بخشی از مقاله

چکیده:

این مقاله دومین مرحله ی مطالعات تحقیقاتی را گزارش می کند که یک مدل ارزیابی ترکیبی فازی را برای ارزیابی سطح ریسک یک گروه ریسک بحرانی - CRG - و سطح ریسک کلی مرتبط به پروژه های PPP در چین را توسعه می دهد. در اولین مرحله ی پژوهش، سی و چهار عامل ریسک از طریق یک بررسی جامع مشخص می شوند و سه عامل ریسک جدید در طی دو پرسشنامه ی دلفی مشخص می شود. هفده عامل ریسک بحرانی از طریق محاسبه ی مقادیر نرمال انتخاب شدند.

ارتباط بین این 17 عامل ریسک - CRF - از طریق یک تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و CRF 6 فرموله شده به شرح زیر هستند: - 1ریسک اقتصاد کلان؛ - 2 ریسک ساخت و عملیاتی؛ - 3 ریسک رشد دولت؛ - 4 ریسک محیط بازار؛ - 5 ریسک حیات اقتصاد - 6مداخله ی دولت. بر اساس پژوهشهایی که در مرحله ی اول تحقیقات انجام شد، ارزش گذاری برای 17 عامل بحرانی ریسک - CRF - و CRF6 از طریق دو دور پرسشنامه ی دلفی تعیین شد. مجموعه ای از قوانین استنتاج فازی مبتنی بر دانش سپس برای تنظیم یک تابع عضویت برای CRF 17 و CRG 6 به کار گرفته شد

.1مقدمه

با رشد سریع توسعه ی اقتصادی چین، PPP به خوبی دریافت شده و به طور گسترده ای توسط دولت پذیرفته شده که زیرساختهای عمومی را از طریق مالیات، حمل و نقل و قدرت الکتریکی آب، ارتباطات از راه دور و پروژه های اماکن ورزشی فراهم می کند.پروژه هایی مانند "آشیانه ی پرنده" - استادیوم ملی پکن - و خط متروی پکن - BJL4 - 4 دو مثال از پروژه های مشهور PPP در چین هستند. با این وجود، هنگامی که با کشورهای توسعه یافته مقایسه می کنیم، رشد PPP در چین هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. برخی از پروژه هایی که به طور خصوصی تأمین مالی شده اند به عنوان پروژه های ناموفق گزارش شده اند.

مطالعات تحقیقاتی قبلی روی PPP نشان میدهد که یک مدل ارزیابی ریسک هدفمند، قابل اعتماد و عملی برای پروژه های PPP برای موفقیت پروژه های PPP مورد نیاز است . Salman و همکاران یک مدل ارزیابی را تجزیه کردند که برای بررسی مهم ترین عوامل تصمیم گیری است و به شدت روی امکان سنجی پروژه های BOT تأثیر می گذارد. یک روش فازی آنتروپی و یک روش فازی TOPSIS معرفی شده اند که برای محاسبه ی ارزش تصمیمی نهایی در چهار گروه ذینفع است و همچنین از این طریق می توان سطوح اهداف اجرایی مناسب را برای پروژه های PPP انتخاب کرد. یک یافته ی مهم این است که سهامداران بخش خصوصی از مهمترین تصمیم گیرندگان پروژه هستند زیرا مسئولیت منحصر به فردی در PPP دارند که پروژه های با کیفیت و محصولات نتیجه را ایجاد کنند.

.2روش تحقیق

روش به کار گرفته شده در این تحقیق با پژوهشهای Chan و همکاران تطبیق دارد. این روش مبتنی بر یک بررسی جامع، پرسشنامه ی دلفی، تحلیل عاملی و روش رتبه بندی متوسط و ارزیابی ترکیبی فازی می باشد. باید توجه داشت که سه روش اول در مرحله ی اول تحقیقات انجام می شوند و دو روش باقی مانده در مرحله ی دوم تحقیقات صورت می گیرند. شکل 1 روند تحقیقاتی کلی را نشان میدهد.

2-1 بررسی پرسشنامه ی دلفی

Manoliadis و همکاران بیان داشتند که مسائل کلیدی در آماده سازی یک پرسشنامه ی دلفی شامل موارد زیر است: - 1شناسایی کارشناسان و انتخاب آنها؛ - 2 تعداد دورهای به تصویب رسیده؛ و - 3 ساختار پرسشنامه در هر دور مطالعه.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید