مقاله در مورد بزها : رفتار، تنش و مدیریت

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بزها : رفتار، تنش و مدیریت

معرفی
بزها درسرتاسر دنیا بخاطر شیر، گوشت، الیاف؛ تحقیقات بیوشیمیایی و همزیستی پرورش داده می‌شوند. شیر بز بخاطر خواص حساسیت های بالای آلرژی و سهولت هضم آن شناخته شده می‌باشد.
تولیدات فعلی بزها برخی از ارزشمندترین الیاف را حاصل می‌کند تولیدات فعلی بزها برخی از ارزشمندترین الیاف را حاصل می کند علاوه بر آن بزها در مدیریت چراگاه و کنترل brush ( ) مفید هستند. گوشت بز منبع اصلی پروتئین حیوانی در سرتاسر دنیاست، خصوصاً در آسیا و آفریقا. در ایالات متحده اهمیت بز در سالهای اخیر به عنوان حیوان گوشتی افزایش یافته است. اگر چه

سیستم های بازاریابی گوشت بز هنوز کاملاً سازماندهی نشده‌اند که مدیریت گوشت بز را به یک رقابت تبدیل می‌سازد تمرینات مدیریتی که سلامت بزها را همیشه ارتقا می‌دهد به محصول دهی بهتر منجر می‌شود، اگر چه اطلاعات پزشکی در دسترس که به این موارد اشاره می کند محدود هستند.

محیط محدود
استرس حرارتی در بزها وجود دارد، خصوصاً تحت شرایط مدیریتی متمرکز. کاهش در غذای مصرفی و تولید بطور معمول در بزهایی که تحت اثر تنش حرارتی هستند مشاهده می‌شود. Feedloming یک عمل معمولی در صنعت گوشت بز نمی‌باشد. بخاطر سختی‌های که با مدیریت بیماری و کمبود امکانات اقتصادی موجود می‌باشد اگر چه طبیعت و مری به اهمت برنامه‌های مدیریتی متمرکز به عنوان یکی از استراژی‌های پیشرفت تولید گوشت بز تاکید کرده‌اند تحت شرایط متمرکز، غنی سازی محیطی سرعت رشد در بزها افزایش می‌دهد ولی بز غذای مصرفی یا رفتارهای خصمانه اثری نمی‌گذارد.
رفتار خصمانه (جنگجویانه) پاسخ های سرکشانه یا مطیعانه به یکدیگر را در حیوانات مشخص می‌کند.
پاسخ های تنشی در بزها تحت اثر تراکم انبار کردن قرار نمی‌گیرد، زمانی که آنها در طویله ها بدون تغذیه نگهداری می‌شوند. اگر چه عکس العمل های خصمانه در گروههایی با تراکم بالا شایع است.
تعاملات اجتماعی
تقریباً بلافاصله بعد از تولد (کمتر از ۴۸ ساعت) نوزادان بزها قادر به احساس کردن محیط اجتماعی‌شان هستند.
بزها حیوانات بسیار اجتماعی هستند وعلاقه دارند با هم باشند مخصوصاً اگر احساس خطر کنند یا از محدوده خانه‌اشان دور شده باشند. اگر چه این برای تعداد کمی از بزها معمول است که از گله خود جدا شوند و در تنگنا قرار می‌گیرند. بزها از ضربات سر برای ثبت کردن قلمرو شخصی خود استفاده می‌کنند. بزها اصلی اغلب به پهلوهای بزهای فرعی (زیردست) شاخ می‌زند. صدمات فیزیکی مانند کبودی در بزهای شاخ دار تحت شرایط پرجمعیت افزایش می‌یابد، که بالا رفتن فعالیتهای که تین کیناز خون منجر می شود. قلمرو شخصی بزها ابتداً به وزن بز و اندازه شاخ آن بستگی دارد. جالب اینکه، یک بز تنها با بیشترین تعداد فامیل در یک گروه در بزهای گونه جانواپوری (Jumanapari) تمایل دارند که بز اصلی باشند. کنان ات ال یک زخم را در فعالیت CK در بزها مشاهده کرده است.
موقعی که بعداز ۷ ساعت نگهداری در طویله‌ها، به عنوان یک نتیجه تعداد بیشتری عکس‌العمل خصمانه مشاهده شد تا در ساعات ابتدایی نگهداری.
ایزولاسیون اجتماعی
جدا سازی بزها از گروه اجتماعی خود می‌تواند افزایش تنش احساسی یا هراس

ناکی را موجب شود که با منعکس شدن تمرکز که تیزول بالا رفته تشخیص می‌شود تمرکز که تیزول پلاسما یک شاخص قابل اعتماد برای تنش در بزهاست.
برای مطالعه پاسخ‌ها به ایزولاسیون اجتماعی در بزها کانن ات. ال آزمایشی را ترتیب داد که در آن از هر بز به تنهایی بعد ازانجام هر کدام از سه درمان ایزولاسیون نمونه خون گرفته شد : یکی ایزولاسیون ۱۵ دقیقه‌ای بدون هیچ ارتباط دیداری با دیگربزها (i)؛ یک ایزولاسیون ۱۵ دقیقه‌ای با ارتباط دیداری (IV)؛ یا هیچ ایزولاسیون (کنترل و C) سطوح استرس همانطور که با تمرکزکرتیزول پلاسما مشخص می‌گردد در گروه I در مقایسه با گروه‌های C,IV بیشتر بوده است. تمرکز کرتیزول در گروههای IV,C بصورت شخصی متفاوت نیستند (شکل ۱).

ایزولاسیون اجتماعی در گوسفندان نیز ایجاد استرس می‌کند. اگر چه بر اساس تعاملات اجتماعی آغاز شده زمان هر واحد و رفتار نشان داده شده در زمان ایزولاسیون اجتماعی بزها نسبت به گوسفندها حیوانات اجتماعی‌تری هستند.
اگر چه گلوکز پلاسما و تمرکز اسیدهای چرب غیراشباع (NEFA) در درمان تأثیر نمی‌پذیرد. روندها با روندهای کرتیزول شبیه می‌باشد (شکل۱) تمرکز پلاسما (NEFA) دربزها نتیجه تنش افزایش می‌یابد.
بزها به آسانی می‌توانند با روند آزمایشگاهی روتین مانند ایزولاسیون و نمونه‌گیری خون توسط یک وسیله آرام و بزنامه‌های تشویقی عادت کند؛ به این خاطر که آنها می‌توانند رویارویی های مثبت را بخاطر بسپارند.
شکل ۱- تاثیر درمان قرنطینه (قرنطینه بدون تماس دیداری باندهای دیگر با تماس دیداری با بازهای دیگر IV؛ کنترل ۲) بد (A) کرتیزول پلاسما (plasmacortisd ، (B) گلوگز پلاسما (plasmaglueose)و اسیدهای چرب غیراشباع پلاسما (NEFA)
ستونها با حروف متفاوت کاملاً متفاوت هستند (P<0.05) با LSD. (تعریف شده از مرجع )، ( در سایت اینترنتی dekke.com www. می‌توانید تصاویر رنگی را نیز بیایید).

نقش‌های حمل و نقل
بزهایی که برای محصول گوشت درنظر گرفته می‌شوند اغلب مسافت‌های طولانی در آمریکا حمل می‌شوند حمل و نقل نه تنها شامل تنش های فیزیکی بلکه شامل تنش های روحی ناشی از بار زدن تخلیه بار سرو صدا لرزه و اختلالات اجتماعی می‌باشد. بارزدن به داخل حمل تنش را در بزها افزایش می‌دهد و حمل و نقل نیز اثرات تنش فیزیولوژیکی را بیشتر افزایش می‌دهد.
الگوهای کاهش در اثرات استرس در بزها اسپانیایی بعد از یک حمل ۵/۲ ساعته در شکل ۲ آمده است. در این مطالعه چگالی (فشردگی) انبار کردن حمل بر اثرات تنش فیزیولوژیکی اندازه‌گیری شده‌ اثر نگذاشته است.اگر چه تمرکز کرتیزول در طول ۱ ساعت بعد از حمل کاهش می‌یابد، تمرکز گلوگز پلاسما تا ۲ ساعت بعد از حمل، بالا باقی می‌ماند و بعد از حدود ۳ ساعت از محل شروع به کاهش می‌کند. اگر عامل استرس زا به اندازه کافی قوی باشد، سطح کرتیزول پلاسما از یک سطح گلوکز پلاسما پیروی می کند، شاید این یک نتیجه افت گلیکوگن جگر باشد سطح فعالیت CK پلاسما بعد از حمل ( در شکل ۲) ناشی از استرس فیزیکی و صدمات مانند کوفتگی مورد اشاره قرار گرفته است بعد از اینکه بزهای اسپانیایی با یک عامل استرس‌زا فیزیکی مواجه می‌شوند. فعالیت CK پلاسما آنها بعد از یک وقفه حدوداً ۲ ساعته افزایش می‌یافت.

تنش تغذیه‌ای
مدیریت چرا از اهمیت بالایی در نگهداری یک گله محصول ده و سالم برخوردار است اگر چه بزها بخاطر توانایی زندگی گیاهی (تغذیه‌ از گیاهانی) که برای سایر دام‌ها سخت است را دارند. سوء تغذیه در بزها آنها را در مقابل بیماریهای تضعیف می‌سازد مخصوصاً عفونت‌های کرمی، گوشت بزها بصورت عادی بدون تغذیه در کشتارگاه‌ها قبل از کشتار نگهداری می‌شوند در ابتدا بخاطر کاهش آلودگی مدفوعی معدودی و روده ای نگهداری در کشتارگاه برای مدت محدود همچنین به بزها کمک می‌کند که قبل از کشتار بر استرس

حمل غلبه کنند. اگر چه طولانی شدن فقدان تغذیه، شکست اجتماعی و محیط جدید که همراه مراحل نگهداری پیش از کشتار است ممکن است اثرات تنش و تغییرات متابولیک (metabolic) را افزایش دهد. فقدان تغذیه در بزهای اسپانیای گزارش شده است که تمرکز کرتیزول پلاسما را افزایش می‌دهد. علی‌رغم مزایا موجود فقدان تغذیه در کشتار بزها ممکن است منتج به کاهش وزن زنده و لاشه شود که از لحاظ اقتصادی مهم است.
تنش و سلامت
شمارش تفاوت گلبولهای سفید خون از اهمیت ویژه‌ای در تعیین تعداد اثرات طولانی مدت استرس بر بزها برخوردار است. به عنوان یکی از نتایج استرس در بزها درصد طفوسمیت افزایش و درصد نتروفیل کاهش می یابد. این روشن نیست که آیا تغییرات در پروفیل‌های گلبولهای سفید اثر معکوسی بر مقاومت در برابر بیماری در بزها دارد یا خیر اگر چه مرگ و میر بخاطر عفونت‌های بعد از مسافرت‌های طولانی در شرایط نامطلوب معمول می‌باشد اصلی ترین دلایل مرگ و میر در بها در شرایط (فروش) bronchopneumouta, salmonellosis هستند. (سالمونه لویس) و (برانچوپ نمونیا) تحت فشار قرار دادن گلوکز کرتیکوید (Ggucocorticoid

s) که در هنگام تنش آزاد می‌شوند بخاطر تحت فشار قرار دادن دستگاه ایمنی شناخته شده هستند. شواهدی موجود است که نشان می دهد افزایش مقدار آنتی اکسیدان در بزها می تواند اثرات مفیدی به توابع ایمنی آنها داشت

ه باشد مخصوصاً در هنگام استرس.
مشکلات سلامت معمول در بزها شامل بیماریهای باکتریایی و GIN (کرم‌های معده و روده) می‌شود.
کنترل انگل‌ها مخصوصاً بسیار سخت است زیرا بزها به سرعت در مقابل داروهای ضد کرم معمول پیشرفت مقاومت می‌دهند و براحتی دوباره موقعی که در موقع چرا بیش از حد می‌کنند عفونی می‌شوند. اگر چه بار GIN به نظر نمی‌رسد بر کرتیزول پلاسما و تمرکزگلوکز در بزها اثر بگذارد.
استرس و متابولیسم ماهیچه
تنش های پیش از کشتار در حیوانات باعث رها سازی Catecholamines (کاتکلانیوس) و کاهش گلیکوژن ماهیچه می‌شود. که بر ازدیاد gostmortem glycolysis (گلی کولیسین بعد از مرگ) و کاهش PH در ماهیچه‌ها افزایش می‌دهد تنش های شدید در بزها پیش از بهره‌برداری ممکن است منجر به infenor کیفیت گوشت شود. تنش کوتاه مدت پیش از کشتار به کاهش سطوح کلیکوژن ماهیچه در بزهای جوان منتج می‌شود ولی در بزهای پیر اگر چه در کرتیزول رایج و تمرکز گلوکز افزایش قابل اشاره‌ی‌کمتری در بزهای جوان در مقایسه، بزهای پیر داریم تمرکز گلیکوژن ماهیچه و میزان PH در هنگام ذمان کالبد شکافی فوری شاید مشخص کند که تمرکز استرس پیش کشتار حیوانات ممکن است که سپری شده باشد.
نتایج
فهم حرکات اجتماعی یک گله و نمایش رفتاری بزهای تنها یک کلید برای پیشرفت سلامت و محصول دهی حیوانات است.
مقید کردن بزها با وسایل تقویتی مثبت برای تولید کنندگان آزمایشگاهی کارکردن آسان را با حداقل استرس دام سرعت می بخشد. غنی سازی محیطی با مواد هزینه محور شاید راحتی و محصول دهی بزها را در شرایط مدیریتی فشرده ارتقا دهد. بزها حیوانات بسیار اجتماعی هستند. بنابراین قرنطینه این حیوان تنها دور از گروه آن سطوح استرس را افزایش می دهد، مخصوصاً اگر حیوان قادر به داشتن ارتباط دیداری با دیگر بزها باشد. سفرهای طولانی تحت شرایط معکوس آب و هوایی نه تنها استرس را در بزها افزایش می دهد بلکه خسارات اقتصادی ناشی از کاهش وزن- زنده را احتمال تب عفونت و مرگ و میر را افزایش می‌دهد. تکمیل آنتی اکسیدان رژیمی ممکن است به بزها کمک کند تا با اثرات منفی رها سازی کورتیکاستاروید بر توابع ایمنی در هنگام وقوع استرس مبارزه کند. اختلال گروهها متفاوت اجتماعی، ترکیب شده با وقفه تغذیه احتمال افزایش درگیری‌های مضر و کبودی را در بزها افزایش می دهد. تنش های پیش ‌ کشتار همچنین سطوح گلیکوژن ماهیچه را خالی کرده و می‌تواند اثرات منفی بر کیفیت گوشت داشته باشد.
شکل ۲ منحنی رگراسیون (A) روند مکعب را در تمرکز کرتیزول پلاسما نشان می‌دهد، (B) روند مکعب در فعالیتهای کیناز کرتین پلاسما (CK) را نشان می دهد. و (C) روند چهاربعدی در تمرکز گلوکز پلاسما با زمان بعد از حمل و نقل در بزهای اسپانیایی را نشان می‌دهد (استناد شده از مرجع ۳) (می‌توانید اشکال کامل و رنگی dekkercom www مشاهده نمایید)
شکل ۳- اثرات کوتاه مدت تنش ها (حمل و نقل پیش از کشتار بر تمرکز گلیکوژن
اسب‌ها : مدیریت رفتار و
اسب‌ها مهره‌داران بزرگ با جسه برای هستند که تصاویر آنها در هنر و تبلیغات بسیار دیده می شود. اسب‌ها بجز در کشورهای در حال توسعه بندرت برای کار استفاده می‌شوند. ولی منبع اصلی نیرو برای تولید محصول توسط کشاورزان Amish در آمریکای شمالی می باشد ۵ میلیون اسب و یا بیشتر در ایالات متحده زندگی می‌کنند و برای ورزش و تفریح مورد استفاده هستند. آگاهی از رفتار آنها این را برای ما ممکن

می سازد که آنها را بصورت انسانی و با توجه به تاریه تکاملی‌شان مدیریت کنیم.
چریدن (تغذیه کردن)
اسب‌ها در محیط های بسیار گوناگون یافت می‌شوند. ولی گونه‌ای جنگل نشینی تا چرنده‌های علف زارها تکامل یافته است آنها بصورت وحشی برای آخرین بادر علف‌زارهای اوراسیا دیده شده‌اند. اسب‌های وحشی در آن گونه از محیط یا اسب‌های اهلی که در مراتع نگهداری می‌شوند بیشتر وقت خود را به چرا می گذرانند.

چریدن رفتاری است که نه تنها شامل خوردن می‌شود بلکه شامل انتخاب ناحیه جرا و گیاهان در منطقه چرا نیز می‌باشد.
بعد از انتخاب کردن اسب گیاه را prehend (بررسی) می‌کند معمولاً با لمس آن با لب بالایی گیرنده کنترل گیاه از ریشه آن با دندانهاییش آن و سپس جویدن گیاه با دندانهایی آسیایی بزرگ سنگین و محکم خود و در آخر بلعیدن غذا. بعد از تعدادی دهان پر کردن، اسب چند قدم برمی‌دارد و گیاهان جدیدی را انتخاب می کند. این الگوی رفتاری حرکت آرام (چندین کیلومتر در روز) و جویدن (در حدود ۴۰۰۰۰ بار در روز) می‌تواند به عنوان مناسب ترین راه برای پا و سلامت gastrointestined (معده و روده ای) مود توجه است.
بزاق در برگیرنده بی کربنات سدیم می‌باشد. بنابراین هر کدام از آن حرکات جویدن چندین میلی لیتر بی‌کربنات سدیم محلول را به معده وارد می‌کند. هر قدم خون را از سم خارج ساخته و اجازه می دهد خون تازه وارد شود این الگوی رفتاری باید با الگوی رفتاری اسب اهلی مدرن معمول مقایسه شود اسب در یک استبل زندگی می کند و با حداقل علوفه خشک و حداکثر دانه‌های روغنی تغذیه می شود. اسب به محوطه آورده می‌شود (معمولاً به تنهای و به محوطه بی‌علف) برای زمانهای متعددی و با آن سواری می‌شود (معمولاً با سرعت )بسته به اهداف تفریحی صاحب آن.
باارزش‌ترین اسب‌ها به این روش نگهداری می شوند و رفاه آنها شاید ضعیف ترین نوع مشخص شده در مقایسه با رفتار انجام شده قالب باشد و میزان ناراحتی های معدی و روده‌ای (گاز معده) و لنگی و چلاقی گزارش شده را داشته باشند.
(رفاه ناراحتی‌های معدوی و روده‌ای و لنگی و چلاقی گزارش شده کمتری دارند)
اسب که در آخور نگهداری می‌شوند ۲۰% یا کمتر را از زمان خود را به خودرن سپری می‌کنند. اسب ممکن است نقصان جویدن را با چیزی مثل دنبال علوفه گشتن در بستر آخور خود و گاهی اوقات با خوردن تراشه‌های چوب که بستر معمول برای اسب‌هاست جبران می‌‌کند. اگر سطوح چوبی نیز در دسترس باشند اسب ممکن است آنها را نیز بجود. این رفتار یک عکس‌العمل نسبت به محبوس بودن نیست بلکه بیشتر یک جواب به کمبود مواد خواکی زبر در رژیم غذایی می‌باشد. تهیه کردن علوفه انتخاب آزاد یک قدم زدن یک روزه برای یک اسب ۵۰۰ کیلوگرمی زمان خوردن را برای یک اسبی که در آخور نگهداری می‌شود تا نهایتاً به اندازه یک اسب چرنده افزایش می‌دهد. اسبی که علوفه تغذیه می‌کند شاید به اندازه کافی بجود ولی نه خیلی حرکت می‌کند و نه همراه اسبی دارد.
رفتارهای غیرنرمال
یک رفتار اسب که پاسخی به محبوس ماندن است به خود پیچیدن می باشد. اسب در جا راه می‌رود معمولاً در درگاه آخور خود اسب فقط از این طرف به آن طرف نمی‌جنبد ولی در حقیقت در جا راه می رود. بخود پیچیدن به وضوح یک تلاش فرار ritualized ( ) می‌باشد. اسب تلاش می‌کند تا از آخور خود فرار کرده و به سایراسب‌ها ملحق شود ما این را از آنجامی‌دانیم که تصویراسب‌های دیگر و یا یک آینه شیهه کشیدن را کاهش می‌دهد. یک رفتار مرتبط راه رفتن در آخور است که اسب دوباره و دوباره در آخور خود دور می زند. این رفتار بیشتر در اسب‌های باربر بیشتر است تا اسبهای درساژ و پرشی.
یک بی‌همتای رفتاری برای اسب‌ها cribbing ( ) می‌باشد. که شامل گرفتن یک سطح افقی با دندانها و قوس دادن گردن و فرو دادن هو

ا با یک خرناسه با صدا می‌باشد این رفتار موقعی آغاز می‌گردد که کره از شیر گرفته می‌شود بخصوص اگر کره در یک آخور دیگر برده شود و غذا داده شود.
کره‌هایی که درچراگاه موقعی که مادرانشان دور باشند رها شده باشند. تمایل کمتری به آغاز (Crib) ؟ (‌‌‌ ) دارند. بوضوح در پاسخ به برخی مولفه‌های یک دانه و مخلوط شهد شیره (تغذیه شیرین) رخ می‌دهد و می‌‌تواند ۱۰ تا ۶۰% زمان درروز اسب را اشغال کند.
این رفتار توسط ۵% اسب‌ها به نم

ایش درمی‌آید مخصوصاً گونه‌های معین ودر هنگام فعالیتهای معین. تروبردها (Thoroughbreds) گونه ای هستند که تمایل بیشتری به Crib دارند عوامل خطر بعنوان یک اسب درساژ، یا نمایشگر سه روزه، یک اسب پرشی ویا یک اسب مسابقه سرعت استفاده می‌شوند. این رفتار با مشاهده اسب‌های دیگر آموزشی داده نمی‌شود ولی یک عامل فامیلی موجود می‌باشد- هم خانواده‌های اسب‌های کرایبر تمایل بیشتری به Crib دارند.
روشهای تنوعی برای از بین بردن Cribig مورد استفاده هستند، ولی یک قلاده که مانع اسب از کشیدن گردنش جهت Crib می شود موثر ترین روش می‌باشد درمان جراحی خیلی موثرنیست، و دهنه‌ها به نظر می رسد که خسته کننده تری از قلاده باشند.
نیاز به انجام هیچ کاری بجز تجربه کردن گاز معده توسط اسب بعنوان یک نتیجه برای ممانعت اسب از Cribbing وجود ندارد این رفتار شاید به اسب کمک کند تا به محیط غیرطبیعی‌اش غلبه کند یا شاید حتی مواد ضربه گیر به معده و روده‌هایش اضافه کند توسط اضافه کردن مقداری بزاق با هم گاز Cribbing آمادگی یک میله Cribbing بالای سینه از صدمه دیدن یا بلعمان آخور جلوگیری می‌ کند.
اسب‌های خیلی سخت می‌کش

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد