بخشی از مقاله

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارخانه تولید سویا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ،

میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .


فصل اول
بررسي فني


1-4نمودار برنامه ريزي حمل و نقل
1-4-1 جدول برنامه ريزي حمل و نقل محصول پاکتي ريزدانه و گرده
مرحله عمل حمل انبارش بازرسي شرح رويداد ملاحظات
۱    • حمل بلغور به انبار ---
۲    • انبارش بلغور ---


۳    • حمل بلغور براي دستگاه الک ---
۴    • الک کردن کنترل بلغور ---
۵    • کيسه کردن ---
۶    • کنترل ---


۷    • انبارش ---
۸    • حمل کيسه بلغور پاي کانوير ---
۹    • ريختن بلغور روي شبکه بالاي کانوير ---
۱۰    • کنترل ---
۱۱    • حمل توسط کانوير فيدر ---
۱۲    • عمل تغذيه و ميکسر در فيدر ---
۱۳    • حمل توسط کانوير کوکر ---


۱۴    • انجام عمل پخت در کوکر اضافه کردن آب و روغن و بخار
۱۵    • بازرسي ---
۱۶    • حمل به اکسترودر ---


۱۷    • انجام اعمال ۴ گانه در اکسترودر اعمال ۱-وردنه ۲- ماساژ ۳- الکترود ۴-فرم دهي
مرحله عمل حمل انبارش بازرسي شرح رويداد ملاحظات
۱۸    • بازرسي ---
۱۹    • حمل به دراير ---
۲۰    • انجام عمل خشک کردن ---


۲۱    • بازرسي ---
۲۲    • حمل به کولر ---
۲۳    • انجام عمل خشک کردن ---
۲۴    • بازرسي ---
۲۵    • حمل به دستگاه الک ---
۲۶    • الک کردن ---
۲۷    • حمل به دستگاه ---
۲۸    • الک مجدد ---


۲۹    • عمليات توزين ---
۳۰    • عمليات پاکتي کردن ---
۳۱    • بازرسي کردن ---


۳۲    • حمل پاي قپان ---
۳۳    • توزين ---
۳۴    • بازرسي ---
۳۵    • حمل به انبار نهايي ---


۳۶    • بازرسي ---
۳۷    • انبارش ---
۳۸    • بازرسي ---

1-4-2 جدول حمل و نقل محصول بسته بندي درشت دانه
مرحله عمل حمل انبارش بازرسي شرح رويداد ملاحظات
۱    • حمل بلغور به انبار ---


۲    • انبارش بلغور ---
۳    • حمل بلغور براي دستگاه الک ---
۴    • کنترل بلغور ---
۵    • الک کردن بلغور ---
۶    • کيسه کردن ---


۷    • کنترل ---
۸    • انبارش ---
۹    • حمل کيسه بلغور پاي کانوير ---
۱۰    • ريختن بلغور روي شبکه بالاي کانوير ---
۱۱    • کنترل ---
۱۲    • حمل توسط کانوير کوکر ---
۱۳    • انجام عمل پخت در کوکر ---
۱۴    • حمل توسط کانوير به کوکر اضافه کردن آب و روغن و بخار
۱۵    • انجام عمل پخت در کوکر ---


۱۶    • بازرسي ---
۱۷    • حمل به اکسترودر ---
۱۸    • انجام اعمال ۴ گانه در اکسترودر اعمال ۱-وردنه ۲- ماساژ ۳- الکترود ۴-فرم دهي
۱۹    • بازرسي ---
۲۰    • حمل به دراير ---
۲۰    • حمل به دراير ---
۲۱    • انجام عمل خشک کردن ---
۲۲    • بازرسي ---
۲۳    • حمل به کولر ---
۲۴    • انجام عمل خنک کردن ---


۲۵    • بازرسي ---
۲۶    • حمل به دستگاه الک ---
۲۸    • توزين ---
۲۹    • پاکتي کردن ---
۳۰    • بازرسي ---
۳۱    • حمل پاي قپان ---
۳۲    • توزين ---


۳۳    • بازرسي ---
۳۴    • حمل به انبار نهايي ---
۳۵    • انبارش ---
۳۶    • بازرسي ---

2-4-1 جدول برنامه ريزي حمل و نقل محصول پاکتي درشت دانه
مرحله عمل حمل انبارش بازرسي شرح رويداد ملاحظات
۱    • حمل بلغور به انبار ---
۲    • انبارش بلغور ---
۳    • حمل بلغور براي دستگاه الک ---


۴    • کنترل بلغور ---
۵    • الک کردن بلغور ---
۶    • کيسه کردن ---
۷    • کنترل ---
۸    • انبارش ---
۹    • حمل کيسه بلغور پاي کانوير ---
۱۰    • ريختن بلغور روي شبکه بالاي کانوير ---


۱۱    • کنترل ---
۱۲    • حمل توسط کانوير به فيدر ---
۱۳    • عمل تغذيه و ميکسر در فيدر ---
۱۴    • حمل توسط کانوير به کوکر اضافه کردن آب و روغن و بخار
۱۵    • انجام عمل پخت در کوکر ---


۱۶    • بازرسي ---


۱۷    • حمل به اکسترودر ---
۱۸    • انجام اعمال ۴ گانه در اکسترودر اعمال ۱-وردنه ۲- ماساژ ۳- الکترود ۴-فرم دهي
۱۹    • بازرسي ---
۲۰    • حمل به دراير ---
۲۱    • انجام عمل خشک کردن ---
۲۲    • بازرسي ---
۲۳    • حمل به کولر ---
۲۴    • انجام عمل خنک کردن ---
۲۵    • بازرسي ---
۲۶    • حمل به دستگاه الک ---
۲۷    • الک کردن ---


۲۸    • توزين ---
۲۹    • پاکتي کردن ---


۳۰    • بازرسي ---
۳۱    • حمل پاي قپان ---
۳۲    • توزين ---
۳۳    • بازرسي ---
۳۴    • حمل به انبار نهايي ---


۳۵    • انبارش ---
۳۶    • بازرسي ---

5-1 مراحل ساخت
1-5-1 مراحل ساخت محصول جدول پاکتي گرده اي (7-1)
رديف شماره عمل يا بازرسي شرح مختصر بخش(قسمت) توضيحات
۱ ۱ کنترل بلغور آسياب بازرسي چشمي
۲ ۱ الک کردن بلغور آسياب ---
۳ ۲ کيسه کردن بلغور آسياب توسط کارگر
۴ ۲ بازرسي آسياب توسط کارگر
۵ ۳ ريختن بلغور روي شبکه کانوير آسياب توسط کارگر


۶ ۳ بازرسي آسياب توسط کارگر
۷ ۴ عمل تغذيه و ميکسر در فيدر پروتيين ساز ---
۸ ۵ عمل پخت در کولر پروتيين ساز در اين مرحله آب ، روغن و بخار به بلغور اضافه مي شود.
۹ ۴ بازرسي پروتيين ساز بازرسي چشمي
۱۰ ۶ عمليات چهارگانه در اکسترودر پروتيين ساز عمليات وردنه، ماساژ، اکسترودو فرم دادن، در اکسترود انجام مي شود


۱۱ ۵ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۱۲ ۷ عمل خشک شدن در درايد پروتيين ساز ---


۱۳ ۶ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۱۴ ۸ عمل خنک شدن در کولر پروتيين ساز ---
۱۵ ۷ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۱۶ ۹ الک کردن پروتيين ساز ---
۱۷ ۱۰ عمليات پروتيين ساز ---


۱۸ ۱۱ عمليات توزين پروتيين ساز ---
۱۹ ۱۲ عمليات پاکتي کردن پروتيين ساز ---
۲۰ ۸ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر


۲۱ ۱۳ عمليات توزين پروتيين ساز ---
۲۲ ۹ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۲۳ ۱۰ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۲۴ ۱۱ بازرسي انبار نهايي توسط کارگر


1-5-1 جدول مراحل ساخت محصول پاکتي درشت دانه
(جدول 1-8 )
رديف شماره عمل يا بازرسي شرح مختصر بخش(قسمت) توضيحات
۱ ۱ کنترل بلغور آسياب بازرسي چشمي
۲ ۱ الک کردن بلغور آسياب ---


۳ ۲ کيسه کردن بلغور آسياب توسط کارگر
۴ ۲ بازرسي آسياب توسط کارگر
۵ ۳ ريختن بلغور روي شبکه کانوير آسياب توسط کارگ

ر
۶ ۳ بازرسي آسياب توسط کارگر
۷ ۴ عمل تغذيه و ميکسر در فيدر پروتيين ساز ---
۸ ۵ عمل پخت در کولر پروتيين ساز در اين مرحله آب ، روغن و بخار به بلغور اضافه مي شود.
۹ ۴ بازرسي پروتيين ساز بازرسي چشمي
۱۰ ۶ عمليات چهارگانه در اکسترودر پروتيين ساز عمليات وردنه، ماساژ، اکسترودو فرم دادن، در اکسترود انجام مي شود
۱۱ ۵ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۱۲ ۷ عمل خشک شدن در درايد پروتيين ساز ---
۱۳ ۶ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر


۱۴ ۸ عمل خنک شدن در کولر پروتيين ساز ---
۱۵ ۷ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۱۶ ۹ الک کردن پروتيين ساز ---
۱۷ ۱۰ عمليات توزين پروتيين ساز ---
۱۸ ۱۱ عمليات پاکتي کردن پروتيين ساز ---


۱۹ ۸ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۲۰ ۱۲ عمليات توزين پروتيين ساز ---
۲۱ ۹ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر


۲۲ ۱۰ بازرسي انبار نهايي توسط کارگر
1-۵-۳ جدول مراحل ساخت محصول پاکتي ريز دانه
جدول(1-۹)
رديف شماره عمل يا بازرسي شرح مختصر بخش(قسمت) توضيحات
۱ ۱ کنترل بلغور آسياب بازرسي چشمي
۲ ۱ الک کردن بلغور آسياب ---
۳ ۲ کيسه کردن بلغور آسياب توسط کارگر
۴ ۲ بازرسي آسياب توسط کارگر
۵ ۳ ريختن بلغور روي شبکه کانوير آسياب توسط کارگر
۶ ۳ بازرسي آسياب توسط کارگر


۷ ۴ عمل تغذيه و ميکسر در فيدر پروتيين ساز ---
۸ ۵ عمل پخت در کولر پروتيين ساز در اين مرحله آب ، روغن و بخار به بلغور اضافه مي شود.
۹ ۴ بازرسي پروتيين ساز بازرسي چشمي
۱۰ ۶ عمليات چهارگانه در اکسترودر پروتيين ساز عمليات وردنه، ماساژ، اکسترودو فرم دادن، در اکسترود انجام مي شود
۱۱ ۵ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر


۱۲ ۷ عمل خشک شدن در درايد پروتيين ساز ---
۱۳ ۶ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۱۴ ۸ عمل خنک شدن در کولر پروتيين ساز ---
۱۵ ۷ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۱۶ ۹ الک کردن پروتيين ساز ---
۱۷ ۱۰ الک کردن پروتيين ساز ---
۱۸ ۱۱ عمليات توزين پروتيين ساز ---
۱۹ ۱۲ عمليات پاکتي کردن پروتيين ساز ---
۲۰ ۸ بازرسي پروتيين ساز ---


۲۱ ۱۳ عمليات توزين پروتيين ساز ---
۲۲ ۹ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۲۳ ۱۰ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۲۴ ۱۱ بازرسي انبار نهايي توسط کارگر


1-۵-۴ جداول مراحل ساخت محصول بسته بندي درشت دانه
(جدول1-۱۰)
رديف شماره عمل يا بازرسي شرح مختصر بخش(قسمت) توضيحات
۱ ۱ کنترل بلغور آسياب بازرسي چشمي
۲ ۱ الک کردن بلغور آسياب ---
۳ ۲ کيسه کردن بلغور آسياب توسط کارگر
۴ ۲ بازرسي آسياب توسط کارگر
۵ ۳ ريختن بلغور روي شبکه کانوير آسياب توسط کارگر


۶ ۳ بازرسي آسياب توسط کارگر
۷ ۴ عمل تغذيه و ميکسر در فيدر پروتيين ساز ---
۸ ۵ عمل پخت در کولر پروتيين ساز در اين مرحله آب ، روغن و بخار به بلغور اضافه مي شود.
۹ ۴ بازرسي پروتيين ساز بازرسي چشمي
۱۰ ۶ عمليات چهارگانه در اکسترودر پروتيين ساز عمليات وردنه، ماساژ، اکسترودو فرم دادن، در اکسترود انجام مي شود
۱۱ ۵ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۱۲ ۷ عمل خشک شدن در درايد پروتيين ساز ---


۱۳ ۶ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۱۴ ۸ عمل خنک شدن در کولر پروتيين ساز ---
۱۵ ۷ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۱۶ ۹ الک کردن پروتيين ساز ---


۱۷ ۱۰ عمليات توزين پروتيين ساز ---
۱۸ ۱۱ عمليات بسته بندي پروتيين ساز در دو نوع ۱۵۰ گرمي و ۲۵۰

گرمي بسته بندي مي شود
۱۹ ۸ بازرسي پروتيين ساز توسط مامور QC
۲۰ ۱۲ عمليات پاکتي کردن پروتيين ساز توسط کارگر
۲۱ ۹ بازرسي پروتيين ساز توسط کارگر
۲۲ ۱۰ بازرسي انبار نهايي توسط کارگر

فصل دوم
کلیات

-6 1-۶ ليست مواد
1-۶-۱ ليست مواد بخش ساخت توليد
(جدول 1-۱۱ )
رديف نام مواد کد مواد واحد مقدار توضيحات
۱ بلغور MS-B1 kg --- ---
۲ آب روغن MS-A1 lit --- ---
۳ نوار سليفون MS-R1 lit --- ---


۴ پاکت MS-P1 M --- ۱۵K
۵ کارتن MS-K1 عدد --- ۴۰ عددي و ۲۴ عددي
۶ کيسه MS-K2 عدد --- ---
۷ نخ MS-N1 عدد --- ---
۸ چسب نواري MS-CH1 M --- ---
۹ --- --- M --- ---


1-۶-۲ ليست مواد بخش نت
(جدول 1-۱۲ )
رديف نام مواد کد مواد واحد مقدار توضيحات


۱ روغن گريس Mn-r1 lit --- ---
۲ جوهر Mn-j1 lit --- ---
۳ اسيد Mn-a1 lit --- ---
۴ نفت Mn-n1 lit --- ---


۵ گازوييل Mn-g1 lit --- ---
۶ بنزين Mn-b1 lit --- ---

1-۶-۳ ليست مواد بخش آزمايشگاه (کنترل کيفيت)
( جدول 1-۱۳)
رديف نام مواد کد مواد واحد مقدار توضيحات
۱ آب منظم MK-A1 --- --- ---
۲ اسيد سولفوريک MK-A1 --- --- ---
۳ اسيد بوريک MK-A2 --- --- ---
۴ هيدروکسيد سديم MK-H1 --- --- سود سوز آور
۵ کربنات سديم MK-B1 --- --- جوش شيرين
۶ بي کربنات سديم MK-B1 --- --- ---
۷ سولفات کلسيم MK-S1 --- --- ---
۸ گاز کلر MK-G1 --- --- ---
۹ اکسيد آلومينيوم MK-A4 --- --- ---
۱۰ گاز هيدروژن MK-G2 --- --- ---
۱۱ کربن MK-K2 --- --- ---
۱۲ گوگرد MK-G3 --- --- ---
۱۳ فسفر MK-PH1 --- --- ---
۱۴ کروم MK-K3 --- --- ---
۱۵ روي MK-R1 --- --- ---
۱۶ محلول آزمايشات
ميکروبي MK-MM1 --- --- ---

 

1-۷ ليست ماشين آلات


جدول 1-۱۴
رديف نام ماشين آلات کد ماشين آلات تسهيلات لازم بخش مورد استفاده توضيحات
۱ اکسترودروينگر Mach-s-v1 برق پروتيين ساز شامل فيدر،اکسترودر،کوکر،درايد،کولر،تسمه نقاله ها و کانوير هاي بين
۲ دستگاه بسته بندي Mach-s-b1 برق بسته بندي ---
۳ کانوير Mach-s-k1 برق الک، پروتيين ساز، بسته بندي ---
۴ الک Mach-s-a1 برق الک ---
۵ الکتروموتور Mach-s-a2 برق الک، پروتيين ساز، بسته بندي


۶ تسمه نقاله Mach-s-t1 برق پروتيين ساز، بسته بندي ---
۷ سختي گير آب Mach-d-s1 برق ، آب ديگ خانه ---
۸ ديگ بخار Mach-d-d1 برق ، آب ديگ خانه ---


1-۸ ليست تجهيزات/تاسيسات
جدول 1-۱۵
رديف نام تجهيزات/تاسيسات کد تجهيزات/تاسيسات توضيحات
۱ کمپروسور هوا tt-k-k1 ---
۲ مخازن آب و روغن tt-k-m1 ---
۳ حوضچه آب tt-k-h1 ---
۴ باسکول tt-k-b1 ---
۵ تجهيزات اطفا حريق tt-k-h2 شامل کپسول هاي آتش نشاني نصب شده در محل هاي متفاوت کارخانه مي باشد
۶ تجهيزات حمل و نقل Mach-s-t1 شامل ليفتراک و وانت مي باشد
۷ تاسيسات برق رساني ---
۸ تاسيسات آب رساني ---
۹ تاسيسات تلفن و فکس ---
۱۰ تاسيسات سوخت رساني ---

 

1-۹ ليست ابزار آلات و تجهيزات دستي
1-۹-۱ ليست ابزارآلات وتجهيزات دستي بخش کنترل کيفيت(آزمايشگاه شيمي و ميکروبي)
جدول (1-16)
رديف نام ابزار کد ابزار junhn توضيحات
۱ آب فشان ساده Tk-shm-a1 2 ---


۲ آب فشان قطره اي Tk-shm- 1 ---
۳ ارلن مايع Tk-shm-a2 4 ---
۴ استوانه مدرج Tk-shm-a3 4 سود سوز آور
۵ استوانه مدرج شيشه دار Tk-shm-a4 1 جوش شيرين
۶ بالن ته پهن Tk-shm-b1 3 ---
۷ بالن ته گرد Tk-shm-b2 3 ---
۸ بالن ژوژه Tk-shm-b3 2 ---


۹ برس Tk-shm-b4 2 ---
۱۰ بشر Tk-shm-b5 4 ---
۱۱ بوته چيني Tk-shm-b6 4 ---
۱۲ بورت مدرج Tk-shm-b7 2 ---
۱۳ پنس بوته Tk-shm-p1 2 ---
۱۴ پنس فلزي Tk-shm-p2 1 ---
۱۵ پوآر Tk-shm-p3 2 ---
۱۶ پي اچ متر Tk-shm-p4 2 ---
۱۷ پي پت حبابدار Tk-shm-p5 1 ---
۱۸ پي پت مدرج Tk-shm-p6 2 ---
۱۹ تشت پلاستيکي Tk-shm-t1 1 ---
۲۰ تشت شيشه اي Tk-shm-t2 1 ---
۲۱ توري نسوز Tk-shm-t3 2 ---
۲۲ جاروي پلاستيکي Tk-shm-j1 2 ---
۲۳ جالوله Tk-shm-j2 2 ---
۲۵ چراغ گاز آزمايشگاه Tk-shm-ch2 2 ---
۲۶ چوب پنبه سوراخ کن Tk-shm-ch3 2 ---
۲۷ دکانتور(قيف جدا کننده) Tk-shm-d1 2 ---
۲۸ دستگاه خشک کن Tk-shm-d2 1 ---


۲۹ دستگاه خنک کننده Tk-shm-d3 1 ---
۳۰ دستگاه تقطير حبابدار و مارپيچ Tk-shm-d4 1 ---
۳۱ دستگاه تقطير دو جداره بزرگ Tk-shm-d5 1 ---
۳۲ دستگاه تقطير ساده دو جداره Tk-shm-d6 1

---
۳۳ دماسنج الکلي Tk-shm-d7 3 --
۳۴ دماسنج جيوه اي Tk-shm-d8 4 ---
۳۵ سانتري فوژ دستي Tk-shm-s1 2 دستگاه جدا کننده
۳۶ سطل زباله Tk-shm-s2 2 ---
۳۷ سه پايه فلزي Tk-shm-s3 2 ---


۳۸ شيشه ساعت Tk-shm-sh1 4 ---
۳۹ فندک سنگي Tk-shm-ph1 2 ---
۴۰ قطره چکان Tk-shm-gh1 4 ---


۴۱ قيچي Tk-shm-gh2 4 ---
۴۲ قيف ساده Tk-shm-gh3 4 ---
۴۳ کپسول چيني Tk-shm-k1 5 ---
۴۴ گاز خشک کن Tk-shm-k2 1 ---
۴۵ گيره بالن Tk-shm-g1 2 ---


۴۶ گيره چوبي Tk-shm-g2 2 ---
۴۷ گيره حلقوي Tk-shm-g3 2 ---
۸4 گيره فلزي Tk-shm-g4 2 ---
۴۹ گيلاس مدرج Tk-shm-g5 2 ---
۵۰ لوله آزمايش Tk-shm-l1 12 ---
۵۱ لوله شوي Tk-shm-l2 2 ---

 


۵۲ لوله u شکل شيردار Tk-shm-l3 2 ---
۵۳ مثلث نسوز Tk-shm-m1 2 ---
۵۴ مولتي متر Tk-shm-m2 2 ---
۵۵ ميز آزمايشگاه Tk-shm-m3 4 ---
۵۶ ميز کار Tk-shm-m4 2 ---
۵۷ ميله فلزي Tk-shm-m5 4 ---
۵۸ ولت متر Tk-shm-v1 2 ---
۵۹ هاون Tk-shm-h1 2 ---
۶۰ همزن شيشه اي Tk-shm-h2 4 ---1-9-2 ليست ابزار آلات و تجهيزات دستي بخش کنترل کيفيت(آزمايشگاه ميکروبي)
جدول 1-17
رديف نام ابزار کد ابزار تعداد توضيحات
۱ اتو کلاو Tk-m-a1 ۱ استريل کردن محيط
۲ اتکوباتور Tk-m-a2 ۱ از بين برنده باکتري
۳ بن ماري Tk-m-b1 ۱ براي ايجاد رطوبت
۴ فدر(آون) Tk-m-ph1 ۱ استريل کردن ظر

وف
۵ قوطي محيط هاي کشت Tk-m-gh1 ۱۵ ---
۶ کانت Tk-m-k1 ۱ ---
۷ هدد ميکروبي Tk-m-h1 ۱ ---

1-9-3 ليست ابزار آلات و تجهيزات دستي بخش نت و توليد
جدول 1-18
رديف نام ابزار کد ابزار
۱ آج زن TTn-A1
۲ آچار آلن TTn-A2
۳ آچار بوکس TTn-A3


۴ آچار رينگي TTn-A5
۵ آچار شلاقي TTn-A6
۶ آچار فرانسه TTn-A7
۷ آچار قفلي TTn-A8
۸ آچار لوله گير TTn-A9
۹ انبر دستي TTn-A10
۱۰ انبر قفلي TTn-A11
۱۱ اره آهن بر TTn-A12
۱۲ اره نجاري TTn-A13
۱۳ بادسنج TTn-B1
۱۴ پرچ کن TTn-P1
۱۵ پرس TTn-P2
۱۶ پرس برقي TTn-P3
۱۷ پمپ باد TTn-P4
۱۸ پمپ کلر زني TTn-P5
19 پيچ و مهره TTn-P6 50 ---
20 پيچ گوشتي TTn-P7 4 ---
21 تراز TTn-T1 3 ---
22 ترازوي صنعتي TTn-T2 3 ---
23 تراش TTn-T3 2 ---
24 تهويه صنعتي TTn-T4 3 ---

 


25 جک سوسماري TTn-J1 1 ---
26 چرخ اندازه گير TTn-CH1 2 ---
27 چکش TTn-CH2 3 ---
28 چکش ضربه گير TTn-CH3 2 ---
29 چهار سو TTn-CH4 4 ---
30 حديده TTn-H1 2 ---
31 خم کن TTn-KH1 2 ---
32 دريل TTn-D1 2 ---
33 دستگاه بالانس TTn-D2 1 ---
34 دستگاه جوش TTn-D3 1 ---
35 دستگاه چسب زني TTn-D4 2 ---
36 دستگاه سنگ زني دستي TTn-D5 2 ---
37 دستگاه لحيم TTn-D6 1 ---
38 دم باريک TTn-D7 5 ---
39 رگلاتور TTn-r1 1 ---
40 سرعت سنج TTn-S1 1 ---
41 سند پلاست TTn-S2 1 ---
42 سنگ روميزي TTn-S3 1 ---
43 سنگ سنباده برقي TTn-S4 1 ---
44 سوراخ کن TTn-S5 2 ---
45 سيم لحيم TTn-S6 2 ---
46 سيم لخت کن TTn-S7 2 ---
47 عمود بر برقي TTn-A14 1 ---
48 فازمتر TTn-PH1 4 ---
49 فرز TTn-PH2 1 ---

 

 


50 قپان TTn-GH1 3 ---
51 قلاويز TTn-GH2 4 ---
52 قيچي TTn-GH3 3 ---
53 کابل سيم TTn-K1 3 ---
54 کپسول گاز TTn-K2 1 ---
55 کپسول هوا TTn-K3 1 ---
56 کوليس ورنيه دار TTn-K4 3 ---
57 کوليس ساعتي TTn-K5 1 ---


59 گيره روميزي TTn-G2 3 ---
60 گيره لوله گير TTn-G3 2 ---
61 لحيم کش TTn-L1 1 ---
62 لنت TTn-L2 10 ---
63 لنت نواري TTn-L3 12 ---
64 ماشين دوخت کارتن TTn-M1 2 ---


65 ماشين دوخت نايلکس TTn-M2 2 ---
66 مته TTn-M3 1 ---
67 مته دستي TTn-M4 2 ---
68 مولتي متر TTn-M5 2 ---
69 ميز کار چوبي TTn-M6 3 ---


10-1 برآورد تعداد ماشين آلات
براي محاسبه تعداد ماشين آلات از فرمول زير استفاده مي کنيم
S : زمان استاندارد بر حسب دقيقه به ازاي هر واحد محصول توليدي معادله ۳-۱
Q: تعداد محصولاتي که بايد در هر شيفت کاري توليد شود.
N: تعداد ماشين هاي مورد نياز در هر شيفت
E: عملکرد واقعي ربحسب درصدي از زمان استاندارد


H: زمان در دسترس به ازاي هر ماشين
R: قابليت اطمينان بالا


1-10-1 بر آورد تعداد ماشين آلات بخشهاي توليدي


- ماشين آلات بخش پروتيين ساز
* ظرفيت ساليانه : ۱۵۰۰ تن معادل ۱۵۰۰۰۰۰ کيلوگرم
* تعداد روزهاي کاري در سال : ۲۸۰ روز کاري
* تعدا شيفت کاري روزانه : ۳ شيفت


* توليد روزانه : Kg
* توليد در هر شيفت :
*Q = ۱۷۸۵Kg
* زمان استاندارد به ازاي هر واحد محصول توليدي:
در هر دقيقه ۸ کيلوگرم محصول توليد مي شود لذا مقدار ۱ کيلوگرم محصول توليدي در مدت ۰/۱۲۵ دقيقه توليد مي شود
S = ۱۲۵
* عملکرد واقعي : E = زمان از دست داده – زمان کاري / زمان کاري

يک ساعت زمان از دست داده برابر با ۰/۵ ساعت توقف فني و ۰.۵ ساعت نظافت است.
* ضايعات : ۱/۲٪
* داندمان :
۹۸/۸٪
*زمان در دسترس به ازاي هر ماشين : ۷‍‍*۶۰ = ۴۲۰


- ماشي آلات بخش بسته بندي
* توليد در هر شيفت Q= 1785


(با توجه به صفحه قبل)
زمان استاندارد به ازاي هر واحد محصول توليدي:
در هر دقيقه ۴/۵ کيلوگرم محصول بسته بندي مي شود لذا مقدار يک کيلو گرم محصول در مدت ۰/۲۲۲ دقيقه بسته بندي مي شود.
عملکرد واقعي:
نيم ساعت زمان از دست رفته به منظور توقف فني است.
* ضايعات : ۰/۸٪
* راندمان :
زمان در دسترس :‌۷/۵ * ۶۰ = ۴۵۰

 


1-10-2 محاسبه تعداد و ظرفيت ديگ بخار
بخار مورد نياز در سايت تولي در هر ساعت ۵۰۰ کيلوگرم مي باشد و اين مقدار بخار را مي توان متوسط کوچکترين سايز ديگ بخار توليدي اراک تامين کرد.
لذا ديگ بخار مورد نياز داراي مشخصات زير مي باشد.


جدول 1-19
سايز ديگ پوند بر ساعت ارتفاع ديگ ميلي متر ميزان مصرف سوخت روغن پوند بر ساعت ميزان مصرف سوخت گاز فوت مکعب بر ساعت
۲۴۷۰ ۱۹۷۵ ۱۷۰ ۳۲۲۷


1-11 برآورد مواد اوليه مورد نياز(جدول 1-20)
رديف نام مواد کد مواد واحد مقدار مورد نياز ساليانه ضايعات مقدار مورد نياز بعد از احتساب ضايعات ملاحضات
۱ بلغور Ms-B1 Kg ۱۵۰۰۰۰۰ ۱٪ ۱۵۱۵۰۰۰ ---
۲ روغن Ms-R1 Kg ۱۵۰۰۰ ۲٪ ۱۵۳۰۰ ---
۳ آب Ms-A1 lit ۴۳۵۱۲۰۰ ۵٪ ۴۵۶۸۷۶۰ آب محاسبه شده براي بخش تولينوديک بخار مي باشد که در واقع عمده ترين بخش مصرفي آب در کارخانه محسوب مي شود.
۴ نوار سليفون Ms-N2 M ۱۵۰۰۰۰۰ ۱٪ ۱۵۱۵۰۰۰ به علت سياست کارخانه مبني بر عدم مشخص بودن حجم محصول بسته بندي و پاکتي و همچنين نازل بودن قيمت نوار سليفون مقدار مورد نياز به ازاي کل توليد محاسبه شد.
۵ پاکت Ms-P1 عدد ۱۰۰۰۰۰ ۱٪ ۱۰۱۰۰۰ به علت سياست کارخانه مبني بر عدم مشخص بودن حجم محصول بسته بندي و پاکتي و همچنين نازل بودن قيمت پاکت مقدار مورد نياز به ازاي کل توليد محاسبه شد.
۶ کارتن Ms-K1 عدد ۲۵۰۰۰۰ ۱٪ ۲۵۲۵۰۰ ---

1-12 برآورد تعداد پرسنل مورد نياز
فرم برآورد پرسنل مورد نياز بخش هاي مختلف کارخانه
جدول 1-21

رديف بخش پست تعداد افراد ميزان تحصيلات توضيحات
شيفت۱ شيفت۲ شيفت۳

۱ --- مدير کارخانه ۱ --- --- فوق ليسانس ---
۲ اداري مدير اداري و آموزشي ۱ --- --- فوق ليسانس ---
--- --- کارشناس آموزش ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- کارمند روابط عمومي ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- کارمند کارگزيني و دبير خانه ۱ --- --- ديپلم ---
--- --- پزشک يار ۳ ۱ ۱ ليسانس ---
--- --- رييس ايمني ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- تکنيسين ايمني ۱ ۱ ۱ فوق ديپلم ---
--- --- کارشناس کامپوتر ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- مسول کتابخانه ۱ --- --- فوق ديپلم ---
--- --- نگهبان ۱ ۲ ۲ ديپلم ---
--- --- آشپز ۲ --- --- سيکل ---
--- --- خدمه آشپز ۱ --- --- ---
--- --- مسول توزين ۳ ۱ ۱ ديپلم ---
--- --- باغبان ۱ --- --- سيکل ---
--- --- نظافتچي ۱ --- --- سيکل ---
--- --- آبدارچي ۱ --- --- سيکل ---
--- --- رييس بخش خدمات ۲ --- --- ليسانس ---
۳ بازرگاني مدير بازرگاني ۱ --- --- فوق ليسانس ---
--- --- مامور فروش ۱ --- --- ليسانس ---


--- --- مامور خريد ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- کارشناس بازاريابي ۱ --- --- ليسانس ---
۴ --- مدير مالي ۱ --- --- فوق ليسانس ---
--- --- رييس خزانه داري ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- کارشناس مالي ۱ --- --- ليسانس ---

فرم برآورد پرسنل مورد نياز بخش هاي مختلف کارخانه

رديف بخش پست تعداد افراد ميزان تحصيلات توضيحات
شيفت۱ شيفت۲ شيفت۳

--- --- حسابدار ۱ --- --- ليسانس ---


۵ فني و برق مدير فني و برق ۱ --- --- فوق ليسانس ---
--- --- رييس واحد برق ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- تکنيسين برق ۱ --- --- فوق ديپلم ---
۶ QC مديرQC ۱ --- --- فوق ليسانس ---
--- --- رييس آز شيمي ۱ ۱ ۱ ليسانس ---
--- --- رييس آز ميکروبي ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- آزمايشگر آز شيمي ۱ ۱ ۱ فوق ديپلم ---
--- --- آزمايشگر آز ميکروبي ۱ --- --- فوق ديپلم ---
۷ صنايع مدير صنايع ۱ --- --- فوق ليسانس ---
--- --- کارشناس تعمير و نگهداري ۱ ۲ ۲ ليسانس ---
--- --- برنامه ريز توليد ۱ --- --- ليسانس ---
۸ توليد مدير توليد ۱ --- --- فوق ليسانس ---
--- --- رييس بخش پروتيين ۱ ۱ ۱ ليسانس ---
--- --- رييس بخش بسته بندي ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- رييس بخش الک ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- رييس ديگ بخار ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- رييس انبارها ۱ --- --- ليسانس ---
--- --- انبار دار ۱ --- --- فوق ديپلم ---
--- --- تکنيسين ديگ خانه ۱ --- --- ديپلم ---
--- --- اپراتور بخش پروتيين ۲ --- --- ديپلم ---
--- --- اپراتور بسته بندي ۱ --- --- ديپلم ---
--- --- کارگر بخش پروتيين ۱ --- --- سيکل ---
--- --- کارگر بخش الک ۳ --- --- سيکل ---

فرم بر آورد پرسنل مورد نياز بخش هاي مختلف کارخانه
رديف بخش پست تعداد افراد ميزان تحصيلات توضيحات
شيفت۱ شيفت۲ شيفت۳

--- --- کارگر انبارها ۱ ۱ ۱ سيکل ---
--- --- کارگر ديگ خانه ۱ ۱ ۱ سيکل ---
--- --- کارگر بسته بندي ۲ ۲ ۲ سيکل ---
--- --- منشي ۱ --- --- ديپلم ---
۹ ساير جمع ۶۳ ۲۱ ۲۱ --- ---


1-14 ليست لوازم مورد نياز کارخانه(اعم از اداري، رفاهي،...)
رديف عنوان تعداد ملاحظات
۱ ميز ۴۶ مدير کارخانه : يک عدد،منشي:يک عدد
--- --- --- اداري:۱۵ عدد،بازرگاني ۴ عدد
--- --- --- مالي:۴ عدد،فني و برق:۳ عدد
--- --- --- QC :۵ عدد،صنايع:۳ عدد توليد،۸ عدد
--- صندلي ۷۴ مدير کارخانه:۱عدد،منشي۱عدد
--- --- --- اداري:۲۸ عدد،بازرگاني۶ عدد
--- --- --- مالي: ۸ عدد،برق ۴عدد


--- --- --- QC:۱۱ عدد،صنايع ۳ عدد
--- --- --- توليد:۱۲ عدد
۳ زونکن ۷۲ مدير کارخانه:۳ عدد، منشي: ۴ عدد
--- --- --- اداري:۱۵،بازرگاني:۱۵
--- --- --- مالي:۱۰،برق:۵
--- --- --- QC:۵ ،صنايع:۵
--- --- --- توليد:۱۵
۴ فايل ۴ تايي ۳۷ مدير کارخانه:۱ عدد،منشي:۱ عدد
--- --- --- اداري:۱۰عدد،بازرگاني:۳عدد
--- --- --- مالي:۶عدد،فني و برق:۲ عدد
--- --- --- QC:۳عدد،صنايع:۳عدد
--- --- --- توليد:۸ عدد


۵ قفسه ۳۲ مدير کارخانه:۱عدد،منشي:۱عدد
--- --- --- اداري:۱۵ عدد،بازرگاني:۲عدد
--- --- --- مالي:۲عدد،فني و برق:۱عدد
--- --- --- QC:۲عدد،صنايع:۲عدد
--- --- --- توليد:۵عدد
ديف عنوان تعداد ملاحظات
۶ ميز نهارخوري و صندلي ۱۳ مدير کارخانه:۱عدد اداري ،۵ عدد(۱ عدد مشترک با مالي و بازرگاني)
فني و برق:۲ عدد(يک عدد مشترک با صنايع QC و توليد) صنايع ۱
توليد:۴ عدد
۷ ميز و صندلي هاي رستوراني ۸عدد ميز ناهار خوري ۱۲ نفره همراه با صندلي
۸ ميز و صندلي سالن کنفرانس ۸ ميز بزرگ به همراه صندلي
۹ ميز و صندلي سايت ۱
۱۰ تلفن ۴ مدير کارخانه:بک عدد، منشي:۱عدد ، اداري:۱۴عدد،بازرگاني:۴عدد
۴۲ مالي:۴عدد،فني و برق:۳عدد،QC:۵عدد،صنايع:۳ عدد

توليد:۷ عدد
۱۱ کامپيوتر ۳۴ مدير کارخانه:۱عدد، منشي:۱عدد،اداري:۷عدد، صنايع:۳ عدد،سايت:۵عدد
توليد:۴ عدد، مالي:۴عدد،QC:۳عدد، بازرگاني:۴عدد،فني:۲ عدد
۱۲ ماشين حساب ۴۲ مدير کارخانه:۱عدد، منشي:۱عدد،بازرگاني:۴ عدد،اداري:۱۴عدد
برق:۳عدد،QC:۵عدد،صنايع:۳ عدد
و
مالي:۴عدد،فني

توليد:۷عدد
۱۳ ماشين حساب برقي ۴ مالي:۴عدد
۱۴ لوازم تحرير ۴۲ ۴۲ فقره شامل(مداد و خودکار وکاغذ)
۱۵ فکس ۳ منشي :يک عدد، اداري(يک عدد مشترک با مالي بازرگاني واقع در اتاق مديران) فني وبرق(يک عدد مشترک با صنايع توليد،QC واقع در اتاق مديران)
۱۶ کولر آبي ۲۰ ---
۱۷ بخاري گازي ۵۰ ---
۱۸ يخچال معمولي ۳ مدير کارخانه:۱ عدد، اداري:۲ عدد
۱۹ يخچال رستوران ۱ اداري:۱عدد


۲۰ فر گاز معمولي ۲ اداري:۲عدد
۲۱ اجاق گاز رستورات ۱ اداري:۳عدد
رديف عنوان تعداد ملتحظات
۲۲ لوازم پزشکي --- بخش اداري:سري کامل لوازم پزشکي
۲۳ لوازم آشپزخانه --- بخش اداري:سري کامل لوازم آشپزخانه اعم از (ظروف و ...)
۲۴ سماور گازي ۲ بخش اداري:۲ عدد
۲۵ موکت --- نمازخانه:۴۰ متر مربع.اتاق استراحت کارگران:۱۶ متر مربع
۲۶ آب سردکن ۲ بخش اداري:۱عدد
۲۷ تهويه ۲ ۱ عدد در آشپزخانه ،۳ عدد در سرويس هاي بهداشتي
۲۸ لباس هاي کار ۶۶ به علت اختلاف قيمت جزيي لباي هاي کارکنان بخش هاي مختلف،همه لباس ها تحت عنوان لباس هاي کار آورده شده است.اداري:۱۷دست،QC:۴دست،صنايع:۲دست،توليد:۴۴دست
۲۹ ساعت ديواري ۲۰
۳۰ دستگاه تکثير ۱ اداري
۳۱ پرينتر ۷ اداري:۱عدد،منشي:۱عدد،QC:۲عدد،توليد:۱عدد،سايت:۱عدد
۳۲ تلويزيون ۲ ---
۳۳ ويديو ۲ ---
۳۴ لامپ هاي روشنايي ۲۰۰ ---
۳۵ لوردراپه --- ---

1-15 برآورد فضاي مورد نياز
1-15-1 برآورد فضاي مورد نياز سالن توليد

رديف نام واحد/بخش هايسالن توليد حداقل
ارتفاع مساحت مورد نياز کل مساحت مورد نياز بخش هاي سالن توليد ملاحظات
ماشين ها تجهيزات کمکي اثاثيه و مواد افراد راهروها غيره
۱ انبار اوليه(بلغور) 9M --- 2M2 56M2 7M2 5M2 --- 70M2 ---
۲ انبار بلغور در جريان ساخت 9M --- 4M2 23M2 6M2 2M2 --- 35M2 ---
۳ بخش الک 5M 5/425M2
42M2 --- 19/5M2 19/5M2 4/075M2 79M2 ---
۴ بخش پروتيين ساز 9M 156/75M2 142M2 --- 48M2 37M2 14/25M2 398M2 ---
۵ بخش بسته بندي 6M 16/2M2 69M2 --- 35/6M2 69M2 45/2M2 233M2 ---
۶ انبار نهايي 9M --- --- 91M2 8M2 16M2 --- 115M2 ---
۷ نت 5M 8M2 4M2 2M5 4M2 2M2 --- 20M2 ---
۸ (آزمايشگاه شيمي و ميکروبي) 6M --- --- 12M2 4M2 --- --- 16M2 ---
کل مساحت مورد نياز سالن توليد 966M2
ارتفاع سالن توليد 9M2


1-15-2 برآورد فضاي مورد نياز ابزارها
انبار مواد اوليه (بلغور)
با توجه به اينکه بلغور (ماده اوليه پروتيين سويا) نيازمند انب

ارش حداقل يک ماهه قبل از آغاز روند توليد مي باشد لذا سياست کارخانه براي بخش انبارش بلغور،انبارش براي حداقل سه ماه مي باشد و چون اين سياست ، سياست پايداري نيست و مي تواند بر حسب شرايط مکاني و زماني تغيير کند لذا ترجيح داده شده است فضاي انبار براي انبارش ماده اوليه (بلغور) تا سقف ۵۰٪ نياز سالانه طراحي گردد.

انبار بلغور در جريان ساخت
طراحي فضاي انبار در جريان ساخت ارتباط تنگاتنگي با طراحي فضاي انبار مواد اوليه (بتغور)‌دارد لذا همان سياستي را که براي طراحي فضاي انبار مواد اوليه (بلغور) در پيش گرفته ايم براي طراحي فضاي انبار بلغور در جريان ساخت نيز پيش مي گيريم.

انبار نهايي
از آنجاييکه پروتيين سويا بلافاصله بعد از توليد به مرکز توزيع سراسري منتقل مي شود لذا فضاي مورد نياز براي بخش انبار نهايي ، حداکثر براي ذخيره سازي موجودي ۱۵ روز در نظر گرفته شده است.


1-17 تحليل لي اوت سالن توليد براساس نرخ نزديکي و نمودار رابطه بخش ها
در اين روش تحليل ، به کدهاي ارتباطي عدد تخصيص داده و از طريق آنها نرخ هاي نزديکي را با هم قياس کرده ، بهترين نرخ را يافته واحد مربوط به آن را در مرکز سالن توليد قرار داده و بر اساس نوع رابطه ساير بخش ها را چيدمان کرده.

۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۱
۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۶ ۵ ۲
۳ ۲ ۲ ۲ ۶ ۶ ۳
۲ ۲ ۲ ۲ ۶ ۴


۶ ۶ ۲ ۶ ۵
۳ ۶ ۶ ۶
۳ ۲ ۷
۲ ۸

A6

E5

I4

O3

U2

X1 A6

TCR1=23

TCR2=26

TCR3=26

TCR4=36

TCR5=27

TCR6=19

TCR7=22

TCR8=21

 1-15-3 براورد فضاي مورد نياز ساير بخش هاي کارخانه
جدول 1-24

رديف نام واحد (بخش هاي کارخانه) حداقل ارتفاع مساحت مورد نياز توضيحات
۱ باسکول --- M2 ۲۲ فضاي مورد نياز براي باسکولM2 ۱۶ مي باشد و فضاي مورد نياز براي اتاق باسکولM2 ۶ مي باشد.
۲ برق 4M 16M2 ---
۳ ايمن 4M 36M2 فضاي مورد نياز براي بخش ايمني M2 ۱۶ و فضاي مورد
نياز براي انبار لوازم ايمني۲M ۲۰ مي باشد.

۴ ديگ خانه 5M 620M2 فضاي مورد نياز براي ديگ خانه با احتساب ابعاد ديگ بخار ،سختي گير ،فضاي خالي اطراف دستگاه ها ،فضاي مورد نياز براي باز کردن درب ديگ بخار ،دفتر ديگ خانه ، فونداسيون ديگ بخار و... ۶۰۰ M2 مي باشد و حوضچه آب نيز ۲M ۲۰ مي باشد.
۵ خانه بهداشت 4M 24M2 ---
۶ فضاي سبز --- 111M2 ---
۷ پارکينگ --- 285M2 ۲M ۸۰ از مساحت مورد نياز براي پارکينگ ماشين هاي سنگين منظور شده است و۲M ۲۰۵ از مساحت مورد نياز براي پارکينگ خودروهاي شخصي منظور شده است.
۸ نگهباني 4M 27M2 سه نگهباني با مساحت ۲M ۲۷ منظور شده است
۹ راهروها و محل عبور ومرور --- 3841M2 سه نگهباني با مساحت ۲M۲ منظور شده است
۱۰ انبار مواد اوليه 9M 60M2 مساحت منظور شده با احتساب محل عبور و مرور براي افراد ، ماشين هاي سنگين و خودروهاي شخصي است
۱۱ انبار لوازم اداري 3M 200M2 ---
۱۲ رستوران 4M 100M2 انبار لوازم اداري در طبقه زيرين ساختمان شماره ۲ منظور شده است
۱۳ نمازخانه 4M 40M2 رستوران در طبقه همکف ساختمان شماره ۲ منظور شده است.
۱۴ ساختمان اداري 9M 400M2 ۱- اين ساختمان در دو طبقه در نظر گرفته شده است و کليه بخش هاي اداري در همين ساختمان منظور شده است.
۲- ارتفاع ذکر شده مربوط به ساختمان دو طبقه مي باشد.


۱۵ سرويس بهداشتي 9M 20M2 سرويس بهداشتي ذکر شده در فضاي باز کارخانه منظور شده است
۱۶ ساير --- 123M2 از آنجا که رستوران ، نمازخانه و انبار لوازم اداري در يک ساختمان قرار دارد در محاسبه مساحت کل فقط زيربناي ساختمان 200M2)) منظور مي گردد.
کل مساحت M2 ۵۷۸۵


جمع بندي
در ذيل نتايج اهم مواردي که در فصل بررسي فني مورد تجزيه و تحليل قر

ار گرفت ليست شده است.
• محل احداث کارخانه (واحد صنعتي) :شهرستان کرج
• روش توليد منتخب: روش کانتينيو
• مواد اوليه مورد نياز جهت توليد با احتساب ظرفيت کارخانه.
• تعداد روزهاي کاري در سال :۲۸۰ روز
• تعداد شيفت کاري در هر روز: ۳ شيفت
• ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت توليد با احتساب ظرفيت کارخانه:
1) اکسترودروينگر:۱ عدد
2) دستگاه بسته بندي:۱عدد
3) ديگ بخار:۱عدد با سايز ۲۴۷۰ پوند بر ساعت
4) بلغور: ۱۵۱۵۰۰۰ کيلوگرم


5) روغن: ۱۵۳۰۰ کيلوگرم
6) آب: ۴۵۶۸۷۶۰ ليتر
7) نوار سليفون:۱۵۱۵۰۰۰ متر
8) پاکت: ۱۰۱۰۰۰ عدد
9) کارتن: ۲۵۲۵۰۰ عدد


پرسنل مورد نياز:
1) شيفت اول :۶۳ نفر


2) شيفت دوم : ۲۱ نفر
3) شيفت سوم: ۲۱ نفر
4) کل پرسنل مورد نياز:۱۰۵ نفر

فضاي مورد نياز بخش هاي کارخانه
1) سالن توليد:M2 ۹۹۶
2) واحد باسکول: M2 ۲۲
3) واحد برق: M2 ۱۵
4) واحد ايمني: M2 ۳۶
5) واحد ديگ خانه: M2۲۴
6) خانه بهداشت: M2 ۲۴
7) فضاي سبز: M2 ۱۱۱
8) پارکينگ: M2 ۲۸۵
9) نگهباني: M2۲۷
10) راهروها و محل عبور و مرور: M2۳۴۸۱
11) انبار مواد اوليه: M2 ۶۰
12) انبار لوازم اداري: M2۲۰۰
13) رستوران: M2۱۰۰
14) نمازخانه: M2 ۴۰
15) ساختمان اداري: M2 ۴۰۰
16) سرويس بهداشتي: M2 ۲۰
17) سايز:M2 ۱۲۳

کل فضاي مورد نياز کارخانه : M2 ۵۷۸۵
در فصل آتي به بررسي مالي و تقتصادي پروژه پرداخت

ه مي شود.

فصل سوم
بررسي مالي و اقتصادي


1-2 سرمايه مورد نياز طرح
براي محاسبه سرمايه مورد نياز طرح به محاسبه سرمايه ثابت طرح و سرمايه در گردش مي پردازيم.

2-1-1 سرمايه ثابت طرح
براي محاسبه ثابت طرح ، هزينه هاي مربوط به هر کدا

م از عوامل زير را محاسبه کرده و از مجموع محاسبه کرده عوامل به سرمايه ثابت طرح مي رسيم.
• هزينه هاي مربوط به زمين
• هزينه هاي محوطه سازي و ساختمان و آسفالت
• هزينه تاسيسات عمومي و تجهيزات
• هزينه ماشين آلات


• هزينه لوازم(اداري و رفاهي و ابزار آلات و ...)
• هزينه هاي قبل از بهره برداري
• هزينه هاي پيش بيني نشده

محاسبه هزينه هاي مربوط به زمين
جدول 2-1
مساحت مورد نياز(m۲( قيمت هر متر مربع (رالو) قيمت کل(رالم)
۵۷۸۵ ۳۵۰۰۰۰ ۲۰۲۴۷۵۰۰۰۰

محاسبه هزينه هاي مربوط به محوطه سازي و ساختمان و آسفالت
جدول 2-2

رديف موارد هزينه مساحت(M2) قيمت هر متر مربع (رالع) قيمت کل
۱ هزينه ساختمان سازي(ساختمان اداري و ساختمان شماره ۲

) ۱۲۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۲ هزينه ساختمان سازي(سالن توليد) ۹۹۶ ۲۰۰۰۰۰
۳ هزينه ساختمان سازي(ساير بخش ها) ۸۲۴ ۱۰۰۰۰
۴ هزينه فضاي سبز ۱۱۱ ۱۰۰۰۰
۵ هزينه بتن ريزي سالن توليد ۹۹۶ ۱۰۰۰۰۰
۶ هزينه سراميک سالن توليد ۹۹۶ ۵۰۰۰۰
۷ هزينه آسفالت ۳۸۴۱ ۵۰۰۰۰
جمع هزينه ها(رالا) ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰

محاسبه هزينه تاسيسات عمومي و تجهيزات
جدول2-3
رديف هزينه تجهيزات/تاسيسات تعداد قيمت
هر واحد(رالت) قيمت کل(رالت)
۱ ۱ ۱۹۳۹۲۰۰۰ ۱۹۳۹۲۰۰۰


۲ ۲ ۵۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
۳ ۱ ۶۲۰۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰۰
۴ ۱ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰۰
۵ ۱۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰
۶ ۲ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰
۷ ۲ --- ۳۶۰۰۰۰۰۰
۸ --- --- ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۹ --- --- ۳۵۰۰۰۰۰۰


۱۰ --- --- ۳۴۰۰۰۰۰
۱۱ --- --- ۱۰۰۰۰۰۰۰
جمع هزينه ها(رالا) ۳۲۹۹۹۲۰۰۰

محاسبه هزينه ماشين آلات
جدول 2-4
رديف هزينه تجهيزات/تاسيسات تعداد قيمت هر واحد(رالا) قيمت کل(رالس)
۱ هزينه الکترودر وينگر ۱ ۵۰۰۷۷۰۰۰۰۰ ۵۰۰۷۷۰۰۰۰۰
۲ هزينه دستگاه بسته بندي ۱ ۱۳۸۴۳۳۰۰۰ ۱۳۸۴۳۳۰۰۰
۳ هزينه کانوير افقي وعمودي --- --- ۱۸۰۴۹۲۸۰
۴ هزينه الکترو موتور ۲ ۳۸۲۰۰۰۰ ۳۸۲۰۰۰۰
۵ هزينه الک ۱ ۲۲۳۸۵۰۰۰ ۲۲۳۸۵۰۰۰
۶ هزينه تسمه نقاله --- --- ۶۶۰۰۰۰۰
۷ هزينه سختي گير ۱ ۳۱۰۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰
۸ هزينه ديگ بخار ۱ ۱۰۵۰۸۰۰۰۰ ۱۰۵۰۸۰۰۰۰
جمع هزينه ها ۵۳۰۸۹۸۷۲۸۰


محاسبه هزينه لوازم اداري و رفاهي و ابزار آلات و...
جدول 2-5
رديف موارد هزينه قيمت کل(رالم)
۱ هزينه ابزار آلات و تجهيزات دستي ۸۰۰۰۰۰۰۰
۲ هزينه لوازم اداري و رفاهي ۴۸۳۰۰۰۰۰


جمع هزينه ها ۱۲۸۳۰۰۰۰۰


محاسبه هزينه هاي قبل از بهره برداري
هزينه هاي قبل از بهره برداري شامل موارد زير مي باشد:
• هزينه تهيه طرح و اخذ مجوز
• هزينه تسهيلات مالي طرح
• هزينه آموزش پرسنل
• هزينه راه اندازي و توليد آزمايشي


جدول محاسبه هزينه هاي بالا را در صفحه بعد مي بينيد.

جدول 2-6
رديف موارد هزينه بر براي راه اندازي و توليد آزمايش(۱۲۵ تن) مقدار هزينه (رالز)
۱ موارد اوليه:
بلغور

آب

روغن

پاکت

کارتن

نوار سليفون

کارتن

۱۳۸۰۰۰۰۰۰

۶۵۲۶۸۰۰۰

۵۵۲۰۰۰۰

۴۰۴۰۰۰۰

۲۵۲۴۸۰۰

۲۴۳۳۸۴۰

 

 

۲۵۲۴۸۰
۲ مصارف انرژي:

برق مصرفي

گاز مصرفي

۱۹۲۱۹۰۳۵

۴۱۴۴۸۰۰
۳ ساير موارد ۴۵۶۰۰۰۰
جمع هزينه ها ۲۴۵۹۶۲۹۵۰

جدول 2-7
رديف موارد هزينه مقدار هزينه(ريال)
۱ هزينه تهيه طرح و اخذ مجوز ۴۶۵۰۰۰۰
۲ هزينه تسهيلات مالي طرح ---
۳ هزينه آموزش پرسنل ۵۰۰۰۰۰
۴ راه اندازي و توليد آزمايش (۱۲۵ تن) ۲۴۵۹۶۲۹۵۰
جمع هزينه ها ۲۵۱۱۱۲۹۵۰

محاسبه هزينه هاي پيش بيني شده
هزينه هاي پيش بيني نشده = کل هزينه هاي ۲٪ محاسبه شده
۱۸۱۴۶۲۸۴۴/۶=۲٪*۹۰۷۳۱۴۲۳۰
محاسبه هزينه ثابت طرح
سرمايه ثابت طرح از جمع کل هزينه هاي محاسبه شده حاصل مي شود که مقداري برابر با ۹۲۵۴۶۰۵۰۷۵ است.

 

2-42 سرمايه در گردش طرح
براي محاسبه سرمايه در گردش طرح ، هزينه هاي مربوط به هر کدام از عوامل زير را محاسبه کرده و از محاسبه مجموع عوامل به سرمايه در گردش طرح مي رسيم.

هزينه مواد اوليه
هزينه مصرف انرژي
• هزينه حقوق و دستمزد و بيمه کارکنان
• هزينه بيمه کارخانه
• هزينه فروش
• ساير


در صفحه بعد نحوه محاسبه اقلام سرمايه در گردش طرح مي آيد.

محاسبه هزينه مواد اوليه (به ميزان نياز ۳ ماه):
در جدول زير هزينه تامين کليه مواد مورد نياز براي توليد به مدت ۳ ماه آمده است.

جدول 2-8
رديف نام مواد واحد مقدار مورد نياز ۳ ماهه قيمت واحد(ريال) قيمت کل (رالو) ملاحظات
۱ بلغور kg ۳۷۳۳۳۹/۲۸ 1000R 373339280 ---
۲ روغن kg ۳۷۷۰/۳۶ 35000R 13196260 ---
۳ آب Lit ۱۱۲۵۸۷۳ 180R 202657140 ---
۴ نوار سليفون m ۳۷۳۳۳۹/۲۸ 400R 149335712 ---
۵ پاکت m ۲۴۸۸۹/۲۸ 600R 14933568 ---
۶ کارتن m ۶۲۲۲۳/۲۱ 250R 15555802 ---
۷ ساير موارد --- --- --- 7690177 1% کل قيمت کل مواد مورد نياز


لازم به ذکر است که هر ماه به طور متوسط ۲۳ روز کاري در نظر گرفته شده است.
بدين ترتيب کل هزينه مواد اوليه مورد نياز از جمع اقلام بالا بدست مي آيد .مقدار اين هزينه در زير آورده شده است.
کل هزينه مواد اوليه مورد نياز (به ميزان نياز ۳ ماه) 7767079R

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید