بخشی از مقاله

چکیده

هدف کلی این تحقیق تاثیرروش های قیمت گذاری بر ارزش برند در باشگاههای ورزشی شهر قزوین بود.این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، جزء پژوهش های توصیفی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، تمامی ورزشکاران بالای 15 سال شهر قزوین بود.که 381نفر بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و میدانی بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه قیمت گذاری شافعی و همکاران - - 1393 وپرسشنامه ارزش برند آکر - 1991 - با درجه بندی لیکرت 4گزینه ای - کاملاً موافقم-موافقم-ممتنع-مخالفمکاملاً- مخالفم - مورد استفاده قرار گرفت. که آلفای کرونباخ برای آنها به ترتیب 95و 87درصد گزارش گردید.

تجزیه و تحلیل دادهها هم با استفاده از نرم افزارهای Spss23 وPLS3 صورت گرفت. در آزمون مدل پژوهش و فرضیه های تحقیق از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که، تاثیر قیمت گذاری بر تمامی متغیرهای ارزش برند اثرمثبت ومعناداری می گذارد. به همین خاطر به مدیران باشگاه های ورزشی توصیه می گرددتا با توجه به شناخت رابطهی قیمت گذاری و ارزش برند که آسیبپذیری باشگاه را در برابر رقبا کاهش دهد. توجه ویژه ای به قیمت گذاری برارزش برند داشته باشند تامتقاضی ورزشی را افزایش دهدایجاد کسب سود بیشتربرای باشگاه کنند.

مقدمه:

ارزش برند در نیمه دهه 1990توجه زیادی را به خود معطوف کرده است.ارزش برند سرمایه داراز مدتی است که توسط شرکت برای ایجاد سودقابل ملا حظه ومتفاوت،نسبت به رقبایش طراحی می شود.ارزش برندبه ارزش شگرف ذاتی در یک برند معرف گفته می شود.ارزش برندوقتی پدید می آیدکه مشتریان به دلیل جذابیت نام وضمیمه شده به یک کالا به میل خود پول بیشتری برای درجه مساوی از کیفیت می پردازد.ارزشی که می تواند به وسیله نام افزوده شود یا سود بیشتر بازارسهام به ارمغان آورده شود این ارزش می تواندتوسط مشتریان ویا اعضای کانال هم به عنوان دارایی مالی وهم بعنوان یکسری ارتباطات و رفتار های مطلوب تلقی شودارزش برند را متوان ارزشی دانست که بطور فرآینده ای به نام برند مر بوط می شود

میان آمیختههای بازاریابی قیمت بهعنوان پارامتری عمده، اثر قابلتوجهی بر درآمد شرکت دارد اگرچه رقابت بر سر قیمت یکی از مسئلههای عمدهای است که شرکتها با آن روبهرو میشوند، اما بسیاری از شرکتها نمیتوانند این مسئله را به شیوهای عالی حل کنند .و باهم تراز شدن کیفیت کالاهای شرکتهای متفاوت و تشدید رقابت، عنصر قیمت به یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر حفظ و جذب مشتریان و وفاداری و رضایت آنها تبدیلشده است. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادلهای کالا و خدمت که بهصورت واحد پول بیان میشود.بر این اساس قیمتگذاری بهطور ساده یعنی تعیین قیمت برای کالا یا خدمات .قیمتگذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیند مداوم و پیوسته است 

روش های قیمتگذاری باید با سایر راهبردهای شرکت هماهنگ باشد. ازاینرو مدیران باید نحوه تعیین قیمت مناسب را بدانند. زیرا قیمتگذاری بسیار پایین - حاشیه سود ازدسترفته - و بسیار بالا - فروش ازدسترفته - ، میتواند تأثیرات بسیار بدی بر سودآوری داشته باشد - دی2، . - 1994 راهبردهای قیمتگذاری شامل بخشبندی بازار، تخفیف، مدیریت سود و سطحی درنظرگرفتن قیمت میباشد .نویسندگان بسیاری بر تأثیر تصمیمات قیمتگذاری بر سودآوری شرکت، و نیز به بقاء طولانیمدت شرکت تأکید ورزیدهاند و پیشنهاد کردند که قیمتگذاری تنها عنصر بازاریابی در تولید درآمد برای شرکت میباشد که موجب سودآوری شرکت میشود

سازمان هایی که به اهمیت قدرت ونقش استراتژیک قیمت پی برده انداز آن به عنوان حربه ای برای مزیت رقابتی در مقابل سایر سازمان ها استفاده می کنند در فرآیند خرید مشتریان قیمت نقش حساس وبا اهمیتی دارد وجز مهمترین ویژگی های است که مشتری از آن برای خرید کالا در تصمیمات خرید استفاده می نماید از دیدگاه مشتری قیمت نقش مهمی در شکل دهی ارزش درنزد مشتریان دارد،ازدیدگاه مشتری قیمت چیزی است که باید پرداخته شود تامزایایی که از سایر اجزای آمیخته بازاریابی ارائه می شود را دریافت نماید

یکی از دغدغههای سازمانها روبهرو شدن با محیطهای متغیر در ارزشگذاری محصولاتشان میباشد. هنگامی که تولیدکنندگان با عدم اطمینان نسبت به قیمت4 آینده محصولات خود مواجه باشند، رفتارهای متفاوتی را از خود نشان میدهند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید