مقاله بررسی اثر اسید بوریک بر جوانه زنی و رشد لوله گرده برخی ژنوتیپهای برتر گل محمدی در شرایط درون شیشه ای

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی اثر اسید بوریک بر جوانهزنی و رشد لوله گرده برخی ژنوتیپهای برتر گل محمدی در شرایط درون شیشه ای

چکیده:

در این پژوهش تاثیر غلظتهای مختلف اسید بوریک( ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ پیپیام) در دو زمان ۱۲)و ۲۴ ساعت) در در دو ژنوتیپ گل محمدی (آذران و کاشان در قالب طرح کاملا تصادفی) بررسی شد. دانه گرده درمحیط کشت حاوی %۱۵ ساکارز و %۱ آگار کشت شدند.

فاکتورهای جوانهزنی و طول لوله گرده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد تیمار ۵۰ پیپیام اسید بوریک و شاهد به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را در جوانهزنی دانه گرده دارند. همچنین در زمان ۲۴ ساعت بیشترین میزان جوانهزنی مشاهده شد. اثر متقابل زمان و غلظت بر جوانهزنی معنیدار شده اما بر طولو لوله گرده اثر نداشته  تنها تحت تاثیر تیمار ۲۰۰پیپیام اسید بوریک قرار گرفت.

واژههای کلیدی:  اسید بوریک، جوانهزنی، درون شیشهای، رشد لوله گرده، گل محمدی.

مقدمه:

گیاهان جنس گل سرخ (Rosa) متعلق به خانوادهی گل سرخیان (Rosaceae) هستند که این خانواده دارای ۲۰۰ گونه و بیش از ۱۸۰۰۰ رقم است. بخشی از آنها شاخه بریده، گلدانی، باغی و همچنین به خاطر داشتن گلبرگهای متنوع، منبع طبیعی عطرها و طعم دهندهها بشمار آمده و دارای اهمیت اقتصادی هستند. یکی از مهمترین ارقام گل سرخ، گل محمدی((Rosa damascene Mill است ( Tabaei-Aghdaei et al., .(2007 ایجاد تنوع و تولید ارقام جدید از هدفهای مهم اصلاحی است. جهت ایجاد تنوع نیاز به برنامه اصلاحی بوده که تولید دانه گرده یکی از مراحل مهم آن به شمار میرود که بایستی دانههای گرده زنده باشند .(Voyiatzi, 1995) بیش از ۵۰ گونهشدهرز، بومی ایران گزارش است که به عنوان یک مرکز ژرمپلاست برای گل سرخ مطرح است .(Sharafi, 2010) گل محمدی همانند سایر اعضای خانواده گل سرخها دارای ناسازگاری گامتوفیتی است .(McClure et al., 2011) گرده افشانی انتقال دانه گرده توسط باد، حشرات و قطرات آب و یا به شکل مستقیم از پرچم یک گل به کلاله همان گل یا گل دیگر از همان گیاه یا گیاه دیگر است .(MacPhail and Kevan, 2009) دست یابی به گردههایی که جوانه زنی و رشد لوله گرده بیشتری دارند می تواند موجب کاهش خود ناسازگاری شود .(Brewbaker and Kwack, 1963)

دانههای گرده گامتوفیتهایی هستند که در باروری و تولید نسل دخالت دارند. تشکیل لوله گرده یک مدل بینظیر برای مطالعه رشد و نمو میباشد .(Taylor and Hepler, 1997)  بنابراین رویش و رشد دانه گرده ، یک موضوع مهم تحقیق در زمینه مورفولوژی، فیزیولوژی، بیوتکنولوژی، اکولوژی و زیست شناسی ملکولی است .(Pierson et al., 1996)  طول لوله گرده در شرایط درون شیشه ای به مراتب کوتاهتر از حالت طبیعی آن است .(Stone et al., 2004) جهت آزمون دانه گرده در محیط درون شیشهای از ساکارز، اسید بوریک و کلسیم استفاده شده است .(Marchant et al., 1992) بور در تشکیل کمپلکس قند- بورات جهت متابولسیم قند در دانه گرده، تولید مواد پکتینی برای دیواره سلولی لوله گردهی در حال رشد مورد نیاز است. بر اساس گزارش Lee و همکاران، نیاز دانه گرده جهت رشد و جوانهزنی تحت شرایط درون و برون شیشهای به بور نشان داده شده است .(Lee et al., 2009) لازم به ذکر است که استاندارد کردن محیط کشت و شرایط محیطی به ویژه تنظیم دما برای جوانه زنی دانه گرده بسته به گونه و رقم متفاوت است .(Yates and Sparks , 1989) روشهای متفاوت دیگری مانند TTC2،  FCR3   و FDA4   برای تعیین زیوایی دانه گرده استفاده میشود .(Wronska-Pilarek and Tomlik- Wyremblewska, 2010) گل محمدی می تواند به عنوان یک گیاه زینتی مهم مطرح گردد و صفات مناسب آن مانند رنگ، عطر و مقاومت به خشکی به سایر گونه ها انتقال یافته و صفات نامناسب آن نیز با انجام دورگ گیری، اصلاح گردد. همان طور که در بالا اشاره شده است جهت انجام یک برنامه اصلاحی دانه گرده با کیفیت مطلوب، لازم است. از این رو به دست آوردن یک محیط کشت مناسب برای آزمون جوانه زنی ضروری میباشد.

مواد و روشها:

جمع آوری دانههای گرده از گلهای در حال باز شدن گل محمدی (Rosa damascene Mill) ژنوتیپهای کاشان و آذران بین ساعات ۱۰-۸ صبح انجام گرفت. بساکها سریعا جدا شده و درون پتریدیشو منتقل شده در درون خشکانه حاوی سلیتاریکاژلی به مدت ۷۲ ساعت در دمای اتاق قرار داده شد. محیط کشت مورد استفاده حاوی %۱۵ ساکارز، %۱ آگار و غلظتهای ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ اسید بوریک بوده است .(Voyiatzi, 1995) هر تیمار با ۵ تکرار انجام گرفت شمارش تیمارها بعد از ۱۲ و ۲۴ ساعت انجام گرفت. محیط کشت در ظرفهای پتری با قطر ۵ سانتی به میزان ۵ سیسی توزیع شد و با قلموی اتوکلاو شده عمل کشت گرده صورت پذیرفت. پس از کشت، پتریدیشها درون فیتوتورن با دمای ۲۳-۲۱ درجه و رطوبت %۷۰ قرار داده شدند. در زمانهای مورد نظر از هر پتری ۱۰۰ دانه گرده جهت تعیین درصد جوانه زنی و ۵۰ دانه گرده جهت مشخص کردن رشد لولهی گرده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. مشاهده جوانه زنی و رشد لولهی گرده با میکروسکوپ نوری المپیوس و عکس برداری با دوربین DP12 انجام گرفت. اندازه گیری طول لولههای گرده با نرمافزار میکرومنجر ۳,۳ و تجزیه و تحلیل دادهها با Minitab انجام شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 5 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد