تحقیق در مورد ارزیابی استفاده از محلول پاشی علف کشها در جوانه زنی علف هرز Emoloa

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان

مقدمه :
تحقیق آشکاری نشان داد که نشاء کاری علف هرز Emoloa (Eraqroseis variabilis که با علف کشهای پیش از جوانه زنی تیمار شده بود مثل رونشار که پودر قابل حل در آب می باشد نتوانست به مقدار کمی از بهم فشردن یا پیچیدن رشد متعاقب آن جلوگیری کند. زمان و هزینه ی تولید نشاءهای می توانست با اجتناب از موثر بودن ابزار کنترل شیمیایی علفهای هرز موثر بوده و از روش کاشتن مستقیم دانه های علف هرز Emdoa باز شناخته شود. 3 علفکش انتخابی

برای بکار بردن در مزرعه وجود دارد علفکش باکتریل (Buctril) علفهای هرز پهن برگ را کنترل می کنند و نیز علفهای چمنی و دانه ها و تولیدات دانه های آنها را کنترل می¬کنند. علفکش انتخابی دیگر برای این مطالعه اکسی فلور فن است یادداشت برداری از کنسانترههای امولسیون شونده اکسی فلورفن در بالاترین درجه اثر سوختگی دارد و بخوبی پراکنش بخار دارد. و مولاسیون معلق جامد گزارش شده که هم پراکنش بخار و اثر سوختگی در اثر تماس را کاهش می دهد. اکسی فلور فن برای کنترل علفهای هرز در بسیاری از گیاهان رویش متفاوت و برای ارکیدها در هاوائی ثبت شده که موثر است. رونشار با فرمولاسیون WP برای علفهای هرز در خصوص گیاه موثر است.


قبل از استفاده از مزرعه ، مطالعه ای هدایت شده برای تعیین واکنش از 2 تا 4 هفته بر رشد جوانه های گیاه Emoloa رشد کرده در گلدانهای تجارتی در فضای باز در گلخانه های مسطح انجام شده بود. در این مطالعه درجه ی ایمنی برای هر دوی 1 و 2 پینت (معادل پیمانه وزن مایع معادل نیم کورات) در هر متر مربع هنگامی که در 2 و 4 هفته بر روی جوانه های رشد یافته شد. علفکش Goal و رونشار با فرمولاسیون WP در میزانهای سفارش شده برای موثر بودن میزان وسیعی از علفهای هرز ظاهر شده که سبب کاهش بی درنگ تماس سوزشی در 2 هفته و رشد بذرهای پیر در واسطه های بدون خاک که حاوی پیت و پرلیت است. به هر حال در 14 روز بعد از کاربرد محلول پاشی گسترده پخش می شود. آبیاری هوایی (بارانی) برای تیمارهای علفکشهای پیش از جوانه زنی بکار برده شده بود طولی نکشید بعد از کاربرد علفکش اثر سوزش علفکش را کاهش داد.


رشد بذرهای Emoloa در مزرعه که تیمار شده بود با علف کشهایی که توسط محلول پاشهای دارای بوم 20 اینچی که پشت تراکتور سوار شده بودند برای تعیین نتایج از مطالعه ای که حاوی تیمارهای مشابهی با شرایط تحت مزرعه ای بود. کاربرد در مزرعه به صورت هدایت شده در مولوکائی در مرکز مواد گیاهی NRCS’s (منبع سرویس حفاظتی طبیعی) در ماه 2003 May
مواد و روشها :
بذرهای علف هرز Emoloa (نزدیک به 9079729 ) که با تراکتوری که دیسک بذرپاش در دو ردیف در کف سوار شده بود کاشته شد. قبل از بذرکاری مزرعه آبیاری شده بود برای تحریک جوانه زنی بذر علفهای هرز ، علف های هرز تقریباً در 2 الی 3 هفته رشد کردند و سپس محلول پاشی با مخلوطی از 2 علفکش تماس سیستمیک انجام شد. محلول پاشی مخلوط قبل از کاشت که حاوی 1% گلیفوسیت (رانداپ) و 1% تری کلوپیر (Triclopyr). علفهای هرزی در زمان کاشت وجود ندارد آبیاری قطره ای برای جوانه زنی و رشد جوانه های Emoloa بعد از کاشت استفاده شده بود.


تراکتوری که دارای محلوپاشی با بوم 20 اینچی که مدرج شده بود برای آزاد کردن 3/52 گالن در هر متر مربع توصیف تیمارها و کاربرد در دو دوره برای جوانه های علف هرز Emoloa در جدول 9 فراهم شده بود. حجم هر تیماری را با 10 گالن به پایان رسانده شده بود محلول پاش پشت تراکتوری برای تیمار در 30 خط در ردیف محصولات استفاده شده بود. از محلول پاشی علفکش ها 14 روز قبل از کاشت و 42 روز قبل از اولین سمپاشی استفاده شده بود. جوانه های معین هر دوره

تنها یکبار تیمار شده و همه 14 تا 42 روز قبل از کاشت. تیمارها تکرار نشده بودند بنابراین تجزیه ی آماری داده های جمع آوری شده آماده نیست. درجه های آسیب با چشم قابل رویت و اشکال عددی ثبت شده بودند (28 روز قبل از اولین سمپاشی و 42 روز قبل از کاشت) و (16 روز قبل از اولین سمپاشی و 58 روز قبل از کاشت).


جدول 1- تیمارها برای رشد جوانه های علف هرز Emoloa در مزرعه با سمپاشی پشت تراکتوری بکار برده شده بود. محلول پاشی با بوم 20 اینچی مدرج شده برای کاربرد 3/52 گالن در هر مترمربع محلول پاشی با 10 گالن آماده شده برای هر تیمار به پایان رسید.
10 گالن / گرم 1b ai/a مترمربع / مقدار تیمار
3.1 25. oz 16 علفکش 1- Buctnl
6.2 50. oz 32 2- Buctril
1.5 25. oz/a 8 علفکش گروه 4 یا 3- Goal F
3.0 50. b1 4.0 علفکش گروه 4 یا 4- Goal F
g347 2.0 b1 4.0 5- Ronstar 50 WP
g 694 4.0 b 81 6- Ronstar 50 WP
بدون تیمار 7-

نتایج :
سن جوانه های علف هرز Emoloa که در ژرفای متفاوتی در درجه های قابل مشاهده ساخته می شوند آسیب برگی و قدرتی که در واکنش به محلول پاش علفکش ها نشان می دهند مهم است. هنگامی که علفکش ها 14 روز قبل از کاشت بکار برده می شوند جدا کردن آسیب و کاهش قدرت ثبت شده در 28 روز قبل از اولین سمپاشی برای همه علفکش ها بجز Buctril (جدول 2) علفکش Buctril ارائه شده برای استفاده در جوانه های علفها که رشد کرده اند از تخم تا

دانه ها برای کنترل علفهای هرز پهن برگ در لپه ها که دارای 2 مرحله برگ حقیقی هستند. علف های هرزی که در نهایت 4 اینچ ارتفاع دارند بطور عمومی برای کنترل با علفکش Buctril خیلی بزرگند. در 44 روز قبل از اولین سمپاشی باز یافت قدرت برای علف هرز Emoloa که در 14 روز قبل از کاشت تیمار شده بود با علفکش Buctril بود تیمارهایی که خیلی کاهش در بازیافت داشتند تیمارهای علفکش Ronstar , Goal بودند.
بحث :
کنترل علف های هرز در زمان جوانه زنی علف های چمنی که خیلی رقابت دارند بدلیل اینکه اکثر گونه ها به قبل و بعد از استفاده از علفکش ها حساسند قبل از شروع این آزمایش ، آماده سازی بستر بذر آماده شده بود و آبیاری انجام می گرفت تا رشد علف های هرز آغاز شود. به علف های هرز اجازه داده شد که برای 2 تا 3 هفته رشد کنند و سپس با غلفکش مخلوط تماسی با رانداپ و گارلون کشته شدند. همچنین رانداپ در گزارش نیامده بود که هر اثری در محصولات بذر دار از طریق جذب سطحی خاک دارد گارلون ممکن است داشته باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله استفاده از روش تلفیقی خاکورزی و سمپاشی نواری در مدیریت علفهای هرز برای کاهش مصرف علفکش در زراعت چغندرقند ( Beta vulgaris )

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهبه منظور استفاده توام از روش مکانیکی کنترل علف هاي هرز (خاکورزي) و سمپاشی نواري براي کـاهش مـصرف علـف کـش در زراعـت چغندرقند، آزمایشی مزرعه اي در سال 1384 در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي (اراك) به اجرا درآمد. آزمـایش بـه صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با 18 تیمار و ...

دانلود مقاله تاثیر دما و نور و عمق کاشت بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه ی علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus )

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
چکیدهتاثیر نور، رژیمهاي دمایی 20/10)، 25/15، 30/20 شب/روز) و عمقهاي مختلف کاشت: صفر (با کاغذ صافی و بدون کاغذ صافی) 0/5، 1، 2، 3 و 4 سانتیمتر بر درصد جوانهزنی بذر و سبز شدن تاجخروس ریشه قرمز در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار در محیط کنترل شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند نور تاثیر چندانی بر ...

دانلود مقاله جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچهی علف هرز بادبر ( Ceratocarpus arenariuS L . )

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
چکیدهبادبر یک علفهرز مسئله ساز و سمج در مزارع دیم گندم، جو، نخود و عدس شمال خراسان میباشد. آزمایشاتی در آزمایشگاه براي بر روي جوانهزنی و سبز شدن گیاهچهي بادبر اجرا گردید. میزان جوانهزنی این گونه علفهرز در شرایط روشنایی/تاریکی و تاریکی مداوم یکسان بود، بنابراین بذوراین گونه علفهرز فاقد خاصیت فتوبلاستیک هستند. ...

دانلود مقاله بررسی قابلیت کنترل خونیواش و هفتبند در شرایط اختلاط برخی علفکشهای پهنبرگ و باریکبرگکش کاربردی در گندم

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
چکیدهبمنظور بررسی امکان اختلاط دو علفکش بروموکسینیل + امسیپیآ %40 امولسیون و امسیپیآ + دیکلوپروپپی + مکوپروپپی %60 اس ال با باریکبرگکشهاي کلودینافوپپروپارژیل %8 ايسی و فنوکساپروپپیاتیل اي دبلیو %7/5 در مزارع گندم مطالعهاي طی سال زراعی 83-84 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی با چهار تکرار در گنب ...

دانلود مقاله تاثیر بقایای گیاهی و مقادیر نیتروژن بر زیست توده علفهای هرز کلزا در دو سامانه خاکورزی در تناوب گندم - کلزا

word قابل ویرایش
3 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر این تحقیق تاثیر بقایاي گیاهی گندم و کلزا را در دو تیمار خاکورزي شامل خاکورزي معمول منطقه ( گاو آهن برگرداندار همراه با یک نوبت دیسک) و خاکورزي حداقل ( گاو آهن قلمی همراه با یک نوبت دیسک) و 3 سطح نیتروژن ( 0، 75 و150 کیلوگرم در هکتار) بر زیست توده علفهاي هرز کلزا بررسی شدند. آزمایش در قالب طرح کرتهاي خ ...

دانلود مقاله اکوفیزیولوژی جوانه زنی بذر علف هرز کهورک ( Prosopis farcta L . )

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمه بیولــوژي علــفهــاي هــرز را محققــان متعــددي بررســی کــردهانــد. اکنــون اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه آگــاهی از بیولوژي، پایه و اسـاس مـدیریت علـفهـاي هـرز اسـت (میقانی، .(1383 بـه طـور کلـی علـف هـاي هـرز باعـث کــاهش چشــمگیــر عملکــرد گیاهــان زراعــی مــیشــوند. بسیاري از علف هاي هرز بـذر ف ...

دانلود فایل پاورپوینت علفهای هرز

PowerPoint قابل ویرایش
69 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه:     يكي از مشكلاتي كه كشاورزان كشور ما از آن رنج مي برند بحث علفهاي هرز است بطوريكه برابر تازه ترين آمار منتشر بيش از 20٪ محصولات كشاورزي توسط علفهاي هرز از بين مي روند به قسمي كه خسارت ناشي اين گياهان نسبت به زيان ناشي از آفات و بيماريها در كشاورزي ب ...

مقاله تشخیص علف هرز از گیاه کدو با استفاده از ترکیب پردازش تصویر و شبکه عصبی خودسازمان ده

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تشخیص علف هرز از گیاه کدو با استفاده از ترکیب پردازش تصویر و شبکه عصبی خودسازمان ده خلاصه در سالهای اخیر، پردازش تصاویر در حوزه کشاورزی توانسته کمکهای زیادی به بهبود کیفیت محصولات کشاورزی داشته باشد. این پژوهش برای یافتن آفتهای گیاه کدو انجام شده است. محل اجرای طرح شهرستان نیشابور بوده و از علفهای هرز غالب ...