بخشی از مقاله

چکیده

به منظور بررسی اثر ترکیبات آلی بیولوژیک نانو بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد توت فرنگی رقم پاروس، در سال زراعی -1394 1393 این آزمایش بصورت فاکتوریل دو فاکتوره در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان جیرفت اجرا شد.

در این آزمایش روش مصرف در دو سطح - محلولپاشی و استفاده در سیستم آبیاري - بعنوان فاکتور A و ترکیب آلی پاپیتال نانو پارت در چهار سطح - صفر، 1 ، 1,5و 2 در هزار در روش محلولپاشی و صفر،1 ، 1,5 و 2 کیلوگرم در هکتار در روش آبیاري - بعنوان فاکتور B در نظر گرفته شده اند.

نتایج نشان داد که در استفاده از کود آلی نانوپارت 2 درهزار عکسالعمل گیاه نسبت به سایر تیمارها، بهتر بود به گونهاي که در این تیمار در اکثر صفات به نسبت10- 20 درصد از تیمارهاي کودآلی نانوپارت پاپیتال 1/5 درهزار و سایر تیمارها بیشتر بود، استفاده از این غلظت کودي علاوه برافزایش عملکرد کمی و کیفی محصول که شامل عملکرد میوه در مترمربع، مواد جامد محلول، اسیدیته و ویتامین ث میباشد، هزینههاي جانبی و استفاده بیش از حد سایر کودهاي آلی و شیمیایی را کاهش داده و حتی باعث تقویت گیاه و حفظ خاك و محیط میگردد.

در اثر متقابل روش تغذیه و غلظت کود آلی، بهترین ترکیب براي تولید و پرورش توتفرنگی در گلخانه،استفاده از روش تغذیه برگی یا محلولپاشی توام با کود آلی نانو پارت پاپیتال به غلظت 2 در هزار میباشد. زیرا در این تیمار بیشتر صفات در توتفرنگی نسبت به سایر تیمارها به میزان 10– 20 درصد افزایش نشان داد.

مقدمه

فناوري نانو به عنوان یک فناوري بین رشته اي و پیشتاز، در رفع مشکلات و کمبود ها در بسیاري از عرصه هاي علمی و صنعتی، به خوبی جایگاه خود را در علوم کشاورزي و صنایع وابسته آن به اثبات رسانیده است. فرآوردههاي نانو شامل مخلوطی از ذرههاي با ابعاد بین 1 تا 100 نانومتر هستند که میتوانند خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه خود را تغییر دهند 

عرضه کودهاي شیمیایی به شکل نانو ذراتاخیراً مورد توجه قرار گرفته است و گزارشاتی مبنی بر تأثیر مثبت مواد غذایی نانو بر رشد برخی از گیاهان از جمله بادامزمینی , - Pandey et al. 2010 - نخود , - Prasad et al. 2012 - اسفناج - Yang et al. 2006 - و ریحان - Peyvandi et al. 2011 - وجود دارد.

صالحی و تمسکنی - - 1387 نشان دادند که تیمار کود نانو باعث افزایش درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه و در نهایت بهبود استقرار گندم گردید و تأثیر مثبت کودهاي نانو بر رشد گیاهچه موجب استقرار بهتر در شرایط تنش شوري گردید.

نتایج فیضی و رضوانی مقدم - 1389 - نیز نشان داد کاربرد کودهاي نانو در افزایش عملکرد، شاخص هاي کمی و کیفی ذرت و بهبود رشد گیاه اثر گذاشتند. با توجه به مسائل مطرح شده هدف از این پژوهش بررسی اثرات کود آلی نانو پارت پاپیتال بر رشد، عملکرد و کیفیت توت فرنگی و یافتن بهترین روش مصرف این کود براي توت فرنگی است

مواد و روشها

به منظور بررسی اثر ترکیبات آلی بیولوژیک نانو بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد توت فرنگی رقم پاروس، این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان جیرفت اجرا شد. در این آزمایش فاکتور A روش مصرف در دو سطح - محلولپاشی و استفاده در سیستم آبیاري - و فاکتور B مقدار مصرف کود آلی پاپیتال نانو پارت بود - صفر، 1، 1/5و 2 در هزار در روش محلولپاشی و صفر،1، 1/5 و2 کیلوگرم در هکتار در روش در سیستم آبیاري - . مصرف کود آلی نانو پارت در سه مرحله 6 برگی، ظهور گل و مرحله رسیدگی میوه انجام شد. نهالهاي توت فرنگی از منطقه کردستان تهیه شدند و همچنین آزمایش آب و خاك قبل از انجام عملیات صورت گرفت.

تغذیه برگی ترکیب آلی با استفاده از سمپاش با غلظتهاي معین بر اساس نقشه کاشت محلول پاشی شدند و در روش سیستمی با استفاده از آب پاش پاي بوته ها تزریق گردید. آبیاري به صورت قطرهاي با استفاده از قطرههاي سوپر دریپ انجام شد ودر طول اجراي پروزه صفات تعداد شاخه تشکیل شده، تعداد برگ، سطح برگ، تعداد میوه، طول میوه، قطر میوه، متوسط وزن تک میوه، عملکرد میوه در بوته، عملکرد میوه در متر مربع، مواد جامد محلول، اسیدیته و ویتامین ث میوه اندازه گیري شده و داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SAS تجزیه واریانس گردید و میانگین ها به روش آزمون چند دامنه اي دانکن با هم مقایسه شدند.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات متقابل روش تغذیه و غلظت کود آلی نانو پارت بر صفات رویشی بوته توت فرنگی مثل تعداد شاخه، تعداد برگ، سطح برگ، تعداد میوه، طول میوه، قطر میو و میانگین وزن هر میوه معنی دار - جدول . - 1 بطوریکه حداکثر مقدار این صفات در تیمار روش تغذیه برگی با غلظت 2 درهزار کود نانوپارت پاپیتال بدست آمد و کمترین مقدار این صفات رویشی در تیمار روش تغذیه سیستمی بدون کاربرد کود آلی مشاهده شد - جدول . - 1

نتایج دانشور و همکاران - 1393 - نیز نشان داد کاربرد کود نانو باعث افزایش صفات مورفولوژیکی مثل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، طول غلاف، اجزاء عملکرد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت شد. در آزمایش محمدي و عزیزي - 1389 - روي ریحان صفات اندازه گیري شده شامل ارتفاع بوته، وزن تر و خشک اندام هاي هوایی، سطح برگ، تعداد گره، فواصل میانگره و تعداد شاخه هاي جانبی در اثر محلول پاشی با کود نانو افزایش یافت. نتایج صفات مورد بررسی شامل عملکرد میوه، تعداد میوه در بوته، ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، طول و عرض میوه بود.

جدول-1 مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح روش تغذیه و کودهاي آلی بر صفات رویشی و کمی توت فرنگی        

نتایج حاصل از آزمایش آذرپور و همکاران - 1391 - نشان داد که کاربرد کود نانو کلات آهن تاثیر معنی داري در سطح احتمال %1 بر تمامی صفات مورد اندازه گیري داشت.

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده در توت فرنگی مشخص شد که اثر متقابل روش تغذیه و غلظت کاربرد کود نانو پارت بر روي عملکرد میوه در بوته، عملکرد میوه در متر مربع، مواد جامد محلول، اسیدیته، ویتامینC و نسبت TSS/TA معنیدار بود - جدول . - 2

بیشترین میزان این صفات در تیمار روش تغذیه برگی توام با محلول 2 در هزار کود نانو و کمترین میزان این صفات در تیمار شاهد کود نانو و روش تغذیه از طریق سیستم آبیاري ملاحظه شد - جدول . - 2 کاربرد کود نانو در روش محلول پاشی نسبت TSS/TA را کاهش داد اما کاربرد کود نانو در روش تغذیه سیستمی باعث افزایش نسبت TSS/TA میوه توت فرنگی شد - جدول . - 2

این نسبت در حقیقت بیان کننده طعم میوه است .هر چند عواملی چون سفتی میوه و برخی ترکیبات فرار نیز در طعم میوه نقش دارند . مزه مطلوب میوه در واقع ترکیب ایده آلی از قندها، اسیدهاي آلی و ترکیبات معطر در میوه رسیده است . - Lankster,2002 - مشخصه میوه در حال رسیدن ، افزایش سطح مواد جامد محلول و کاهش در محتواي اسیدها، تجزیه نشا سته، نرم شدن گوشت و افزایش تولید اتیلن و ترکیبات فرار است

جدول -2 مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح روش تغذیه و غلظت کودهاي آلی روي صفات کیفی میوه توت فرنگی

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید