بخشی از مقاله

چکیده

نظریات متفاوتی در مورد بازرگانی بین الملل و بین المللی سازی شرکت ها و سازمان ها مطرح شده است اما این نظریات کمتر نقش بازاریابی اینترنتی را در فرآیند گسترش کسب و کار در خارج از مرزهای ملی را مورد تفسیر و بررسی قرار داده است .

اینترنت ، فناوری اطلاعات وارتباطات و بازاریابی اینترنتی فرصت های جدیدی را برای تحول کسب و کار در بازار های بین المللی ایجاد کرده است بنابراین بین المللی سازی با خود را با این شرایط جدید سازگارکند.

هدف این مقاله فرض یک مدل بین المللی سازی از نظر بازاریابی اینترنتی میباشد.

مقدمه

تحول و گسترش اینترنت، اطلاعات و فناوری ارتباطی تاثیر معناداری بر حوزه های زیادی داشته است.  برای کارخانه ها این  مسئله روزنه های جدیدی جهت ارتباط فراهم کرده است ، یعنی بازارهای جدیدی با مرکزیت مصرف کننده ولی بدون محل  فروش معین جهت ملاقات با آنها ، و با فرصت های بازاریابی جدید. اینترنت یک تکنولوژی در حال تکامل است که باعث تسهیل در توسعه روابط تجاری جدید شده و فرصتهای بازار حاشیه ای را برای شرکت باز کرده است.

بازاریابی اینترنتی باعث ایجاد مدل های کسب وکار جدیدی می شود که عملکرد مالی شرکت را بهبود می بخشد و لذا ظرفیت های بین المللی شرکت را ممکن می سازد . این مقاله به بین المللی سازی شرکت از رویکرد بازاریابی اینترنتی می نگرد .

-1پیشینه تحقیق

1-1پدیده بین المللی سازی ؛ تکامل

بین المللی سازی بطور اولیه بعنوان فرایند حرکت روبه بیرون در عملیات بین المللی شرکت، شناخته میشود - ولش و لوستارینن،  ٌَُُ - . تعریف متمرکز روابط و شبکه توسط جوهانسون و وال” ًًٍُ “ارائه شده است فرایند بین المللی سازی طبق نظر  آنها، توسعه شبکه های روابط کسب و کار در سایر کشورها از طریق گسترش، ادغام و نفوذ می باشد؟  

فهم بهتر بین المللی سازی توسط رسک و دیگران” ًًٍَ “ارائه شده که بر هدف بین المللی سازی تمرکز دارد محققان اهداف  بین المللی سازی را به چهار نوع طبقه بندی مینمایند: موسسه ای ؛ اقتصادی، یادگیری، رقابت راهبردی و درون سازمانی رویکرد موسسه ای ؛ اقتصادی مطرح میکند که شرکت درصدد فرصت های بین المللیسازی برمیآید تا کارآمدی اقتصادی  را به حداکثر برساند  

رویکرد یادگیری فرض میکند که تجربه انباشتی، خطرات شرکت را کاهش میدهد و آن را به سمت انتخاب بازارهای پرچالش  تر سوق میدهد. رویکرد رقابت راهبردی فرض میکند که شرکت درصدد بین المللی سازی بعنوان فرصتی برای بقا و به حداکثر رساندن امورات میباشد. نهایتا، رویکرد درون سازمانی ادعا میکند که  بین المللی سازی شرکت با کمک شبکه های درون سازمانی جهت حداکثرسازی جایگاه قدرت شرکت رخ میدهد - رسک و  دیگران،ًًٍَ - . آشکار است که بین المللی سازی پدیده ای چندجنبه ای میباشد که مجموعه ای از نیروهای کشاننده منجر به  تحول مناسب یک شرکت را یکپارچه میسازد

تغییرات اخیر در زندگی اقتصادی و تجارت ْ ظهور اجتماع شبکه ای، نقشهای مصرف کننده جدید، توسعه فناوری ارتباطی،  جهانی سازی، تنظیم زدایی سیستم های مالی و اتحاد بین کشورها - اتحادیه اروپا، نفتا - رویکرد بین المللی سازی را تغییر داده  و آن را وارد وضعیت جدیدی ساخته است. این محیط جدید نیاز به تفکر مجدد درباره پدیده بین المللی سازی و پیشایندهایش  دارد

-1-2پدیده بین المللی سازی و پیشایندهای بازنگری شده آن  

شناختهشدهترین مدل بین المللی سازی، یعنی مدل اوپسالا - جوهانسون و وال،ٍُْْ - ادعا شده که برای اقتصادها، کارخانه  ها و موقعیت های مختلف قابل کاربرد است. فرض اصلی این مدل این است که شرکت در بازار خانگی توسعه مییابد و  فرایند بین المللی سازی شرکت بعنوان یک سری تصمیمات افزایشی رخ میدهد

مولفان بر ارزش دانش تجربی تاکید دارند که فرض میکند بین المللی سازی فرایندی افزایشی و ترقی خواهانه است که طی آن یک شرکت دانشی درباره بازارهای خارجی کسب میکند و نهایتا منابع بیشتری را به آن بازار متعهد میشود. محققان موافقند که جهت گیری مدیران بازاریابی به سمت بین المللی سازی براساس تجربه و دانششان است - سیگل، . - 2004 اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، رویکردی متفاوت به دانش بازار فراهم کرده که آن را به رویکرد اینترنت محور تغییر داده است.

دسترسی پذیری اطلاعات: نیاز به اطلاعات درباره بازار خارجی در فرایند توسعه به سمت بازارهای بین المللی به خوبی تائید شده است - جوهانسون و وال، 1977؛ زهرا و ایرلند، - 2000، بطورریکه فقدان دانش به خطر ادراک شده موفقیت بین المللی سازی مربوط میشود - کاوسگیل، . - 1980 اطلاعات درباره بازارها این روزها در اصل از طریق اینترنت بدست میآید. تحقیقات تائید کرده اند که شرکت ها ظرفیت اینترنت برای کسب اطلاعات درباره بازارهای بین المللی را دارند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید