مقاله در مورد ابعاد گفت و گوی ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مورد عراق

word قابل ویرایش
55 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ابعاد گفت و گوی ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مورد عراق

پذیرش قدرت ایران
شاید بتوان یکی از مهم ترین ویژگی های عراق جدید را تاثیر گذاری و نقش افرینی طیف وسیعی از گروه های داخلی بازیگران منطقه ای و قدرت های فرامنطقه ای در روند تحولات سیاسی – امنیتی و اقتصادی این کشور تلقی کرد . فارغ از نقش عوامل ساختاری سیاسی – اقتصادی و پیشینه تاریخی و نقش متفاوت گروه های داخلی عراق در شرایط کنونی این کشور در میان قدرت های

منطقه ای و فرامنطقه ای جمهوری اسلامی ایران و ایلات متحده امریکا دارای نقشی عمده و بر جسته در روند جدید دولت- ملت سازی در عراق هستند . با این حال چنین به نظر می رسد که نقش افرینی این دوبازیگر عمده فقط در چهار چووب یک تعامل سازنده امکان پذیر خواهد بود . از این رو نمی توان نقش ایران را نادیده گرفت و اساسا هر طرحی در مرود عراق جدید که در حالت

چالش با جمهوری اسلامی ایران و یا در تعارض با امنیت ملی ایران قرار داشته باشد . با دشواری های اساسی مواجه خواهد شد . در ۳ دهه گذشته ایران و امریکا هر یک به دنبال حذف دیگری از صحنه بوده اند اما تداوم بی ثباتی و نا امنی در عراق و حتی تشدید ان و نگران یهای موجود در خصوص احتمال گسترش بحران عراق به یک منازع منطقه ای موجب شد که الگوها و سیاست های یکجانبه گرایانه از سوی امریکا و تلاش این کشور برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران از

معادلات منطقه ای با توجه به نفوذ غیر قابل انکار ان مورد بازبینی قرار گیرد . ازاین رو با توجه به نا کار امدی و عدم نتیجه بخشی راهبردهای چند ساله گذشته امریکا در عراق و پیامدهای زیانبار ان برای کل منطقه و به ویژه مردم عراق به تدریج مسئولین امریکایی مجبور به اعتراف به اشتباهات و عدم کار امدی راهبرد قبلی خود شده اند . گزارش بیکر همیلتون تشکیل اجلاس شرم الشیخ و مذاکرات ایران و امرای در تاریخ ۷ خرداد نشانه های تغییر تدریجی سیاست امریکا می باشد. در این نوشتار به برخی از ابعاد سیاست ها و منافع و اقدامات ایران و امریکا در عرصه عراق و سپس نقاط اشتراک انها در ایجاد ثبات و جریان امنیت سازی در عراق پرداخته می شود .

رویکرد یکجانبه گرایانه امریکا در عراق
حمله امریکا به عراق با هدف تثبیت هژمونی امریکا در جهان تضمین امنیت اسرائیل و در قالب رویکرد یکجانبه گرایانه نومحافظه کاران انجام شد حمله به عراق که در طرح خاورمیانه بزرگ نو محافظه کاران امریکا به عنوان مرحله نخست ایجاد دگرگونی در ساختار این منطقه تلقی می شد در جهت تدیل عراق به یک دولت سرمشق دموکراتیک و لیبرال منطبق با نسخه امریکایی ان برای تمام کشورهای خاورمیانه بود . از انجا که این طرح بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود و منافع سایر قدرت های بزرگ جهانی از یک سو و قدرت های منطقه ای از سوی دیگر و صرفا در جهت تامین منافع ژئوپلتیک و ژئواکونومیک امریکا طراحی شده بود از همان ابتدا با مشکلات اساسی مواجه شد .
سیاست یکجانبه گرایی امریکا در عراق تنها به حمله به این کشور محدود نمی شود و امریکا حتی در مراحل اولیه اشغال نیز بر ان بود تا شرایط و روند دولت ملت سازی جدید در این کشور را صرفا بر اساس منافع و اهداف خود به پیش ببرد .

بر اساس طرح های اولیه امریکا عراق به کشوری دموکراتیک ولیبرال با نقش برجسته شیعیان سکولار به رهبری افرادی مانند ایاد علاوی به عنوان دولتی سرمشق در جامعه عرب همکار استراتژیک امریکا و دارای مواضعی غیر خصمانه در قبال اسرائیل و در هایت موازنه گرا و حتی رقیب ایدئولوژیک ایران تبدیل می شد . البته در این روند سایر قدرت های جهانی نی زاز تاثیر گذاری قابل توجه در معادلات خاورمیانه کنار گذاشته می شدند .

اما روند تحولات عراق پس از فروپاشی رژیم بعث نشان داد که دولت امریکا در محاسبه و ارزیابی های خود در خصوص عراق پس از اشغال دچار اشتباهاتی فاحش شده است . زیرا با پافشاری رهبران سیاسی و مذهبی شیمی بر الگوهای دموکراتیک در روند دولت ملت سازی از یک سو و بروز اشوب و نا امنی و مخالفت گروه های شور شسی و معارض با نیروهای اشغالگر از سوی دیگر شرایط بر خلاف طرح اولیه امریکا به پیش رفت پیروزی شیعیان در قالب ائتلاف عراق یکپارچه و در ۲ انتخابات برگزار شده در سال ۲۰۰۵ و تسلط انها بر ارکان قدرت و به حاشیه رانده شدن شیعیان سکولار مانند ایاد علاوی حاکی از ان بود که طرح امریکا برا یایجاد دولتی با ماهیت لیبرال سکولارو همسو با منافع و اهداف امریکا و اسرائیل نا کام مانده است و این امر روند سیاست های یکجانبه گرایانه امریکا را با دشواری جدی مواجه می کند مسئله دیگری که پیشبرد طرح اولیه امریکا را به چالش کشید . اقدامات گروه های مخالف روند سیاسی جدید مانند بعثی ها و گروه القاعده بود که بسیاری فراتر از ارزیابی های امریکا عمل کردند و در جنگی نامتقارن نا کار امدیارتش امریکا را اشکار کردند البته حمایت های مادی و معنوی برخی از کشورهای عرب همسایه و جوامع سنی از این گروه ها عامل عمده تداوم اقدامات خشونت بار انها محسوب می شود .
شرایط جدید و ناخواسته عراق یعن یایجاد دولتی با محوریت شیعیان ائتلاف عراق یکپارچه و اقدامات سر سختانه بعثی ها و گروه القاعده باعث شد که امریکا در مواجهه با تناقضات و دشواری های پیشرو استراتژی متفاوت و حتی در برخی مقاطع متناقضی را در پیش گیرد . در سال ۲۰۰۶ امریکا

به تدریج استراتژی پیروزی را کنار گذاشت و استراتژی لوگیری از شکست را در پیش گرفت ابعاد اصلی این استراتژی عبارت از چرخش نسبی به سوی سنی ها و کاهش حمایت زا شیعیان عراق بودند که در مواردی چون عدم تمایل به توانمند سازی سیاسی و نظامی امنیتی دولت نوری مالکی به دلیل تردیدهای پیش رو جلوه گر شد . بعد دیگر سیاست جدید امریکا که در قالب استراتژی امریکا برای عراق در سال ۲۰۰۷ نمود اشکارتری یافت جلب حمایت کشورهای عربی منطقه برای

ایجاد ثبات و امنیت در عراق و تسلط بیشتر بر اوضاع این کشور بود . در این مقطع به رغم توصیه های کمیته بیکر همیلتون به دولت امریکا در جهت مذاکرهب ا ایران برای ایجاد ثبات در عراق جورج بوش همچنان مخالفت خود را با مذاکره با ایران اعلام کرد و نشان داد کگه همکاری با کشورهای عربی و گروه های سنی عراق را ترجیح م یدهد و در این راستا به ارسال علامت هایی مانند عقب نشینی از طرح خاورمیانه بزرگ پرداخت .
با تداوم بی ثباتی و نا امنی در عراق عدم موفقیت دولت بوش در اقناع افکار عمومی و حزب دموکرات در امریکا و نیز اشکار شدن نا کارایی سیاست یکجانبه گرایانه امریکا در عراق دولت بوش

بر ان شد تا این سیاست را تعدیل کند و گزینه های جدیدی مانند مذاکره با ایران را برای ثبات و امنیت سازی در عراق مورد بررسی قرار دهد .

ایران و عراق جدید
عراق جدید برای جمهوری اسلامی ایران فرصت ها و تهدیداتی را تواما در بر داشته است و این امر ضرورت اتحاذ استرتژی مناسب با تحولات مزبور را ایجاب کرده است . حذف رژیم بعث در عراق که هموداره به عوان عامل تنش و نا امنی منطقه ای عمل می کرد و قدرت یابی مبارزان و گروه های مردمی شیعی در عراق که طی ۲۷ سال گذشته از حمایت های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده اند طبعا از سوی جمهوری اسلامی ایران تحوی بسیار مثبت تلقی می شود . اما در عین حال حضور نیروهای امریکایی در عراق بی ثباتی نا امنی و گسترش شکاف قومی – مذهی و در نتیجه افزایش اجتمال تجزیه عراق نیز از جنبه های منفی تحولات مذکور از دیدگاه ایران بوده است .

با توجه به تهدیدات و فرصت های یاد شده راهبرد ایران درر عراق بعد از سقوط صدام بر مبنای مشارکت فعال و سازنده برای کمک به دولت و مردم عراق استوار بوده است . سیاست ایران از اهداف و ابعاد متعددی برخوردار است که عمده ترنی انها دولت سازی بر اسسا الگوی دموکراتیک مبتنی بر رای اکثریت مردم همکاری با دولت عراق برا یایجاد امنیت و توسعه عراق و افزایش رفاه و اشتغال مردم و همچنین نهادینه سازی روابط یا ایجاد روابط استراتژیک بین ۲ کشور هستند .

جمهوری اسلامی ایران حمایت از همه دولت های عراق پس از صدام و کمک به انها در جهت ایجاد ثبات و امنیت در این کشور را در کانون سیاست خارجی خود قرار داده است . در این راستا جلوگیری از شکل گیری کانون های تهدید امنیتی در عراق برقراری و ایجاد ارتباطات مستحکم با

همه گروه های عراقی از جمله شیعه کرد و سنی و حمایت از انه در اولویت قرار گرفته است .
هر چند ایالات متحده در طرح اولیه خود برای عراق خواسترا ایجاد رقیبی اسرتاتژیک و موازنه گر در قابل ایران و حتی ایجاد رقابت مذهبی بین مراجع شیعی در قم و نجف و در نتیجه تضعیف قدرت و نماد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه بود اما نتیجه ای که حاصل شد عکس انتظار ان کشرو بود . فروپاشی رژیم بعث که به برتری قدرت شیعیان و کردها در ساختار سیاسی نوین عراق منجر شد به افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران و دگرگونی در معادلات قدرت خاورمیانه منتهی شد . این امر که حال افزایش نفوذ ایران در داخل عراق نیز به شمار می رود از مولفه های متعددی ناشی می شود . پیوندهای دیرینه تاریخ یفرهنگی و مذهبی بین مردم ایران و عراق و حضور معارضین عراقی شیعه و کرد در دوران زمامداری صدام حسین در ایران و در نتیجه ارتباط برادرانه و نزدیک بین نخبگان مذهبی و سیاسی ایران و رهبران مذهبی و سیاسی شیعی و کرد در عراق که بخش عمده ای از انها رد ساختار دموکراتیک جحدید به قدرت رسیده اند از عوامل اصلی این نفوذ طبیعی محسوب می شود .
بدین تریتب حفظ و تقویت دولت فعلی که بر اساس مبانی دموکراتیک و قانونی شکل گرفته است . از اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران به شمرا می رود از این رو عدم موفیت دولت جدید عراق در فرازند دولت سازی و کنترل و تسلط بر اوضاع امنیتی کشور و تداوم مسائل و بحران های سیاسی و اجتماعی که از عوامل مهم نا امنی به شمار می ایند می تواند زمینه ساز تحولاتی در عراق شود که با منافع ملی ایران در تضاد قرار داشتهب اشدو حتی به ظهور مجدد دولتی ضد ایرانی در عراق منتهی شود . در تحیل عل نا کامی کنونی در روند دولت – ملت سازی دموکراتیک در عراق می توان به مولفه هایی مانند رشد هویت های سیاسی قوم محور و مذهب محور و کارکردهای ان اقدامات تروریستی گروه های سنی و القاعده و حمایت برخی کشورهای عرب منطقه از انها و بروز شک و تردید در میان تصمیم گیران در ایالات متحده در خصوص حمایت از دولت عراق اشاره رکد . با توجه به این مولفه ها و احتمال تبدیل شدن فرصت های استراتژیک ایران به تهدید امنیتی و اهمیت برقراری ثبات وامنیت درعراق از منظر جمهوری اسلامی ایران بررسی و باز تعریف استراتژی ایران در عراق اشکارتر می وشد .

نتیجه گیری

اظهار تمایل و عملی ساختن مذاکره برای امنیت سازی در عراق از سوی ایران و ایالات متحده ممکن است در مراحل اولیه خود نتایجی چندان قابل توجه و عملی در پی نداشته باشد اما نفس انجام این مذاکرات و ارزیابی نسبتا مثبت اولیه طرفین از ان از ابعاد مختلف قابل توجه است . این مذاکرات می تواند ۲ پیامد جانبی برای ایران داشته باشد اول اینکه برخی کشورهای عربی و اروپایی که در فضای روابط خصمانه ایران و امریکا به دنبال بهره برداری از وضع موجود رد راستای

منافع خود بودند مجبور به بازنگری در سیاست های خود خواهند شد و دوم اینکه مذاکرات بعداد م یتواند شرایط جهانی مساعد تری را برا یمذاکرات هسته ای ایران و لحاظ کردن دیدگاه های ایران به ویژه در خصوص حذف پیش شرط فراهم کند .از جمله ابعاد دیگر می توان به درک لزوم طراحی ساز و کارهای چند جانبه و همه سونگر بای ایجاد ثبات وامنیت در عراق و پی بردن به پیامدهای ناگوار بی ثباتی برای تمامی طرفین از سوی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای عمده خاومراینه مانند

ایارن و امریکا وجود منافع و اهداف مشترک ایران و امریکا در عراق مانند حمایت از عراق یکپارچه امن و با ثبات و نی زاگاهی از لزوم همکاری در این خصوص اشاره کرد . همچنین پذیرش نقش و قدرت منقطه ای ایران و لزوم توجه به نقطه نظرات ان در جهت موفقیت طرح های منطقه ای و در صورت تداوم و موفقیت روند تعامل میان ایران امریکا و عراق احتمال تعمیم این تعامل به سایر مسائل مهم راهبردی مورد اختلاف از جمله موضوعاتی هستند که در مجموع امکان کاهش تنش در روابط ۲ کشور را به وجود خواهند اورد .

نگاه کارشناسان به گفت و گوی بغداد
علاء الدین بروجردی
رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنتی ملی مجلس شورای اسلامی
۱- اصل انجام گفت و گو جدا از عنوان ان تبعات بسیاری برای کشورهای منطقه دارد و گذاردن نقطه پایانی بر حوادث تاسف بار تروریستی است که در عراق صورت می گیرد اثار و تبعات روانی ان فراتر از عراق است . بنابراین اصل موضوع با توجه به هدف که پیگیری می کند حائز اهمیت است . اینده ان بیشتر بستگی دارد به سیر تحولات صورت گرفته در مذاکرات اگر امریکایی ها صادقانه به دنبال کاهش مشکلات امنیتی در عراق باشند واراده جدی داشته باشند و می تواند به توقف کشتار وحشیانه مردم این کشور کمک کند .

ارچوب به سوی موفقیت و گشایش حرکت خواهد کرد در غیر این صورت اینده ان مبهم خواهد بود .
۲- همه واقعیت های ذکر شده عوامل تاثیر گذاری بر تصمیم امریکا برای اغاز مذاکره بود . بنابراین همان گون که این عوامل بر تغییر نقطه نظر اقای بوش و جمهوری خواهان از مقابله با جمهوری اسلامی ایران به سیایت همکاری با ج . ا . ا و استفاده از توان این کشور برای کمک به جل مشکلات عراق میل کرده است . فکر می کنم به میزانی که امریکایی ها جدا از خطای فاحششان در عراق و سیاست های غلطشان نسبت به ایران بخواهند بر اسسا واقعیت ها تصمیم گیری و مذاکره کنند این مذاکره می تواند به کاهش مشکلات امنیتی عراق و حل مشکلات این کشور بینجامد .

۳- وضعیت امروز عراق اتشی است در خانه همسایه اگر به خانه سرایت نکند دود ان ازار دهنده خواهد بود . بنابراین اولین دستاورد ان کمک به حل مشکلات امنیتی کشور همسایه است . با توجه به اینکه ایران قویا معتقد است که عراق مکان مناسبی برا ینیروهای امریکا و انگلیس نخواهد بود لذا همان طور که دموکرات ها تصمیم گرفتند امریکا باید طرح خروج زمان بندی شده خودش را برای خروج از عراق اماده کند . امریکا در این مذاکرات باید نظرات خودش را در زمینه کاهش نیروها و سپس خروج نهایی از عراق اماده کند این دستاورد دیگری برای امنیت در عراق و کمک به استقلال سیاسی این کشور خواهد بود .

۴- با توجه به سیاست های خصمانه انگلیس و امریکا در قبال ج . ا . ا و کشف شبکه های متعدد جاسوسی مرتبط با امریکا که نشان از استمرار سیاست های خصمانه علیه ج . ا . ا دارد طبیعتا خروج این نیروها از عراق به کاهش تهدید امنیتی علیه کشورمان کمک خواهد کرد . فکر می کنم با توجه به تاثیرات نوع مناسبات امریکا با ج . ا . ا سیر تحولات منطقه نسبت به این تحول و تاثیر ان بر امنیت منطقه کشورهای منطقه با عنایت و توجه خاصی به ان می نگرند وامیدوارند که این مذاکرات منجر به ایجاد وضعیت جدید امنیتی در منطقه شود .

با توجه به اینکه مسئله عراق برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است . استمرار کشتار مردم بی گناه به هیج وجه قابل قبول و تحمل نیست . با وجود اینکه مذاکره با امریکا برای کشور ما خط قرمز است اما جمهوری اسلامی ایران استثنا کردن عراق از مذاکره با وجود هزنیه های مترتیب بر ان را با هدف تاثیر گذاری بر امنیت عراق پذیرفته است .

راهکار سارکوزی برای خروج اتحادیه اروپا از بن بست

یکپارچگی اقتصادی
پیروزی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکی از مهم ترین وقایعی بود که در ماه می سال جاری بخش وسیعی از تحلیل های مطبوعات و رسانه های خبری دنیا را به خود اختصاص داده بود . وی در جوی اشوب زده در حالی سکان قدرت در فرانسه را در دست گرفت که تا ۳ روز پس از اعلام نتایج همچنان نا ارامی بسیاری از شهرهای فرانسه از جمله تولوز ، پاریس ، رن ، بوردو ، لیل ، لیون ، شارلویل ، نانت ، مارسی و استراسبورگ را به اشوب کشدیه بود بحث در مرود سیاست خارجی و داخلی سارکوزی طی روزهای اخیر توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است .
بسیاری از رسانه های

داخلی اروپایی امریکا و اسرائیلی پیروزی سارکوزی در انتخابات را فصل تازه ای در تاریخ فرانسه خواندند و اعلام کردند که وی فرانسه را وارد عصر جدیدی می کند . در حوزه داخلی نیز بسیاری اظهار امیدواری کردند که وی با اقتدار و قدرت خود می تواند به مشکلات چندین ساله داخلی پایان دهد . در حوزه خارجی نیز بسیاری وی را طرفدار بوش – طرفدار اسرائیل می خواندند . اما به عقیده کارشناسان مردم فرانسه با وجود همه این موارد با انتخاب خود به تغییرات اساسی و بنیادی رای دادند . اظهارات سارکوزی مبنی بر اینکه امریکا تا هر زمان که لازم باشد می تواند روی کمک دوست خود فرانسه حساب کند سبب شد تا برخی روی کار امدن وی را موجب ورود اندیشه های بوش به اتحادیه اروپا بدانند .
رسانه های اسرائیلی نیز با ابراز خرسندی از اینکه فردی با ریشه ای یهودی به کاخ الیزه راه یافته است اعلام کردند که سار کوزی امیدهای تازه ای را در میان مقامات اسرائیلی برانگیخته و قطعا فصل جدیدی در روابط تل اویو پاریس شروع خواهد شد و سیاست های عربی و افریقایی فرانسه به عنوان یکی از اعضای اصلی اتحادیه اروپا که همواره در طول دوران ریاست جمهوری شیراک مورد انتقا قرار می گرفته تغییر خواهد یافت .

جدا از پیامدهای روی کار امدن سارکوزی در حوزه داخلی و خارجی مسئله نقش و تاثیر وی در ساختار اتحادیه اروپا و اقدامات وی در این راستا از جمله مسائلی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است . فرانسه به عنوان یکی از اعضای اصلی اتحادیه اروپا اختیارات و نقشی به مراتب بیشتر و فراتر از سایر اعضای اروپایی دراد و قطعا انتخاب ساروزی مسیر و مشی تازه ای را پیش روی اتحادیه اروپا و لزوم ایجاد اصلاحات در ساختار ان در حال حاضر از جمله مسائلی است که از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو سار کوزی در اولین ملاقات های خود با سران سایر کشورهای اروپایی بر لزوم جایگزینی معاهده های ساده به جای قانون اساسی اتحادیه اروپا به منظور حل بحران موجود در اروپا تاکید کرد .

سفرهای سارکوزی به المان و لژزیک لافاصله پس از روی کار امدنش و گفت و گوهای صورت گرفته در باب ایجاد اصلاحات در اروپا گویای ان است که تلاش برای اماده سازی کشورهای عضو در پذیرش معاهده مذکور یکی از مهم ترین اولویت های سارکوزی بوده همچنان که وی در دیدارش با خانم مرکل با تاکید بر ضرورت این امر اعلام کرد که حتی نباید یک دقیقه را از دست بدهیم

دیدگاه های سارکوزی در مورد اروپا
اروپایی جدید قوی سیاسی تر و با قدرت اجرایی افزون تر اندیشه ای است که به گفته سارکوزی او طی سالیان اخیر در سرمی پرورانده است . از این رو تا پیش از رفراندوم قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه با وجود رای منفی فرانسویان رای وی به قانون مذکور مثبت بوده است وی در مصاجبه با نشریه فیگارو با بیان این مطلب که تلاش برای تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا تحولی نوین به وجود خواهد اورد مواضع خود را در این راستا چنین اعلام کرده بود فرانسه در طول بیش از نیم قرن یکی از موتورهای اصلی اتحادیه و مبدع قانون اساسی اتحادیه اروپا به منظور ایجاد اروپایی بپیشرو و پراگماتیک بوده است

از این رو انتظار فرانسوی ها و در کل شهروندان اروپایی از تصویب قانون اساسی اتجادیه اروپا در وهله اول بهبود وضع اشتغال عدالت اجتماعث امنیت بهبود سیاست های مهاجرتی و … است . تا با ایجاد اروپای متحد و قوی وزنه ای سنگین و قابل قبول در مقابل قدرت بزرگ دنیا یعنی امریکا باشیم
هدف از ایجاد چنین اروپای قطعا رویارویی و مقابله با هژمونی امریکا نخواهد بود بلکه ایجاد گفت و گو و تعامل به صورت برابر و دفاع از منافع مد نظر است . در چنین صورتی اتحادیه اروپا که در حال حاضر بیشتر قدرتی اقتصادی است . به اتحادیه ای سیاسی تبدیل می شود . از طرفی چنین اروپایی می تواند بستر مناسبی را برای یک جهانی سازی مفید که در ان تبادلات ازاد و رقابت اقتصادی در خدمت شهروندان قرار می گیرد . فراهم اورد . در چنین سیستمی است که فروش زیر قیمت محصولات اعم از کشاورزی و … و کار کودکان و سایر ناهنجاری های اقتصادی ممنوع بوده و تلاش کشورهای اروپای غربی برای حمایت از کشورهای اروپایی فقیر مضاعف می شود .
قطعا اروپایی چنین پیشرو و مقتدر نه تنها در راه اقتصاد و شکوفایی بلکه در راه حمایت از ارزش ها به منظور ایجاد اینده ای روشن و متفاوت گام بر می دارد .

اما رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اتحادیه اروپا وجود کاستی ها نواقص و عدم پاسخگویی لازم به نیازهای شهروندان اروپایی و تردید و تعلل سایر کشورهای اروپایی در به رفراندوم گذاردن قانون مذکور سبب شد تا اروپا در این راه دچار بی حرکتی و بحران شود و از این رهگذر قانون مذکور تا حد زیادی کارایی خود را از دست داد از این رو بحران مذکرو دولتمردان فرانسوی که خود مبدع این قانون بودند را به تحرکی اساسی برای خارج کردن اروپا از ان واداشت

.
سارکوزی نیز بلافاصله پس از روی کار امدنش خروجی اتحادیه از بحران و بی تحرکی را یکی از مهم ترین اولویت های دولت خود قرار داده و در حال حاضر تلاش می کند تا با ارائه معاهده ای ساده به جای این قانون که این بار با رای پارلمان به صتویب خواهد رسید و نه رفراندوم اتحادیه را از بن بست خارج کند .
راهکارهای موجود در معاهده ساده ارائه شده از سوی سارکوزی بلا اندکی تغییر تا حد زیادی شبیه همان قانون اساسی اتحادیه اروپاست که مختصرا به مواردی از ان اشاره می شود :

تعیین وزیری به عنوان وزیر امور خاررجه اتجادیه اروپا و دادن اختیارات لازم به وی به عقیده سارکوزی در حال حاضر اتحادیه اروپا دارای کمیسرهای زیادی در زمینه امرو بین المللی است اما تعیین وزیر امور خارجه به عنوان مقامی قابل اعتماد و دارای اختیارات لازم می تواند ضمن دادن نظم بیشتر به این ساختار مواضع و صدای اروپا را در عرصه بین المللی به گوش جهانیان برساند
تعیین رئیس اتحادیه اروپا برای مدتی ثابت یا طولانی به عقیده سارکوزی شورای اتحادیه اروپا به عنوان مهم ترین نهاد که بسیاری از تصمیمات مهم اعم زا داخلی و خارجی در ان اتخاذ می شود با رهبری هر یک از اعضای اتحادیه اروپا به صورت دوره ای و هر دوره به مدت ۶ ماه اداره یم شود و همین امر مانع از اتخاذ سیاسی بلند مدت است بنابراین انتخاب شخصی از سوی رئیس دولت عضو اتحادیه اروپا که قصد رهبری دوره ای را دارد ان هم به مدت ۲ سال و نیم و با حق انتخاب مجدد می تواند فردی باشد که با شناخت کامل به نیازهای شهروندان اروپایی پروژه ها و اقدامات بلند مدت و مفیدی را به ثمر برساند.

ایجاد گروهی با شرکت ۶ کشور اصلی و پر جمعیت اتحادیه اروپا المان لهستان انگلستان ایتالیا اسپانیا و فرانسه به عقیده سارکوزی ایجاد چنین گروهی علاوه بر انکه می تواند دستاوردهای زیادی رد زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی داشته باشد تا حد زیادی ق و توی سایر کشورها را تحت الشعاع قرار می دهد .

ارا و مواضع سارکوزی در باب الحاق ترکیه با اتحادیه اروپا همچنان منفی است و به عقدیه وی گسترش اعضای اتحادیه بدر حال حاضر امری ضروری به نظر نمی رسد و باید متوقف شود وی با بیان این مطلب که باید تعریفی دقیق از مرزهای اروپا ارائه شود اعلام کرد که ترکیه جاییی در اتحادیه اروپا ندراد و الحاق ان موجب لطمه به سیاست های اتحادیه می شود حال انکه به عقیده وی مسائل مهم تری برای بحث و گفت و گو پیرامون اصلاحات در اروپا وجود دارد .

نتیجه گیری
تعابیر و قرائت های متفاوتی در باب سیاست خارجی سارکوزی وجود دارد . همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد اظهارات او در کنگره یهودیان امریکا در نیویورک سبب شد تا بسیاری وی را نومحافظه کار امریکایی با ملیت فرانسه بنامند برخی دیگر نیز با استناد به سفر وی به اسرائیل بلافاصله پس از روی کار امدنش در سمت ریاست حزب حاکم فرانسه و سخنرانی در کنفرانس هرتزلیا در اسرائیل و تاکید بر ضرورت تقویت روابط میان اسرائیل و اتحادیه اروپا وی را مورد انتقاد قرار می دهند . مسئله ای که محرز و مسلم است ان است که سارکوزی قطعا تغییرات عمده ای را در مسالئ مهم سیاست خارجی فرانسه و بالطبع اتحادیه اروپا به وجود خواهد اورد .

دیدگاه وی در باب اتحادیه و اختلاف مواضع وی با شیراک از جمله مسائلی است که در راس توجهات قرار داد . سارکوزی بلافاصلهخ پس از روی کار امدنش با اعلام این مطلب که اتحادیه اروپا به قانون اساسی نیاز ندراد تلاش می کند معاهده ای را به تصویب برساند که در ان یکپارچگی اقتصائدی به مراتب بیش از یکپارچگی سیاسی است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 55 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد