مقاله در مورد کارخانه تولید سویا

word قابل ویرایش
77 صفحه
8700 تومان

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارخانه تولید سویا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ،

میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فصل اول
بررسی فنی

۱-۴نمودار برنامه ریزی حمل و نقل
۱-۴-۱ جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی ریزدانه و گرده
مرحله عمل حمل انبارش بازرسی شرح رویداد ملاحظات
۱    • حمل بلغور به انبار —
۲    • انبارش بلغور —

۳    • حمل بلغور برای دستگاه الک —
۴    • الک کردن کنترل بلغور —
۵    • کیسه کردن —
۶    • کنترل —

۷    • انبارش —
۸    • حمل کیسه بلغور پای کانویر —
۹    • ریختن بلغور روی شبکه بالای کانویر —
۱۰    • کنترل —
۱۱    • حمل توسط کانویر فیدر —
۱۲    • عمل تغذیه و میکسر در فیدر —
۱۳    • حمل توسط کانویر کوکر —

۱۴    • انجام عمل پخت در کوکر اضافه کردن آب و روغن و بخار
۱۵    • بازرسی —
۱۶    • حمل به اکسترودر —

۱۷    • انجام اعمال ۴ گانه در اکسترودر اعمال ۱-وردنه ۲- ماساژ ۳- الکترود ۴-فرم دهی
مرحله عمل حمل انبارش بازرسی شرح رویداد ملاحظات
۱۸    • بازرسی —
۱۹    • حمل به درایر —
۲۰    • انجام عمل خشک کردن —

۲۱    • بازرسی —
۲۲    • حمل به کولر —
۲۳    • انجام عمل خشک کردن —
۲۴    • بازرسی —
۲۵    • حمل به دستگاه الک —
۲۶    • الک کردن —
۲۷    • حمل به دستگاه —
۲۸    • الک مجدد —

۲۹    • عملیات توزین —
۳۰    • عملیات پاکتی کردن —
۳۱    • بازرسی کردن —

۳۲    • حمل پای قپان —
۳۳    • توزین —
۳۴    • بازرسی —
۳۵    • حمل به انبار نهایی —

۳۶    • بازرسی —
۳۷    • انبارش —
۳۸    • بازرسی —

۱-۴-۲ جدول حمل و نقل محصول بسته بندی درشت دانه
مرحله عمل حمل انبارش بازرسی شرح رویداد ملاحظات
۱    • حمل بلغور به انبار —

۲    • انبارش بلغور —
۳    • حمل بلغور برای دستگاه الک —
۴    • کنترل بلغور —
۵    • الک کردن بلغور —
۶    • کیسه کردن —

۷    • کنترل —
۸    • انبارش —
۹    • حمل کیسه بلغور پای کانویر —
۱۰    • ریختن بلغور روی شبکه بالای کانویر —
۱۱    • کنترل —
۱۲    • حمل توسط کانویر کوکر —
۱۳    • انجام عمل پخت در کوکر —
۱۴    • حمل توسط کانویر به کوکر اضافه کردن آب و روغن و بخار
۱۵    • انجام عمل پخت در کوکر —

۱۶    • بازرسی —
۱۷    • حمل به اکسترودر —
۱۸    • انجام اعمال ۴ گانه در اکسترودر اعمال ۱-وردنه ۲- ماساژ ۳- الکترود ۴-فرم دهی
۱۹    • بازرسی —
۲۰    • حمل به درایر —
۲۰    • حمل به درایر —
۲۱    • انجام عمل خشک کردن —
۲۲    • بازرسی —
۲۳    • حمل به کولر —
۲۴    • انجام عمل خنک کردن —

۲۵    • بازرسی —
۲۶    • حمل به دستگاه الک —
۲۸    • توزین —
۲۹    • پاکتی کردن —
۳۰    • بازرسی —
۳۱    • حمل پای قپان —
۳۲    • توزین —

۳۳    • بازرسی —
۳۴    • حمل به انبار نهایی —
۳۵    • انبارش —
۳۶    • بازرسی —

۲-۴-۱ جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی درشت دانه
مرحله عمل حمل انبارش بازرسی شرح رویداد ملاحظات
۱    • حمل بلغور به انبار —
۲    • انبارش بلغور —
۳    • حمل بلغور برای دستگاه الک —

۴    • کنترل بلغور —
۵    • الک کردن بلغور —
۶    • کیسه کردن —
۷    • کنترل —
۸    • انبارش —
۹    • حمل کیسه بلغور پای کانویر —
۱۰    • ریختن بلغور روی شبکه بالای کانویر —

۱۱    • کنترل —
۱۲    • حمل توسط کانویر به فیدر —
۱۳    • عمل تغذیه و میکسر در فیدر —
۱۴    • حمل توسط کانویر به کوکر اضافه کردن آب و روغن و بخار
۱۵    • انجام عمل پخت در کوکر —

۱۶    • بازرسی —

۱۷    • حمل به اکسترودر —
۱۸    • انجام اعمال ۴ گانه در اکسترودر اعمال ۱-وردنه ۲- ماساژ ۳- الکترود ۴-فرم دهی
۱۹    • بازرسی —
۲۰    • حمل به درایر —
۲۱    • انجام عمل خشک کردن —
۲۲    • بازرسی —
۲۳    • حمل به کولر —
۲۴    • انجام عمل خنک کردن —
۲۵    • بازرسی —
۲۶    • حمل به دستگاه الک —
۲۷    • الک کردن —

۲۸    • توزین —
۲۹    • پاکتی کردن —

۳۰    • بازرسی —
۳۱    • حمل پای قپان —
۳۲    • توزین —
۳۳    • بازرسی —
۳۴    • حمل به انبار نهایی —

۳۵    • انبارش —
۳۶    • بازرسی —

۵-۱ مراحل ساخت
۱-۵-۱ مراحل ساخت محصول جدول پاکتی گرده ای (۷-۱)
ردیف شماره عمل یا بازرسی شرح مختصر بخش(قسمت) توضیحات
۱ ۱ کنترل بلغور آسیاب بازرسی چشمی
۲ ۱ الک کردن بلغور آسیاب —
۳ ۲ کیسه کردن بلغور آسیاب توسط کارگر
۴ ۲ بازرسی آسیاب توسط کارگر
۵ ۳ ریختن بلغور روی شبکه کانویر آسیاب توسط کارگر

۶ ۳ بازرسی آسیاب توسط کارگر
۷ ۴ عمل تغذیه و میکسر در فیدر پروتیین ساز —
۸ ۵ عمل پخت در کولر پروتیین ساز در این مرحله آب ، روغن و بخار به بلغور اضافه می شود.
۹ ۴ بازرسی پروتیین ساز بازرسی چشمی
۱۰ ۶ عملیات چهارگانه در اکسترودر پروتیین ساز عملیات وردنه، ماساژ، اکسترودو فرم دادن، در اکسترود انجام می شود

۱۱ ۵ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۱۲ ۷ عمل خشک شدن در دراید پروتیین ساز —

۱۳ ۶ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۱۴ ۸ عمل خنک شدن در کولر پروتیین ساز —
۱۵ ۷ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۱۶ ۹ الک کردن پروتیین ساز —
۱۷ ۱۰ عملیات پروتیین ساز —

۱۸ ۱۱ عملیات توزین پروتیین ساز —
۱۹ ۱۲ عملیات پاکتی کردن پروتیین ساز —
۲۰ ۸ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر

۲۱ ۱۳ عملیات توزین پروتیین ساز —
۲۲ ۹ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۲۳ ۱۰ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۲۴ ۱۱ بازرسی انبار نهایی توسط کارگر

۱-۵-۱ جدول مراحل ساخت محصول پاکتی درشت دانه
(جدول ۱-۸ )
ردیف شماره عمل یا بازرسی شرح مختصر بخش(قسمت) توضیحات
۱ ۱ کنترل بلغور آسیاب بازرسی چشمی
۲ ۱ الک کردن بلغور آسیاب —

۳ ۲ کیسه کردن بلغور آسیاب توسط کارگر
۴ ۲ بازرسی آسیاب توسط کارگر
۵ ۳ ریختن بلغور روی شبکه کانویر آسیاب توسط کارگ

ر
۶ ۳ بازرسی آسیاب توسط کارگر
۷ ۴ عمل تغذیه و میکسر در فیدر پروتیین ساز —
۸ ۵ عمل پخت در کولر پروتیین ساز در این مرحله آب ، روغن و بخار به بلغور اضافه می شود.
۹ ۴ بازرسی پروتیین ساز بازرسی چشمی
۱۰ ۶ عملیات چهارگانه در اکسترودر پروتیین ساز عملیات وردنه، ماساژ، اکسترودو فرم دادن، در اکسترود انجام می شود
۱۱ ۵ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۱۲ ۷ عمل خشک شدن در دراید پروتیین ساز —
۱۳ ۶ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر

۱۴ ۸ عمل خنک شدن در کولر پروتیین ساز —
۱۵ ۷ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۱۶ ۹ الک کردن پروتیین ساز —
۱۷ ۱۰ عملیات توزین پروتیین ساز —
۱۸ ۱۱ عملیات پاکتی کردن پروتیین ساز —

۱۹ ۸ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۲۰ ۱۲ عملیات توزین پروتیین ساز —
۲۱ ۹ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر

۲۲ ۱۰ بازرسی انبار نهایی توسط کارگر
۱-۵-۳ جدول مراحل ساخت محصول پاکتی ریز دانه
جدول(۱-۹)
ردیف شماره عمل یا بازرسی شرح مختصر بخش(قسمت) توضیحات
۱ ۱ کنترل بلغور آسیاب بازرسی چشمی
۲ ۱ الک کردن بلغور آسیاب —
۳ ۲ کیسه کردن بلغور آسیاب توسط کارگر
۴ ۲ بازرسی آسیاب توسط کارگر
۵ ۳ ریختن بلغور روی شبکه کانویر آسیاب توسط کارگر
۶ ۳ بازرسی آسیاب توسط کارگر

۷ ۴ عمل تغذیه و میکسر در فیدر پروتیین ساز —
۸ ۵ عمل پخت در کولر پروتیین ساز در این مرحله آب ، روغن و بخار به بلغور اضافه می شود.
۹ ۴ بازرسی پروتیین ساز بازرسی چشمی
۱۰ ۶ عملیات چهارگانه در اکسترودر پروتیین ساز عملیات وردنه، ماساژ، اکسترودو فرم دادن، در اکسترود انجام می شود
۱۱ ۵ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر

۱۲ ۷ عمل خشک شدن در دراید پروتیین ساز —
۱۳ ۶ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۱۴ ۸ عمل خنک شدن در کولر پروتیین ساز —
۱۵ ۷ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۱۶ ۹ الک کردن پروتیین ساز —
۱۷ ۱۰ الک کردن پروتیین ساز —
۱۸ ۱۱ عملیات توزین پروتیین ساز —
۱۹ ۱۲ عملیات پاکتی کردن پروتیین ساز —
۲۰ ۸ بازرسی پروتیین ساز —

۲۱ ۱۳ عملیات توزین پروتیین ساز —
۲۲ ۹ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۲۳ ۱۰ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۲۴ ۱۱ بازرسی انبار نهایی توسط کارگر

۱-۵-۴ جداول مراحل ساخت محصول بسته بندی درشت دانه
(جدول۱-۱۰)
ردیف شماره عمل یا بازرسی شرح مختصر بخش(قسمت) توضیحات
۱ ۱ کنترل بلغور آسیاب بازرسی چشمی
۲ ۱ الک کردن بلغور آسیاب —
۳ ۲ کیسه کردن بلغور آسیاب توسط کارگر
۴ ۲ بازرسی آسیاب توسط کارگر
۵ ۳ ریختن بلغور روی شبکه کانویر آسیاب توسط کارگر

۶ ۳ بازرسی آسیاب توسط کارگر
۷ ۴ عمل تغذیه و میکسر در فیدر پروتیین ساز —
۸ ۵ عمل پخت در کولر پروتیین ساز در این مرحله آب ، روغن و بخار به بلغور اضافه می شود.
۹ ۴ بازرسی پروتیین ساز بازرسی چشمی
۱۰ ۶ عملیات چهارگانه در اکسترودر پروتیین ساز عملیات وردنه، ماساژ، اکسترودو فرم دادن، در اکسترود انجام می شود
۱۱ ۵ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۱۲ ۷ عمل خشک شدن در دراید پروتیین ساز —

۱۳ ۶ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۱۴ ۸ عمل خنک شدن در کولر پروتیین ساز —
۱۵ ۷ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۱۶ ۹ الک کردن پروتیین ساز —

۱۷ ۱۰ عملیات توزین پروتیین ساز —
۱۸ ۱۱ عملیات بسته بندی پروتیین ساز در دو نوع ۱۵۰ گرمی و ۲۵۰

گرمی بسته بندی می شود
۱۹ ۸ بازرسی پروتیین ساز توسط مامور QC
۲۰ ۱۲ عملیات پاکتی کردن پروتیین ساز توسط کارگر
۲۱ ۹ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر
۲۲ ۱۰ بازرسی انبار نهایی توسط کارگر

فصل دوم
کلیات

-۶ ۱-۶ لیست مواد
۱-۶-۱ لیست مواد بخش ساخت تولید
(جدول ۱-۱۱ )
ردیف نام مواد کد مواد واحد مقدار توضیحات
۱ بلغور MS-B1 kg — —
۲ آب روغن MS-A1 lit — —
۳ نوار سلیفون MS-R1 lit — —

۴ پاکت MS-P1 M — ۱۵K
۵ کارتن MS-K1 عدد — ۴۰ عددی و ۲۴ عددی
۶ کیسه MS-K2 عدد — —
۷ نخ MS-N1 عدد — —
۸ چسب نواری MS-CH1 M — —
۹ — — M — —

۱-۶-۲ لیست مواد بخش نت
(جدول ۱-۱۲ )
ردیف نام مواد کد مواد واحد مقدار توضیحات

۱ روغن گریس Mn-r1 lit — —
۲ جوهر Mn-j1 lit — —
۳ اسید Mn-a1 lit — —
۴ نفت Mn-n1 lit — —

۵ گازوییل Mn-g1 lit — —
۶ بنزین Mn-b1 lit — —

۱-۶-۳ لیست مواد بخش آزمایشگاه (کنترل کیفیت)
( جدول ۱-۱۳)
ردیف نام مواد کد مواد واحد مقدار توضیحات
۱ آب منظم MK-A1 — — —
۲ اسید سولفوریک MK-A1 — — —
۳ اسید بوریک MK-A2 — — —
۴ هیدروکسید سدیم MK-H1 — — سود سوز آور
۵ کربنات سدیم MK-B1 — — جوش شیرین
۶ بی کربنات سدیم MK-B1 — — —
۷ سولفات کلسیم MK-S1 — — —
۸ گاز کلر MK-G1 — — —
۹ اکسید آلومینیوم MK-A4 — — —
۱۰ گاز هیدروژن MK-G2 — — —
۱۱ کربن MK-K2 — — —
۱۲ گوگرد MK-G3 — — —
۱۳ فسفر MK-PH1 — — —
۱۴ کروم MK-K3 — — —
۱۵ روی MK-R1 — — —
۱۶ محلول آزمایشات
میکروبی MK-MM1 — — —

 

۱-۷ لیست ماشین آلات

جدول ۱-۱۴
ردیف نام ماشین آلات کد ماشین آلات تسهیلات لازم بخش مورد استفاده توضیحات
۱ اکسترودروینگر Mach-s-v1 برق پروتیین ساز شامل فیدر،اکسترودر،کوکر،دراید،کولر،تسمه نقاله ها و کانویر های بین
۲ دستگاه بسته بندی Mach-s-b1 برق بسته بندی —
۳ کانویر Mach-s-k1 برق الک، پروتیین ساز، بسته بندی —
۴ الک Mach-s-a1 برق الک —
۵ الکتروموتور Mach-s-a2 برق الک، پروتیین ساز، بسته بندی

۶ تسمه نقاله Mach-s-t1 برق پروتیین ساز، بسته بندی —
۷ سختی گیر آب Mach-d-s1 برق ، آب دیگ خانه —
۸ دیگ بخار Mach-d-d1 برق ، آب دیگ خانه —

۱-۸ لیست تجهیزات/تاسیسات
جدول ۱-۱۵
ردیف نام تجهیزات/تاسیسات کد تجهیزات/تاسیسات توضیحات
۱ کمپروسور هوا tt-k-k1 —
۲ مخازن آب و روغن tt-k-m1 —
۳ حوضچه آب tt-k-h1 —
۴ باسکول tt-k-b1 —
۵ تجهیزات اطفا حریق tt-k-h2 شامل کپسول های آتش نشانی نصب شده در محل های متفاوت کارخانه می باشد
۶ تجهیزات حمل و نقل Mach-s-t1 شامل لیفتراک و وانت می باشد
۷ تاسیسات برق رسانی —
۸ تاسیسات آب رسانی —
۹ تاسیسات تلفن و فکس —
۱۰ تاسیسات سوخت رسانی —

 

۱-۹ لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی
۱-۹-۱ لیست ابزارآلات وتجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه شیمی و میکروبی)
جدول (۱-۱۶)
ردیف نام ابزار کد ابزار junhn توضیحات
۱ آب فشان ساده Tk-shm-a1 2 —

۲ آب فشان قطره ای Tk-shm- 1 —
۳ ارلن مایع Tk-shm-a2 4 —
۴ استوانه مدرج Tk-shm-a3 4 سود سوز آور
۵ استوانه مدرج شیشه دار Tk-shm-a4 1 جوش شیرین
۶ بالن ته پهن Tk-shm-b1 3 —
۷ بالن ته گرد Tk-shm-b2 3 —
۸ بالن ژوژه Tk-shm-b3 2 —

۹ برس Tk-shm-b4 2 —
۱۰ بشر Tk-shm-b5 4 —
۱۱ بوته چینی Tk-shm-b6 4 —
۱۲ بورت مدرج Tk-shm-b7 2 —
۱۳ پنس بوته Tk-shm-p1 2 —
۱۴ پنس فلزی Tk-shm-p2 1 —
۱۵ پوآر Tk-shm-p3 2 —
۱۶ پی اچ متر Tk-shm-p4 2 —
۱۷ پی پت حبابدار Tk-shm-p5 1 —
۱۸ پی پت مدرج Tk-shm-p6 2 —
۱۹ تشت پلاستیکی Tk-shm-t1 1 —
۲۰ تشت شیشه ای Tk-shm-t2 1 —
۲۱ توری نسوز Tk-shm-t3 2 —
۲۲ جاروی پلاستیکی Tk-shm-j1 2 —
۲۳ جالوله Tk-shm-j2 2 —
۲۵ چراغ گاز آزمایشگاه Tk-shm-ch2 2 —
۲۶ چوب پنبه سوراخ کن Tk-shm-ch3 2 —
۲۷ دکانتور(قیف جدا کننده) Tk-shm-d1 2 —
۲۸ دستگاه خشک کن Tk-shm-d2 1 —

۲۹ دستگاه خنک کننده Tk-shm-d3 1 —
۳۰ دستگاه تقطیر حبابدار و مارپیچ Tk-shm-d4 1 —
۳۱ دستگاه تقطیر دو جداره بزرگ Tk-shm-d5 1 —
۳۲ دستگاه تقطیر ساده دو جداره Tk-shm-d6 1


۳۳ دماسنج الکلی Tk-shm-d7 3 —
۳۴ دماسنج جیوه ای Tk-shm-d8 4 —
۳۵ سانتری فوژ دستی Tk-shm-s1 2 دستگاه جدا کننده
۳۶ سطل زباله Tk-shm-s2 2 —
۳۷ سه پایه فلزی Tk-shm-s3 2 —

۳۸ شیشه ساعت Tk-shm-sh1 4 —
۳۹ فندک سنگی Tk-shm-ph1 2 —
۴۰ قطره چکان Tk-shm-gh1 4 —

۴۱ قیچی Tk-shm-gh2 4 —
۴۲ قیف ساده Tk-shm-gh3 4 —
۴۳ کپسول چینی Tk-shm-k1 5 —
۴۴ گاز خشک کن Tk-shm-k2 1 —
۴۵ گیره بالن Tk-shm-g1 2 —

۴۶ گیره چوبی Tk-shm-g2 2 —
۴۷ گیره حلقوی Tk-shm-g3 2 —
۸۴ گیره فلزی Tk-shm-g4 2 —
۴۹ گیلاس مدرج Tk-shm-g5 2 —
۵۰ لوله آزمایش Tk-shm-l1 12 —
۵۱ لوله شوی Tk-shm-l2 2 —

 

۵۲ لوله u شکل شیردار Tk-shm-l3 2 —
۵۳ مثلث نسوز Tk-shm-m1 2 —
۵۴ مولتی متر Tk-shm-m2 2 —
۵۵ میز آزمایشگاه Tk-shm-m3 4 —
۵۶ میز کار Tk-shm-m4 2 —
۵۷ میله فلزی Tk-shm-m5 4 —
۵۸ ولت متر Tk-shm-v1 2 —
۵۹ هاون Tk-shm-h1 2 —
۶۰ همزن شیشه ای Tk-shm-h2 4 —

۱-۹-۲ لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه میکروبی)
جدول ۱-۱۷
ردیف نام ابزار کد ابزار تعداد توضیحات
۱ اتو کلاو Tk-m-a1 ۱ استریل کردن محیط
۲ اتکوباتور Tk-m-a2 ۱ از بین برنده باکتری
۳ بن ماری Tk-m-b1 ۱ برای ایجاد رطوبت
۴ فدر(آون) Tk-m-ph1 ۱ استریل کردن ظر

وف
۵ قوطی محیط های کشت Tk-m-gh1 ۱۵ —
۶ کانت Tk-m-k1 ۱ —
۷ هدد میکروبی Tk-m-h1 ۱ —

۱-۹-۳ لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش نت و تولید
جدول ۱-۱۸
ردیف نام ابزار کد ابزار
۱ آج زن TTn-A1
۲ آچار آلن TTn-A2
۳ آچار بوکس TTn-A3

۴ آچار رینگی TTn-A5
۵ آچار شلاقی TTn-A6
۶ آچار فرانسه TTn-A7
۷ آچار قفلی TTn-A8
۸ آچار لوله گیر TTn-A9
۹ انبر دستی TTn-A10
۱۰ انبر قفلی TTn-A11
۱۱ اره آهن بر TTn-A12
۱۲ اره نجاری TTn-A13
۱۳ بادسنج TTn-B1
۱۴ پرچ کن TTn-P1
۱۵ پرس TTn-P2
۱۶ پرس برقی TTn-P3
۱۷ پمپ باد TTn-P4
۱۸ پمپ کلر زنی TTn-P5
19 پیچ و مهره TTn-P6 50 —
20 پیچ گوشتی TTn-P7 4 —
21 تراز TTn-T1 3 —
22 ترازوی صنعتی TTn-T2 3 —
23 تراش TTn-T3 2 —
24 تهویه صنعتی TTn-T4 3 —

 

۲۵ جک سوسماری TTn-J1 1 —
26 چرخ اندازه گیر TTn-CH1 2 —
27 چکش TTn-CH2 3 —
28 چکش ضربه گیر TTn-CH3 2 —
29 چهار سو TTn-CH4 4 —
30 حدیده TTn-H1 2 —
31 خم کن TTn-KH1 2 —
32 دریل TTn-D1 2 —
33 دستگاه بالانس TTn-D2 1 —
34 دستگاه جوش TTn-D3 1 —
35 دستگاه چسب زنی TTn-D4 2 —
36 دستگاه سنگ زنی دستی TTn-D5 2 —
37 دستگاه لحیم TTn-D6 1 —
38 دم باریک TTn-D7 5 —
39 رگلاتور TTn-r1 1 —
40 سرعت سنج TTn-S1 1 —
41 سند پلاست TTn-S2 1 —
42 سنگ رومیزی TTn-S3 1 —
43 سنگ سنباده برقی TTn-S4 1 —
44 سوراخ کن TTn-S5 2 —
45 سیم لحیم TTn-S6 2 —
46 سیم لخت کن TTn-S7 2 —
47 عمود بر برقی TTn-A14 1 —
48 فازمتر TTn-PH1 4 —
49 فرز TTn-PH2 1 —

 

 

۵۰ قپان TTn-GH1 3 —
51 قلاویز TTn-GH2 4 —
52 قیچی TTn-GH3 3 —
53 کابل سیم TTn-K1 3 —
54 کپسول گاز TTn-K2 1 —
55 کپسول هوا TTn-K3 1 —
56 کولیس ورنیه دار TTn-K4 3 —
57 کولیس ساعتی TTn-K5 1 —

۵۹ گیره رومیزی TTn-G2 3 —
60 گیره لوله گیر TTn-G3 2 —
61 لحیم کش TTn-L1 1 —
62 لنت TTn-L2 10 —
63 لنت نواری TTn-L3 12 —
64 ماشین دوخت کارتن TTn-M1 2 —

۶۵ ماشین دوخت نایلکس TTn-M2 2 —
66 مته TTn-M3 1 —
67 مته دستی TTn-M4 2 —
68 مولتی متر TTn-M5 2 —
69 میز کار چوبی TTn-M6 3 —

۱۰-۱ برآورد تعداد ماشین آلات
برای محاسبه تعداد ماشین آلات از فرمول زیر استفاده می کنیم
S : زمان استاندارد بر حسب دقیقه به ازای هر واحد محصول تولیدی معادله ۳-۱
Q: تعداد محصولاتی که باید در هر شیفت کاری تولید شود.
N: تعداد ماشین های مورد نیاز در هر شیفت
E: عملکرد واقعی ربحسب درصدی از زمان استاندارد

H: زمان در دسترس به ازای هر ماشین
R: قابلیت اطمینان بالا

۱-۱۰-۱ بر آورد تعداد ماشین آلات بخشهای تولیدی

– ماشین آلات بخش پروتیین ساز
* ظرفیت سالیانه : ۱۵۰۰ تن معادل ۱۵۰۰۰۰۰ کیلوگرم
* تعداد روزهای کاری در سال : ۲۸۰ روز کاری
* تعدا شیفت کاری روزانه : ۳ شیفت

* تولید روزانه : Kg
* تولید در هر شیفت :
*Q = ۱۷۸۵Kg
* زمان استاندارد به ازای هر واحد محصول تولیدی:
در هر دقیقه ۸ کیلوگرم محصول تولید می شود لذا مقدار ۱ کیلوگرم محصول تولیدی در مدت ۰/۱۲۵ دقیقه تولید می شود
S = ۱۲۵
* عملکرد واقعی : E = زمان از دست داده – زمان کاری / زمان کاری

یک ساعت زمان از دست داده برابر با ۰/۵ ساعت توقف فنی و ۰.۵ ساعت نظافت است.
* ضایعات : ۱/۲٪
* داندمان :
۹۸/۸٪
*زمان در دسترس به ازای هر ماشین : ۷‍‍*۶۰ = ۴۲۰

– ماشی آلات بخش بسته بندی
* تولید در هر شیفت Q= 1785

(با توجه به صفحه قبل)
زمان استاندارد به ازای هر واحد محصول تولیدی:
در هر دقیقه ۴/۵ کیلوگرم محصول بسته بندی می شود لذا مقدار یک کیلو گرم محصول در مدت ۰/۲۲۲ دقیقه بسته بندی می شود.
عملکرد واقعی:
نیم ساعت زمان از دست رفته به منظور توقف فنی است.
* ضایعات : ۰/۸٪
* راندمان :
زمان در دسترس :‌۷/۵ * ۶۰ = ۴۵۰

 

۱-۱۰-۲ محاسبه تعداد و ظرفیت دیگ بخار
بخار مورد نیاز در سایت تولی در هر ساعت ۵۰۰ کیلوگرم می باشد و این مقدار بخار را می توان متوسط کوچکترین سایز دیگ بخار تولیدی اراک تامین کرد.
لذا دیگ بخار مورد نیاز دارای مشخصات زیر می باشد.

جدول ۱-۱۹
سایز دیگ پوند بر ساعت ارتفاع دیگ میلی متر میزان مصرف سوخت روغن پوند بر ساعت میزان مصرف سوخت گاز فوت مکعب بر ساعت
۲۴۷۰ ۱۹۷۵ ۱۷۰ ۳۲۲۷

۱-۱۱ برآورد مواد اولیه مورد نیاز(جدول ۱-۲۰)
ردیف نام مواد کد مواد واحد مقدار مورد نیاز سالیانه ضایعات مقدار مورد نیاز بعد از احتساب ضایعات ملاحضات
۱ بلغور Ms-B1 Kg ۱۵۰۰۰۰۰ ۱٪ ۱۵۱۵۰۰۰ —
۲ روغن Ms-R1 Kg ۱۵۰۰۰ ۲٪ ۱۵۳۰۰ —
۳ آب Ms-A1 lit ۴۳۵۱۲۰۰ ۵٪ ۴۵۶۸۷۶۰ آب محاسبه شده برای بخش تولینودیک بخار می باشد که در واقع عمده ترین بخش مصرفی آب در کارخانه محسوب می شود.
۴ نوار سلیفون Ms-N2 M ۱۵۰۰۰۰۰ ۱٪ ۱۵۱۵۰۰۰ به علت سیاست کارخانه مبنی بر عدم مشخص بودن حجم محصول بسته بندی و پاکتی و همچنین نازل بودن قیمت نوار سلیفون مقدار مورد نیاز به ازای کل تولید محاسبه شد.
۵ پاکت Ms-P1 عدد ۱۰۰۰۰۰ ۱٪ ۱۰۱۰۰۰ به علت سیاست کارخانه مبنی بر عدم مشخص بودن حجم محصول بسته بندی و پاکتی و همچنین نازل بودن قیمت پاکت مقدار مورد نیاز به ازای کل تولید محاسبه شد.
۶ کارتن Ms-K1 عدد ۲۵۰۰۰۰ ۱٪ ۲۵۲۵۰۰ —

۱-۱۲ برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز
فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه
جدول ۱-۲۱

ردیف بخش پست تعداد افراد میزان تحصیلات توضیحات
شیفت۱ شیفت۲ شیفت۳

۱ — مدیر کارخانه ۱ — — فوق لیسانس —
۲ اداری مدیر اداری و آموزشی ۱ — — فوق لیسانس —
— — کارشناس آموزش ۱ — — لیسانس —
— — کارمند روابط عمومی ۱ — — لیسانس —
— — کارمند کارگزینی و دبیر خانه ۱ — — دیپلم —
— — پزشک یار ۳ ۱ ۱ لیسانس —
— — رییس ایمنی ۱ — — لیسانس —
— — تکنیسین ایمنی ۱ ۱ ۱ فوق دیپلم —
— — کارشناس کامپوتر ۱ — — لیسانس —
— — مسول کتابخانه ۱ — — فوق دیپلم —
— — نگهبان ۱ ۲ ۲ دیپلم —
— — آشپز ۲ — — سیکل —
— — خدمه آشپز ۱ — — —
— — مسول توزین ۳ ۱ ۱ دیپلم —
— — باغبان ۱ — — سیکل —
— — نظافتچی ۱ — — سیکل —
— — آبدارچی ۱ — — سیکل —
— — رییس بخش خدمات ۲ — — لیسانس —
۳ بازرگانی مدیر بازرگانی ۱ — — فوق لیسانس —
— — مامور فروش ۱ — — لیسانس —

— — مامور خرید ۱ — — لیسانس —
— — کارشناس بازاریابی ۱ — — لیسانس —
۴ — مدیر مالی ۱ — — فوق لیسانس —
— — رییس خزانه داری ۱ — — لیسانس —
— — کارشناس مالی ۱ — — لیسانس —

فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه

ردیف بخش پست تعداد افراد میزان تحصیلات توضیحات
شیفت۱ شیفت۲ شیفت۳

— — حسابدار ۱ — — لیسانس —

۵ فنی و برق مدیر فنی و برق ۱ — — فوق لیسانس —
— — رییس واحد برق ۱ — — لیسانس —
— — تکنیسین برق ۱ — — فوق دیپلم —
۶ QC مدیرQC ۱ — — فوق لیسانس —
— — رییس آز شیمی ۱ ۱ ۱ لیسانس —
— — رییس آز میکروبی ۱ — — لیسانس —
— — آزمایشگر آز شیمی ۱ ۱ ۱ فوق دیپلم —
— — آزمایشگر آز میکروبی ۱ — — فوق دیپلم —
۷ صنایع مدیر صنایع ۱ — — فوق لیسانس —
— — کارشناس تعمیر و نگهداری ۱ ۲ ۲ لیسانس —
— — برنامه ریز تولید ۱ — — لیسانس —
۸ تولید مدیر تولید ۱ — — فوق لیسانس —
— — رییس بخش پروتیین ۱ ۱ ۱ لیسانس —
— — رییس بخش بسته بندی ۱ — — لیسانس —
— — رییس بخش الک ۱ — — لیسانس —
— — رییس دیگ بخار ۱ — — لیسانس —
— — رییس انبارها ۱ — — لیسانس —
— — انبار دار ۱ — — فوق دیپلم —
— — تکنیسین دیگ خانه ۱ — — دیپلم —
— — اپراتور بخش پروتیین ۲ — — دیپلم —
— — اپراتور بسته بندی ۱ — — دیپلم —
— — کارگر بخش پروتیین ۱ — — سیکل —
— — کارگر بخش الک ۳ — — سیکل —

فرم بر آورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه
ردیف بخش پست تعداد افراد میزان تحصیلات توضیحات
شیفت۱ شیفت۲ شیفت۳

— — کارگر انبارها ۱ ۱ ۱ سیکل —
— — کارگر دیگ خانه ۱ ۱ ۱ سیکل —
— — کارگر بسته بندی ۲ ۲ ۲ سیکل —
— — منشی ۱ — — دیپلم —
۹ سایر جمع ۶۳ ۲۱ ۲۱ — —

۱-۱۴ لیست لوازم مورد نیاز کارخانه(اعم از اداری، رفاهی،…)
ردیف عنوان تعداد ملاحظات
۱ میز ۴۶ مدیر کارخانه : یک عدد،منشی:یک عدد
— — — اداری:۱۵ عدد،بازرگانی ۴ عدد
— — — مالی:۴ عدد،فنی و برق:۳ عدد
— — — QC :۵ عدد،صنایع:۳ عدد تولید،۸ عدد
— صندلی ۷۴ مدیر کارخانه:۱عدد،منشی۱عدد
— — — اداری:۲۸ عدد،بازرگانی۶ عدد
— — — مالی: ۸ عدد،برق ۴عدد

— — — QC:۱۱ عدد،صنایع ۳ عدد
— — — تولید:۱۲ عدد
۳ زونکن ۷۲ مدیر کارخانه:۳ عدد، منشی: ۴ عدد
— — — اداری:۱۵،بازرگانی:۱۵
— — — مالی:۱۰،برق:۵
— — — QC:۵ ،صنایع:۵
— — — تولید:۱۵
۴ فایل ۴ تایی ۳۷ مدیر کارخانه:۱ عدد،منشی:۱ عدد
— — — اداری:۱۰عدد،بازرگانی:۳عدد
— — — مالی:۶عدد،فنی و برق:۲ عدد
— — — QC:۳عدد،صنایع:۳عدد
— — — تولید:۸ عدد

۵ قفسه ۳۲ مدیر کارخانه:۱عدد،منشی:۱عدد
— — — اداری:۱۵ عدد،بازرگانی:۲عدد
— — — مالی:۲عدد،فنی و برق:۱عدد
— — — QC:۲عدد،صنایع:۲عدد
— — — تولید:۵عدد
دیف عنوان تعداد ملاحظات
۶ میز نهارخوری و صندلی ۱۳ مدیر کارخانه:۱عدد اداری ،۵ عدد(۱ عدد مشترک با مالی و بازرگانی)
فنی و برق:۲ عدد(یک عدد مشترک با صنایع QC و تولید) صنایع ۱
تولید:۴ عدد
۷ میز و صندلی های رستورانی ۸عدد میز ناهار خوری ۱۲ نفره همراه با صندلی
۸ میز و صندلی سالن کنفرانس ۸ میز بزرگ به همراه صندلی
۹ میز و صندلی سایت ۱
۱۰ تلفن ۴ مدیر کارخانه:بک عدد، منشی:۱عدد ، اداری:۱۴عدد،بازرگانی:۴عدد
۴۲ مالی:۴عدد،فنی و برق:۳عدد،QC:۵عدد،صنایع:۳ عدد

تولید:۷ عدد
۱۱ کامپیوتر ۳۴ مدیر کارخانه:۱عدد، منشی:۱عدد،اداری:۷عدد، صنایع:۳ عدد،سایت:۵عدد
تولید:۴ عدد، مالی:۴عدد،QC:۳عدد، بازرگانی:۴عدد،فنی:۲ عدد
۱۲ ماشین حساب ۴۲ مدیر کارخانه:۱عدد، منشی:۱عدد،بازرگانی:۴ عدد،اداری:۱۴عدد
برق:۳عدد،QC:۵عدد،صنایع:۳ عدد
و
مالی:۴عدد،فنی

تولید:۷عدد
۱۳ ماشین حساب برقی ۴ مالی:۴عدد
۱۴ لوازم تحریر ۴۲ ۴۲ فقره شامل(مداد و خودکار وکاغذ)
۱۵ فکس ۳ منشی :یک عدد، اداری(یک عدد مشترک با مالی بازرگانی واقع در اتاق مدیران) فنی وبرق(یک عدد مشترک با صنایع تولید،QC واقع در اتاق مدیران)
۱۶ کولر آبی ۲۰ —
۱۷ بخاری گازی ۵۰ —
۱۸ یخچال معمولی ۳ مدیر کارخانه:۱ عدد، اداری:۲ عدد
۱۹ یخچال رستوران ۱ اداری:۱عدد

۲۰ فر گاز معمولی ۲ اداری:۲عدد
۲۱ اجاق گاز رستورات ۱ اداری:۳عدد
ردیف عنوان تعداد ملتحظات
۲۲ لوازم پزشکی — بخش اداری:سری کامل لوازم پزشکی
۲۳ لوازم آشپزخانه — بخش اداری:سری کامل لوازم آشپزخانه اعم از (ظروف و …)
۲۴ سماور گازی ۲ بخش اداری:۲ عدد
۲۵ موکت — نمازخانه:۴۰ متر مربع.اتاق استراحت کارگران:۱۶ متر مربع
۲۶ آب سردکن ۲ بخش اداری:۱عدد
۲۷ تهویه ۲ ۱ عدد در آشپزخانه ،۳ عدد در سرویس های بهداشتی
۲۸ لباس های کار ۶۶ به علت اختلاف قیمت جزیی لبای های کارکنان بخش های مختلف،همه لباس ها تحت عنوان لباس های کار آورده شده است.اداری:۱۷دست،QC:۴دست،صنایع:۲دست،تولید:۴۴دست
۲۹ ساعت دیواری ۲۰
۳۰ دستگاه تکثیر ۱ اداری
۳۱ پرینتر ۷ اداری:۱عدد،منشی:۱عدد،QC:۲عدد،تولید:۱عدد،سایت:۱عدد
۳۲ تلویزیون ۲ —
۳۳ ویدیو ۲ —
۳۴ لامپ های روشنایی ۲۰۰ —
۳۵ لوردراپه — —

۱-۱۵ برآورد فضای مورد نیاز
۱-۱۵-۱ برآورد فضای مورد نیاز سالن تولید

ردیف نام واحد/بخش هایسالن تولید حداقل
ارتفاع مساحت مورد نیاز کل مساحت مورد نیاز بخش های سالن تولید ملاحظات
ماشین ها تجهیزات کمکی اثاثیه و مواد افراد راهروها غیره
۱ انبار اولیه(بلغور) ۹M — 2M2 56M2 7M2 5M2 — 70M2 —
۲ انبار بلغور در جریان ساخت ۹M — 4M2 23M2 6M2 2M2 — 35M2 —
۳ بخش الک ۵M 5/425M2
42M2 — 19/5M2 19/5M2 4/075M2 79M2 —
۴ بخش پروتیین ساز ۹M 156/75M2 142M2 — 48M2 37M2 14/25M2 398M2 —
۵ بخش بسته بندی ۶M 16/2M2 69M2 — 35/6M2 69M2 45/2M2 233M2 —
۶ انبار نهایی ۹M — — 91M2 8M2 16M2 — 115M2 —
۷ نت ۵M 8M2 4M2 2M5 4M2 2M2 — 20M2 —
۸ (آزمایشگاه شیمی و میکروبی) ۶M — — 12M2 4M2 — — 16M2 —
کل مساحت مورد نیاز سالن تولید ۹۶۶M2
ارتفاع سالن تولید ۹M2

۱-۱۵-۲ برآورد فضای مورد نیاز ابزارها
انبار مواد اولیه (بلغور)
با توجه به اینکه بلغور (ماده اولیه پروتیین سویا) نیازمند انب

ارش حداقل یک ماهه قبل از آغاز روند تولید می باشد لذا سیاست کارخانه برای بخش انبارش بلغور،انبارش برای حداقل سه ماه می باشد و چون این سیاست ، سیاست پایداری نیست و می تواند بر حسب شرایط مکانی و زمانی تغییر کند لذا ترجیح داده شده است فضای انبار برای انبارش ماده اولیه (بلغور) تا سقف ۵۰٪ نیاز سالانه طراحی گردد.

انبار بلغور در جریان ساخت
طراحی فضای انبار در جریان ساخت ارتباط تنگاتنگی با طراحی فضای انبار مواد اولیه (بتغور)‌دارد لذا همان سیاستی را که برای طراحی فضای انبار مواد اولیه (بلغور) در پیش گرفته ایم برای طراحی فضای انبار بلغور در جریان ساخت نیز پیش می گیریم.

انبار نهایی
از آنجاییکه پروتیین سویا بلافاصله بعد از تولید به مرکز توزیع سراسری منتقل می شود لذا فضای مورد نیاز برای بخش انبار نهایی ، حداکثر برای ذخیره سازی موجودی ۱۵ روز در نظر گرفته شده است.

۱-۱۷ تحلیل لی اوت سالن تولید براساس نرخ نزدیکی و نمودار رابطه بخش ها
در این روش تحلیل ، به کدهای ارتباطی عدد تخصیص داده و از طریق آنها نرخ های نزدیکی را با هم قیاس کرده ، بهترین نرخ را یافته واحد مربوط به آن را در مرکز سالن تولید قرار داده و بر اساس نوع رابطه سایر بخش ها را چیدمان کرده.

۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۱
۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۶ ۵ ۲
۳ ۲ ۲ ۲ ۶ ۶ ۳
۲ ۲ ۲ ۲ ۶ ۴

۶ ۶ ۲ ۶ ۵
۳ ۶ ۶ ۶
۳ ۲ ۷
۲ ۸

A۶

E۵

I۴

O۳

U۲

X۱ A۶

TCR1=23

TCR2=26

TCR3=26

TCR4=36

TCR5=27

TCR6=19

TCR7=22

TCR8=21

 

۱-۱۵-۳ براورد فضای مورد نیاز سایر بخش های کارخانه
جدول ۱-۲۴

ردیف نام واحد (بخش های کارخانه) حداقل ارتفاع مساحت مورد نیاز توضیحات
۱ باسکول — M2 ۲۲ فضای مورد نیاز برای باسکولM2 ۱۶ می باشد و فضای مورد نیاز برای اتاق باسکولM2 ۶ می باشد.
۲ برق ۴M 16M2 —
۳ ایمن ۴M 36M2 فضای مورد نیاز برای بخش ایمنی M2 ۱۶ و فضای مورد
نیاز برای انبار لوازم ایمنی۲M ۲۰ می باشد.

۴ دیگ خانه ۵M 620M2 فضای مورد نیاز برای دیگ خانه با احتساب ابعاد دیگ بخار ،سختی گیر ،فضای خالی اطراف دستگاه ها ،فضای مورد نیاز برای باز کردن درب دیگ بخار ،دفتر دیگ خانه ، فونداسیون دیگ بخار و… ۶۰۰ M2 می باشد و حوضچه آب نیز ۲M ۲۰ می باشد.
۵ خانه بهداشت ۴M 24M2 —
۶ فضای سبز — ۱۱۱M2 —
۷ پارکینگ — ۲۸۵M2 ۲M ۸۰ از مساحت مورد نیاز برای پارکینگ ماشین های سنگین منظور شده است و۲M ۲۰۵ از مساحت مورد نیاز برای پارکینگ خودروهای شخصی منظور شده است.
۸ نگهبانی ۴M 27M2 سه نگهبانی با مساحت ۲M ۲۷ منظور شده است
۹ راهروها و محل عبور ومرور — ۳۸۴۱M2 سه نگهبانی با مساحت ۲M۲ منظور شده است
۱۰ انبار مواد اولیه ۹M 60M2 مساحت منظور شده با احتساب محل عبور و مرور برای افراد ، ماشین های سنگین و خودروهای شخصی است
۱۱ انبار لوازم اداری ۳M 200M2 —
۱۲ رستوران ۴M 100M2 انبار لوازم اداری در طبقه زیرین ساختمان شماره ۲ منظور شده است
۱۳ نمازخانه ۴M 40M2 رستوران در طبقه همکف ساختمان شماره ۲ منظور شده است.
۱۴ ساختمان اداری ۹M 400M2 ۱- این ساختمان در دو طبقه در نظر گرفته شده است و کلیه بخش های اداری در همین ساختمان منظور شده است.
۲- ارتفاع ذکر شده مربوط به ساختمان دو طبقه می باشد.

۱۵ سرویس بهداشتی ۹M 20M2 سرویس بهداشتی ذکر شده در فضای باز کارخانه منظور شده است
۱۶ سایر — ۱۲۳M2 از آنجا که رستوران ، نمازخانه و انبار لوازم اداری در یک ساختمان قرار دارد در محاسبه مساحت کل فقط زیربنای ساختمان ۲۰۰M2)) منظور می گردد.
کل مساحت M2 ۵۷۸۵

جمع بندی
در ذیل نتایج اهم مواردی که در فصل بررسی فنی مورد تجزیه و تحلیل قر

ار گرفت لیست شده است.
• محل احداث کارخانه (واحد صنعتی) :شهرستان کرج
• روش تولید منتخب: روش کانتینیو
• مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید با احتساب ظرفیت کارخانه.
• تعداد روزهای کاری در سال :۲۸۰ روز
• تعداد شیفت کاری در هر روز: ۳ شیفت
• ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید با احتساب ظرفیت کارخانه:
۱) اکسترودروینگر:۱ عدد
۲) دستگاه بسته بندی:۱عدد
۳) دیگ بخار:۱عدد با سایز ۲۴۷۰ پوند بر ساعت
۴) بلغور: ۱۵۱۵۰۰۰ کیلوگرم

۵) روغن: ۱۵۳۰۰ کیلوگرم
۶) آب: ۴۵۶۸۷۶۰ لیتر
۷) نوار سلیفون:۱۵۱۵۰۰۰ متر
۸) پاکت: ۱۰۱۰۰۰ عدد
۹) کارتن: ۲۵۲۵۰۰ عدد

پرسنل مورد نیاز:
۱) شیفت اول :۶۳ نفر

۲) شیفت دوم : ۲۱ نفر
۳) شیفت سوم: ۲۱ نفر
۴) کل پرسنل مورد نیاز:۱۰۵ نفر

فضای مورد نیاز بخش های کارخانه
۱) سالن تولید:M2 ۹۹۶
۲) واحد باسکول: M2 ۲۲
۳) واحد برق: M2 ۱۵
۴) واحد ایمنی: M2 ۳۶
۵) واحد دیگ خانه: M2۲۴
۶) خانه بهداشت: M2 ۲۴
۷) فضای سبز: M2 ۱۱۱
۸) پارکینگ: M2 ۲۸۵
۹) نگهبانی: M2۲۷
۱۰) راهروها و محل عبور و مرور: M2۳۴۸۱
۱۱) انبار مواد اولیه: M2 ۶۰
۱۲) انبار لوازم اداری: M2۲۰۰
۱۳) رستوران: M2۱۰۰
۱۴) نمازخانه: M2 ۴۰
۱۵) ساختمان اداری: M2 ۴۰۰
۱۶) سرویس بهداشتی: M2 ۲۰
۱۷) سایز:M2 ۱۲۳

کل فضای مورد نیاز کارخانه : M2 ۵۷۸۵
در فصل آتی به بررسی مالی و تقتصادی پروژه پرداخت

ه می شود.

فصل سوم
بررسی مالی و اقتصادی

۱-۲ سرمایه مورد نیاز طرح
برای محاسبه سرمایه مورد نیاز طرح به محاسبه سرمایه ثابت طرح و سرمایه در گردش می پردازیم.

۲-۱-۱ سرمایه ثابت طرح
برای محاسبه ثابت طرح ، هزینه های مربوط به هر کدا

م از عوامل زیر را محاسبه کرده و از مجموع محاسبه کرده عوامل به سرمایه ثابت طرح می رسیم.
• هزینه های مربوط به زمین
• هزینه های محوطه سازی و ساختمان و آسفالت
• هزینه تاسیسات عمومی و تجهیزات
• هزینه ماشین آلات

• هزینه لوازم(اداری و رفاهی و ابزار آلات و …)
• هزینه های قبل از بهره برداری
• هزینه های پیش بینی نشده

محاسبه هزینه های مربوط به زمین
جدول ۲-۱
مساحت مورد نیاز(m۲( قیمت هر متر مربع (رالو) قیمت کل(رالم)
۵۷۸۵ ۳۵۰۰۰۰ ۲۰۲۴۷۵۰۰۰۰

محاسبه هزینه های مربوط به محوطه سازی و ساختمان و آسفالت
جدول ۲-۲

ردیف موارد هزینه مساحت(M2) قیمت هر متر مربع (رالع) قیمت کل
۱ هزینه ساختمان سازی(ساختمان اداری و ساختمان شماره ۲

) ۱۲۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۲ هزینه ساختمان سازی(سالن تولید) ۹۹۶ ۲۰۰۰۰۰
۳ هزینه ساختمان سازی(سایر بخش ها) ۸۲۴ ۱۰۰۰۰
۴ هزینه فضای سبز ۱۱۱ ۱۰۰۰۰
۵ هزینه بتن ریزی سالن تولید ۹۹۶ ۱۰۰۰۰۰
۶ هزینه سرامیک سالن تولید ۹۹۶ ۵۰۰۰۰
۷ هزینه آسفالت ۳۸۴۱ ۵۰۰۰۰
جمع هزینه ها(رالا) ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰

محاسبه هزینه تاسیسات عمومی و تجهیزات
جدول۲-۳
ردیف هزینه تجهیزات/تاسیسات تعداد قیمت
هر واحد(رالت) قیمت کل(رالت)
۱ ۱ ۱۹۳۹۲۰۰۰ ۱۹۳۹۲۰۰۰

۲ ۲ ۵۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
۳ ۱ ۶۲۰۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰۰
۴ ۱ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰۰
۵ ۱۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰
۶ ۲ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰
۷ ۲ — ۳۶۰۰۰۰۰۰
۸ — — ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۹ — — ۳۵۰۰۰۰۰۰

۱۰ — — ۳۴۰۰۰۰۰
۱۱ — — ۱۰۰۰۰۰۰۰
جمع هزینه ها(رالا) ۳۲۹۹۹۲۰۰۰

محاسبه هزینه ماشین آلات
جدول ۲-۴
ردیف هزینه تجهیزات/تاسیسات تعداد قیمت هر واحد(رالا) قیمت کل(رالس)
۱ هزینه الکترودر وینگر ۱ ۵۰۰۷۷۰۰۰۰۰ ۵۰۰۷۷۰۰۰۰۰
۲ هزینه دستگاه بسته بندی ۱ ۱۳۸۴۳۳۰۰۰ ۱۳۸۴۳۳۰۰۰
۳ هزینه کانویر افقی وعمودی — — ۱۸۰۴۹۲۸۰
۴ هزینه الکترو موتور ۲ ۳۸۲۰۰۰۰ ۳۸۲۰۰۰۰
۵ هزینه الک ۱ ۲۲۳۸۵۰۰۰ ۲۲۳۸۵۰۰۰
۶ هزینه تسمه نقاله — — ۶۶۰۰۰۰۰
۷ هزینه سختی گیر ۱ ۳۱۰۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰
۸ هزینه دیگ بخار ۱ ۱۰۵۰۸۰۰۰۰ ۱۰۵۰۸۰۰۰۰
جمع هزینه ها ۵۳۰۸۹۸۷۲۸۰

محاسبه هزینه لوازم اداری و رفاهی و ابزار آلات و…
جدول ۲-۵
ردیف موارد هزینه قیمت کل(رالم)
۱ هزینه ابزار آلات و تجهیزات دستی ۸۰۰۰۰۰۰۰
۲ هزینه لوازم اداری و رفاهی ۴۸۳۰۰۰۰۰

جمع هزینه ها ۱۲۸۳۰۰۰۰۰

محاسبه هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های قبل از بهره برداری شامل موارد زیر می باشد:
• هزینه تهیه طرح و اخذ مجوز
• هزینه تسهیلات مالی طرح
• هزینه آموزش پرسنل
• هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی

جدول محاسبه هزینه های بالا را در صفحه بعد می بینید.

جدول ۲-۶
ردیف موارد هزینه بر برای راه اندازی و تولید آزمایش(۱۲۵ تن) مقدار هزینه (رالز)
۱ موارد اولیه:
بلغور

آب

روغن

پاکت

کارتن

نوار سلیفون

کارتن

۱۳۸۰۰۰۰۰۰

۶۵۲۶۸۰۰۰

۵۵۲۰۰۰۰

۴۰۴۰۰۰۰

۲۵۲۴۸۰۰

۲۴۳۳۸۴۰

 

 

۲۵۲۴۸۰
۲ مصارف انرژی:

برق مصرفی

گاز مصرفی

۱۹۲۱۹۰۳۵

۴۱۴۴۸۰۰
۳ سایر موارد ۴۵۶۰۰۰۰
جمع هزینه ها ۲۴۵۹۶۲۹۵۰

جدول ۲-۷
ردیف موارد هزینه مقدار هزینه(ریال)
۱ هزینه تهیه طرح و اخذ مجوز ۴۶۵۰۰۰۰
۲ هزینه تسهیلات مالی طرح —
۳ هزینه آموزش پرسنل ۵۰۰۰۰۰
۴ راه اندازی و تولید آزمایش (۱۲۵ تن) ۲۴۵۹۶۲۹۵۰
جمع هزینه ها ۲۵۱۱۱۲۹۵۰

محاسبه هزینه های پیش بینی شده
هزینه های پیش بینی نشده = کل هزینه های ۲٪ محاسبه شده
۱۸۱۴۶۲۸۴۴/۶=۲٪*۹۰۷۳۱۴۲۳۰
محاسبه هزینه ثابت طرح
سرمایه ثابت طرح از جمع کل هزینه های محاسبه شده حاصل می شود که مقداری برابر با ۹۲۵۴۶۰۵۰۷۵ است.

 

۲-۴۲ سرمایه در گردش طرح
برای محاسبه سرمایه در گردش طرح ، هزینه های مربوط به هر کدام از عوامل زیر را محاسبه کرده و از محاسبه مجموع عوامل به سرمایه در گردش طرح می رسیم.

هزینه مواد اولیه
هزینه مصرف انرژی
• هزینه حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان
• هزینه بیمه کارخانه
• هزینه فروش
• سایر

در صفحه بعد نحوه محاسبه اقلام سرمایه در گردش طرح می آید.

محاسبه هزینه مواد اولیه (به میزان نیاز ۳ ماه):
در جدول زیر هزینه تامین کلیه مواد مورد نیاز برای تولید به مدت ۳ ماه آمده است.

جدول ۲-۸
ردیف نام مواد واحد مقدار مورد نیاز ۳ ماهه قیمت واحد(ریال) قیمت کل (رالو) ملاحظات
۱ بلغور kg ۳۷۳۳۳۹/۲۸ ۱۰۰۰R 373339280 —
۲ روغن kg ۳۷۷۰/۳۶ ۳۵۰۰۰R 13196260 —
۳ آب Lit ۱۱۲۵۸۷۳ ۱۸۰R 202657140 —
۴ نوار سلیفون m ۳۷۳۳۳۹/۲۸ ۴۰۰R 149335712 —
۵ پاکت m ۲۴۸۸۹/۲۸ ۶۰۰R 14933568 —
۶ کارتن m ۶۲۲۲۳/۲۱ ۲۵۰R 15555802 —
۷ سایر موارد — — — ۷۶۹۰۱۷۷ ۱% کل قیمت کل مواد مورد نیاز

لازم به ذکر است که هر ماه به طور متوسط ۲۳ روز کاری در نظر گرفته شده است.
بدین ترتیب کل هزینه مواد اولیه مورد نیاز از جمع اقلام بالا بدست می آید .مقدار این هزینه در زیر آورده شده است.
کل هزینه مواد اولیه مورد نیاز (به میزان نیاز ۳ ماه) ۷۷۶۷۰۷۹R

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 77 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد