بخشی از مقاله

 چکیده:

در دنیای رقابتی امروز استفاده از فرآیندهای تحقیق و توسعه اهمیت فراوانی در ایجاد نوآوری و توسعهی اقتصادی دارد. نوآوری ایجاد ترکیبی جدید از منابع توسط کارآفرینان است. تلاشهای تحقیق و توسعه نتیجهی تعامل بین عوامل مربوط به وضعیت تقاضا و عرضهی منابع تحقیق و توسعه میباشد. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به عنوان یکی از استراتژیهای کلیدی برای تضمین پتانسیلهای فنآوری و در نتیجه نوآوری و رشد اقتصادی درنظر گرفته میشود.

مقدمه:

تلاشهای تحقیق و توسعه نتیجهی تعامل بین عوامل مربوط به وضعیت تقاضا و عرضهی منابع تحقیق و توسعه میباشد. تحقیق و توسعه ممکن است در جهت کاهش هزینه، نوآوری محصول یا بهبود کیفیت انجام شود.

 تلاشهای تحقیق و توسعه همچنین ممکن است مشروط به سطوح تلاشهای تحقیق و توسعه در دورههای گذشته باشد، در واقع توانایی شرکتها برای استفادهی موثر از منابع تحقیق و توسعه ممکن است به وسیلهی قابلیتهای تحقیق و توسعهی شرکت در بدو تاسیس واحد تحقیق و توسعه محدود شود. اتکا بر فعالیتهای تحقیق و توسعه ی اساسی تر به عنوان یکی از عوامل اصلی پتانسیل توسعه ی دانش، از ترکیب فعالیتهای نوآوری داخلی و خارجی شناسایی شده است و رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

-1  تحقیق و توسعه:

توانایی شرکتها در توسعه و بهرهبرداری از دانش فنآورانه یک بعد مهم از رقابت در بسیاری از صنایع میباشد و قابلیتهای تحقیق و توسعهی داخلی شرکتها اغلب به عنوان عامل تعیین کنندهی مهمی از این تواناییها درنظر گرفته میشود. با وجود اینکه فرآیند-های تحقیق و توسعهی داخلی شرکت منبع مهمی برای دانش فنآورانه میباشد، شرکتها میتوانند این دانش را از قابلیتهای تحقیق و توسعهی رقبا، عرضه کنندگان و دیگر سازمانها از طریق برخی الزامات قراردادی مانند مجوزها، موافقت نامههای تحقیق و توسعه و توسعه و سرمایهگذاریهای مشترک بدست آورند .

:1-1  مجوزها بسیاری از نوآوریها بطور انحصاری توسط یک شرکت - مخترع - استفاده نمیشود، بلکه مجوز استفاده از آنها به دیگر شرکتها واگذار میشود در واقع به جای انجام تحقیق و توسعه، نوآوریها میتوانند با استفاده از خرید مجوز برای فن آوریهای جدید صورت گیرند. اگر مجوزها خریداری شوند، ریسک درگیر شدن در فرآیند نوآوری کمتر و زمان اجرا نسبت به انجام تحقیق و توسعه کوتاه تر میشود.

:1-2 موافقت نامههای تحقیق و توسعه:

شامل مناطق مختلفی از دانش است و در مرحلهی اول یک نمونه از قرارداد خرید میباشد، بنابراین به معنای برنامه ریزی هزینه، تعریف آنچه که قصد خرید آنرا داشتیم و معمولا یک رابطهی قراردادی با شرکت فروشنده است. موافقت نامهی تحقیق و توسعه متفاوت از منابع تولید انبوه سنتی میباشد، به عنوان مثال در آن سطح همکاری بین شرکت خریدار و فروشنده بالاست، تعریف خروجی از پروژهی همکاری مکررا ایجاد میشود، و خرید شامل عدم قطعیت بالاست.

:1-3 سرمایه گذاری مشترک:

شرکتها در اقتصادهای در حال ظهور معمولا تلاش میکنند از روابطشان با شرکتهای چند ملیتی برای افزایش قابلیتهای تحقیق و توسعه ی خود استفاده کنند. اگر سرمایه گذاری مشترک تحقیق و توسعه شکل گیرد، در جاهایی که شرکت انتظار دارد سودآورتر خواهند بود نسبت به زمانی که فعالیتهای تحقیق و توسعه به صورت مستقل انجام شوند.انتقال قابلیتهای تحقیق و توسعه در شرکتهای درگیر در سرمایه گذاریهای مشترک نیاز به سطح قابل توجهی از دانش ضمنی و تعبیه شده در سازمان دارد.

-2 نوآوری:

نوآوری بطور کلی به عنوان جستجو برای کشف، توسعه، بهبود، انطباق و تجاری سازی فرآیندهای جدید، محصولات جدید و ساختارها و روشهای جدید سازمانی تعریف میشود که شامل عدم قطعیت، ریسک پذیری، جستجو و کاوش دوباره، تجربه و آزمایش است. در واقع نوآوری ترکیبی جدید از منابع توسط کارآفرینان است.

نوآوری موفق بستگی به توسعه و یکپارچه سازی دانش جدید در فرآیند نوآوری دارد. به منظور موفقیت در نوآوری، شرکتها فعالیتهای نوآوری مختلف را ترکیب میکنند و علاوه بر انجام فعالیتهای تحقیق و توسعهی شخصی درگیر کسب دانش از تکنولوژی بازار و فعالیتهای همکاری گونه در زمینهی تحقیق و توسعه با دیگر شرکتها و سازمانهای پژوهشی میشوند. با استفاده از نوآوری شرکتها می توانند با موفقیت در مقابل تولیدکنندگان فعلی رقابت کنند و بنابراین شرکت نوآور تولید کالای جدید را تصرف خواهد نمود.

ویوگلرس و کاسیمن در پژوهش خود در سال 2004، فعالیتهای نوآوری را شامل فعالیتهای ساخت و خرید عنوان نمودند و برای فعالیتهای نوآوری خرید شیوههای متفاوتی را عنوان نمودند - جدول - 1، در پژوهش دیگری که این دو محقق در سال 2002 انجام داده بودند فعالیتهای همکاری گونهی تحقیق و توسعه را نیز در زمرهی فعالیتهای نوآوری عنوان نمودند، این فعالیتها در جدول 2 مطرح شده اند.          

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید