بخشی از مقاله

چکیده:

جنبش مدرن با در نظر گرفتن سکونتگاه به عنوان نقطه عطف، سلسله مراتب سنتی کارهای ساختمانی را دگرگون کرد. کلیسا و قصر، به عنوان مهمترین کارهای گذشته، اهمیت خود رااز دست دادند، و از آن زمان به بعد موسسات عمومی دولتی، »توسعه« خانه را مورد توجه قرار دادند. به موجب همین امر نوعی نگرش دموکراتیک جدید، بر پایه ساختار دنیای نوین پدید آمد.

بارها پیشگامان معماری مدرن تازگی جهان مدرن را یادآور شدند، و تأکید کردند که اکنون معماری نمیتواند با فرمهای گذشته به کار رود. در این باره، شعار لوکوربوزیه بسیار شناخته شدهاست: »عصر مهمی آغاز شدهاست. روحیه جدیدی به وجود آمد. سنتها و رسوم باعث سرکوب معماری شدهاند. »سبکها« دروغاند... عصر متعلق به ما، و سبک متعلق به آن، روز به روز معین میشوند.

مقدمه:

هیچ یک از معماران معاصر تأثیر قابل مقایسهای با لوکوربوزیه در شکل دادن به معماری مدرن نداشته و این تأثیر نه فقط به دلیل خلاقیت هنری لوکوربوزیه به مثابه یک نقاش، یک مجسمهساز، یک طراح و یک معمار، بلکه به دلیل سهم عظیم وی به مثابه یک روشنفکر و یک نویسنده پرتوان بود که میتوانست پندارههای هنر خود را نه فقط در شکل تجسمی، بلکه به صورت افکاری روشن به بیان ادبی درآورد و از آن طریق بر گروهی از مخاطبان که در حوزهای بسیار گستردهتر از معماری قرار میگرفتند، منتقل کند.

لوکوربوزیه مهمترین فضیلت معماری مدرن را در سادگی و کاربردی شدن آن میدانست. این سادگی را با شاخصهایی کاملاً مادی همچون استفاده از سطوح صاف بدون بار تزئینی، پنجرههای گسترده و نورگیر، ...در نظر میگرفت و این امر را از واحد مسکونی به شهر تعمیم میداد. مسأله لوکوربوزیه در واقع آن بود که میان زندگی فردی و زندگی جمعی سازشی بوجود آورد که آن را در طراحی شهرکهای مسکونی خود متبلور ساخت. جائیکه یک واحد مسکونی در واقع جزئی از یک کل بزرگ و هماهنگ بود. اسکار نیمایر و مینورو یاماساکی از شاگردان بنام وی بودند و از سبک وی استفاده در کارهایشان استفاده کردهاند.

معماری:

معماری هنر و فن طراحی و ساختن بناها فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هم آهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است.

معماری مدرن:

معماری مدرن یا معماری نوگرا نام جنبشی در معماری است. در معماری مدرن کارکرد با ایدههایی ترکیب میشود که مفاهیم و فرمهای تاریخی از آن حذف شدهاند از شیوههای این نوع معماری میتوان سبک بین المللی-آرت دکو-معماری آلیو سبک چمنزار رانام برد

لوکوربوزیه:

لاشو-د-فون شهریدر سویسبود که »شارلاد وارد ژانره« در سال1887 درآنجا متولد شد. او تا سال1920 نام مستعار لوکوربوزیه را انتخاب نکرده بود. »لوکوربوزیه، این نام مستعار را به خاطر اینکه صورتش شبیه صورت کلاغ بود، بدست آورد.« او در 18 سالگی به سیاحت در اروپا پرداخت. سپسنزدآگوستپره درپا ریسکار کرد. زیرنظر پیتربهرنز در برلین به کار و تحصیل پرداخت.

در 1915 با یک رشته طرحهای معماری، راه جدید و اساسی خویش را به سوی مسائل فنی و زیباشناسی ساختمان روشن ساخت و در 1918 برای همیشه در پاریس ماندگار شد. در سالهای بعد طرحهایی برای خانه، آپارتمان و شهر فراهم ساخت که در بیشتر آنها از شکل های صنعتی B مانند ساختمان کشتی بخار B الهام گرفته بود. در 1921 در طرح خانههای مسکونی، فرم جدیدی در معماری ارائه داد، که نشاندهنده شیوههای نوین ساختمانی بود.

در1923 نخستین ساختمان در نزدیکی پاریس بر پایه قوانین ساختمانی وی بنا شد. در 1946 وابسته گروه بینالمللی معماران شد که مسئولیت طراحی ادارات مرکزی سازمان ملل در نیویورک را برعهده داشت. پس از جنگ جهانی دوم از 1946تا52 طرح شهر عمودی را ارائه کرد که بخشهایی از آن را اتحادیه مسکن در پاریس تایید نمود.

اسکار نیمایر:

نیمایر که نام کامل او اسکار ریبرو آلمئیدا سوارس بود، سال 1907 میلادی در شهر ریو دو ژانیر و برزیل زاده شد. در همان شهر در سال 1934 از مدرسه هنرهای زیبا درجه مهندسی معماری دریافت کرد. در سال 1945 عضو حزب کمونیست برزیل شد. عضویت در این حزب بارها برایش دردسر آفرین بود. در دوره کودتای نظامی برزیل به دفترش حمله کردند و ناچار از زندگی در اروپا شد. نیمایر در نیمه دهه1940از شاگردان لوکوربوزیه طراح و معمار بزرگ سوئیسی بود. نیمایر انسانی مبارز و متعهد بود و در سراسر عمر کمونیستی معتقد باقی ماند او از شاگردان و مریدان لوکوربوزیه معمار نوگرای سوئیسی به شمار می-رفت اما بسیاری او را به عنوان "پدر مدرنیسم در معماری" می شناسند.

مینیورو یاماساکی:

در تاریخ 1دسامبر سال 1912در شهر سیاتل به دنیا آمد. پدرش کفاش بود. او بدلیل اینکه عموی مادرش معمار بوده به معماری علاقه زیادی داشتهاست. در دوران جوانی در کارخانه قوطی ماهی قزلآلا در آلاسکا مشغول و در گروه معماری در دانشگاه واشنگتن در در رشته کارشناسی معماری ادامه تحصیل داد. او سپس کارشناسیارشد خود را در نیویورک به صورت شبانه به اتمام رسانید. او در سال 1941 در سن 29 سالگی با تیلکو هیراشیکی ازدواج نموده و پس از 20 سال زندگی از یکدیگر جدا شدند. در سال 1961 با ویتاند پگی ازدواج و این ازدواج به دو سال هم نکشید و برای بار سوم با زنی ژاپنی ازدواج نمود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید