بخشی از مقاله

چکیده

مقدمه: جهت پیشگیری از آسیب مجدد و توانبخشی از روش ها و ابزارهای مختلفی استفاده شده است. از جمله این روش ها استفاده از تیپ بر روی پوست در نواحی مختلف بدن است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کنزبوتیپینگ بر توان عضلات همسترینگ و چهارسررانی در مردان ورزشکار بعد از بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی - - ACL در فواصل زمانی مختلف است.

روش پژوهش: 36 نفر از مردان ورزشکار استان خوزستان که بازسازی ACL در پای خود انجام داده بودند، در تحقیق حاضر شرکت کردند. به سه گروه بدون تیپ، دارونما و تیپ تقسیم شدند. از تمامی افراد تست داینامومتری ایزوکنتیک در فواصل قبل، بلافاصله، بعد از 24 ساعت و 48 ساعت بعد از تیپینگ گرفته شد و نتایج میزان توان عضلات همسترینگ و چهارسر .

نتایج: در گروه تیپ با استفاده از تیپ، در سرعت - 60 œ/ s بلافاصله بعد از تیپ - ، سرعت 24 - 180œ/s و 48 ساعت بعد از تیپ - و سرعت - 300 œ/ s بلافاصله، 24 و 48 ساعت بعد از تیپ - در عضلات چهارسر رانی اثر معنی دار بدست آمد. همچنین نتایج مشابهی در گروه دارونما مشاهده گردید. در عضلات همسترینگ و در گروه تیپ، در سرعت 24 - 60 œ/s و 48 ساعت بعد از تیپ - و در سرعت - 300 œ/ s 24 ساعت بعد از تیپ - ، همچنین در گروه دارونما فقط در سرعت 48 - 180 œ/s ساعت بعد از تیپ - اثر معنی دار حاصل گردید.

بحث و نتیجه گیر: به نظر می رسد استفاده از تیپ، تأثیر مثبتی بر روی اجرا و فعالیت انفجاری عضلات رانی در ورزشکارانی که ACL آنان مورد بازسازی قرار گرفته بود، دارد. جدا از تأثیر روانی، تیپینگ با ایجاد ثبات در مفصل زانو ممکن است باعث تأثیر معنی دار بدست آمده گردد.

مقدمه

آسیب دیدگی یکی ار اصلی ترین دغدغه های مربیان و ورزشکاران است. آسیب دیدگی باعث کاهش عملکرد بدنی و اتلاف وقت شده و هزینه های سرسام آور درمان را بر ورزشکار تحمیل می کند. بیشتر آسیب ها در مفاصل مچ پا و زانو در ورزش هایی مانند فوتبال، حاکی چمن، بسکتبال و لاکراس گزارش شده است. وارد شدن نیرو از جهات مختلف به مفصل زانو باعث آسیب های مختلف در این مفصل می شود از جمله این آسیب ها آسیب لیگامنت متقاطع قدامی می باشد.

این لیگامنت حرکت رویه جلوی استخوان درشت نی را نسبت به استخوان ران کنترل می کند. آسیب ACL شایع ترین آسیب لیگامنتی در بین ورزشکاران می باشد. نتایج آماری نشان داده که سالانه 80 الی 250 هزار آسیب ACL رخ می دهد که بیشتر آن در ورزشکاران جوان 15 تا 25 سال اتفاق می افتد.در واقع، ورزشکاران جوان بیشتر از 50 درصد کل افرادی را تشکیل می دهند که به این آسیب دچار می شوند.

محققان مکانیسم آسیب ACL را به طور کلی به دو دسته برخوردی و غیربرخوردی تقسیم کردند. روش های درمان پارگی ACL به دو طریق عمل جراحی - روش تهاجمی - و بدون عمل جراحی - غیرتهاجمی - انجام می شود. در روش تهاجمی، محققان برای رسیدن ایجاد پایداری در زانو از روش بازسازی استفاده می کنند که در این روش از گرفت های مختلف مانند اتوگراف، آلوگرافت و گرافت های مصنوعی استفاده می شود، که نتایج خوب تا عالی به همراه داشته است.

بعد از عمل جراحی فرد جهت انجام دوره توانبخشی به فیزیوتراپیست متخصص معرفی می شود تا از طریق ابزارها و روش های مختلف بتوانند بهبودی خود را به دست آورد. از جمله روش ها و ابزارها استفاده از نوار کنزیوتیپ است. تیپ کنزیو به عنوان تیپ یا نوار کشسان در پیشگیری از آسیب های ورزشی، توانبخشی در ورزشکاران آسیب دیده و افزایش عملکرد ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. نوار کنزیوتیپ حالت کشسانی بسیار بالایی دارد و به اندازه 75 درصد از طول اولیه خود افزایش طول دارد. بستگی به اندازه طول کشش نوار تیپ باعث افزایش و یا کاهش انقباض عضلانی را ایجاد می کند و زمانی که نواز تیپ به اندازه 50 تا 75 درصد اندازه اولیه افزایش طول داشته باشد باعث افزایش و تسهیل در انقباض عضلانی می شود و زمانی که نوار تیپ به اندازه 15 تا 25 درصد اولیه افزایش طول داشته باشد باعث مهار و کاهش انقباض عضلانی می گردد.

در دهه اخیر استفاده از روش تیپ کردن در زمینه ی پیشگیری و توانبخشی توسط محققان مختلف مورد بررسی و مطالعهقرار گرفته است. اخیراً مطالعاتی در زمینه استفاده از روش های مختلف تیپ کردن در نواحی مختلف، روی قدرت عضلات مختلف و پایداری و ثبات اندام تحتانی و در افراد سالم و غیرورزشکار انجام شده است. از طرفی تحقیقات محدودی بر روی توان عضلات رانی صورت گرفته است لذا در تحقیق حاضر محققین به دنبال این سئوال هستند که آیا چسباندن نواز کنزیوتیپ به شکلی که در تصویر 1 و 2 نشان داده شده است می تواند بر توان عضلات چهارسررانی و همسترینگ در سرعت های زاویه ای و فواصل زمانی مختلف در مردان ورزشکاری که بازسازی ACL انجام داده اند مؤثر باشد یا نه؟ از طرفی دست یابی به روش مناسب تیپ کردن در افرادی که بازسازی ACL انجام داده اند یک ضرورت است تا به ورزشکار در اجرای عملکردی، بهبود توان و قدرت عضلات چهارسررانی و همسترینگ فرد آسیب دیده کمک کند.

روش شناسی
جامعه آماری تحقیق شامل افرادی ساکن استان خوزستان که بازسازی ACL انجام داده بودند. از بین آنها 36 مرد که شرایط ورود تحقیق را داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تیپ، دارونما و کنترل تقسیم شدند. شرایط ورود تحقیق شامل ورزشکار مرد با دامنه ی سنی بین 20-25 سال، انجام تمرینات ورزشی 3 جلسه در هفته، بازسازی ACL در مفصل زانو، عدم سابقه بیماری های مفصلی و اتمام پروتکل های بازتوانی فیزیوتراپی به مدت 3 ماه بود.

در این تحقیق از ترازوی دیجیتال مارک سکا مدل - 700 ساخت آلمان - ، پرسشنامه اطلاعات فردی و سوابق پزشکی، نوار کنز یوتیپ، پرسشنامه سلامت و روان GHQ، نواری جهت اندازه گیری قد آزمودنی ها و دستگاه ایزوکنیتیک داینامومتری - ژیمکس مدل ISO2 ساخت کشور ایتالیا - استفاده شد . آزمودنی ها در فیزیوتراپی مهرگان کلان شهر اهواز و بر طبق هماهنگی های صورت گرفته ح ضور پیدا کنند .

این فیزیوتراپی جهت انجام این پژوهش تو سط محقق آماده و مهیا شده بود. آزمودنی ها با کلیت و روش اجرایی صحیح حرکات ، روش تنفس صحیح و آ سیب های احتمالی و با مراحل مختلف تحقیق آ شنایی شدند. بعد از گرم کردن و آ شنایی با روش انجام پژوهش، با ا ستفاده از د ستگاه ایزوکنتیک آزمون توان ع ضلانی قبل، بلافا صله، 24 و 48 ساعت در هر سه گروه گرفته و نتایج ثبت شد.

ورزشکاران هر سه گروه ابتدا بر روی تخت به پشت در حالتی که مفصل ران در زاویه 20 درجه و مفصل زانو 30 درجه خم نمودند، در گروه تیپ، نوار کنزیو تیپ 5 سانتی متر پایین تر از مفصل ران به سمت مفصل زانو بر روی عضله راست نی کشیده به شکل دو طرفه مفصل زانو احاطه شد و تیپ دیگر به شکل در زیر استخوان کشکک چسبانده شد - تصویر . - 1 در گروه دارو نمار نوار کنزیو تیپ 10 سانتی متر پایین تر از مف صل ران اطراف ع ضله را ست رانی به صورت دو خط موازی در فا صله 12 سانتی متری از یکدیگر چسبانده شد

- ت صویر . - 2 آزمودنی ها قبل از شروع آزمون ا صلی، ابتدا با دوچرخه ثابت مارک تکنوجیم به مدت 10 دقیقه گرم کردند و سپس جهت آشنایی با دینامومتر ایزوکنتیک، آزمون ایزوکنتیک را با سرعت زاویه ای 360 درجه بر ثانیه در یک ست و 10 تکرار اجرا نمودند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید