مقاله تأثیر استفاده از فناوری بر افزایش کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تأثیر استفاده از فناوری بر افزایش کیفیت آموزشی بود.که تعداد آن 1496 معلم بود . تعداد 302 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار گرد آوری پرسشنامه محقق ساخته در خصوص فناوری ،کیفیت آموزشی،ارتقاء توانایی معلمان و بهبود عملکرد تحصیلی بوده است .بر اساس این مولفه ها جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی که در آن جداول و محاسبه درصدها استفاده شده بود و در آماراستنباطی از آموز ن - t - تک نمونه ای استفاده شده بود. پایایی بر اساس آلفای کرونباخ 0,91 بود. نتیجه نهایی نشان داد که استفاده از فناوری بر افزایش کیفیت آموزشی معلمان موثر است.

واژگان کلیدی: فناوری ،کیفیت آموزشی ،مدارس ابتدایی

مقدمه

امروزه علم ،فناوری و نیروی آموزش دیده متناسب با نیازهای جامعه در شرایطی که انقلاب ارتباطات در حال تکامل است ، نقش ویژه ای در پیشرفت جامعه پیداکرده است.در حدی که می توان از آنها به عنوان عوامل اصلی تولید یاد کرد - شهرکی پور و همکاران، . - 1389 فناوری اطلاعات عبارتست از فناوری که فرد را در ضبط ،ذخیره سازی ،پردازش، بازیابی انتقال و دریافت اطلاعات یاری میدهند . - توربان و همکاران . - 1386 امروزه صاحبنظران و اندیشمندان جهان بر نقش مهم و تعینکننده فناوری آموزشی و تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری تأکید میکنند و بر این باورند که میزان بهرهگیری و استفاده مطلوب و به جای معلمان و دبیران از تکنولوژی آموزشی در ارتقای کیفیت آموزشی تأثیرات سازندهای خواهد داشت. از تأثیرات تکنولوژی آموزشی میتوان به اثرات مثبت بر افزایش زمان و کیفیت یادگیری، ایجاد حس پرسشگری، کسب مهارتهای لازم برای زندگی اشاره کرد - جلالی، . - 1386 ثمری و همکاران - - 1388، در تحقیقی با عنوان: »تاثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان« به این نتایج دست یافتند؛ میزان شناخت و استفاده معلمان از فناوری آموزشی در حد کم و متوسط بوده و بین شناخت و کاربست فناوری از سوی معلمان و هم چنین وجود مواد و وسایل آموزشی با استفاده از آنها از سوی معلمان رابطه معنی داری وجود داشته است.آتشک - - 1388 در پژوهش خود با عنوان تاثیر میزان شناخت و کار جهت فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرآیند یادگیری دانش آموزان، نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن است که میزان شناخت و استفاده معلمان از فناوری آموزش در حد کم و متوسط بوده و بین شناخت و کاربست فناوری از سوی معلمان و همچنین وجود مواد و وسایل آموزشی با استفاده از ان ها از سوی معلمان رابطه معنی داری وجود داشته است. همچنین به کارگیری مواد و رسانه های آموزشی، استفاده از طراحی منظم، آموزشی و ارزشیابی صحیح و اصولی از سوی معلمان در فرآیند تدریس، موجب افزایش یادگیری دانش آموزان می شود. از طرفی در دنیایی که هر روز پیچیدهتر میشود، شاگردان مدرسه نیازمندند که بیشتر و بهتر درباره محیط خود بیاموزند، هر اندازه شاگردان در طول زندگی خود تجارب بیشتری را به دست آورده باشند، بهتر و با موفقیت بیشتری قادر خواهند بود تا ادراکات خود را افزایش دهند. از طریق انتخاب و استفاده مدبرانه و صحیح از فناوری و رسانههای آموزشی نوین میتوان امکانات بیشتری را در اختیار شاگردان قرار داد. رسانههای آموزشی به تمامی تجهیزات و امکاناتی اطلاق میشود که میتوانند در محیط آموزشی شرایطی را به وجود آورند که در آن شرایط، یادگیری سریعتر، آسانتر، بهتر، با دوامتر و مؤثرتر صورت بگیرد - دینارود، . - 1385 در سال های اخیر مسئله کیفیت آموزشی از مباحث مهم و قابل توجه در نظام های آموزشی شده است. نگاهی به تحولات نظام آموزشی عالی کشور در دودهه گذشته از نظر جمعیت دانشجویی حاکی از رشد کمی و عدم توجه به کیفیت دانشگاه ها ، مدارس و بهبود ارتقای آن است. بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی مستلزم یک سازو کار مناسب است و از طرفی کیفیت آموزش یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است و فقدان یک تعریف مناسب برای کیفیت احساس می شود و هرکسی که منافعی در آموزش دارد دیدگاه ویژه ای درباره کیفیت دارند که این دیدگاه وابسته به نیازهای خاصشان است هستون. - 2008 - 1 بیکر،گیرهارت وهرمن - 2010 - 2،در پژوهشی با عنوان: »اثرمتقابل فناوری هابرتدریس ویادگیری«دربین دانش آموزان 5 مدرسه انجام داد،به این یافته ها رسید؛ کاربردفناوری های جدیددراین کلاسها،اثرمثبتی برنگرش دانش آموزان داشت وبه تغییرشیوه های تدریس درجهت مشارکت،کارگروهی بیشتروسخنرانی کمترمعلّم درکلاس منجرشد. ریچاردز وراجرز2012 - 3 - ،در پژوهشی با عنوان: مقایسه» سیستم آموزشی سنّتی و نوین«دربین 400نفر از معلّمان، به این نتیجه رسیده است؛ در یک سیستم آموزشی

سنّتی، قدرت یک معلّم ،همواره در روش تدریس او، متجلّی است پژوهشی توسط هاریسون و همکاران - 2002 - 4 جهت تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش انجام و معلوم شد که فن آوری اطلاعات و ارتباطات آموزش را عمیق تر و اثربخش تر کرده و سبب بروز خلاقیت می گردد. گی ما را سالم تر و آسانتر کرده است. زنگویی - 1390 - در پژوهش خود با عنوان بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس، تحقیق بیانگر آن بوده که، نگرش معلمان نسبت به کابرد فناوری های آموزش در فرآیند تدریس مثبت بود. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششهای این نظام در واقع جامهی عمل پوشاندن به این امر تلقی می شود. به عبارتی دیگر، جامعه و بطور ویژه نظام آموزش و پرورش به رشد و تکامل موفقیت آمیز دانش آموز و جایگاه او در جامعه علاقمند و نسبت به آن نگران است و انتظار دارد کودکان و دانش آموزان در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی، عاطفی و شخصیتی و کسب مهارت ها و توانایی ها، آنچنان که باید پیشرفت یابند.از جمله عرصه هایی که در چند سال اخیر دستخوش هجوم فن آوری ها با هدف تحولات بنیادین شده است، عرصه آموزش و یادگیری است. دوران نوینی در عرصه حیات اجتماعی که به جامعه اطلاعاتی مشهور است آغاز شده که زندگی بشر، مناسبات آن، آموزش و پرورش و رسالت آن را تحت تأثیر قرار داده است. پیشرفت های فن آوری منجر به تحولاتی در صلاحیت ها و شایستگی های مورد نیاز و متناسب با دنیای متغیر فعلی در دانش آموزان گشته است. صلاحیتهایی که امروزه مطرح هستند عبارتند از تفکر انتقادی، صلاحیت های عمومی، حل مسأله و تصمیم گیری قورچیان . - 1382 - یکی از شایع ترین دلایل ذکر شده برای به کارگیری این فن آوری در کلاس درس آماده کردن بهتر نسل فعلی دانش آموزان برای ورود به محیط جدید یادگیری جهت پاسخگویی به نیازهای آموزش و به تبع آن نیازهای شغلی در بازار کار آینده است. با روش سنتی و وقتگیر بودن این روش های آموزشی، همچنین عدم برخورداری از اطلاعات به روز، معلمان به طور صحیح قادر به آماده سازی دانش آموزان برای یک محیط کاری ایده آل نیستند. لذا استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش کلاسهای درسی می تواند پایه و اساسی به عنوان یک بازوی رقابتی در یک بازار کار در حال جهانی شدن باشد تا فرد آموزش دیده با دید باز و نگاه کلی بتواند وارد بازار جهانی، سیاسی و آموزشی شود عزیزی - . - 1385در زمینه کیفیت آموزشی ،سولومن - 2000 - 1کیفیت نظام اموزشی عبارتست از میزان تطابق وضعیت موجود با استاندارهای از قبل تعیین شده و رسالت ،هدف و انتظارات . توانایی معلمان :مجموعه شناخت ها گرایش ها و مهارتهایی است که معلم با کسب انها میتواند در جریان تعلیم و تربیت به پرورش جسمی و عقلی وعاطفی و اجتماعی و معنوی فراگیران کمک میکند .صلاحیت های عاطفی و صلاحیت های ذهنی است که معلم رادر شناخت وتحلیل مسائل و موضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت توانا میسازد .صلاحیت های عاطفی و مجموعه گرایشات و علایق معلم نسبت به مسائل و موضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت است صلاحیتهای مهارتی به مهارتها و تواناییهای علمی معلم در فرایند یادگیری مرتبط میشود از مجموعه صلاحیتهای سه گانه صلاحیت تاثیرگذاری بر دانش اموزان حاصل میشود ملکی . - 1388 - عملکرد تحصیلی و عوامل مرتبط با آن سال هاست که مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش است. تأکید بر نقش فراگیران در فرآیند یاددهی -یادگیری و تأکید بر تربیت یادگیرندگانی که احساس ارزش و خود باوری داشته و نوآور و خلاق ا باشند، از جمله مسائل مهمی که می باشد می تواند به عملکرد مناسب و مطلوب کمک کند زینلی . - 1389 - کیفیت از صنعت وارد آموزش و پرورش شده و به یکی از مقوله های محوری در سیاست گذاری آموزشی مبدل شده است. با توجه به تغییرات شگرف سال های اخیر در حوزه های گوناگون فعالیت بشری و انتظار از آموزش و پرورش برای تربیت درست شهروندان آینده و تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای بحران هایی که پیش روی انسان است، وظیفه نظام آموزشی بسیار پیچیده و مهم شده است. بنابراین نظام آموزشی باید وظایف خود را دقیق، درست و حساب شده انجام دهد و این مستلزم توجه بیش از پیش به کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس است یادگارزاده - . - 1380 مفهوم ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان که از اواسط قرن بیستم در نظام های آموزشی پدیدار شده است، ویلگاس وریمرس - 2003 - 2 نیز نقش مهارت های حرفه ای معلم را جهت تغییر در نظام آموزشی بسیار ضروری دانسته و در این رابطه به مولفه های - روش های جدید تدریس، تکنولوژی آموزشی و ارزشیابی - پرداخته اند. مهر محمدی به توانایی های مربوط به روش های تدریس و ارزشیابی و استفاده از تکنولوژی آموزشی معلم اعتقاد دارد. منظور مرعشی از این مهارت ها شامل - آگاهی معلمان از روش های تدریس، سازمان دهی و اداره کلاس، مشاوره و راهنمایی دانش آموزان و ارزشیابی - می باشد. همچنین، ملکی مهارت ها و توانایی های عملی معلم در فرایند یادگیری مانند - مهارت در تهیه طرح، اجرای روش های نوین تدریس، طراحی آموزشی و ارزشیابی - و شعبانی، نوروزی و آقازاده نیز آشنایی معلمان به روش های تدریس، طراحی آموزشی و ارزشیابی به عنوان مولفه های مهارت های حرفهای معلمان اعتقاد دارند - نادری، حاجی زاد، شریعتمداری، و سیف نراقی، . - 1389 رشد حرفه ای معلمان عبارت است از »فرایندها و فعالیت های طرح ریزی شده به منظور افزایش دانش، مهارت ها و نگرش های حرفه ای معلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیری دانش آموزان شوند« این تعریف دامنه وسیعی

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فرمت pdf - قیمت 25000 تومان در 9 صفحه