مقاله تأثیر سطوح مختلف خشکی و هورمون بر اجزاء عملکرد و صفات فیزیولوژیک ذرت دانه ای رقم SC704

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان

چکیده

آزمایش در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی - خBهل - با دو عامل اصلی: هورمون - A - در 4 سطح؛ پرولین، سالیسیلیک اسید، جیبرلین و شاهد - آب معمولی - و خشکی - B - در 3 سطح؛ 50 ، 70 و 100 ظرفیت زراعی در 3 تکرار، با هدف بررسی آثار عوامل مذکور بر اجزاء عملکرد و صفات فیزیولوژیک ذرت دانه اي رقم خت،هح، انجام گردید.

نتایج نشان داد که بین هورمون هاي مختلف براي تمامی صفات به جز صفت طول بلال اختلاف معنی داري در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. براي سطوح مختلف تنش نیز همین رویه وجود داشت و بین سطوح مختلف تنش براي تمامی صفات اختلاف معنی داري دیده شد. براي اثر متقابل هورمون ها و سطوح مختلف تنش براي تمامی صفات به جز دو صفت طول بلال و وزن بلال بین اثرات متقابل در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی داري وجود داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش پتانسیل گیاه و افزایش خسارات به آن می گردد. نتایج آزمایش مزرعه اي نقش پیش تیمار سالیسیلیک اسید را در بهبود رشد و تولید محصول در گیاهان ذرت نشان داد.

کلمات کلیدي: خشکی، ذرت، صفات فیزیولوژیک، عملکرد، هورمون

مقدمه

رشد فزاینده جمعیت جهان، همواره دغدغه تولید غذا را براي بشر به همراه داشته است و افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات زراعی و فرآورده هاي کشاورزي را می طلبد. بیشتر مردم جهان در شرایطی زندگی می کنند که در بعضی مواقع می توان آن را شرایط زندگی توأم با ناکامی نامید. خشکی از جمله تنشهاي فیزیکی است که به عنوان مهم ترین عامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی در اکثر نقاط جهان و ایران شناخته شده است. ذرت با نام انگلیسی غطپط و یا کzطهع و اسم علمی Zea mays از خانواده غلات و یکی از چهار غله عمده جهان است که بعد از گندم و برنج تولید آن در دنیا مقام سوم را داراست. اثر تنظیم کننده هاي رشد گیاهی در توزیع آسیمیلات در مدت مشخص در شاخ و برگ و پنجه ها به مراتب بیش از ریشه ها منعکس می شود. اسید سالیسیلیک یک ترکیب فنلی در گیاه است که به عنوان یک تنظیمکننده شبههورمونی مورد توجه است و در مکانیسمهاي دفاعی بر علیه تنشهاي زیستی و محیطی نقش دارد.  جیبرلین پتانسیل زیادي براي کارهایی در زمینه اصلاح گیاهان زراعی تحت شرایط نرمال دارد. یافته هاي اخیر توانایی برگ هاي تیمار شده با جیبرلین را در غلبه بر اثرات مضر تنش شوري اثبات می کند. هورمون هاي گیاهی بخش فعال سیگنال هاي فرستاده شده در القا پاسخ هاي گیاهان به تنش هستند. تنش هاي غیر زیستی باعث کاهش سطح هورمون هاي گیاهی شده و رشد گیاهان را کاهش می دهند. تنش شوري مقادیر سیتوکینین و اسید جیبرلیک را در گیاه کاهش داده و مقدار اسید آبسزیک را افزایش می دهد و همچنین تغییراتی را در نسبت هاي آب و نفوذپذیري غشا القا می کند. یک استراتژي مهم براي بهبود بخشیدن و اصلاح اثرات مضر تنش شوري بر گیاهان، می تواند استفاده از تنظیم کننده هاي رشد به صورت خارجی باشد. این تحقیق با هدف بررسی آثار تیمارهاي هورمون و خشکی بر اجزاء عملکرد و صفات فیزیولوژیک ذرت دانه اي رقم خت،هح، انجام گردید. 

مواد و روشها

آزمایش در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی - خBهل - با دو عامل اصلی: هورمون - A -  در 4 سطح؛ پرولین، سالیسیلیک اسید، جیبرلین و شاهد - آب معمولی - و خشکی - B - در 3سطح؛ 50درصد ظرفیت زراعی، 70 درصد ظرفیت زراعی و 100 ظرفیت زراعی در 3 تکرار انجام گردید.  بذور در روي هر پشته با فاصله 75 سانتی متر بین هر ردیف و فاصله 25 سانتی متر روي هر ردیف و با عمق کاشت 5-7 سانتی مترکشت شدند. مصرف کود براساس نتایج تجزیه خاك و به مقدار 360 کیلو گرم در هکتار اوره در سه مرحله یک سوم قبل از کاشت، یک سوم در مرحله سه الی چهار برگی و یک سوم در مرحله کاکل دهی و مقدار100 کیلو گرم دي آمونیوم فسفات در هکتار، 200 کیلو گرم در هکتار سولفات پتاسیم قبل از کاشت به طور یکنواخت به تمام تیمار ها مورد استفاده قرار گرفتح مبارزه با علف هاي هرز به طور مرتب در طی فصل رشد و نمو صورت گرفت به صورت دستی انجام گرفت. محلول پاشی هورمون ها در اي آزمایش با توجه به نقشه آزمایش، یک هفته قبل و بعد از گرده افشانی، طی دو نوبت و به صورت محلول، برگ پاشی شدند حهدف از محلول پاشی طی دروره زایشی تنها رفع کمبود عناصر غذایی نیست بلکه افزایش دوره سیزینگی و فعالیت فتوسنتزي برگ ها براي انتقال مواد فتوسنتزي بیشتر است.  صفات مورد بررسی شامل: طول ساقه، قطر ساقه، طول بلال، وزن بلال، وزن بوته به گرم، وزن خشک بوته به گرم، کلروفیل ه، کلروفیل ت، ت ئلاه یه ئلاه، ت ئلاه َه ئلاه و کارتنوئید می باشد. اندازه گیري صفات مورفولوژیک شامل عملکرد و اجزاء عملکرد از طریق شمارش و اندازه گیري دقیق به دست آمد. جهت اندازه گیري کلورفیل و کاروتنوئید از روش طکئهلاصغکصلاططع استفاده شد. در این روش مقدار 0/05 گرم برگ تازه از نمونه را در 10 میلی لیتر استون 80 درصد ساییده و محلول حاصل با کاغذ صافی و اتمن شماره 1 صاف گردید و حجم نهایی را به 20 میلی لیتر رسانده و جذب محلول را در طول موجهاي 663 و 646 نانومتربا اسپکترو فتومتر کئتطکطبسبس اندازه گرفته شد حبراي آنالیز داده ها از نرم افزار آماري حAح استفاده شد و مقایسه میانگین داده ها در سطح احتمال 0/05 با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن انجام گردید.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین هورمون هاي مختلف براي تمامی صفات به جز صفت طول بلال اختلاف معنی داري در سطح احتمال 0/01 وجود دارد. براي سطوح مختلف تنش نیز همین رویه وجود داشت و بین سطوح مختلف تنش براي تمامی صفات اختلاف معنی داري وجود داشت. براي اثر متقابل هورمون ها و سطوح مختلف تنش براي تمامی صفات به جز دو صفت طول بلال و وزن بلال بین اثرات متقابل در سطح احتمال 0/01 اختلاف معنی داري وجود داشت. نتایج این تحقیق نشان از این داشت که تنش خشکی باعث کاهش پتانسیل گیاه و خسارات بالایی به گیاه می گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فرمت pdf - قیمت 25000 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله تأثیر روش‌های مختلف آبیاری بر صفات مورفولوژیکی برنج ( Oryza sativa L . ) در کشت بهاره

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور ارزیابی روشهاي مختلف آبیاري بر برخی صفات مرفولوژیک برنج، آزمایشی در سال 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار اجرا شد. کرتهاي اصلی شامل سه روش آبیاري - غرقابی، زیرسطحی و قطرهاي - و کرتهاي فرعی دو سطح پلیمر 0 - و 60 گرم در متر م ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف پتانسیل آب بر رشد هتروتروفیک اکوتیپ های خرفه ( Portulaca oleracea L )

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف پتانسیل آب بر رشد هتروتروفیک اکوتیپ هاي خرفه آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب پایه کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهاي پتانسیل اسمزي با استفاده از پلی اتیلن گلایکول در پنچ سطح - صفر،-3، -6، -9 و -12 بار - اعمال شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات ط ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف شوری بر برخی پارامترهای جوانهزنی ارقام کلزا ( Brassica napus L . ) و خردلهندی ( B . juncea L . )

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بهمنظور بررسی تأثیر سطوح مختلف شوري بر خصوصیات جوانهزنی بذور گونههاي روغنی آمفیدیپلوئید براسیکا آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي بیرجند در سال 1393 انجام شد. تیمارهاي آزمایش شامل دو رقم کلزا Hyola 401 - و - RGS و خردلهندي و ...

مقاله تأثیر سایکوسل و تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد ، SPAD ، پرولین و قندهای محلول گندم ( Triticum aestivum L . ) در شرایط محدودیت ‌آبی

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی تأثیر سایکوسل و باکتريهاي محرك رشد بر عملکرد، خAبح، پرولین و قندهاي محلول گندم جTriticum حع - aestivum در شرایط محدودیت آبی، آزمایشی بهصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوكهاي کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 1393- 1394 اج ...

مقاله تأثیر تلفیق کودهای شیمیایی و باکتری های محرک رشد گیاه بر میزان اکسین ، جیبرلین ، سایتوکنین ، وزن ریشه و عملکرد ذرت علوفه ای درشرایط آب و هوایی اراک

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1389 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك اجرا شد. تیمارهاي مورد آزمایش شامل، تلقیح بذرها توسط باکتري هاي محرك رشد در چهار سطح، ریزوبیوم، آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس، ریزوبیوم، آزوسپریلیوم و ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ارقام بهاره کلزا ( Brassica napus L . ) و خردلهندی ( B . juncea L . )

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بهمنظور بررسی تأثیر سطوح مختلف شوري بر عملکرد و صفات مورفولوژیک گونههاي روغنی بهاره آمفیدیپلوئید براسیکا آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي بیرجند در سال 1394 انجام شد. تیمارهاي آزمایش شامل دو رقم کلزا - ذتخ هئپyد و حنل - و خردل ...

مقاله تأثیر خاموشی ژن RON1 در Arabidopsis thaliana بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه در واکنش به آبسزیک اسید ( ABA ) و تنش اسمزی در شرایط آزمایشگاهی

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  چکیده تغییر در میزان بیان بسیاري از ژنهاي گیاهی بر واکنش گیاه به استرس هاي محیطی موثر است. ژن FRY1/RON1  از جمله ژنهاي واکنشگر به تنشهاي محیطی میباشد و به عنوان یک تنظیم کنندهي سیگنالینگ تنشهاي غیر زنده عمل میکند. ژن RON1 داراي دو فعالیت آنزیمی اینوزیتول پلی فسفات--1 فسفاتاز و5- 2- ...

مقاله تأثیر دوره رقابت علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بهمنظور بررسی تأثیر علفهاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شیرین، آزمایشی بهصورت طرح بلوكهاي کامل تصادفی با 3 تکرار در شهرستان گچساران انجام شد. آزمایش بهصورت تیمارهاي تداخل و تیمارهاي وجین علفهاي هرز در نظر گرفته شد. تیمارهاي تداخل علفهاي هرز شامل - شاهد با علف هرز در تمام دوره، 2، 4، 6، ...