مقاله اخلاق در حسابداری

word قابل ویرایش
24 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
چگونه میتوان به هدف اصلی حسابداری رسید؟ پاسخ واضح و روشن است در سایه اخلاق است . ما باید در ابتدا کسانی که وارد رشته حسابداری میشوند را با اخلاق آشنا کنیم . حال هرچه می خواهیم بهترین فرمول های حسابداری، بهترین کتاب های حسابدار را به او آموزش دهیم اگر دانشگاه های ما یک فرد با اخلاق را تحویل جامعه ندهند هیچ فایده ای ندارد اساتید باید به دانشجویان بفهمانند که شخصیت واقعی هر شخض در گرو اخلاق اوست باید به او بفهمانند که یک حسابدار برتر در وهله ی اول شخصی است که اخلاق حرفه ای داشته باشد. پس با این اوصاف اگر در یک حرفه اخلاق حرفه ای باشد آن حرفه پیشرفت می کند و گرنه باید منتظر نابودی آن رشته بود.
کلید واژه ها : اخلاق درحسابداری ، رفتار حرفه ای ، بیطرفی ، درستکاری
مقدمه
تمامی حرفه های شناخته شده مانند پزشکی ، حقوق ، مهندسی برای خود یک آیین رفتار تهیه کرده اند هدف اساسـی نـو تهیـه چنین آئین های رفتاری ارائه رهنمودهای عملی به اعضـا بـرای داشـتن طـرز تفکـر حرفـه ای بـه گونـه ای اسـت کـه کیفیـت ضـــوابطحرفه آن هـــا را بهبـــود بخشـــد آئـــین رفتـــار حرفــــه ای مهـــم تـــرین خـــط مشـــی هـــای حرفـــه را مخص نموده و ضامن بقای آن است و نباید شامل ایده های ذهنی باشد بلکه باید دارای هدف های دست یافتنی و مقررات عملی و قابل اجرا برای کار باشد. (علی مدد مصطفی،١٣٨۵)
طی سالهای اخیر حرفه حسابداری به سمت وضع مقررات محدود کننده تر مانند آیین رفتار حرفه ای حسابداران رسمی و یا قانون ساربند اسکلی پیشرفته است و در کنار آن نیز بسیاری از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش حسابداری ، درس اخلاق حرفه ای را به مجموعه عناوین درسی خود افزوده اند. . (علی مدد مصطفی،١٣٨۵) چنانچه در یک حرفه اخلاق حرفه ای وجود داشته باشد آن حرفه پیشرفت خواهد کرد و گرنه باید منتظر نابودی آن رشته باشیم .
تمامی حرفه های شناخته شده مانند پزشکی ، حقوق ، مهندسی برای خود یک آئین رفتار تهیه کرده اندهدف اساسی از تهیه چنین آئین های رفتاری ، ارائه رهنمود های عملی به اعضا برای داشتن طرز تفکر حرفه ای به گونه ای است که کیفیت ظوابط حرفه آنها را بهبود بخشد.آئین رفتارحرفه ای مهترین خط مشی های حرفه را مشخص نموده و ضامن بقای آن است . ونباید شامل ایده های ذهنی باشد، بلکه باید دارای هدفهای دست یافتنی و مقررات عملی و قابل اجرا برای کار باشد. وجود آئین رفتار حرفه ای ، صاحبکاران وجامعه را مطمئن می سازد که حرفه می خواهد استاندارد عمل خوبی داشته باشد وهر یک از اعضا را به رعایت آن ملزم می کند١.حرفه حسابداری و حسابرسی با یکی از حساس ترین موضوعات مرتبط با اشخاص جامعه یعنی مال و دارایی افراد در ارتباط است . حسابداران مانند پزشکان هستند که اعتماد شخص مقابل نقش اصلی را در شغل و حرفه آنان دارد.
بی اعتمادی صاحبکار آفت سیستم های حسابداری و حرفه است .
میدانیم که وجود حرفه ای بنام حسابداری و حسابرسی پیامد وجود فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری است و بدون آن شکل نخواهد گرفت . صاحبان کار محرکان چرخه اقتصادی محسوب میشوند؛ بنابراین کسب اعتماد آنان در استفاده از حرفه حسابرسی و حسابداری، وظیفه همه حسابداران و شاغلان در این حرفه است تا آینده حرفه حسابداری تضمین شود. بنابر این آینده حرفه منوط به داشتن ارزش های درستکاری، صداقت و تخصص است . در شرایطی که حرفه حسابداری هنوز نتوانسته است جایگاهی در جامعه ایران و به ویژه در نزد دولتمردان به دست آورد افزایش بیاعتمادی به حسابداران به هر دلیل و علت نقش مخربی در توسعه پایدار حرفه خواهد داشت.
١-جمشید اسکندری، اصول حسابرسی ١،ص ٢٧
٢-احمد عیسایی خوش ،((اعتماد ، ستون توسعه پایدار حرفه حسابداری)) ، دنیای اقتصاد گفتیم که اعتماد نقش اساسی در توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی دارد پس چه باید کرد که جامعه نسبت به حسابداران وحسابرسان اعتماد پیدا کنند.((جواب واضح است ؛ اخلاق وآئین رفتار حرفه ای)).
تاریخچه
لوکا پاچیولی، “پدر حسابداری”،در اولین کتاب خود به نام Summa de arithmetica, geometria, proportioni proportionalitaکه در سال ١۴٩۴ منتشر شد از اخلاق حسابداری نوشته است . استانداردهای اخلاقی از آن زمان تا کنون از طریق گروه های دولتی، سازمان های حرفه ای و شرکت های مستقل توسعه یافته است . نتیجه کار این گروه های مختلف حسابداری منجر به ایجاد کدهایی در زمینه اخلاق شده است . حسابداران باید این منشور اخلاقی که توسط تشکل حرفه ای که در آن عضو هستند رعایت کنند.
اهمیت و ضرورت تحقیق :
وجود ایین رفتار حرفه ای صاحبکاران و جامعه مطمئن میسازد که حرفه میخواهد استاندارد عمل خوبی داشته باشد و هر یک از اعضا را به رعایت آن ملزم میکند تا در حرفه خود موفق باشد و هر حسابدار خود مجموعه ای از باورهای اخلاقی ندارد که از آن پیروی کند پس بنابراین یک سری اخلاق و ضوابط وجود داشته باشد. که مطابق آن رفتار کند تا یک حسابدار حرفه ای باشد.( Holmes S, Sunstein CR١٩٩٩).
اهداف :
هدف آغازین و کلی حسابدار ارائه اطلاعاتی درباره فعالیت های اقتصادی یک سازمان با یک شخص بوده است و بررسی لزوم گنجاندن درس اخلاق حسابداری رادر برنامه درسی رشته حسابداری است . (شورورزی محمد،١٣٨٧)
تعاریف نظری و عملی مفاهیم :
درستکاری: حسابدار باید در انجام کارهای خود درستکار باشد یعنی این که صادق باشد برخورد صحیح داشته باشد اینچنین است که میتواند به حرفهخود کمک کند اصلا تا این اصل نباشد اصول دیگر هم نخواهد بود لازمه دستیابی بهسایر اصول درستکار بودن است .
بی طرفی: حسابدار رسمی باید بیطرف باشد و نباید اجازه دهد هر گونه پیش داوری ، جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ دیگران ، بیطرفی دور را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند و باید واقعیات را در نظر بگیرد لازمه این که یک حسابداری اصل بیطرفی را رعایت کند این است که درستکار باشد. (امیرخانی کوروش ،١٣٨٨)
صلاحیت و مراقبت حرفه ای: حسابدار حرفه ای باید خدماتی را تقبل کند که توان ایفای آن را داشته باشد و در موارد لازم بتواند از همکاری یا مشورت دیگران استفاده کند حسابداری حرفه ای باید دانش و مهارت حرفه ای خود را درزمینه تحولات تا روشها و تکنیک های جدید و قوانین و مقررات به سطحی ارتقا دهد که صاحبکار یا کارفرمای وی اطمینان یابد که از خدمات حرفه ای کارآمدی برخوردار میشود. ( Barua A٢٠٠۶).
رازداری: حسابدار رسمی باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود بدست می آورد توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما استفاده و یا افشا کند مگر آن که از نظر قانونی یا حرفه ای حق و یا مسئولیت افشای آن را داشته باشد.
استقلال : استقلال اصول بنیادی اخلاق و رفتار حرفه ای ایجاب می کند که حسابدار حرفه ای هنگامی که کاری را عهده دار می شود که به ارائه گزارش حسابرسی ٣یا سایر گزارشهای اطمینان بخش میانجامد که مورد استفاده شخص ثالث است ، به حساب کار وابسته نباشد. ( William PF٢٠٠٣).
اخلاق
اخلاق حسابداری یا اخلاق حرفه ای در حسابداری در درجه اول یک زمینه ای از اخلاق کاربردی، مطالعه ارزش های اخلاقی و قضاوت می باشد که در حسابداری و حسابرسی اعمال می شود. این یک نمونه از اخلاق حرفه ای است . اخلاق حسابداری برای اولین بار توسط لوکا پاچیولی ( Luca Pacioli)معرفی شد، و بعد از آن توسط گروه های دولتی، سازمان های حرفه ای و شرکت های مستقل گسترش یافته است . اخلاق در دوره های حسابداری در موسسات آموزش عالی و همچنین توسط شرکت های حسابداری آموزش و حسابرسان تدریس می شود.با توجه به طیف وسیعی از خدمات حسابداری و فروپاشی و ورشکستگی اخیر شرکت های بزرگ ، توجه به استانداردهای اخلاقی در حرفه حسابداری پذیرفته شده است .این فروپاشی و ورشکستگی در نتیجه بی توجهی گسترده به شهرت حرفه حسابداری بوده است . برای مبارزه با انتقاد و جلوگیری از کلاهبرداری در حسابرسی ها، سازمان های حسابداری مختلف و دولت ها مقررات و راه حل هایی را برای بهبود اخلاق در حرفه حسابداری وضع کرده اند.اخلاق علمی است که می گویدبرای اینکه با ارزش و مقدس ومتعالی زیست کرده باشیم چگونه باید زیست . پس علم اخلاق علمی است که از چگونه بودن وچگونه زیستن صحبت می کند .پس باید یک منبع ویک راهنما را پیدا کرد که به ما چگون زیست و چگونه بودن را یاد دهد،چه منبه وراهنمایی بهتر از دین خدا .چه دینی بهتر از دین اسلام پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند ((انما بعثت لاتمم مکارم اخلاق ))من مبعوث شدم برای تکمیل مکارم اخلاق ،در آیه ای از قرآن مجید چنین آمده است .
((لقد من الله علی مومنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلوا علیهم ءایاته ویزکیهم یعلمهم الکتاب والحکمۀ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین )) (آل عمران -١۶۴)(خداوند بر مومنان منت نهاد[ونعمت بزرگی بخشید] هنگامی که در میان آنها،پیامبری از خودشان برانگیخت ؛که آیات او را بر آنها بخواند، وآنان را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛هر چند پیش از آن ،در گمراهی آشکار بودند.)از اهداف اصلی بعثت پیامبر اسلام تزکیه نفوس وتربیت انسانها وپرورش اخلاق حسنه بوده حتی می توان گفت تلاوت آیات الهی وتعلیم کتاب وحکمت ، مقدمه ای است برای مسئله تزکیه نفوس و تربیت انسانها؛همان چیزی که هدف اصلی علم اخلاق را تشکیل می دهد پس ما باید به عنوان یک بچه مسلمان وبه عنوان یک شخصیتی که در حکومت جمهوری اسلامی زندگی می کنیم تمامی احکام واصول لازم الاجرا را را از اسلام بگیریم . که در بحث اصول بنیادی تماما توضیح می دهم .
اخلاق حسابداری یا اخلاق حرفه ای در حسابداری در درجه اول یک زمینه ای از اخلاق کاربردی، مطالعه ارزش های اخلاقی و قضاوت می باشد که در حسابداری و حسابرسی اعمال می شود. این یک نمونه از اخلاق حرفه ای است . اخلاق حسابداری برای اولین بار توسط لوکا پاچیولی ( Luca Pacioli)معرفی شد، و بعد از آن توسط گروه های دولتی، سازمان های حرفه ای و شرکت های مستقل گسترش یافته است .
اخلاق در دوره های حسابداری در موسسات آموزش عالی و همچنین توسطشرکتهای حسابداری آموزش و حسابرسان تدریس می شود.با توجه به طیف وسیعی از خدمات حسابداری و فروپاشی و ورشکستگی اخیر شرکت های بزرگ ، توجه به استانداردهای اخلاقی در حرفه حسابداری پذیرفته شده است .این فروپاشی و ورشکستگی در نتیجه بی توجهی گسترده به شهرت حرفه حسابداری بوده است . برای مبارزه با انتقاد و جلوگیری از کلاهبرداری در حسابرسی ها، سازمان های حسابداری مختلف و دولت ها مقررات و راه حل هایی را برای بهبود اخلاق در حرفه حسابداری وضع کرده اند
هفت هدف آموزش اخلاق حسابداری
– ربط دادن آموزش حسابداری به مسائل اخلاقی
– به رسمیت شناختن مسائل در حسابداری که دارای مفاهیم اخلاقی هستند
– توسعه دادن حس تعهد اخلاقی یا مسئولیت پذیری
– توسعه توانایی های موردنیاز برای مقابله با درگیری های اخلاقی یا مشکلات
– یاد بگیرید با عدم قطعیت حرفه حسابداری مقابله کنید
– صحنه را برای تغییر در رفتار اخلاقی تنظیم کنید
تقدیر کنید و درک کنید تاریخ و ترکیب تمامی جوانب اخلاق حسابداری و ارتباط آن ها را با حوزه عمومی اخلاق – استفان
در سال ١٩٨٨، استفان ای.لوئب پیشنهاد نمود که آموزش اخلاق حسابداری باید دارای هفت هدف باشد (اقتباس از لیستی توسط دانیل کالاهان ).برای اجرای این اهداف ، او اشاره نمود که اخلاق حسابداری در سرتاسر برنامه درسی حسابداری یا در یک کلاس مربوط به موضوع قابل تدریس می باشد.تدریس آن در سرتاسر برنامه درسی تمامی معلمان حسابداری را مجبور می سازد که در خصوص موضوع آگاهی داشته باشند (موضوعی که ممکن است نیاز به آموزش داشته باشد).یک درس دارای مسائلی می باشد از قبیل اینکه درس کجا در آموزش دانش آموز جای دارد (به عنوان مثال ، قبل از کلاس های حسابداری مقدماتی یا نزدیک به زمان اخذ دیپلم دانش آموز)،آیا منابع کافی جهت پوشش دادن به کلاس ترم وجود دارد ، و آیا اکثر دانشگاه ها برای برنامه درسی چهار ساله برای یک کلاس مربوط به موضوع دارای اتاق هستند.
در خصوص اینکه آیا اخلاق باید در محیط دانشگاه تدریس بشود یا خیر بحث وجود دارد. حامیان اخلاق حرفه ای اشاره دارند که مسائل اخلاقی برای حرفه مهم هستند، و باید به حسابداران جهت ورود به حوزه کاری تدریس بشوند. علاوه بر این ، آموزش منجر به تقویت ارزش های اخلاقی دانشجویان می شود و باعث می شود که دیگران تصمیمات غیر اخلاقی نگیرند.منتقدان استدلال می کنند که فرد یک فرد اخلاقی است یا خیر، و اینکه تدریس درس اخلاق هیچ گونه هدفی در بر ندارد.با وجود مخالفت ، آموزش اخلاق حسابداری توسط دانشگاه ها و کنفرانس ها، توسط موسسات حرفه ای و شرکت های حسابداری ترغیب شده است .کمیسیون تغییر آموزش حسابداری (AECC) از دانش آموزان می خواهد تا “مسائل اخلاقی حرفه را دانسته و درک بکنند و بتوانند قضاوت های ارزشمندی داشته باشند”.
فیلیپ جی.کوتل (Phillip G.Cottel )استدلال نمود که به منظور حفظ اصول اخلاقی قوی، یک حسابدار “باید دارای حس قوی از ارزش ها باشد، توانایی جهت منعکس نمودن موقعیتی داشته باشد جهت تعیین نمودن مفاهیم اخلاقی، و در قبال رفاه دیگران تعهد داشته باشد.” ایریس استوارت ( Iris Stuart)یک مدل اخلاقی را پیشنهاد می نماید که متشکل از چهار مرحله است : حسابدار باید متوجه بشود که معضل اخلاقی در حال رخ دادن است ؛ احزابی را شناسایی نماید که به نتیجه معضل علاقه مند هستند؛ راهکارها را تعیین نماید و تاثیر آن را بر هر راهکار در حزب مورد علاقه ارزیابی نماید؛ و سپس بهترین راهکار را انتخاب نماید.
اخلاق در حسابداری:
موضوع اخلاق در حسابداری بیشتر از سال ٢٠٠١ در پی فرو پاشی شرکت انرون مطرح شد که به علت اهمیت موضوع کاملا تاریخچه آن را توضیح می دهم :
سقوط انرون یکی از بزرگترین فروپاشیهای سده گذشته و سده اخیر است که منشأ اصلاحات بزرگی در موضوع حاکمیت شرکتی در سراسر جهان شده و تاثیر عمیقی بر حرفه حسابرسی داشته است . بررسی فروپاشی این شرکت حاوی نکات حائز اهمیتی است که یکی از اساسیترین آنها ضعفهای کنترل داخلی و گزارشگری مالی است که حاصل سقوط اخلاقی درون سازمان و حسابرسان شرکت است . این پژوهش به روش اسناد کاوی و با مطالعه و بررسی متون موجود توسط نویسنده مقاله انجام شده است .
در سال ٢٠٠١ فروپاشی انرون سراسر دنیا را بهت زده کرد و نگرانی به حدی بود که انرون زدگی به مثابه ویروسی مرگبار در سراسر جهان پخش شد و هر شرکت و نهاد سهامداری را آلوده ساخت ، سهامداران جزء را نگران کرد و بازارهای مالی را تکان داد.
انرون یک شرکت فعال در بخش انرژی بود که کنت لی در هوستون امریکا آن را تاسیس کرد. این شرکت در سال ١٩٨۵ با ادغام دو شرکت لوله گذاری گاز به وجود آمد و در یک دوره ١۶ ساله از واحدی نسبتا کوچک به یک شرکت بزرگ انرژی در سطح بین المللی تبدیل شد.
موفقیت انرون پدیده شگفت انگیزی بود. در سال ١٩٩٨ این شرکت در ٨ شاخه ، از جمله خدمات انرژی و سرمایه گذاری فعال بود. در سال ٢٠٠٠ درامدهای شرکت بیش از ١٠٠ میلیارد دلار بود و ارزش بازار آن در بورس اوراق بهادار به بیش از ۶٠ میلیارد دلار رسیده بود. قبل از فروپاشی، انرون از شرکتی فعال در بخش انرژی به شرکتی فعال در تجارت انرژی و ابزارهای مالی بسیار برجسته تبدیل شد که مشتقات مالی و همچنین قراردادهای انرژی را معامله می کرد و در کنار آن لوله گذاری گاز را اداره مینمود. در انرون موفقیت به حدی بود که عبارت توصیفی روی در ورودی دفتر مرکزی در هوستون در اوایل سال ٢٠٠١، از «شرکت برجسته انرژی دنیا»، به «شرکت برجسته دنیا»، تغییر پیدا کرد.
مشکلات اخلاق حرفه ای درون سازمانی این شرکت ، بدان معنا بود که افراد مسئول شرکت با شخصیت ضعیف خود نداشتن استانداردهای اخلاقی مناسب ، جو فرهنگی و اخلاقی خاصی را در درون شرکت رواج دادند که در آن پنهانکاری، قانون شکنی و رفتار تقلب آمیزسکه رایج شده و یا حداقل نادیده گرفته می شد. در برخی از موارد مدیران ارشد شرکت انگیزه هایی را ایجاد کردند که براساس آن ، کارکنان به بهای لطمه زدن به استانداردها و معیارهای اخلاقی و اهداف استراتژیک شرکت ، و سهامداران آن ، به دنبال منافع شخصی خود بودند.
در شرکت انرون ، ارزشیابی عملکرد براساس ارزشهای مقرر شده ، احترام ، صداقت ، برقراری ارتباط با دیگران و برتری بود. لکن کارکنان خیلی زود دریافتند که تنها دو معیار واقعی برای عملکرد آنها وجود دارد؛ مقدار سودی که میتوانند ایجاد کنند و تملق و چاپلوسی مدیران و سرپرستان .
در دنیای خارج از شرکت ، انرون به مثابه شهروندی قابل اعتماد، بسیار پایبند به اخلاقیات ، پرافتخار و مسئول به نظر می رسید، ولی متاسفانه نه تنها برای سرمایه گذاران بلکه برای کارکنان انرون هم عملکرد اخلاقی شرکت ، بسیار دور از تصویری بود که به جهان نشان داده میشد و ارزشهای اصلی انرون ، چیزی جز فریب ، تکبر، پنهانکاری و نفع شخصی صرف نبود.
یکی از ضعفهای اساسی در شرکت انرون ، مشکلات اخلاقی و فرهنگی بود که از صدر تا ذیل مسئولان شرکت را فراگرفته بود.
تیم مدیریت (هیئت مدیره و مدیرعامل ) انرون ، متکبر، خودخواه ، بلندپرواز وپشت هم ا نداز بودند. حتی برخی عقیده داشتند کنت لی (موسس شرکت ) بیشتر شبیه رهبر یک فرقه است وکارکنان برای هر حرف او چاپلوسی و تملق میکردند و همچون برده از او تبعیت مینمودند. هیئت مدیره متشکل از افرادی بود که دارای شخصیت اخلاقی ضعیفی بودند و به انجام کارهای تقلب آمیز، تمایل داشتند واین موضوع علت اصلی شکست شرکت انرون بود.
مدیرعامل و مدیرمالی شرکت هر دو حساب سازی و حساب آرایی میکردند. اگر مسئولان رده بالای شرکت نادرست باشند، ممکن است به منافع کوتاه مدت دست یابند؛ در دراز مدت موفقیت ناممکن است . این راه درستی برای اداره یک شرکت نیست و سقوط اخلاقی و فرهنگی و افزون بر آن ، ضعف اخلاقی اعضای غیرموظف هیئت مدیره را نشان مید هدکه موجب تضعیف کنترل داخلی شده بود و تشدید سقوط اخلاقی و فرهنگی را به همراه داشت .
اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و فرهنگی، به عنوان علائم با اهمیت هشدار دهنده ضعف شدید حاکمیت شرکتی تلقی می شوند که ممکن است منجر به شکست و فروپاشی هر شرکتی شود.
قدرت نامحدود مدیرعامل مشکلی بزرگ واز علائم ضعف حاکمیت شرکت است . در شرکت انرون سمت و وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برعهده یک فرد بود و مدیر عامل از اختیارات نامحدودی برخوردار بود. افزون بر آن ، مدیران غیرموظف فاقد ویژگی استقلال بودند و عملکرد آنها بسیار ضعیف بود. در یک سیستم حاکمیت شرکتی مناسب ، مدیران غیرموظف که کار اجرایی در شرکت ندارند از میان افراد شایسته ، با دانش ودارای سوابق حرفه ای بالاو خوش نام انتخاب میشوند. هرچند، این افراد فعالیت اجرایی در شرکت ندارند، لکن به طور تمام وقت در شرکت حضور دارند و به نظارت عملیات میپردازند و از اجزای اصلی ساختار کنترل داخلی هستند.
وجود کمیته حسابرسی در شرکتها، از اجزای ضروری کنترل داخلی است . این کمیته که متشکل از اعضای غیرموظف هیئت مدیره است در شرکت انرون وجود داشت ، لیکن عملکرد ضعیف مدیران غیرموظف ، رویدادهای مالی تقلب آمیز را از طریق حسابرسی داخلی آشکار نمیکرد. در واقع کمیته حسابرسی، به علت ضعف اخلاقی اعضای آن ، کاملا در انجام وظایف خود ناتوان بود. بین اعضای کمیته حسابرسی انرون تضاد منافع جدی به وجود آمده بود. به عنوان مثال ، «وندی گرام » رئیس کمیته حسابرسی بود.
همسر وی که سناتور بود از انرون مبالغ اهدایی سیاسی قابل توجهی دریافت میکرد. لرد ویک هام از اعضای کمیته حسابرسی، در همان موقع دارای قرارداد مشاوره ای با انرون بود. این کمیته نظارت درستی بر کارهای حسابرسان مستقل نداشت و… . این نمونه ها نشان میدهند که افراد دارای مقامهای مسئول که باید کارهای غیراخلاقی را پیشگیری و افشا می ساختند، خود افرادی مستقل نبودند.
شفافیت جزء ضروری یک سیستم صحیح حاکمیت شرکتی است . ضعف اخلاقی و فرهنگی مدیریت و ساختار نامناسب آن ، عملکرد مدیران غیرموظف و کنترلهای داخلی و کمیته حسابرسی، بیتوجهی به ذینفعان و سایر ضعفهای حاکمیت شرکتی در شفافیت و گزارشگری مالی انرون تجلی ویژه ای یافته بود.
در انرون ،هم عملکرد حسابرسان و هم حسابداران مبهم و فریب آمیز بود. حسابداری انرون شفاف و واضح نبود. در سال ٢٠٠١ پس از آن که مشخص شد گزارشگری مالی انرون نه تنها بیاعتبار است ، بلکه فریب آمیز و ساختگی است ، اعتماد و اطمینان به شرکت از بین رفت . موارد مختلف تحریف و دستکاری صورتهای مالی در انرون فراوان بود. به عنوان مثال این شرکت ، منافع یک فعالیت مشترک با شرکت بلاک بوستر ویدئو (Blockbuster Video) را که هرگز تحقق پیدا نکرد، شناسایی و در صورتهای مالی منعکس کرد. در اقدام دیگری در بین سالهای ١٩٩٧ تا ٢٠٠٠ به حساب آرایی و حساب سازی برای تحریف سود و اصلاح سود هر سهم (EPS) دست زد. این تحریف با حذف سه مورد بدهی و متقابلا هزینه های ذیربط ، صورت گرفت .
توجه زیاد به سود هرسهم عاملی برای این انحطاط بود که در یک سیستم حاکمیت شرکتی ضعیف فرصت بروز پیدا کرده بود.
هرچند توجه بازار سرمایه به سود هر سهم یکی از انگیزه های مدیران برای هموارسازی و مدیریت سود و دستکاری اقلام صورتهای مالی است ، لیکن این موضوع در مورد انرون با شدت و حدت بیشتری مطرح بود. در شرایط ضعف حاکمیت شرکتی، در انرون ، انگیزه و فرصت دستکاری سود و تحریف صورتهای مالی بسیار گسترده بود. نه تنها برای مناسب نشان دادن سود هر سهم ، سود دستکاری میشد بلکه بررسیهای بعدی نشان داد که مدیران انرون با ایجاد چند سازمان خارج از ترازنامه مبالغ زیادی بدهی را از صورتهای مالی حذف کرده اند. این عمل نمونه روشنی از مدیریت فریب آمیز، از پیش برنامه ریزی شده و غیراخلاقی است که در بستر سیستم ضعیف حاکمیت شرکتی فرصت رشد یافته است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 24 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد