینجا بدنهایی وجود ندارند که سه گوش معکوس ، لوزی و ساعت شنی بالایی را نشان دهند.

شکل ١- اطلاعات آماری ٢٢٢ فرد مورد بررسی
در این جامعه آماری نمایندگان همه طبقه شکل ها وجود داشتند به جز سه گوش و ساعت شنی بالایی. اطلاعات آمـاری بـرای هـر طبقه از شکل ها در نمودار٢ ارائه شد.

شکل ٢ – اطلاعات آماری نمایندگان همه فرم ها
-۱-۱
فرم ساعت شنی :
معیار شکل ساعت شنی بیان می کند شخص با این فرم اندام دارای ظاهری متناسب در بالا تنه و پایین تنه بـا خـط کمـر تعریـف
شده می باشد. این فرم دومین طبقه بزرگ دارای ٢١.۶% از کل جامعه آماری می باشد.

شکل ٣ – فرد با فرم ساعت شنی واقعی
فرم ساعت شنی پایینی :
فرد با فرم ساعت شنی پایینی دارای ظاهری بزرگ تر در قسمت پایین تنه نسبت به بالا تنه می باشد با خط کمر مشخص . این فرم بزرگترین طبقه شکل این مطالعه با ۴٠% از کل جامعه ی آماری می باشد.

شکل ۵ – نشانه ساده از فرم ساعت شنی پایین شکل ۴- فرد با فرم ساعت شنی پایین

شکل ۶ – سه فرد با فرم سـاعت شـنی پـایینی بـا نسـبت هـای فرم ساعت شنی بالایی :
فرد با فرم بدن ساعت شنی بالایی دارای ظاهری سنگین در بالاتنه در مقایسه با پایین تنه می باشد اما هنوز خط کمر معین دارد.

شکل ٧ – نشانه ساده سه فرم سـاعت شـنی پـایینی و سـاعت
فرم قاشقی :
سومین طبقه این مطالعه با ١٧% از کل جامعه آماری می باشد. افراد با فرم قاشقی با داشتن یک لبه برجسته مشـخص در قسـمت شروع خط باسن در ناحیه کمر و (پهلو های برجسته که ارتفاع کمر را کم کرده و به باسن اضافه می کند) مشخص مـی شـود کـه دقیقا یاداور فرم قاشق می باشد. کمر که از زیر سینه باریک می شود یک خط کمر غالب ایجاد می کند و برجستگی باسن از پشت و پهلو ها دقیقا از خط کمر شروع شده , برعکس سایر فرمها که به تدریج از کمر به سمت باسن مخروطی می شوند.

فرم چهار گوش :
چهارمین طبقه بزرگ این مطالعه با ١۵.٨% از کل جامعه آماری می باشد فرد بـا فـرم بـدن چهـارگوش بـدون داشـتن خـط کمـر
مشخص دارای فرمی استوانه ای می باشد که محیط سینه کمر و باسن تقریبا مساوی دارد.

فرم بیضی :
پنجمین طبقه بزرگ در این مطالعه با ٣.۶% از کل جامعه آماری می باشد. فرد دارای یک شکل بیضـی بـا داشـتن چنـدین طبقـه گوشتی در بخش میانی بدن مشخص شده . شکل از جلو برای هر فرد متفاوت است اما از پهلو از جایی مـی باشـد کـه خصوصـیات صحیح فرم بیضی را دارد. در طبقه شکل بیضی معیاری را به کار می برد که میانگین اندازه های معده ، کمر و شکم کمتـر از انـدازه دور سینه می باشد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 18 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد