مقاله در مورد ایمنی در ساختمانهای مسکونی

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ایمنی در ساختمانهای مسکونی

فهرست:
ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمانهای مسکونی
نقش وتوانایی دانشجویان این رشته
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ
ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮار ﻓﻠﺰی
آسانسور

درﻫﺎی ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری
ﻗﻔﻞ درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج
روﺷﻨﺎﻳﻲ راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﺶ از۱۸ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع
ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎیﻃﺮه ای
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ
ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮدی
کلید حفاظت از جریان نشتی (RCCB)

ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمانهای مسکونی:
بروز حوادث مکرر در ساختمانهای بلند و مجتمعهای بلند مسکونی این ضرورت را ایجاد مینماید که مسئولیت ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث و آتش سوزیها و حفظ جان و مال ساکنین و متصرفین این بناها برعهده متولیان خبره و کارآمدی قرار گیرد تا ضمن ارائه آموزشهای لازم به ساکنین خطرات موجود در محل را شناسایی و با ایجاد هماهنگیهای لازم با مسئولین مربوطه برطرف نماید.
اهمیت این وظیفه به نسبت تعداد ساکنین و متصرفین هر مجتمع بالارفته و در مجموعه های بزرگ ضروری است این وظیفه بدقت مورد توجه قرار گیرد.
نقش وتوانایی دانشجویان این رشته : دانشجویان پس از پایان دوره قادر خواهند بود:
 محافظت از ساختمانهای مسکونی پرجمعیت (بلند و مجموعه ها )را برعهده گیرند.
 به ساکنان ساختمانها آموزش های عمومی ایمنی و پیشگیری از حریق و حوادث را ارائه دهند.
 از سیستمهای ایمنی و حفاظت از حریق استفاده نمایند.

 به ساکنان ساختمانها و مجتمع ها در موقع بروز حادثه یا حریق روحیه ببخشند.
 در مواقع بروز سوانح و بلایای طبیعی امدادرسانی کنند.
 به آموزش های ایمنی مربوط به ابزار و لوازم خانگی بپردازند.
 از طریق آموزش زبان تخصصی از منابع معتبر علمی جهان در زمینه اطفاء حریق و مقابله باسوانح استفاده به عمل آورند.

 

مشاغل قابل احراز:
 مسئول ایمنی و حفاظت از ساختمانهای بلند و مجتمع های مسکونی.
 رابط بین ساختمانهای بلند یا مجتمع های مسکونی و ایستگاههای آتش نشانی.
 همکار نیروهای آتش نشان در عملیات اطفاء حریق و نجات.
ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو :
۱٫ دارا بودن مدرک دیپلم کامل متوسطه (در کلیه رشته ها)
۲٫ گذراندن دوره آتش نشانی (حداقل ۴۰۰ ساعت به عنوان پیش نیاز) بجز رشته های کاردانش آتش نشانی و شاغلین در آتش نشانی ها بنا به تشخیص مجتمع علمی – کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
۳٫ سلامت جسمانی برابر تأیید پزشک معتمد سازمان در آزمایش پزشکی مربوطه
۴٫ حداکثر سن ۳۵ سال
طول دوره و شکل نظام : کاردانی ناپیوسته

مطابق با نظام آموزشهای علمی – کاربردی طول دوره کاردانی ناپیوسته ۲ تا ۳ سال است که دروس علمی و نظری آن به صورت واحد ارائه می گردد. بطوریکه هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت درسی و هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت درسی ، هر واحد کارگاهی معادل ۴۸ ساعت و هر واحد کارآموزی معادل ۱۲۰ ساعت در طول نیمسال تحصیلی می باشد.
آزمایشگاهها و کارگاههای یک واحد را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم ۱۶ هفته ، معادل یک نیمسال تحصیلی می باشد.

جدول مقایسه ای جهت گیری دروس نظری و عملی برحسب ساعت (گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند)

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻟﻒ:ﺑﺎﻻی ۶ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮاﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ واﻳﻦ ﺗﺄﺋﻴﺪﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﻪ ﻓﺮار،دروﻫﺎ،ﺑﺮق،ﻋﺮض ﭘﻠﻪ ﻫﺎ، آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت، دو درب ﺑـﻮدن دروی ﺑـﻪ واﺣـﺪ ﻫﺎ،ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، ﺷـﺒﻜﻪ آب، ﺧـﺎﻣﻮشﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎیدﺳـﺘﻲ و ﻏﻴـﺮه ﻛـﻪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دراﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎﻛﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ب:
ﻛﻤﺘﺮ از۶ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از اﺑﺘﺪای اﺣـﺪاث ﺑﺮآﻧﻬـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻜﺎت اﻳﻨﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﺮﻣﺘﺮی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺸﻒ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ اﻋﻢ از ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺑﺠﺎری و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻛﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻓﺮاد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﻮدن ﻳﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺎﻧﻪﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ اﻓﺮاد از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔـﺎز،ﺳـﻴﻢ ﻛـﺸﻲ ﺑـﺮق و…)ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﻲ ﺗـﻮان ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎی آب را از ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮت، ﭘﺎﺳﻴﻮ و ﻏﻴﺮه ﺑﻄﻮر روﻛﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ وﻧـﺸﺖ ﻳـﺎﺗﻌﻮﻳﺾ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺸﺪ.در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد و در ﺻﻮرت ﻟـﺰوم ﻣـﻲ ﺗﻮان ﺑﺮق ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻨﺰل را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮق ﻛـﻮﻟﺮ را در زﻣـﺴﺘﺎن ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻗﻄـﻊ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺄ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻓﺮدی در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺮف ﭘﺎرو ﻣﻴﻜﺮدﺑﻮدم و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎزدر ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮل ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑـﺮف و ﺑـﺎران اﻳـﻦ ﻓـﺮد دﭼـﺎر ﺑـﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﺷﺪدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪاﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ دارای ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری ﺑﻮد ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻮﻟﺮ را از ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮق ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد وﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺒﺎب ﻛـﺸﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر

ﺳﻴﻢ ﻣﻴﺦ ﺑـﺮ دﻳـﻮار ﻣـﻲﻛﻮﺑﻨـﺪ ودﭼـﺎر ﺑـﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و در ﻣﻨـﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ را از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﻮر داد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺮﻃـﻮﻣﻲرا د رﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻦ ﻧﻤﻮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺳﻴﻢ ﻫﺎی(ﺗﻮﻛﺎر)ﺑﺪون ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺣﻔـﺎظ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴﺮی ﺷﻮد ﭼﻮن در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪﻛﻨﺘﻮرﻫـﺎی ﺑـﺮق در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ

ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺘﻤﺄ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظ ﻛﻨﺘﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﺬا ﻻﻣﭙﻬﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﻻﻣﭙﻬﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮدرﻣﻨﺎزل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﺮده ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮای ﺑﺎﻟﻜﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﭘﻠﻪ ﻫﺎی راﻫـﺮو ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ ﺣﺘﻤـﺄ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﺮض ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﮔﺮد ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻃﺮاﺣـﻲ ﮔـﺮدد روﺷـﻨﺎﻳﻲﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن دارد روﺷـﻨﺎﻳﻲ آن ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب از ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ

ی ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺟﺮم و ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﻗﻄﺮ آن از داﺧﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد و در ﺻـﻮرت زدن ﻓﻨﺮ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖﻓﺎﺿـﻼباﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺧﺼﻮﺻﺄ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻜﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻄﻮر اﺻـﻮل ﻳﻄﺮاﺣـﻲ و ﺑـﺎوﺳﺎﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻔﺖ ﻛﺎری ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮد و اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴﻞ

آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ،ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ، ﺣﺎل، اﺗﺎق ﺧﻮاب، دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ و ﺣﻤﺎم و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺒﺎری ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﻢ وﺳﺎﻳﻞ آن ﭼﻴﺪه ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎزل ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺎزه ﺳـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺿﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺎﻫﻬﺎ ی ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻨﺎزل ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎز ﺑﺎﺷﺪو ﺣﺘﻤﺄ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﻲ ﺑـﺴﺘﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻣﻜﺎن دﻗﻴﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎ اﻓﺮاد ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ از ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮق وﮔﺎز و آب و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺘﻤﺄ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد از ﻣﻨـﺰل ﺧـﺎرج ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ اﺻﻠﻲ آبرا ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﻴﺮ ﻫﺎ ﭼﻜﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺣﺘﻤﺄرﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻳﻜﻲ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺄ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻫﻞ ﻓﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺣﺘﻤﺄﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺎری ﻳﻚ ﺗﻴﻜﻪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜـﻪ درزﻫـﺎی آن ﺑـﺎ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و روزﻧﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻼﻫﻚ ﻣﺨﺼﻮص د رﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
از ﻧﻈﺮ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن دارد از درﺑـﻮﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻛﻮﻟﺮ وﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺮق و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺎز و ﻛﻸ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ

ﻃﻮر اﺻﻮﻟﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛـﺎر آﺑـﻲ ﻻزم داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﻧﻈـﺮاﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.

ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮدن ﻣﻮزاﺋﻴﻜﻬﺎی ﻛﻒ ﺣﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﺎن روزﻫـﺎی اول ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدد در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻤﺮور زﻣﺎن ﺧﺎک و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﻛﻒ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ازﻧﻈﺮ دور ﭼﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﭘﺸﺖ ﺑﺎم)ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ/۵۱ﻣﺘﺮ دور ﭼﻴﻨـﻲ ﺷـﻮد.ﻣﺘـﺬﻛﺮ ﻣـﻲﮔـﺮدد ﻫـﺮﻋﻴﺐ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﭼﻪ در ﻣﻨﺰل و ﻛﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺷﻮدﺗﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻧﮕـﺮددو ﻫﺮ ازﮔﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮار ﻓﻠﺰی:
ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮار ﻓﻠﺰی در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺧﺎرج از ﺑﻨﺎ اﺟﺮا ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ /۵۱ﻣﺘﺮ از ﭘﻠﻪ ﻓﺮار ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ.

دﻳﻮاری ﻛﻪ ﻣﺠﺎور ﭘﻠﻪ ﻓﺮار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ دارای دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻠﻪ ﻓﺮار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮف و ﺑﺎران ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻟﻐﺰش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.
ﭼﻴﺪن وﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮار ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آﺳﺎﻧﺴﻮر:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد در ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕـﺮدد آﺳﺎﻧـﺴﻮراز ﻧـﻮع دو درب وﺗﻠﺴﻜﻮﭘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدد.
درﻫﺎی ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت:
در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ۵۰ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺼﺮف دارﻧﺪ ﺑﺎﻳـﺪ دارای دو راه ﺧـﺮوج ﻣﺠﺰا و دور از ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری:
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻫﺘﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی راﻫﻬﺎی روج اﺿﻄﺮاری و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺘﺼﺮف در ﭘﺸﺖ درب واﺣـﺪ ﻧـﺼﺐ ﮔـﺮدد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﺑﻨﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری:
درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻮ اﻳﻦ درﺑﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺧـﺮوج ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض درب راه ﺧﺮوج ۸۱ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪو درب ﺑﺼﻮرت ﻟﻮﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺑﻬﺎی ﻛﺸﻮﻳﻲ و ﮔﺮدون در راﻫﻬﺎی ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺒﺎرت(درب ﺧـﺮوج را ﺑـﺴﺘﻪ ﻧﮕـﻪدارﻳﺪ)ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
ﻗﻔﻞ درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج:
درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻔﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤـﺎل ﻧﻴـﺮو ﺑـﻪﻃﺮف ﺧﺮوج ﺑﺎز ﺷﻮد.
درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
روﺷﻨﺎﻳﻲ راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﺶ از۱۸ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع:
روﺷﻨﺎﻳﻲ راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﻛﻪ

ﺑﺘﻮاﻧﺪﺣﺪاﻗﻞ/۵۱ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻـﻮرت ﻗﻄـﻊ ﺷـﺪن ﺑـﺮقﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮی در ﻣﺪارﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎیﻃﺮه ای:
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻃﺮه ای در ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻳـﻖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﻤـﻮدی ازﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ آورد ﻳﺎﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﻳﻖ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﺎت ﭘـﺎﻳﻴﻦﻣﻲ ﺷﻮد از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ آورد ﻳﺎﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻮدی ﺣﺮﻳـﻖ را ﺗـﺄﺧﻴﺮاﻧﺪازد.
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ:
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ در ﺻﻮرت وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﻳﻖ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴـﺸﻮد ﻟـﺬا ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد از ﻧﮕﻬـﺪاری اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت در ﻃﺒﻘﺎت و ﺑﺎﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.
ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮدی:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻮدی آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎی ﻋﻤـﻮدی ﻛـﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎیﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﺳﻴﻢ ﻫـﺎی ﺑـﺮق و ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎی آب و ﺗﺄﺳﻴـﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳـﺸﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳـﺸﻲ در ﻧﻈـﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم از دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺷﻮد.
کلید حفاظت از جریان نشتی (RCCB)

براساس مقررات مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان، استفاده از کلید RCCB
(Residual Current Circuit-Breaker) برای کلیه ساختمانها الزامی است. کلید RCCB انتخاب شده برای ساختمانهای مسکونی شهری باید حداقل شرایط و خصوصیات فنی زیر را دارا باشد:
– تأیید استانداردهای ISIRI6700 و IEC61008 را داشته باشد।
– جریان پس ماند عامل کلیدهای یاد شده حداکثر برابر با ۳۰ میلی آمپر باشد و به صورت غی

رقابل تغییر (Fix) و بدون تأخیر زمانی باشد।
– کلید مربوطه باید مناسب با شرایط محیطی محل نصب انتخاب گردد (از نظر دما و رطوبت)
– کلید مربوطه قابلیت نصب در کنار دیگر تجهیزات تابلو برق را داشته باشد।
– مناسبترین محل برای نصب کلید RCCB بلافاصله پس از کنتور برق انشعاب هر واحد (نوع تابلویی) می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد