مقاله در مورد اقلیم اردبیل

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان

اقلیم اردبیل

استان اردبيل درمنطقه اي سردسير و درشمالغربي فلات ايران با وسعت 5/17952كيلومترمربع يك درصد مساحت كل كشور را تشكيل ميدهد. اين استان بخشي ازفلات مثلثي شكل ايران درشرق فلات آذربايجان واقع ميباشد كه حدود3 /2 آن داراي بافت كوهستاني با اختلاف ارتفاع زياد بوده و بقيه رامناطق هموار و پست تشكيل داده است . مرتفع ترين نقطه استان ،قله سبلان باارتفاع تقريبي 4811 ميباشد.


اقليم استان اردبيل بطور عمده به چهارعامل ارتفاع ، عرض جغرافيايي ، منابع آبي و توده هاي هواي مهاجر بستگي دارد. عوامل ديگري نيز نظير پوشش گياهي ، فعاليتهاي كشاورزي صنعتي و معدني درمقياس كوچك بر اقليم تاثيرداشته و يا تاثير مي پذيرند.
نقش ارتفاعات براقليم استان :
باتوجه به اينكه استان اردبيل داراي 3/2بافت كوهستاني باارتفاع متوسط 3700مترازسطح دريامي باشدوسبلان نگين تابناكي بربلنداي استان با ارتفاع 4811متر واقع شده است بطوريكه غيرازآن كوههاي طالش وقوشه داغ درغرب كوه سبلان وبزغوش درجنوب وجنوب غربي سبلان باارتفاع متوسط 2200مترويارشته كوه پلنگان درحوالي درياچه نئوروقله آق داغ باارتفاع 3322متردراستان واقع گرديده اند. سبب شده كه اقليم استان اردبيل تحت تاثيراين ارتفاعات ازويژگيهاي خاص برخوردارشودواين استان درشماريكي ازسردترين استانهاي كشورقرارگيردورژيم بارندگي ودمايي آن درحدوسيعي تحت تاثيرارتفاعات بوده كه غالباً با برف پوشيده مي باشند.


نقش منابع رطوبتي :
استان اردبيل داراي رودخانه هاي ارس ،قره سو،بالخلي چاي ودرياچه هاي نئوروشورابيل مي باشدكه درشكل گيري اقليم نقش قابل توجهي داردومنبع رطوبتي درياي خزربررژيم هاي اقليمي آن بطورشاخص اثرميگذارد.
تاثيرعرض جغرافيائي
عرض جغرافيائي نيزجزءعوامل اصلي مؤثربرشكل گيري اقليم ميباشد.استان اردبيل يكي ازاستانهائي است كه داراي گستره وسيع شمالي –جنوبي است كه نزديك به 3درجه عرض جغرافيائي اختلاف دارندكه اين اختلاف موجب گرديده است برشرايط جغرافيايي وآب وهوائي استان تاثيربگذاردورژيم دمائي واقليمي متفاوتي رابوجودآورد.

 


نقش پوشش گياهي وكشاورزي دراقليم استان :
استان اردبيل ازپوشش مرتعي مناسبي دربسياري ازمناطق برخوردارميباشدو وجودجنگلهاي استان درشمال وشرق اردبيل وارتفاعات طالش واقع دراستان تاثيرات قابل ملاخظه اي براستان پديدمي آورندوبه عنوان عوامل فرعي تاثيرگذاربررژيم آب وهوائي مي باشد.
تاثيرتوده هاي هواوسيستم هاي هواشناسي :
توده هاي هوابه حجم بزرگي ازهـــوا با خصوصيات فيزيكي خاص اطـــلاق مي گردد، توده هاي هوابه دليل قرارگرفتن درروي يك ناحيه وسيع به دليل عبورآرام ازيك منطقه بتدريج خصوصيات فيزيكي ناحيه ازقبيل دماورطوبت رابه خودميگيرد.


منابع اصلي شكل گيري توده هاي هوا:
يك توده هوابه حجم عظيمي ازهواگفته مي شودكه وقتي به صورت افقي درداخل آن حركت كنيم داراي خصوصيات فيزيكي مشابه درطول مسيرباشد،يك توده هواممكن است سطحي بيشترازهزاران كيلومترمربع رابپوشاندمثلايك توده هواي بزرگ زمستاني بيشترازنصف قاره آمريكارامي پوشاند.
دسته بندي توده هاي هوا:


توده هاي هوا براساس منابع شكل گيري واهميت به سه گروه اصلي توده هاي قطبي ،توده هواي عرض هاي مياني وتوده هواي حاره اي كه هرگروه براساس منبع شكل گيري توده هوابه توده هواي دريايي وخشكي تقسيم مي شوندونيزدوتوده هواي ديگرتوده هواي كلاهك قطبي واستوايي مي باشند. توده هوائي كه روي اقيانوسهاشكل مي گيرندداراي رطوبت بيشتري هستند.


توده هواهائي كه استان راتحت تاثيرقرارمي دهند:
درفصل بهاروتابستان بيشترجريانات عرضهاي مياني وجنب حاره اي دراستان اردبيل فعال هستندبه طوريكه بيشترين ميزان بارندگي استان دراثرنفوذجريانات ناپايدارعرضهاي مياني پس ازتقويت درروي درياي مديترانه وكسب رطوبت كافي ميباشد. بارندگي هاي اصلي اردبيل درفصل بهاروتابستان بيشتردراثرفعاليت عبورجريانات عرضهاي مياني وكم فشارسوداني ميباشدكم فشارسوداني كه درحين فعاليت ازروي شرق مديترانه درفصل بهاروتابستان اين سيستم درحال ديناميكي وحركت روبه شمال شرق باعث بارندگي درحاشيه غربي كوههاي زاگرس گرديده وبه علت ازدست دادن رطوبت

خودبه صورت بادنسبتاگرم دراستان اردبيل جريان پيداميكند.زماني كه جريان عرضهاي مياني تاغرب مديترانه گسترش پيداكرده باشدهواي سردي ازحاشيه جنوبي اقيانوس اطلس شمالي بخصوص مجمع الجزاير آزور و در پشت اين سيستم قرارميگيردوبه دنبال جريانات گرم منطقه راتحت تاثيرقرارميدهدومعمولابابارندگي هاي نسبتاخوب توام بارعدوبرق دربهاروتابستان ودرزمستان باعث

بارش برف سنگين دراستان ميگردد.
جريانات مؤثردر فصول پائيز و زمستان بيشتر شمالي و شمال غربي هستند به طوريكه :
الف ـ درفصل زمستان ريزش هواي بسيارسردسيبري افت شديددماوبارش برف دراستان اردبيل رابه همراه داردزمانيكه كم فشارهاي عرضهاي پائين درحين نفوذبه فلات ايران ازتوسعه وگسترش خوبي برخوردارباشندوتاعرضهاي 40درجه برسند،نفوذهواي سردسيبري وبرخورد آن باهواي نسبتا گرم عرضهاي مياني باعث تقويت ناپايداريهاوبارندگيهاي خوب دراستان اردبيل ميگردد.نفوذمركزفشارزيادسيبري درفصل پائيزباعث افت قابل ملاحظه دماگرديده ودربعضي

سالهاكاهش زودرس دماباعث واردآوردن خسارات زيادبه محصولات كشاورزي وباغباني ميشود.
ب ـ توده هواي ديگري كه درفصل زمستان براستان اردبيل تاثيرگزاراست ،توده هواي شكل گرفته درروي مناطق پوشيده ازبرف كانادااست كه به دوصورت درمنطقه عمل ميكند: خست پس ازعبورازروي كشورهاي اسكانديناوي وشمال اروپاباسيستم پرفشارسيبري ادغام گرديده وازروي درياي سياه وارد استان شده وباعث افت شديددرجه حرارت وبارندگي ميگردد. دوم توده هواي شكل گرفته درروي مناطق جنوب شرقي كانادااست ،كه مركزآن درروي مجمع الجزاير آزور

قرارميگيرد،به دليل كسب رطوبت ازاقيانوس اطلس شمالي پس ازعبورازروي اروپاودرياي مديترانه ازبخشهاي شمالغربي كشورواردشده وباعث بارندگيهاي نسبتا خوب دراستان اردبيل ميشود. كم فشارهاي سوداني درمناطق مختلف استان اردبيل اثرات متفاوتي برجاي ميگذارنددرشهرهاي اردبيل وخــلخــال به صورت وزش بادگرم همراه با گردوغبارو در پارس آباد ،مشگين شهر،گرمي وبيله سواربصورت رگبارهاي پراكنده همراه بارعدوبرق جريان پيداميكند. كم فشارهاي سوداني دراستا

ن اردبيل باعث بروزبيماريهاي گوارشي ،جلدي و...ميگردد،جريانات فوق پس ازرسيدن به اردبيل درحاشيه جنوبغربي كوه سبلان ودرصعودازارتفاعات سبلان دراثربارندگي رطوبت خودراازدست داده وبه صورت هواي خشك وگرم ازدامنه هاي جنوب شرقي سبلان سرازيرشده ودررسيدن به شهراردبيل باعث وزش بادجنوبغربي بانام محلي گرميج دراين شهرميشود.
براي برسي اقليم منطقه شناخت عناصر اقليمي ضروري مي باشد كه در ذيل به بررسي مي گردد :

بارندگي :
بارندگي يكي از مهمترين عامل تعيين كننده اقليم و چرخه آب در منطقه مي باشد و اگر بخواهيم بارندگي را در يك عبارت بسيار ساده تعريف كنيم اصطلاحاً به كليه نزولات جوي بارندگي گويند. باران و برف عمده‌ترين نزولات جوي منطقه بوده و برحسب مطالعاتي كه انجام يافته بيا نگر اين است كه حداكثر بارش منطقه با حد اكثر رطوبت ارتباط مستقيم نداشته و در مجموع، ميزان بارندگي به عوامل مختلفي مانند عامل صعود؛ كاهش دما؛ وجود هسته هاي تراكم به مقدار لازم در هواو منبع رطوبتي، بستگي دارد. متوسط مجموع بارندگي سالانه محاسبه شده از ايستگاه هاي مورد

مطالعه9/333 ميليمتر است كه مقدار بارندگي در مناطق شمالي استان نسبت به مناطق ديگر كمتر است. در جدول مجموع بارندگي ماهانه و سالانه و فصلي تهيه گرديده است. اين جدول نشان مي دهدكه كم‌باران‌ترين ايستگاه مشيران با 2/209 ميليمتر و پر باران ترين آن با 6/482 ميليمتر مربوط به ايستگاه سرعين است .با محاسبه ميزان بارندگي فصلي و توزيع آن مشخص مي شودكه ميانگين مكاني بارش بهاره استان 2/111 ميليمتر معادل 1/34 درصد بارش سالانه است و بيشترين بارش سالانه استان به غير از ايستگاه پارس آباد و سرعين كه در فصل پاييز و فيروز آباد و كلور اردبيل كه در فصل زمستان اتفاق مي افتد ،بقيه مناطق در فصل بهار روي مي دهد. بنابر اين

پرباران ترين و كم باران ترين فصول سال به ترتيب بهار و تابستان است؛ كه فصل تابستان با متوسط مجموع بارندگي 9/32 ميليمتر معادل7/8 درصد از كل بارش استان دراين فصل اتفاق مي افتد. ميانگين سالانه بارندگي اردبيل 5/303 ، مشگين شهر 9/367 ، سرعين 6/482 ، مشيران 2/209 ، خلخال 6/375، و پارس آبا دمغان 8/264 ميليمتراست.


دماي هوا :
توزيع دماي هوادرسطح استان متناسب باتوپوگرافي وسايرويژگيهاي طبيعي آن است نواحي پست واقع دردره رودخانه ارس ودشت مغان گرمترين وارتفاعات سبلان سردترين مناطق استان مي باشند. ميانگين سالانه دماي هوادربين 9/7 تا2/15 درجه سانتي گراددرنوسان مي باشد.وميانگين حداكثردرجه حرارت دربين ايستگاههاي استان بين 3/14 تا 5/20 درجه سانتي گرادمتغيراست وميانگين حداقل درجه حرارت دربين اين ايستگاههابين 5/1 تا 7/9 درجه سانتي گرادمتغيرمي باشدولي وجوددرجه حرارتهاي مطلق بين 5/38- درجه سانتي گرادتا44درجه سانتي گرادبه ترتيب درايستگاههاي فيروزآبادخلخال ومشيران است كه حاكي ازاختلاف شديددمائي است .ودرجدول زيردماي سالانه تهيه گرديده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی تاثیر محیط در رفتارهای شهری اقلیم سرد و کوهستانی اردبیل و اصلاح ساختار کالبدی آن

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:انسانها همواره در ارتباط با محیط خود هستند، به نحوی که از محیط تاثیر گرفته و یا بر آن اثر می گذارند. محیط چیزی است که انسان را احاطه می کند و متشکل از عواملی است که فرد نسبت به آنها حساسیت نشان می دهد که به آن محیط رفتاری می گویند. اقلیم یکی از معیارهایی است که در رفتارهای فرد در محیط تاثیرگذار است. "کل ...

مقاله اثرات ناشی از تغییرات اقلیم جهان بر محیط زیست

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثرات ناشي از تغييرات اقليم جهان بر محيط زيست ) چکيده امروزه يکي از سوالات مهم در هيدرولوژي اين است که اگر اقليم جهان گرم شود، در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در اثر اين پديده يک آشفتگي در سيستم طبيعت بوجود خواهد آمد و اگر چنين شود ، طبيعت در برابر آن پديده چه واکنشي از خود نشان خواهد داد؟ تشديد و برهم ...

مقاله اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب ( تأثیر تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی سیلاب در دورههای آتی ) مطالعه موردی ، حوضه آیدوغموش ، آذربایجان شرقی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب تأثیر تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی سیلاب در دورههاي آتی مطالعه موردي، حوضه آیدوغموش، آذربایجان شرقی چکیده: یکی از اثرات پدیده تغییر اقلیم، تأثیر بر وقایع حدي (سیلاب و خشکسالی) میباشد که در کشورمان کم ...

مقاله بررسی و ارزیابی آسایش دمایی و معماری همساز با اقلیم براساس شاخص ماهانی مطالعه موردی : شهر مراغه

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی و ارزیابی آسایش دمایی و معماري همساز با اقلیم براساس شاخص ماهانی مطالعه موردي: شهر مراغه چکیده توجه به اهداف عمدة طراحی اقلیمی در هر منطقه آب و هوایی و پیش بینی مواردي در جهت تحقق بخشیدن به این اهداف موجب سازگاري و هماهنگی ساختمان ها با شرایط اقلیمی و موجب صرفه جویی در مصرف انرژي و هویت یافتن معماري ...

مقاله انطباق طراحی خانه های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری بومی ( نمونه موردی محله پایین خیابان در مشهد )

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
انطباق طراحی خانه های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری بومی (نمونه موردی محله پایین خیابان در مشهد) چکیده : مساکن و ساختمانهایی که در گذشته ساخته می شد به علت رعایت اصول و معیارهای آ ب و هوایی در برابر عوامل نامساعد جوی عملکرد خوبی داشته ، بطور طبیعی انسان را از شرایط آ ب و هوایی سرد و گرم حفظ می کرد. م ...

مقاله بررسی تاثیر طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی بر کاهش پدیده ی جزایر حرارتی نمونه موردی : منطقه پنج شهرداری تهران

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی بر کاهش پدیده ی جزایر حرارتی نمونه موردی: منطقه پنج شهرداری تهران چکیده: رشد بی رویه و افزایش ساخت و ساز بهم فشرده، مشکلات فراوانی برای ساکنین شهرها ایجـاد کـرده اسـت،از افـزایش جمعیت و صنعت گرفته تا افزایش آلاینده های زیست محیطی و کاهش فضای سـبز. از جملـه پدیـده هـا ...

مقاله تاثیر اقلیم در شکل گیری معماری بومی مناطق کوهستانی شمال غرب ایران نمونه موردی شهر اردبیل

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر اقلیم در شکل گیري معماري بومی مناطق کوهستانی شمال غرب ایران نمونه موردي شهر اردبیل   چکیده اقلیم یک عامل مهم و تاثیر گذار بر تمام فعالیت هاي انسان است. اهمیت تاثیر اقلیم بر معماري به ویژه در کشور ما که تنوع اقلیمی در آن کاملاً مشهود است، محققین و پژوهشگران را بر آن داشته که به بررسی دقیق معماري هر ی ...

مقاله بررسی تاثیر محیط در رفتارهای شهری اقلیم سرد و کوهستانی اردبیل و اصلاح ساختار کالبدی آن

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
بررسی تاثیر محیط در رفتارهای شهری اقلیم سرد و کوهستانی اردبیل و اصلاح ساختار کالبدی آن چکیده: انسانها همواره در ارتباط با محیط خود هستند، به نحوی که از محیط تاثیر گرفته و یا بر آن اثر می گذارند. محیط چیزی است که انسان را احاطه می کند و متشکل از عواملی است که فرد نسبت به آنها حساسیت نشان می دهد که به آن م ...