بخشی از مقاله

توتال استيشن هاي Trimbleسري3300 DR

توتال استيشن هاي سري3300 درنقشه برداري پروژه هاي مختلف ويا كاداستربااستفاده ازتوانايي برداشت بدون منشورخود،توانايي زيادي به شما مي دهد.

روش اندازه گيري بازتاب مستقيم DR EDM
نوآوري درسيستم هاي اندازه گيريDR موجب گرديده نقشه برداري ازنقاطي كه برداشت آن مشكل ويا دردسترس نيست بسيارمناسب شود.بدين طريق دنياي جديدي دراستفاده ازيك دستگاه پيشرفته بروي شمابازخواهدشد ونقاطي كه برداشت آن تابه حال براي نقشه برداران خطرناك وياغيرممكن بوده،حال براحتي برداشت بامنشوراندازه گيري مي شود.


طولياب جديدDR درسري3300 كه بايك نقطه نشانه قابل رويت هم محوراست،هدف گيري براي برداشت رادرفضاهاي بسته براحتي امكان پذيرساخته است.
اين سيستم شماراقادرمي سازد تاهرهدفي از70 مترتا100متررابدون نيازبه هيچگونه منشوري اندازه گيري نماييد.

قوي، محكم و سبك
سري3300 DR راه حل استثنائي براي طيف وسيعي ازكارهاست.
باوجودكوچكي،وزن كم وضدآب بودن آن،دستگاه قادراست ساعت هابا يك باطري داخلي كوچك به كارخودادامه دهد.

طرزاستفاده بسيارساده با بازدهي فوري
سري 3300 DRبه گونه اي طراحي شده كه حتي اپراتوري كه تجربه كاري با توتال استيشن رانداردمي تواندظرف چند دقيقه باآن شروع بكار
كند،لذااشكالات مربوط به راه اندازي يك دستگاه پيچيده دراين حالت ازبين رفته ودرزمان بسيارصرفه جويي مي گردد.


شروع كاربااين دستگاه به سادگي ترازكردن،روشن كردن وشروع به برداشت آن است.بااستفاده از7 كليد موجوددرصفحه كليدواجراي منوي اصلي،اپراتوربراحتي بااجزاي داخل منوارتباط برقراركرده ومي تواند براحتي به كليدتوابع مربوط به عمليت نقشه برداري دسترسي يابد.
بااستفاده ازتوتال استيشن سري 3300 به سرعت مي توان فواصل بلندتا5000 متررابايك منشوروبا فشاريك دكمه اندازه گيري كردودر هنگام پياده كردن نقاط بااستفاده ازشيوه اندازه گيري درحالت Tracking به سرعت محل نقطه موردنظررا ايجاد نمود.

 

جمع آوري اطلاعات ومحاسبات درمحل كار
دستگاه هاي سري 3300 جهت برداشت وپياده كردن نقاط ايده آلند.با استفاده ازحافظه داخلي،دستگاه ديگرنيازي به فيلدبوك نداشته وهمچون باطري داخلي آن كه بدون سيم درداخل دستگاه تعبيه گرديده،نيازي به كابل اضافه براي برقراري ارتباط بين حافظه ودستگاه نيست.با اين وجود
سري 3300 قابليت اتصال به انواع فيلدبوك ازجملهTDSHP48,TSCe
رابااستفاده ازرابط سريال دارد.


توتال استيشن هاي Trimble سري 3600

توتال استيشن هاي سري 3600 كارشمارابه ميزان زيادي به عنوان يك نقشه بردارحرفه اي درانواع پروژه ها ويا به عنوان يك مساح دركارهاي ثبتي،بهينه كرده وراندمان كاري شما رابه مقدار زيادي افزايش مي دهد.

افزايش بازدهي
راندمان توتال استيشن هاي سري 3600 با حذف قفل لمب هاي افقي وقائم و همچنين بينهايت كردن حركت آهسته به مقدارزيادي بخصوص درمحيط هايي كه حركت سريع توتال استيشن موردنيازاست افزايش يافته است.

طرز طريقه اندازه گيري
انتخاب اندازه گيري طول باسيستم جديدبه روش DR براي هرنقشه برداري ايده آل است مخصوصا درمكان هايي كه تارگت گذاري درآن بسيارسخت،غيرممكن وياخطرناك باشد. بااين سيستم نوين اندازه گيري، دنياي جديدي ازكاربردها درتعيين موقعيت نقاط مرتفع،مقطع برداري تونل ها،اندازه گيري نقاط درمحيط هاي خصوصي ومكان يابي نقاط درميان خيابان هاي پرتردد به روي شما گشوده مي شود.
اين سيستم شماراقادرمي سازدكه به هرنقطه اي تا 80 مترويا تا 120 متربدون هيچگونه منشوري دست يابيد.

جمع آوري اطلاعات
كاربا دستگاه هاي سري 3600 با 4 رابط ورودي امكان پذيراست.اولين انتخاب،صفحه نمايش رنگي وبسيارواضح ACU بوده كه به توتال هاي سري 3600 متصل مي گردد.باACU مي توان نرم افزارTrimble Survey Controller يا Trimble Survey Pro رااجرا كرد.


اين دستگاه قابليت ذخيره 8000 نقطه را نيزدارد.انتخاب ديگراستفاده ازصفحه كليدثابتZEISS ELTA PANEL است اين صفحه نمايش قابليت برنامه نويسي درمحيط DOS باحافظه 4 مگابايت را داراست.با استفاده ازاين سيستم عامل كاملا قابل دسترس،شماقادريد علاوه بربرنامه هاي كاربردي مرسوم ازنرم افزارهاي جانبي ديگرهمچونDOSويانرم افزار Z.E. استفاده نماييد.

ارتباط بدون سيم
سري هاي 3600علاوه برارتباطات مرسومRS232مجهزبه ارتباط مادون قرمزاستانداردنيزهستند. بااستفاده ازخروجي ارتباطي(مادون قرمز)مي توان فايل هاي مورد نظرتان راباتلفن هاي همراه بدون هيچگونه سيمي تبادل كنيد.دراين حالت بااستفاده ازتلفن همراه مي توان بدون ترك محل كاراطلاعات رابه دفترمركزي تبادل كرد.

سيستم نقشه برداري يكپارچه
سري هاي 3600 براي تكميل سيستم هاي GPS ماركTrimble ايده آلند.شمابااستفاده ازتوتال 3600 درآنجاييكه GPS قادربه اندازه گيري نيست مانند محيط هاي مسقف ياروبروي ساختمان هاي بلند،به جمع آوري اطلاعات مي پردازيد.هردوي اين سيستم هابااستفاده ازكنترلر ACU ياRSCe يكپارچه مي گردندوشما قادريدبه سادگي بين RTKواندازه گيري هاي توتال استيشن سوئيچ كنيد.همه اين اطلاعات مي تواند درنرم افزارTrimble Survey پردازش وآناليزگردد.


توتال استيشن هاي Trimble مدل DR 5503

براساس توتال استيشن هاي سزي 5600،مدل 5503 جهت بالا بردن كيفيت كارشماطراحي وبه بازارآمد.

توتال هاي موتوريزه 30% به بازدهي شما مي افزايد
برخلاف توتال استيشن هاي معمولي،توتال استيشن هاي مدل 5503 مجهزبه سروموتورهايي براي حركت دستگاه دردومحورقائم وافق است.
درهنگام چرخش دستگاه اگرپيچ حركت آنرا آهسته وياتند بچرخانيد سبب مي شودسروموتوردستگاه ازمركزكنترل فرمان گرفته وتوتال استيشن رادرجهت مورد نظربه همان ترتيب آهسته ويا تندحركت دهد.
باتوجه به سروموتورنصب شده درتوتال استيشن ديگرنيازي به قفل هاي مرسوم لمب ها نمي باشدوبه همين ترتيب پيچ هاي حركت آهسته آن نيزبي نهايت گرديده است.
خصوصيت برجسته توتال 5503 كم كردن زمان اندازه گيري درعمليات نقشه برداري وافزايش راندمان آن است. به عنوان مثال هنگاميكه اندازه گيري يك سري زوايامدنظرباشد،پس ازثبت امتداد درحالت دايره به چپ،
دستگاه بطوراتوماتيك به دايره راست كوپل مي كندوتنها نيازبه نشانه روي دقيق توسط اپراتوربه روي تارگت است.درهنگام پياده كردن نقطه دربرنامه Stake out بافشاريك دكمه دستگاه بطوراتوماتيك درامتداد موردنظردرافق،قائم وياهردوامتداد مي ايستد.

طولياب استاندارد
برد EDM مربوط به طولياب DR دنياي جديدي ازموارد استفاده رابه روي نقشه بردارمي گشايد.نقاطي راكه تابحال براي قرائت بايك منشورمشكل وياغيرممكن بودند باكمترين مشكلي برداشت مي شوند.
گوشه مرزها وحاشيه املاك خصوصي بدون هيچگونه نيازبه ورودبه آن
قابل برداشتند. كابل هاي مرتفع،تونل ها،پل ها،معادن روباز،توده هاي انبوه مواد،ساختمان ها وارتفاعات به سادگي وبا اطمينان اندازه گيري مي شوند.توتال استيشن DR 5503 شما راقادرمي سازد بي نيازازمنشورتا 70 متروبا منشورتا 5000 متربادقت اندازه گيري نماييد.

مجموعه نرم افزارهاي نقشه برداري
توتال استيشن 5503 با كيبوردGeodimeter با ظرفيت ظبط 10000 نقطه،همراه با نرم افزارGeodimeter به شما اين امكان را مي دهد تااحاطه كاملي به روي كارتان داشته باشيد.

مهرداد بهبودي


دوربين هاي جديد نقشه برداري


استاد مهندس علي پارسا پژوه


دانشگاه آزاد اسلامي


واحد كرج

88-8

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید