بخشی از مقاله


بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی
بر جریان نقدی بر بازده سهام


چكيده
صورت جريانهاي نقدي يكي ازمهمترين صورتهاي مالي محسوب ميگردد،گرچه صورت مالي سنتي شامل (ترازنامه وسودزيان )نسبت به صورت جريان وجوه نقد قدمت بيشتري داردولي درسال 1987توسط FASBدرانتشاربيانيه شماره 95خود تمامي شركتها راملزم به تهيه اين صورت مالي (جريان وجوه نقد)نمود.


هدف ازاين تحقيق بررسي ارتباط بين صورت جريان وجوه نقد ونسبتهاي مالي شامل(ترازنامه ،سودوزيان)وتاثيرات آن بربازده وهمچنين ارتباط بين اين نسبتها ميباشد،وهرگاه افزودن اطلاعات موجوددرصورتهاي مالي باعث افزايش ضريب همبستگي اطلاعات بابازده سهام شودوميتوان ادعانمود كه صورتهاي مالي افزايش داشته واين گروه اطاعات مكمل يكديگرهستند، جهت تحقق دراين عمليات بالغ بر58شركت بصورت نمونه كه شرايط تحقيق (داراي موجودي بهاي تمام شده كالاي فروش رفته،وشركتهاي كه قبل ازسال 1378دربورس اوراق بهادارمشهد پذيرفته شده بودند،وسهام آنها درتاريخ مذكور قابل معامله ميباشد) رادارابودند طي قلمروزماني 1378الي 1380انتخاب شده اند،ولذابه دليل كمبودزمان ازطريق هماهنگي بااستادمحترم جامعه آماري اين تحقيق به 30شركت كاهش يافت.
فرضيه مطرحه به شرح ذيل خلاصه ميگردد:
-1مجموعه كامل نسبتهاي مالي شامل ترزانامه –سودوزيان وصورت جريان نقدي درمقايسه بانسبتهاي مالي سنتي ارتياط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.
2-مجموعه كامل نسبتهاي سنتي شامل ترازنامه- سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي درمقايسه با نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي ارتباط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.
-3نسبت هاي مالي صورت جريانهاي نقدي درمقايسه بانسبت هاي مالي سنتي شامل ترازنامه وسودوزيان ارتباط معني داربيشتري بابازده سهام ندارد


فرضيه فوق پس ازبكارگيري روشهاي آماري منجر به نتيجه كلي ذيل گرديد:
محتوای اطلاعاتی مجموع نسبتهای مالی در مقایسه با نسبتهای مالی سنتی ( ترازنامه و سود وزیان ) درکلیه موارد و درهر در سه فرضیه فوق الذکر ، همبستگی بیشتری با بازده ندارند ولذا فرضیه های سه گانه رد نمی شوند .
واژه هاي كليدي :
1-نسبت هاي مالي ترازنامه –سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي
2-نسبت هاي مالي شامل شامل تر(ترازنامه وسودوزيان
3-بازده سها م
4-محتواي اطلاعات


فصل اول:
كلـيـات تحقیق

1-1-بيان مسئله(مقدمه)
به دليل اهميت بسزاي جريانهاي نقدي درموقعيت هاي واحدهاي اقتصادي ضرورت آن براي ادامه بقاي آنهاپيش بيني جريانهاي نقدي به عنوان يكي از اجزا ءلاينفك برنامه ريزي مالي ،ازموضوعات مهمي است كه مورد توجه مديران خاص مديران واحدهاي اقتصادي قراردارداين امر ازچنين اهميتي برخورداراست كه جريانهاي نقدي واحدهاي اقتصادي را ميتوان به جريان گردش خون در بدن تشبيه كرد.همچنين صورت جريانهاي نقدي مورد استفاده گروههاي مختلف از جمله سرمايه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهاي دولتي مورد استفاده قرارمي گيردوازسوي ديگر سرمايه گذاران

واعتباردهندگان براي اتخاذ تصميمات به صورت جريان نقدي علا قه مند هستند زيرا اغلب مدل هاي اوراق بهادار يا روشهاي ارزيابي وهمچنين تاثير آن بربازده سهام وواحدهاي اقتصادي مبتني برجريانهاي نقدي آتي است امروزه تجزيه وتحليل صورتهاي مالي وتجزيه وتحليل صورتهاي مالي

وهمچنين صورتهاي مالي و.همچنين ترازنامه وسودوزيان نقش به سزايي در پيش بيني روند شركتهاي سهامي دربازار بورس سهام رادارد وميتواند نقش بسيار مهمي در كاهش نوسانات بازار را ايفا ميكند واز ديد درون سازماني توانائي پيش بيني نتايج آتي،خصوصا جريانهاي نقدي اداره اموررادركاراترين شكل خود امكان پذير ميباشد وبه اتخاذ تصميمات بهينه عملياتي وسرمايه گذاري وتامين مالي منجر مي شود از ديد برون سازماني نيز اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي به خصوص جريانهاي نقدي عملياتي مبناي مناسبي براي تصميم گيري اقتصادي گروه هاي ذينفع برون

سازماني فراهم ميكند.

1-2-ضرورت :
صورت جريانهاي وجوه نقد مبناي ناقص براي ارزيابي دورنماي جريانهاي نقدي آتي بدست ميدهد .صورتهاي عملكرد مالي شامل صورت سودوزيان وصورت سودوزيان جامع دركنارترازنامه وصورت جريان وجوه نقد به عنوان يك مجموعه مبناي مناسبتري براي ارزيابي وضعيت آتي جريانهاي نقدي واحدهاي تجاري در مقايسه با صورت جريانهاي وجوه نقد ي به تنهائي فراهم مي سازد (استانداردهاي حسابداري ،1380مبناي نظري مالي بند 4-6هرچند براي بررسي اينكه كدام اطلاعات حسابداري ارتباط معني داربيشتري بربازده سهام دارند تحقيقات متعددي انجام شده اما اين سوال پاسخ قطعي نداشته است به نحوي كه عده اي اطلاعات برخي اطلاعات نقدي وتعدادي اطلاعات همزمان تعهدي ونقدي رابراي تاثيربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراين تحقيقات تلاش مي شود به اين سوال پاسخ داده شود نسبتهاي مالي (ترازنامه صورت سودوزيان

)درمقايسه بانسبت صورت جريانهاي نقدي آيا همبستگي بيشتري بربازده سهام دارد يانه .

1-3- اهميت موضوع :
صورت سودوزيان جامع بويژه اگر همراه باترازنامه صورت گيرد معمولادر مقايسه باصورت جريانهاي نقد،مبناي بهتري براي ارزيابي چشم اندازجريانهاي نقدي فراهم ميكند ........دربيانيه شماره

95خوددرسال1987هدف اصلي ازتهيه صورت جريان گردش وجه نقد رافراهم كردن اطلاعات مربوط به دريافت وپرداخت هاي نقدي موسسات دريك دوره مالي توصيف ميكند با استفاده از اطلاعات مندرج در اين صورت ميتوان به اهداف زير دست يافت :
1. ارزيابي توانائي شركت در ايجاد جريان هاي آتي
2. ارزيابي توانائي شركت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدي سهام.
3. توجيه دلايل اختلاف بين سود ودريافت هاوپرداخت هاي نقدي
4. بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نقدي وغير نقدي ومبادلات تامين مالي بر وضعيت مالي شركت.
5. ارائه اطلاعات به سرمايه گذاران فعلي وبلقوه واعتباردهندگان وديگر استفاده كنندگان به منظور ارزيابي مبالغ ،زمانبندي وعدم اطمينان دريافت نقدي سود سهام ،فروش ،بازخريد وسررسيداوراق قرضه .


1-4- سوال اصلي:
اين تحقيق به دنبال ان است كه مشخص كند ايا بكارگيري نسبت ها موجود در صورت هاي مالي اساسي ترازنامه ،سودوزيان ،صورت جريانهاي نقدي به طور همزمان جهت تجزيه وتحليل اطلا

عات مالي مفيدتر از بكارگيري جداگانه اين نسبت ها ميباشد .به بيان ديگر ايا افزودن نسبت هاي استخراج شده از صورت جريانهاي نقدي به نسبت هاي مالي سنتي (ترازنامه وسودوزيان )باعث افزايش وبهبود تاثير اطلاعاتي اين نسبتها ميشود يا خير .يكي ازراههاي پاسخ دادن به اين پرسش ،ازمون ضريب همبستگي اين نسبتها بابازده سهام است .درصورتيكه افزودن اين نسبت هامبتني

بربازده سهام مي گردد،ومي توان با اين توجه اظهارداشت كه نسبتهاي صورت جريانهاي نقدي داراي محتوا مي باشد .

1-5- استفاده كنندگان از اين تحقيق :
استفاده كنندگان از اين تحقيق در مرحله اول سهامداران ،سرمايه گذاران ،مديران اجرائي شركت مي باشند اين تحقيق مي تواند در اتخاذتصميمات مالي كاركزاران ومسئولين بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصميمات مناسب رامورداستفاده قرارمي دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهي ودانشجويان رشته هاي مالي وعلاقه مندان به رشته حسابداري ومالي وهمچنين رشته مديريت ومديران واعضاي هيات مديره واوراق مشاركت وكارزاران بورس مورد استفاده قرارمي گيرد.
1-6- فرضيــه ها:
• -1مجموعه كامل نسبتهاي مالي شامل ترزانامه –سودوزيان وصورت جريان نقدي درمقايسه بانسبتهاي مالي سنتي ارتياط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.
• 2-مجموعه كامل نسبتهاي سنتي شامل ترازنامه- سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي درمقايسه با نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي ارتباط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.
• -3نسبت هاي مالي صورت جريانهاي نقدي درمقايسه بانسبت هاي مالي سنتي شامل ترازنامه وسودوزيان ارتباط معني داربيشتري بابازده سهام ندارد .

1-7- قلمـــــــرو:
1-قلمرو زماني :


قلمرو زماني تحقيق از سال 1387لغايت 1380مي باشد .
2-قلمرو مكان :
قلمرومكان تحقيق شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارمشهودمي باشد .
3-قلمروموضوعي :
نسبت هاي مالي متداول گرفته شده ازصورت مالي (ترازنامه –سودوزيان –صورت جريانهاي نقدي )

1-8- كليدو وا‍‍‍‍ ژه هاي اصلي :
1-نسبت هاي مالي ترازنامه –سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي
2-نسبت هاي مالي شامل شامل تر(ترازنامه وسودوزيان
3-بازده سها م
4-محتواي اطلاعات

فصل دوم :
ادبيات موضوع

2-1- مرور ادبيات تحقيق:
گزارشگري جريانهاي نقدي يكي از موضوعاتي مي باشد كه در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداري بوده است .به نحوي كه تاكنون تحقيقات متعددي براي آزمون توانائي تاثيربه سزائي برصورت هاي مالي شامل ترازنامه وسودوزيان وصورت جريانهاي نقدي درمقايسه بانسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي بربازده سهام ومدلهاي متضادنيزبراي ارتباط ونسب هاي مالي صورت جريانهاي نقدي بربازده سهام ارائه مي كند بااين حال درمورد اينكه كدام يك ازنسبت هاي بربازده سهام مفيدتر مي باشد نظرات متضادوجود دارد كه از جمله به مواردزيراشاره كرد:

2-2- گرينبرگ وهمكاران(grenberg et al ./986)
براي تاثيرات به سزاي نسبتهاي مالي بربازده سهام مدلهاي رگرسيون ازسودخالص ياجريا

نهاي نقدي دردوره جاري استفاده كردندكه دراين دو مدل ،متغير وابسته جريان نقدي عملياتي بود .آنان به جاي آزمون مستقيم قدرت پيش بيني مدل ،دو مدل رابااستفاده ازضريب همبستگي رتبه بندي كردندوبه نتيجه رسيدندكه نسبت هاي مالي شامل ترازنامه –سودوزيان –وصورت جريانهاي نقدي بايكديگرهمبستگي بهتري رادارد .

2-3- بوئن وهمكاران bowen et 1986 ))
توانائي تركيبات گوناگون صورت جريانهاي نقدي عملياتي وسودراجهت ارتباط آنهايك يادودوره بعد مقايسه مي كند
درمدل هاي آنان متغيروابسته جريان هاي نقدي عملياتي آني ومتغيرهاي مستقل به ترتيب درمدل اول سودخالص ،دردومدل دوم سودخالص بعلاوه استهلاك ،درمدل سوم بهترازسايرمدلهامي تواندتاثيرات به سزائي نسبت هاي مالي شامل ترازنامه –سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي رابهترنشان مي دهد .

2-4- تاريخجه پيدايش صورت جريانهاي نقدي :
طي سالهاي متمادي ،سودوزيان به همراه يادداشتهاوجداول مكمل ،صورت مالي راتشكيل مي دهد .شناخت اين واقعيت هاكه باتهيه وارائه صورت هاي مالي فوق ،دلايل كليه مواردتحقيق دروضعيت مالي افشا نمي گردد،نهادهاي حرفه حسابداري رادركشورهاي مختلف به فكرچاره جوئي انداخت .نخستين باردرسال 1908درآمريكاپرفسور((ويليام مورس كل ))دركتاب خود((صورت ازكجاآمده وبه كجا مي رود ))رابيان نمودومزاياوفوايد آن را مورد بحث قرارمي دهد بعدها اين صورت تكامل پيداكرد وبه ((صورت وجوه ))تغييرنام پيداكرد.
درسال 1961انجمن Aicpa تحقيق شماره 2خودراتحت عنوان ((صورت تجزيه وتحليل گردش وجوه(( انتشار داد.
درسال 1963((هيات اصول حسابداري ))بيانيه شماره 3خودراتحت عنوان صورت منابع ومصارف وجوه انتشارداد.
درسال 1971 Aicpa بيانيه شماره 19راتحت عنوان ((گزارشگري تغييرات دروضعيت مالي

))انتشارداد.اين بيانيه ارائه صورت گردش وجوه رادرگزارشهاي مالي ساليانه الزامي كرده واستفاده ازنام ((صورت تغييرات دروضيت مالي ))رابه جاي صورت منابع ومصلرف وجوه ،توصيه نمود.
پس از انتشاربيانيه شماره بيانيه شماره 19كميتيه بررسي اصول حسابداي چندين سال واحدهاي تجاري اقدام
به تهيه صورت تغييرات دروضعيت نمودند.اين صورت بيانگرمنابع مالي (سرمايه درگردش )تامين

شده ومصرف شده درطي يك دوره مالي بود.
درسال 1987((كميته تدوين استانداردهاي حسابداري مالي بيانيه شماره 95خودراتحت عنوان صورت گردش وجوه نقد انتشاركردوشركتها راملزم كردكه درپايان هردوره مالي به همراه ترازنامه ،صورت سودوزيان ،صورت گردش وجوه نقد رانيز ارائه نمايند.

2-5- مفاهيم وتعاريف وجوه نقد :
درطي سالهاي متمادي ،تعاريف متعددي از وجوه نقد ارائه شده است كه مورد بررسي قرارمي گيرد .
الف –دارائيهاي پولي كوتاه مدت :منابعي هستند كه به راحتي قابل تبديل به وجه نقد مي باشد .
ب )-خالص دارائيهاي پولي :كه از طريق كسر نمودن بدهيهاي جاري پولي از دارائيهاي جاري بدست مي آيد .در اين مفهوم علاوه بردارائيهاي وبدهيهاي جاري پولي ،دارائيهاوبدهي هاي جاري غيرپولي نيز مد نظر قرارگرفته است .


ج )مفهوم سرمايه در گردش :از كسر بدهي هاي جاري ازدارائيهاي جاري بدست مي آيد .در اين مفهوم علاوه بردارائيهاوبدهي هاي جاري پولي ،دارائيهاوبدهي ها ي جاري غير پولي نيز مد نظر قرارگرفته است .
د)مفهوم تمامي منابع مالي وجوه :اين مفهوم تاثير فعاليتهاي مهم تامين مالي ،واحد تجاري را بيان مي كند .
ه (مفهوم نقد :اين تعريف شامل وجه نقد دردسترس وشبه پول مي باشد .كه اين تعريف در بيانيه شماره 95نيز آمده است .


2-6- مزاياي صورت جريانهاي نقدي:
مهمترين مزاياي صورت جريانهاي نقدي عبارتند از :
1-از آنجائيكه اندازه گيري اندازه گيري وجه نقد ازارزيابي ذهني به دور است در نتيجه نسبت به سود از عينيت بيشتري برخورداراست .
2-مشكل مربوط به تشخيص زمان تحقق درآمد وتحمل هزينه در حسابداري جريانهاي نقدي بوجود نمي آيد .بنابرين اگر چه پيش بيني وجه نقد هردوداراي ريسك عدم اطمينان عدم اطمينان هستند اما وجه نقد از عينيت بيشتري برخوردار مي باشد .


3-وجه نقد لازمه وبقاءورشد واحد تجاري مي باشد وتوانائي پرداخت ديون واحد تجاري را نشان مي دهد .

2-7- ماهيت صورت جريانهاي نقدي :
((صورت جريانهاي نقدي منبع تهيه اطلاعات ،درارتباط باتغييرات وجه نقد وجه نقد در طي دوره (به صورت وجه نقد )ميباشد كه مي تواند براي ازريابي نقدينگي شركت ،قابليت انعطاف پذيري مالي وتوانائي عملياتي وريسك شركت مفيدواقع شود ))معادل وجه نقد انعطاف پذيري وتوانائي هاي عملياتي وريسك شركت مفيد واقع شود ))معادل وجه نقد عبارتست از سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت ،يعني سرمايه گذاريهائي بانقدينگي بالاكه داراي ويژگي هاي زيرباشد .
الف )به سرعت وسهولت به مبالغي مشخص از وجه نقد قابل تبديل باشد .
ب )تاريخ تبديل آن وجه نقد ،آنقدر نزديك باشد كه احتمال تغييردرارز ش آن بعيد به نظر برسد .
اطلاعات موجود درصورت جريانهاي نقدي شامل مواردزير مي باشد :
الف )خالص جريان نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي
ب )خالص جريان نقد حاصل از فعاليتهاي سرمايه گذاري
ج )خالص جريان نقدي حاصل ازفعاليتهاي تانيم مالي
د)خالص افزايش ياكاهش دروجه نقد
ه )تفاوت مانده اول وپايان دوره وجه نقد


و)صورت مكمل ازفعاليتهاي غيرنقدي سرمايه گذاري وتامين مالي
فعاليتهاي عملياتي :اولين بخش صورت جريانهاي نقدي راگردش وجوه نقد مرتبط باعمليات واحدتجاري تشكيل ميدهد كه شامل جريانهاي ورودي وجه ناشي ازفروش محصولات ياارائه خدمات (ازمحل مبالغ وصولي )ازمشتريان وجريان نقدي خروجي وجه نقد ناشي ازوجوه پرداختي به فروشندگان موادارائه دهندگان خدمات موردنياز،وجوه پرداختي به كاركنان بابت حقوق ودستمزد ،وجوه پرداختي بابت هزينه هاي استقراض ،پرداخت به دولت بابت ماليات وعوارض وسايروعوارض وسايرپرداختهاي نقدي بابت هزينه هاست .
فعاليتهاي سرمايه گذاري :اين فعاليتهااساسا"بررويدادهاومبادلات مربوط به تامين يافروش وكنارگذاري دارائيهاتاكيدداردومشتمل برجريان ورودوخروج وجه نقدناشي ازاين رويدادهاومبادلات مي باشد.
فعاليتهاي تامين مالي :اين فعاليتهااساسا"بررويدادهاومبادلات مربوط به تامين ،شامل استقراض وافزايش وكاهش حقوق صاحبان سهام است ودربرگيرنده جريان ورودوخروج وجه نقدناشي ازاين رويدادهاومبادلات مي باشد .

2-8- تجزيه وتحليل صورتهاي مالي :
يكي از اهداف حسابداري تفسير اطلاعات مالي ويادرواقع استفاده ازصورتهاي مالي به منظور تصميم گيري اشخاص ومراجع مختلف ازجمله سرمايه گذاران ،بانكها،بستانكاران وسايرعلاقه مندان است .ضرورت تفسير صورتهاي مالي به نحوي كه نيازاستفاده كنندگان مختلف ازصورتهاي مالي رابرطرف مي كند منجر به پيدايش توسعه روشهاوفنوني شد كه روابط بين ارقام مندرج درصورتهاي مالي راتعيين وامكان مقايسه ،تفسيروتوجيه آنهارافراهم كرده است مجموعه اين روشهاوفنون كه درجريان پيشرفت حسابداري درپاسخ به نيازهاي فزاينده اطلاعلت مالي ابداع،توسعه يافته است ومي يابد ،تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ناميده مي شود .


لي پولد معتقد است كه استفاده كنندگان صورتهاي مالي جهت دستيابي به اهداف زيراقدام به تجزيه وتحليل صورتهاي مالي مي نمايند .
الف )صاحبان اوراق بهادارجهت ارزيابي ريسك وبازده اوراق بهاداربه پيش بيني قدرت مالي برآوردسودهاي آينده علاقه مند هستند
ب )بستانكاران به شناسائي خطرات ذاتي موجود دربدهي هاوپيش بيني هاجريان وجوه آينده اقدام مي كنند .
ج )صاحبان سرمايه جهت تصميم گيري درمورد نگهداري ،فروش وياخريد سهام شركت به تجزيه تحليل صورتهاي مالي متوسل مي شوند .

2-9- ابزارهاي اصلي تجزيه وتحليل صورتهاي مالي :
عمده ترين روشهاي تجزيه وتحليل صورتهاي مالي به شرح زير طبقه بندي مي شود:
الف )مقايسه واندازه گيري هاي مربوط به اطلاعات مالي براي دودوره يابيشتر(تجزيه وتحليل افقي ياروند )
ب )مقاسه واندازه گيري مربوط به داده هاي مالي دوره جاري (تجزيه وتحليل عمودي يادروني )
ج)بررسي بااهداف خاص .
د)خطر سنجي
ت )تجزيه وتحليل سرمايه درگردش
2-10- نسبتهاي مالي :
نسبتهاي مالي متداولترين ابزارتجزيه وتحليل صورتهاي مالي مي باشد كه درمورد استفاده تحليلگران مالي جهت ارزيابي نقاط قوت وضعف شركتها قرار مي گيرد .
جهت بكارگيري نسبت هاي مالي مي توان مقايسه هاي زير راانجام داد:
1-مقايسه نسبتهاي مالي دوره جاري بانسبتهاي دوره قبل (روند )
2-مقايسه نسبتهاي مالي دوره جاري ودورههاي قبل بانسبتهاي متوسط صنعت
3-مقايسه نسبت هاي موجود در صورتهاي مالي يك شركت بايكديگر (تجزيه وتحليل دروني )
4-مقايسه نسبت هاي مالي دوره جاري بانسبت هاي بودجه اي
ازآنجائيكه هدف اين تحقيق مقاسيه محتواي اطلاعاتي نسبت هاي مالي مندرج درصورتهاي مالي سنتي (ترازنامه ،سودوزيان )ونسبتهاي مالي صورت جريانهاي مي با شد ،نسبت هاي مالي موجود درصورتهاي مالي درموجود درصورتهاي مالي اساسي تحت اين دو طبقه مورد بررسي قرار مي گيرد .


تعريف وبررسي نسبت هاي مالي مبتني برصورتهاي مالي سنتي :
نسبت هاي مالي به آن دسته ازنسبت هاي مالي اطلاق مي شود كه بااستفاده ازاطلاعات وارقام موجود درترازنامه وصورت سودوزيان از هردو محاسبه مي شود گروههاي مختلف استفاده كنندگان ازاين صورت هامعمولا"اين نسبت ها رادرچهارگروه اصلي زير بكارمي گيرد :

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید