بخشی از مقاله

ایمنی در ساختمانهای مسکونی

فهرست:
ضرورت و اهميت ایمنی در ساختمانهای مسکونی
نقش وتوانايي دانشجویان این رشته
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ
ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﻓﺮار ﻓﻠﺰي
آسانسور


درﻫﺎي ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
درب راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري
ﻗﻔﻞ درب راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج
روﺷﻨﺎﻳﻲ راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﺶ از18ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع
ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎيﻃﺮه اي
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ
ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻋﻤﻮدي
كليد حفاظت از جريان نشتي (RCCB)


ضرورت و اهميت ایمنی در ساختمانهای مسکونی:
بروز حوادث مكرر در ساختمانهاي بلند و مجتمعهاي بلند مسكوني اين ضرورت را ايجاد مينمايد كه مسئوليت ايمني و پيشگيري از بروز حوادث و آتش سوزيها و حفظ جان و مال ساكنين و متصرفين اين بناها برعهده متوليان خبره و كارآمدي قرار گيرد تا ضمن ارائه آموزشهاي لازم به ساكنين خطرات موجود در محل را شناسايي و با ايجاد هماهنگيهاي لازم با مسئولين مربوطه برطرف نمايد.
اهميت اين وظيفه به نسبت تعداد ساكنين و متصرفين هر مجتمع بالارفته و در مجموعه هاي بزرگ ضروري است اين وظيفه بدقت مورد توجه قرار گيرد.
نقش وتوانايي دانشجویان این رشته : دانشجويان پس از پايان دوره قادر خواهند بود:
 محافظت از ساختمانهاي مسكوني پرجمعيت (بلند و مجموعه ها )را برعهده گيرند.
 به ساكنان ساختمانها آموزش هاي عمومي ايمني و پيشگيري از حريق و حوادث را ارائه دهند.
 از سيستمهاي ايمني و حفاظت از حريق استفاده نمايند.


 به ساكنان ساختمانها و مجتمع ها در موقع بروز حادثه يا حريق روحيه ببخشند.
 در مواقع بروز سوانح و بلاياي طبيعي امدادرساني كنند.
 به آموزش هاي ايمني مربوط به ابزار و لوازم خانگي بپردازند.
 از طريق آموزش زبان تخصصي از منابع معتبر علمي جهان در زمينه اطفاء حريق و مقابله باسوانح استفاده به عمل آورند.

 

مشاغل قابل احراز:
 مسئول ايمني و حفاظت از ساختمانهاي بلند و مجتمع هاي مسكوني.
 رابط بين ساختمانهاي بلند يا مجتمع هاي مسكوني و ايستگاههاي آتش نشاني.
 همكار نيروهاي آتش نشان در عمليات اطفاء حريق و نجات.
ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو :
1. دارا بودن مدرك ديپلم كامل متوسطه (در كليه رشته ها)
2. گذراندن دوره آتش نشاني (حداقل 400 ساعت به عنوان پيش نياز) بجز رشته هاي كاردانش آتش نشاني و شاغلين در آتش نشاني ها بنا به تشخيص مجتمع علمي – كاربردي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران
3. سلامت جسماني برابر تأييد پزشك معتمد سازمان در آزمايش پزشكي مربوطه
4. حداكثر سن 35 سال
طول دوره و شكل نظام : كارداني ناپيوسته


مطابق با نظام آموزشهاي علمي – كاربردي طول دوره كارداني ناپيوسته 2 تا 3 سال است كه دروس علمي و نظري آن به صورت واحد ارائه مي گردد. بطوريكه هر واحد نظري معادل 16 ساعت درسي و هر واحد آزمايشگاهي معادل 32 ساعت درسي ، هر واحد كارگاهي معادل 48 ساعت و هر واحد كارآموزي معادل 120 ساعت در طول نيمسال تحصيلي مي باشد.
آزمايشگاهها و كارگاههاي يك واحد را مي توان به ترتيب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم 16 هفته ، معادل يك نيمسال تحصيلي مي باشد.

جدول مقايسه اي جهت گيري دروس نظري و عملي برحسب ساعت (گرايش ايمني و حفاظت ساختمانهاي بلند)


ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻟﻒ:ﺑﺎﻻي 6ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮاﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ واﻳﻦ ﺗﺄﺋﻴﺪﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﻪ ﻓﺮار،دروﻫﺎ،ﺑﺮق،ﻋﺮض ﭘﻠﻪ ﻫﺎ، آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت، دو درب ﺑـﻮدن دروي ﺑـﻪ واﺣـﺪ ﻫﺎ،ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، ﺷـﺒﻜﻪ آب، ﺧـﺎﻣﻮشﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎيدﺳـﺘﻲ و ﻏﻴـﺮه ﻛـﻪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دراﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎﻛﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ب:
ﻛﻤﺘﺮ از6ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از اﺑﺘﺪاي اﺣـﺪاث ﺑﺮآﻧﻬـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻜﺎت اﻳﻨﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﺮﻣﺘﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺸﻒ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ اﻋﻢ از ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺑﺠﺎري و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻛﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻓﺮاد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﻮدن ﻳﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺎﻧﻪﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ اﻓﺮاد از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔـﺎز،ﺳـﻴﻢ ﻛـﺸﻲ ﺑـﺮق و…)ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﻲ ﺗـﻮان ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي آب را از ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮت، ﭘﺎﺳﻴﻮ و ﻏﻴﺮه ﺑﻄﻮر روﻛﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ وﻧـﺸﺖ ﻳـﺎﺗﻌﻮﻳﺾ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺸﺪ.در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد و در ﺻﻮرت ﻟـﺰوم ﻣـﻲ ﺗﻮان ﺑﺮق ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻨﺰل را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮق ﻛـﻮﻟﺮ را در زﻣـﺴﺘﺎن ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻗﻄـﻊ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺄ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻓﺮدي در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺮف ﭘﺎرو ﻣﻴﻜﺮدﺑﻮدم و ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎزدر ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮل ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑـﺮف و ﺑـﺎران اﻳـﻦ ﻓـﺮد دﭼـﺎر ﺑـﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﺷﺪدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪاﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ داراي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري ﺑﻮد ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻮﻟﺮ را از ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮق ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد وﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮادي ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺒﺎب ﻛـﺸﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر

ﺳﻴﻢ ﻣﻴﺦ ﺑـﺮ دﻳـﻮار ﻣـﻲﻛﻮﺑﻨـﺪ ودﭼـﺎر ﺑـﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و در ﻣﻨـﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ را از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﻮر داد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺮﻃـﻮﻣﻲرا د رﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻦ ﻧﻤﻮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺳﻴﻢ ﻫﺎي(ﺗﻮﻛﺎر)ﺑﺪون ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺣﻔـﺎظ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﭼﻮن در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪﻛﻨﺘﻮرﻫـﺎي ﺑـﺮق در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ

ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺘﻤﺄ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظ ﻛﻨﺘﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﺬا ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﻪ ﺟﺎي ﻻﻣﭙﻬﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮدرﻣﻨﺎزل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﺮده ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻜﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﻠﻪ ﻫﺎي راﻫـﺮو ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ ﺣﺘﻤـﺄ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﺮض ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﮔﺮد ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻃﺮاﺣـﻲ ﮔـﺮدد روﺷـﻨﺎﻳﻲﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن دارد روﺷـﻨﺎﻳﻲ آن ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب از ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ

ي ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺟﺮم و ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﻗﻄﺮ آن از داﺧﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد و در ﺻـﻮرت زدن ﻓﻨﺮ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖﻓﺎﺿـﻼباﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺧﺼﻮﺻﺄ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻜﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻄﻮر اﺻـﻮل ﻳﻄﺮاﺣـﻲ و ﺑـﺎوﺳﺎﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻔﺖ ﻛﺎري ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮد و اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴﻞ

آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ،ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ، ﺣﺎل، اﺗﺎق ﺧﻮاب، دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ و ﺣﻤﺎم و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺒﺎري ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﻢ وﺳﺎﻳﻞ آن ﭼﻴﺪه ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎزل ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺎزه ﺳـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺿﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺎﻫﻬﺎ ي ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻨﺎزل ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎز ﺑﺎﺷﺪو ﺣﺘﻤﺄ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﻲ ﺑـﺴﺘﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻣﻜﺎن دﻗﻴﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎ اﻓﺮاد ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ از ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮق وﮔﺎز و آب و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺘﻤﺄ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد از ﻣﻨـﺰل ﺧـﺎرج ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ اﺻﻠﻲ آبرا ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﻴﺮ ﻫﺎ ﭼﻜﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺣﺘﻤﺄرﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻳﻜﻲ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺄ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻫﻞ ﻓﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺣﺘﻤﺄﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺎري ﻳﻚ ﺗﻴﻜﻪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜـﻪ درزﻫـﺎي آن ﺑـﺎ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و روزﻧﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻼﻫﻚ ﻣﺨﺼﻮص د رﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
از ﻧﻈﺮ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن دارد از درﺑـﻮﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻛﻮﻟﺮ وﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺮق و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آب و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺎز و ﻛﻸ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ

ﻃﻮر اﺻﻮﻟﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛـﺎر آﺑـﻲ ﻻزم داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﻧﻈـﺮاﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.


ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮدن ﻣﻮزاﺋﻴﻜﻬﺎي ﻛﻒ ﺣﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﺎن روزﻫـﺎي اول ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدد در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻤﺮور زﻣﺎن ﺧﺎك و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﻛﻒ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ازﻧﻈﺮ دور ﭼﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﭘﺸﺖ ﺑﺎم)ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ/51ﻣﺘﺮ دور ﭼﻴﻨـﻲ ﺷـﻮد.ﻣﺘـﺬﻛﺮ ﻣـﻲﮔـﺮدد ﻫـﺮﻋﻴﺐ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﭼﻪ در ﻣﻨﺰل و ﻛﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺷﻮدﺗﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻧﮕـﺮددو ﻫﺮ ازﮔﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﻓﺮار ﻓﻠﺰي:
ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﻓﺮار ﻓﻠﺰي در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺧﺎرج از ﺑﻨﺎ اﺟﺮا ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ /51ﻣﺘﺮ از ﭘﻠﻪ ﻓﺮار ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ.


دﻳﻮاري ﻛﻪ ﻣﺠﺎور ﭘﻠﻪ ﻓﺮار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ داراي دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻠﻪ ﻓﺮار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮف و ﺑﺎران ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻟﻐﺰش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.
ﭼﻴﺪن وﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﻓﺮار ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آﺳﺎﻧﺴﻮر:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد در ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕـﺮدد آﺳﺎﻧـﺴﻮراز ﻧـﻮع دو درب وﺗﻠﺴﻜﻮﭘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدد.
درﻫﺎي ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت:
در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 50ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺼﺮف دارﻧﺪ ﺑﺎﻳـﺪ داراي دو راه ﺧـﺮوج ﻣﺠﺰا و دور از ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري:
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻫﺘﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي راﻫﻬﺎي روج اﺿﻄﺮاري و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺘﺼﺮف در ﭘﺸﺖ درب واﺣـﺪ ﻧـﺼﺐ ﮔـﺮدد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﺑﻨﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
درب راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري:
درب راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻮ اﻳﻦ درﺑﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺧـﺮوج ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض درب راه ﺧﺮوج 81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪو درب ﺑﺼﻮرت ﻟﻮﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮﻳﻲ و ﮔﺮدون در راﻫﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺒﺎرت(درب ﺧـﺮوج را ﺑـﺴﺘﻪ ﻧﮕـﻪدارﻳﺪ)ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
ﻗﻔﻞ درب راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج:
درب راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻔﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤـﺎل ﻧﻴـﺮو ﺑـﻪﻃﺮف ﺧﺮوج ﺑﺎز ﺷﻮد.
درب راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
روﺷﻨﺎﻳﻲ راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﺶ از18ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع:
روﺷﻨﺎﻳﻲ راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي اﺿﻄﺮاري ﻛﻪ

ﺑﺘﻮاﻧﺪﺣﺪاﻗﻞ/51ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻـﻮرت ﻗﻄـﻊ ﺷـﺪن ﺑـﺮقﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي در ﻣﺪارﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎيﻃﺮه اي:
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﻃﺮه اي در ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻳـﻖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﻤـﻮدي ازﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آورد ﻳﺎﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﻳﻖ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﺎت ﭘـﺎﻳﻴﻦﻣﻲ ﺷﻮد از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آورد ﻳﺎﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻮدي ﺣﺮﻳـﻖ را ﺗـﺄﺧﻴﺮاﻧﺪازد.
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ:
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ در ﺻﻮرت وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﻳﻖ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴـﺸﻮد ﻟـﺬا ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد از ﻧﮕﻬـﺪاري اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت در ﻃﺒﻘﺎت و ﺑﺎﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.
ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻋﻤﻮدي:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻮدي آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي ﻋﻤـﻮدي ﻛـﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎيﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﺳﻴﻢ ﻫـﺎي ﺑـﺮق و ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي آب و ﺗﺄﺳﻴـﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳـﺸﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳـﺸﻲ در ﻧﻈـﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم از دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﻮد.
كليد حفاظت از جريان نشتي (RCCB)

براساس مقررات مبحث 13 مقررات ملی ساختمان، استفاده از کليد RCCB
(Residual Current Circuit-Breaker) برای کليه ساختمانها الزامی است. كليد RCCB انتخاب شده براي ساختمانهاي مسكوني شهري بايد حداقل شرايط و خصوصيات فني زير را دارا باشد:
- تأييد استانداردهاي ISIRI6700 و IEC61008 را داشته باشد।
- جريان پس ماند عامل كليدهاي ياد شده حداكثر برابر با 30 ميلی آمپر باشد و به صورت غي

رقابل تغيير (Fix) و بدون تأخير زماني باشد।
- كليد مربوطه بايد مناسب با شرايط محيطي محل نصب انتخاب گردد (از نظر دما و رطوبت)
- كليد مربوطه قابليت نصب در كنار ديگر تجهيزات تابلو برق را داشته باشد।
- مناسبترين محل براي نصب كليد RCCB بلافاصله پس از كنتور برق انشعاب هر واحد (نوع تابلويي) می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید