مقاله در مورد فرهنگ دانشجویی

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

فرهنگ دانشجویی

اساسنامه مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران
مقدمه
به منظور شناساندن هر چه بیش‌تر ارکان و مظاهر پرشکوه تمدن و فرهنگ میهن اسلامی به نسل جوان و به ویژه دانشجویان کشور که مآلاً به شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌های علمی – فرهنگی این نسل منجر می‌گردد، جهاددانشگاهی براساس دو دهه تجربه و دستاوردهای فرهنگی خود، اقدام به تأسیس «مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران» می‌نماید.
فصل اول – کلیات

ماده ۱ – تعریف:
مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران تشکیلاتی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی که براساس اولویت‌های فرهنگی کشور و به منظور برنامه‌ریزی و تدوین و اجرای برنامه‌های سیاحتی و زیارتی و انجام فعالیت‌های ویژه گردشگری برای دانشجویان در ابعاد فرهنگی، آموزشی و علمی تشکیل می‌گردد. «مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران » که در این اساسنامه از این پس با عنوان «مرکز» از آن نام برده می‌شود دارای تشکیلات مرکزی در تهران و شعب مختلف در مناطق دانشگاهی سراسر کشور خواهد بود.
ماده ۲ – هدف:
هدف از تأسیس مرکز، تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی تشکیلاتی در فعالیت‌های فرهنگی در امر گردشگری دانشجویان، اهتمام و اقدام به شناساندن مواریث، سنن و آثار مذهبی، تاریخی و ملی در عرصه‌های مختلف، ارائه الگوهای جدید در برنامه‌های فرهنگی و سیاحتی، تقویت روحیه جمع‌گرایی و فعالیت‌های گروهی در میان دانشجویان، آشنایی با دست‌آوردهای مثبت تاریخی، ملی و فرهنگی سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور برقراری تبادل و تعامل صحیح و مثبت فرهنگی با آنها است.

ماده ۳ – وظایف:
۱- انجام سیاستگذاری متمرکز و ایجاد هماهنگی تشکیلاتی در فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان در حوزه گردشگری.
۲- شناخت نیازهای دانشجویان کشور و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب و مساعد برای شکوفایی شخصیت علمی و عقیدتی آنان.
۳- طراحی و تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب به منظور شناخت جامع از سرزمین‌هایی که فرهنگ و مدنیت اسلام و ایران در آن جلوه یافته است..
۴- ایجاد ارتباط با مجامع و نهادهای فعال در امر گردشگری به منظور بهره‌مندی از تجربیات آنان و انجام فعالیت‌های مشترک.

۵- شناساندن فرهنگ عمومی مناطق مختلف کشور به دانشجویان و بازشناسی وجوه مثبت آداب آیینی و بومی بکر و فرهنگ‌ساز نواحی گوناگون ایران.
۶- ایجاد شرایط مناسب جهت ارتباط فعال قشر دانشگاهی جوان و خلاق با فرهیختگان سایر ملل و تحکیم پیوند مودت و تقویت همبستگی با مسلمانان جهان.
۷- برپایی نمایشگاه‌هایی با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و جاذبه‌های گردشگری علمی، فرهنگی ایران.
۸- برگزاری همایش‌ها و سمینارهایی

با حضور استادان و ایران‌شناسان برجسته داخلی و خارجی در رابطه با معرفی مراکز فرهنگی کشور، بازشناسی تاریخ و فرهنگ مناطق مختلف ایران و بررسی راهکارهای اشاعه و ترویج فرهنگ گردشگری و ایرانگردی با بهره‌گیری از جاذبه‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری.
۹- برگزاری نشست‌هایی میان دانشجویان ایرانی و دانشجویان دیگر کشورها به منظور تبادل اطلاعات تاریخی و فرهنگی و آشنایی متقابل با جاذبه‌های گردشگری سایر کشورها.
۱۰- ایجاد پایگاه رایانه‌ای درخصوص اطلاع‌رسانی لازم درباره موضوعات مربوط به گردشگری دانشجویان.
فصل دوم – ارکان و تشکیلات
ماده ۴ – ارکان:
۱- شورای مرکزی

۲- رئیس مرکز
۳- شعب مرکز
ماده ۵ – ترکیب اعضای شورای مرکزی:
۱- رییس جهاددانشگاهی (به عنوان رییس شورا)
۲- معاون فرهنگی (به عنوان نایب رییس شورا)
۳- رییس مرکز (به عنوان دبیر شورا)
۴- چهار نفر از صاحبنظران فرهنگی و امور گردشگری به پیشنهاد معاون فرهنگی و تأیید رییس جهاددانشگاهی.

تبصره ۱: احکام اعضای شورای مرکزی از سوی رییس جهاددانشگاهی برای مدت ۳ سال صادر می‌شود. انتخاب مجدد آنان در دوره‌های بعدی بلامانع است.
تبصره ۲: جلسات شورا با حضور رییس یا نایب رییس و حداقل اعضا رسمیت می‌یابد.
تبصره ۳: جلسات شورای مرکزی حداقل ماهی یک بار تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت نسبی حاضران در جلسه قطعیت می‌یابد.
ماده ۶ – وظایف شورای مرکزی:

۱– بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه مرکز و ارائه آن به هیأت امنا.
۲- بررسی و تصویب برنامه عملکرد سالانه مرکز و ارائه آن به هیأت امنای جهاددانشگاهی
۳- تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های موردنیاز مرکز در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی
۴- تصویب برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیته علمی – تخصصی در امر گردشگری
۵- نظارت بر عملکرد اجرایی و اداری مرکز
۶- صدور مجوز تأسیس شعب مرکز و تعیین محدوده‌ی فعالیت هر شعبه
۷- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرکز که از سوی رییسمرکز پیشنهاد می‌شود در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی
۸- بررسی و تصویب عملیات و ترازنامه سالانه ملی مرکز و ارائه آن به هیأت امنا
۹- بررسی نمودار تشکیلاتی پیشنهاد شده و تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه مرکز و ارائه آن به هیأت امنا.
ماده ۷ – رییس مرکز:
رییس مرکز به پیشنهاد معاون فرهنگی، تصویب هیأت امنا و حکم رییس جهاددانشگاهی به مدت ۳ سال منصوب می‌شود. تمدید مسؤولیت رییس مرکز برای دوره‌های بعدی بلامانع است.
تبصره: تصمیم‌گیری در مورد قبول تقاضای استعفای رییس مرکز و یا عزل مشارالیه با رییس جهاددانشگاهی است.
ماده ۸ – وظایف رییس مرکز:
۱- اجرای مصوبات شورای مرکزی که در چارچوب اهداف و وظایف مرکز تدوین و تصویب شده است.
۲- پیشنهاد نمودار تشکیلات تفصیلی و پست‌های سازمانی مرکز براساس «تشکیلات» مصوب هیأت امنا، به شورای مرکزی جهت تصویب.
۳- استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقا و اعطای پاداش و حقوق به اعضای مرکز در چارچوب آیین‌نامه‌های جهاددانشگاهی.
۴- ارائه پیشنهاد به شورای مرکزی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های مرکز.
۵- افتتاح حساب ریالی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مطابق مقررات جهاددانشگاهی
۶- مدیریت کلیه امور اجرایی و اداری مرکز
۷- امضای کلیه مکاتبات اداری و اسناد مالی تعهدآور مرکز مطابق مقررات جهاددانشگاهی
۸- پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه مرکز و ارائه آن به شورای مرکزی
۹- تهیه گزارش عملکرد سالانه مرکز و ارائه به شورای مرکزی
۱۰- ارائه گزارش تراز سالانه در پایان سال مالی به شورای مرکزی
۱۱- دعوت از اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسه
۱۲- تهیه و تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرکز و ارایه آن به شورای مرکزی
ماده ۹ – محل فعالیت:
محل اصلی فعالیت مرکز تهران است.
ماده ۱۰ – مدت فعالیت:
فعالیت مرکز از تاریخ تأسیس نامحدود است.
ماده ۱۱- شعب مرکز
مرکز می‌تواند با تصویب شورای مرکزی و مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیل ش

عب در واحدهای جهاددانشگاهی اقدام کند.
تبصره: مسؤولیت اداره شعب در واحدهای جهاددانشگاهی با معاون فرهنگی واحد ذیربط خواهد بود.
فصل سوم – امور مالی
ماده ۱۲– منابع مالی:
۱- اعتبارات تخصیص یافته از سوی جهاددانشگاهی
۲- خودیاری و کمک‌های نقدی دانشجویان
۳- کمک سایر سازمان‌ها و نهادها
تبصره: فعالیت‌های مرکز مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی خواهد بود.
ماده ۱۳- انحلال مرکز:
انحلال مرکز به پیشنهاد رییس مرکز، تأیید شورای مرکزی و تصویب هیأت امنای جهاددانشگاهی و انحلال شعب به پیشنهاد رییس مرکز، تأیید شورای مرکزی و تصویب رییس جهاددانشگاهی می‌باشد.
ماده ۱۴- این اساسنامه در ۳ فصل و ۱۴ ماده و ۴ تبصره، در هفتاد و پنجمین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۸۱ به تصویب رسید و از زمان ابلاغ قابل اجراست.
دانشجو،فرهنگ دانشجویی و فرهنگ سازی
یکی از خصوصیات مثبت دانشجویان اقدامات و واکنشهای آنان در مقابل حوادث جامعه و مشکلات مبتلا به است. به عقیده بسیاری ازمتفکران، اقدامات و واکنشهای جوانان حاکی از نیاز آنان به فرهنگ جدید و یک انقلاب فرهنگی است. چرا که آنان از فرهنگ ماشینی و رفاه منحصراً مادی که انسانها را به اسارت کشیده است، نفرت دارند و دوری می‎جویند.
در این زمینه، اساتید و تشکلهای دانشجویی می‎توانند با رفتار، سخنان، موضع‎گیریها و مقالات خود نقشهای مهمی را در ایجاد فرهنگ جدید و فرهنگ‎پذیری دانشجویان ایفا نمایند. آنها می‎توانند آثار، باورها، ارزشها و میراث فرهنگی و علمی گذشته و حال اسلام و ایران را برای دانشجویان بررسی، تحلیل، نقد و ارزیابی نموده و زمینه اشاعه و ترویج آنها را فراهم نمایند و بدین ترتیب پیوندی راهگشا میان فرهنگ سنتی و فرهنگ جدید ایجاد نمایند.
تشکلهای دانشجویی می‎توانند دارای کارکردهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی باشند. تشکلهایی که دارای مرامنامه و اساسنامه هستند می‎‎توانند با تدوین اهداف و برنامه‎های خود ادامه حیات دهند و جایگاه واقعی خود را در دانشگاه و جامعه به دست آورند.

علاوه بر اینها باعث ساماندهی دانشگاهها براساس ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه شوند تا قدرت پاسخگویی به نیازهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را داشته باشند و بدین طریق با شناسایی نیازهای ملی کشور ساختار علمی و تکنولوژی بومی را شکل دهند، ساختاری که بعداً توسعه را در کشور سرعت دهد.

با توجه به موارد مطروحه می‎توان چنین نتیجه‎گیری کرد:

۱٫ تشکلهای دانشجویی می‎توانند در جهت تقویت کارکردهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و علمی دانشگاهها اقدام کنند.
۲٫ تشکلهای دانشجویی می‎توانند به رشد همه جانبه روانی، اجتماعی و شناختی دانشجویان کمک کنند و باعث تقویت مسئولیتها و شایستگی اجتماعی و فرهیختگی‎های هنری و فرهنگی دانشجویان شوند.
۳٫ کانونهای دانشجویی می‎توانند به ایجاد رابطه میان دانشگاه و جامعه کمک نموده و فاصله میان آن دو را کاهش دهند.
۴٫ تشکلهای دانشجویی به دلیل کارکردهای آشکار و پنهان‎ سیاسی و پاسخگویی به مجموعه متنوع گرایشها، می‎توانند نقش مهمی در ایجاد مناسبات و کارکرد سالم و بایسته سیاسی دانشگاه داشته باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد