مقاله در مورد بی حسی و بیهوشی در زایمان

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان

- شكل درد زايماني
در طي فاز مخفي مرحلة اول زايمان درد به شكل درد خفيف يا كرامپ متوسط محدود به درماتومهاي 11‎T و ¬122‎T مي‎باشد. با پيشرفت زايمان در فاز فعال مرحلة اول زماني كه انقباضات رحم شدت مي‎يابد،‌ احساس و درك درد در درماتومهاي ‎11¬‎T و 12‎T شدت يافته به شكل تيزوكرامپي با انتشار به دو درماتوم مجاور يعني 10‎T و 1‎L توصيف مي‎گردد.
در اواخر ملحة اول و در مرحلة دوم زايمان، درد بطور شديدتري در پرينه، قسمت تحتاني ساكروم، مقعد و غالباً رانها احساس مي‎شود.


2- اثرات درد زايمان در تنفس مادر
درد زايمان محرك قوي تنفسي است، سبب افزايش قابل توجه در حجم جاري و حجم دقيقه‎اي و افزايش بيشتر در ونتيلاسيون آلوئولي مي‏شود. اين هيپرونتيلاسيون منجر به كاهش ‎Paco از ميزان نرمال حاملگي يعني از ‎mmHg32 به حدود ‎mmHg30-16 مي‎گردد و حتي گاهي به 15-10 ميلي‎متر جيوه مي‎رسد.


كاهش ‎2‎Paco با افزايش همزمان در ‎PH تا حدود 6/7-55/7 همراه است. با خاتمة هر انقباض و كاهش درد، تنفس ديگر توسط درد تحريك نمي‎شود و هيپوكاپني موجود سبب هيپوونتيلاسيون در فاصلة‌ انقباضات مي‎شود كه اين هيپوونتيلاسيون باعث 50-10 درصد كاهش در فشار اكسيژن شرياني (با ميانگين 30-25 درصد) مي‎شود. دريافت اپيوئيد اثرات دپرسانت تنفسي آلكالوز را تشديد مي‎كند. اگر 2‎Pao مادر به كمتر از 70 ميلي‎متر جيوه برسد، اثرات زيانباري چون هيپوكسمي و كاهش ريت قلب در جنين مشاهده مي‎شود.


3- اثرات نوروآندوكرين درد زايمان
درد و اضطراب در فاز فعال زايمان سبب افزايش در آزاد شدن اپي نفرين به ميزان 600-300 درصد، نوراپي نفرين به ميزان 400-200 درصد و افزايش توليد كوروتيزول به ميزان 300-200 درصد مي‎شود. ميزان ‎ACTH و كورتيكواستروئيدها نيز افزايش مي‎يابد. كاتكولامين‎ها براي تطابق نوزاد با محيط خارج رحمي، از جمله براي توليد و رهايي سورفاكتانت، جذب مايع ريه‎ها، هوموستازگلوكز، تغييرات قلبي ‎- عروقي و متابوليسم آب ضروري هستند. لكن تحريك سمپاتيك ناشي از درد منجر به افزايش فشارخون و تاكيكاردي مي‎شود كه در بيماران هيپرتانسيو و بيماران قلبي مي‎تواند خطرناك باشد.


4- اثرات قلبي عروقي درد زايمان
برون ده قلبي در طي زايمان افزايش مي‎يابد كه قسمتي به عنوان افزايش فعاليت سمپاتيك توأم با درد ناشي از هر انقباض، اضطراب و درك زايمان و فعاليت فيزيكي زايمان بوده و قسمتي (حدود 30-20 درصد) به علت خروج 300-250 ميلي‎ليتر خون از رحم و نيز افزايش بازگشت وريدي از لگن و اندام تحتاني به گردش خون مادري مي‎باشد.
هر انقباض توأم با ‎mmHg30-20 افزايش در فشار خون سيستوليك و دياستوليك است. تمامي اينها در بيماران هيپرتانسيو و قلبي بالقوه مضر و خطرناك مي‎باشند.


5- اثرات درد زايمان در جنين
در طي فاز زايماني كاهش متناوب در جريان خون جفتي ناشي از انقباضات شديد، منجر به كاهش موقت در تبادل گازي جفت مي‎شود. اين اختلال با هيپرونتلاسيون ناشي از درد تشديد مي‎شود. هيپرونتيلاسيون منجر به آلكالوز تنفسي و عوارض زير مي‎شود:


1- شيفت منحني تجزي اكسي هموگلوبين مادر به چپ سبب ميل بيشتر اكسيژن براي چسبندگي به هموگلوبين شده و براحتي از آن آزاد نمي‎گردد بنابراين انتقال اكسيژن از مادر به جنين كاهش مي‎يابد.
2- كاهش جريان خون رحم ناشي از آزاد شدن نور اپي نفرين و كورتيزول كه اين نيز سبب مي‎شود اكسيژن كمتري در اختيار جنين قرار گيرد.


3- هيپوكسمي مادر در فواصل انقباضات به علت هيپوونتيلاسيون ناشي از آلكالوز، تغييرات فوق در فازهاي هيپرونتيلاسيون و هيپرونتيلاسيون مادر منجر به تغييرات ريت قلبي جنين در اين فواصل مي‎شود. مطالعات نشان داده‎اند كه در مادراني كه اضطراب و درد دارند شيوع اشكال غيرطبيعي ريت قلب جنين بالاتر بوده و نوزادان متولد شده، نمرة آپگار دقيقة اول و پنجم كمتري دارند. تحت شرايط نرمال زايمان و در جنين‎هاي نرمال اين تغييرات موقت بخوبي تحمل مي‎شود اما در نوزاداني كه در معرض ريسك قرار دارند (مثلاً در پره اكلامپسي، بيماري قلبي يا ديابت) كاهش انتقال اكسيژن و دي‎اكسيد كربن ناشي از درد بسيار مهم بودهو مي‎تواند عوارض پري ناتال ايجاد كرده و حتي منجر به مرگ جنين شود.


با توجه به مسائل فوق‎الذكر صرفنظر از دلايل انساني تسكين درد، اثرات زيانبار درد شديد زايماني بر روي مادر و جنين بويژه در مادران مسئله‎دار و جنين‎هاي در معرض خطر، ايجاد بيدردي در زايمان را ايجاب مي‎كند. در واقع در چنين مواردي زايمان بيدرد منافع واضح براي مادر و جنين دارد.


6- هوشبرهاي استنشاقي
نيتروس اكسايد (‎O2N)، از جفت به سهولت عبور مي‎كند. دوز مناسب آن در مادر اثر سويي نداردت اما گفته مي‎شود كه هر قدر طول مدت بيهوشي با ‎O2‎N بيشتر باشد. نوزاد متولد شده بيشتر تحت تأثير دارو واقع شده، بيهوش خواهد بود. لذا بايد مدت بيهوشي تا خروج جنين تا حد امكان كوتاه باشد. به اين منظور بايد اينداكشن بيهوشي زماني انجام شود كه بيمار و جراح كاملاً آماده باشند.


هوشبرهاي تبخيري كه در عمل جراحي سزارين كاربرد دارند هالوتان، انفلوران و ايزوفلوران مي‎باشند كه با غلظت كم بكار مي‎روند. عبور اين هوشبرها از جفت وابسته به دوز و زمان مي‎باشد بنابراين اگر زمان اينداكشن بيهوشي تا تولد بچه طولاني نشود و دوز مناسب تجويز شود، بعيد به نظر مي‎رسد كه اين داروها اثرات شديد يا طولاني مدت روي جنين داشته باشند. با كاربرد اين داروها بياد آوردن و بيداري مادر در حين عمل كاهش يافته، نياز به ‎O2N را كاهش داده، لذا غلظت بالاتري از اكسيژن مي‎توان به مادر داد. عيب اين هوشبرها ايجاد شلي وابسته به دوز در تون عضله رحم و امكان

خونريزي بعد از عمل در مادر است كه البته در دوزهاي پايين يعني با غلظت هالوتان 5/0 درصد، انفلوران 1-5/0 درصد و ايزوفلوران 75/0 درصد اين خونريزي ايجاد نشدهو در اين دوزهاي كم رحم در دورة بلافاصله بعد از عمل به اثرات تحريكي اكسي توسين حساس بوده و به خوبي پاسخ مي‎دهد.


بيهوشي براي سزارين
7- علل سزارين و موارد خاص آن
بيست سال قبل نسبت سزارين به زايمان واژينال 5 درصد بود. اين درصد بتدريج افزايش يافته است بطوري كه آمار انگلستان امروزه اين نسبت را 13 درصد و حتي تا 40%‌ اعلام مي‎دارد.

سزارين ممكن است بصورت الكتيو صورت گيرد كه علل آن عبارتند از:
1- تنگي لگن
2- پرزانتاسيون بريچ
3- پرزانتاسيون‎هاي معيوب
4- نارسايي مزمن رحمي ‎- جفتي
5- توكسمي حاملگي
6- ديابت شيرين
7- چندقلويي
8- ناهنجاريهاي جنيني


سزارين ضروري زماني انجام مي‎شود كه جنين را خطر ديسترس جنيني تهديد كند يا عوارض مادري نظير عدم پيشرفت زايمان يا عدم موفقيت اينداكشن براي زايمان وجود داشته باشد.
سزارين اضطراري به علت عوارض جدي مادري يا جنيني به هر دليل مثلاً كندگي جفت، جفت سر راهي، پرولاپس بند ناف و انقباضات تتانيك رحم صورت مي‎گيرد. امروزه سزارين قبلي بخودي خود دليلي براي سزارين بعدي نمي‎باشد. در اكثر مواردي كه برش سزارين قبلي عرضه بوده، امكان زايمان واژينال (در زايمان بعدي) وجود دارد.


9- اثرات سزارين در مادر
در عمل جراحي سزارين الكتيو خطرات احتمالي براي مادر فقط مختصري افزايش مي‎يابد لكن در يك سزارين اورژانس خطرات ناشي از اينداكشن بيهوشي در بيمار با معدة پر، افزايش احتمال لوله‎گذاري مشكل، تغييرات هموديناميك شديد، احتمال عفونت بعد از عمل و عوارض ريوي و ترومبوآمبوليك اضافه مي‎شود. خطر مرگ مادر در عمل جراحي سزارين در مقايسه با زايمان واژينال 2 تا 1 برابر بيشتر است.


10- اثرات سزارين روي جنين و نوزاد
سزارين به منظور كاهش عوارض جنيني ناشي از زايمان واژينال عارضه‎دار انجام مي‎شود و زماني كه جنين دچار آسفكسي مي‎باشد سزارين فوري اجباري است. لكن در مقايسه با زايمان واژينال طبيعي سزارين هميشه توأم با عوارض پري‎ناتال بيشتري مي‎باشد. تمام داروهاي بيهوشي بجز شل‎كننده‎هاي عضلاني از جفت عبور كرده و روي نوزاد تأثير مي‎گذارند. هيپرونتيلاسيون مادر، هيپوكسمي و هيپركاپني مادر و افت فشار خوني كه بخوبي درمان نشده است تمامي اثرات منفي بر روي جنين دارند.


11- انتخاب نوع بيهوشي براي سزارين
انتخاب نوع بيهوشي براي سزارين بستگي به علت عمل،‌درجة اورژانس بودن عمل و تمايل بيمار و متخصص بيهوشي دارد. هيچ متدي از بيهوشي براي سازرين ايده‎آل مطلق نيست. متخصص بيهوشي بايد روشي را انتخاب كند كه براي مادر كم خطرتر و راحت‎تر بوده و حداقل اثرات دپرسانت را بر جنين داشته باشد و مناسب‎ترين شرايط را براي متخصص زنان فراهم آورد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد قیام امام خمینی ، پرتویی از قیام امام حسین علیه السلام

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان
قيام امام خميني، پرتويي از قيام امام حسين عليه السلامبسم الله الرحمن الرحيم الهي انطقني بالهدي والهمني التقوي عزيزان بحث را زماني مي بينند که در آستانه 15 خرداد هستند. به مناسبت 15 خرداد کمي از انقلاب و امام خميني صحبت کنيم. اگر بگوييم که قيام امام نسخه اي از قيام امام حسين بود، حرف دروغ و مبالغه اي نيست. حال ...

مقاله در مورد زندگی نامه امام حسین ( ع )

word قابل ویرایش
101 صفحه
34700 تومان
 زندگی نامه امام حسین (ع)  حسين فرزند علي پسر ابوطالب و فاطمه دختر محمد پيامبر اسلام و امام سوم شيعيان است. حسين ۳ شعبان ۴ هجري قمري زاده شده و در ۱۰ محرم ۶۱ در کربلا کشته مي‌شود.زندگيهنگام زمام‌داري پدرش با او در جنگ‌هاي جمل و صفين و نهروان همراهي کرد. سال ۵۰ هجري هنگام مرگ برادرش حسن پسر علي، معاويه حدود ۱۰ ...

مقاله در مورد امام حسین

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
امام حسین چکیده‌اِن‌َّ الحُسین‌َ مِصْباح‌ُ هدی‌ و سَفینَة نجاتتاریخ‌ گذشته‌، تومار بازی‌ است‌ در برابر تومار بسته‌ آینده‌. به‌وسیلة‌ این‌ تومار باز،باید بخش‌ بسته‌ را گشود و خطوط‌ حرکت‌ آینده‌ را ترسیم‌ کرد، و از زندگانی‌ گذشتگان‌درس‌هایی‌ فراون آموختامام‌ حسین‌(ع) از جهات‌ فضیلت‌ و کمال‌ اخلاقی‌ بر همه‌ کس‌ ...

مقاله در مورد زندگی و شهادت سیدالشهداء امام حسین ( ع )

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
زندگی و شهادت سیدالشهداء امام حسین (ع)مشهور آنست که ولادت آن حضرت در مدینه در سیم ماه شعبان بود.شیخ طوسی ره و دیگران به سند معتبر از حضرت امام رضا (ع) نقل کرده اند که چون حضرت امام حسین (ع) متولد شد، حضرت رسول اکرم (ص) اسماء بنت عمیس را فرمود که بیاور فرزند مرا ای اسماء، اسماء گفت آن حضرت را در جامه سفیدی پیچ ...

دانلود مقاله از شهامت تا شهادت - مقام و منزلت امام حسین ( ع )

word قابل ویرایش
41 صفحه
18700 تومان
يادداشت « ماهيت قيام حسيني »1. بحث در اينجاست كه حادثه عاشورا چه حادثه اي است واز چه مقوله است؟ آيا از نظر اجتماعي يك انفجار بدون هدف بود مانند بسياري از انفجارها كه در اثر فشار ظلم وتشديد سختگيريها رخ مي دهد واحياناً به وضع موجودكمك ميكند، ويا يك تصميم آگاهانه وهوشيارانه نسبت به اوضاع واحوال موود ونسبت به آث ...

دانلود مقاله حماسه حسینی

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
 مقدمهحادثه عاشورا مثل بسياري از حقايق اين عالم است كه در زمان خودشان بسا هست آنچنانكه بايد شناخته نمي شوند . و بلكه فلاسفه تاريخ مدعي هستند كه شايد هيچ حادثه تاريخي را نتوان در زمان خودش آنچنانكه هست ، ارزيابي كرد . بعد از آنكه زمان زيادي گذشت و تمام عكس العمل ها و جريانات مربوط به يك حادثه ، خود را بروز دا ...

تحقیق در مورد هدف امام حسین از قیام عاشورا

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
هدف امام حسین از قیام عاشوراقيام مقدس و پرشكوه امام حسين(ع)ريشه در انحراف هاى بـنيادى و اساسى در جـامعه اسلامى داشت. اين انحراف ها زائيده انحراف حكومت اسلامى از مسير اصلى خود از سقيفه به بـعد بـود. كه پس از شهادت على(ع)كلا بـه دست سلسله سفيانى و حزب ضد اسلامى اموى افتاد. بـه گواهى اسناد تاريخى، سران اين حزب ه ...

مقاله مقایسة تغییرات همودینامیک و درد پس از اعمال جراحی انتخابی فتق و بیضة پایین نیامده در اطفال ١ تا ١٢ ساله در دو روش بی حسی نخاعی با لیدوکائین ٢٪ و بیهوشی عمومی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقايسة تغييرات هموديناميک و درد پس از اعمال جراحي انتخابي فتق و بيضة پايين نيامده در اطفال ١ تا ١٢ ساله در دو روش بي حسي نخاعي با ليدوکائين ٢٪ و بيهوشي عمومي چکيده مقدمه : بي حسي نورآگزيال به دليل شروع سريع بي حسي ، اجتناب از تجويز بسياري از داروهاي سيستميک و شل کنندههاي عضلاني در بيماران نيازمند به بي ...