دانلود مقاله رسالت و نقش دانشگاه در قبال فرهنگ و فرهنگسازی از منظر امام خمینی(ره) (ارائه مقاله در بخش دانشجویی کنگره)

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

بیتردید اولین قدم در راه اصلاح یک جامعه ، اصلاح فرهنگی آن است. نقش فرهنگ چنان برجسته و حیاتی است که بیاغراق میتوان آن را حیاتدهنده یک جامعه نامید؛ به گونه ای که پیشرفت در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و صنعتی بدون توجه به بعد فرهنگی نمیتواند موجبات تعالی جامعه را فراهم سازد و آن را به سوی اضمحلال سوق میدهد. از این روست که حضرت امام خمینی(ره) اساس سعادت یا شقاوت یک ملت را از فرهنگ میدانستند. از منظر آن فقیه عالیقدر، فرهنگ سازنده و پیشرو در حوزه های فردی و اجتماعی، سبب هدایت انسان ها، جامعه و تربیت الهی هر دو خواهد شد. این چنین فرهنگ مطلوبی از یک نظام تربیتی فعال و روزآمد برخوردار بوده و دچار جمود و تحجر نمیگردد. از این روست که ایشان معتقد بودند: “بزرگترین تحولی که باید بشود بایستی در فرهنگ باشد” تا بتواند اصلیترین نقش خود را که تربیت انسان صالح و پیشزمینهای برای خودباوری است به درستی ایفا کند. از آنجا که فرهنگ سرچشمه همه حسن و قُبحها و کامیابیها و ناکامیهاست و هویت یک جامعه را شکل میدهد بسیار حساس و عنصری اساسی است و به فرموده حضرت امام(ره) بی جهت ومن باب اتفاق نیست که استعمارگران هجمه فرهنگی را در سرلوحه اهداف پلید خود قرار دادهاند. در این میان دانشگاه نقشی خطیر در شکلدهی فرهنگ برعهده دارد؛ چرا که مأمن فرهنگسازی است؛ فرهنگی که ملت را به سوی ایدهآلها و آرمانها رهنمون شده و بسترساز حرکت به سوی مطلوب هاست و دانشگاه به مثابه موتور محرکهای است برای توسعه جوامع تا از این طریق احساس توانمندی، شایستگی و خودباوری فرهنگی را به کالبد جامعه تزریق نماید. اهمیت دانشگاه به اندازهای است که حضرت امام(ره) آن را بعد از جنگ تحمیلی، مهمترین موضوع و مسئله نظام میدانستند.

در این مقاله “رسالت و نقش دانشگاه در قبال فرهنگ و فرهنگسازی از منظر امام خمینی(ره)” مورد بررسی قرار گرفته و از پرتو آرای اندیشمندانه بنیانگذار انقلاب، رسالتهایی به شرح ذیل در راستای کیفیتبخشی به کارکرد فرهنگی این نهاد مقدس استنباط گردید:

• انسانسازی.

کنگره ملی بررسی اندیشههای فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره)
۲

• توسعه وحدت فکری و عملی حوزه ودانشگاه.

• تضارب آرا در محیطهای دانشگاهی ، زمینهساز رشد و اعتلای فرهنگی.

• پالایش کتب دانشگاهی از افکار القاکننده فرهنگ منحط غربی.

• نیل به خودباوری فرهنگی از طریق تربیت متخصصان مستقل.

• همنوایی با سایر مراکز علمی جهان اسلام و اتحاد تمامی دانشجویان مسلمان.

• جهانی کردن فرهنگ اسلامی.

امید که با بهرهگیری اصولی موارد ذکرشده که برگرفته از تفکرات عالمانه آن بزرگمعمار انقلاب که سیراب از مشربهای گونه گون عقلی، نقلی و شهودی بوده ، گامی بنیادی در اعتلای فرهنگی این مرز وبوم برداریم.
واژگان کلیدی: امام خمینی، دانشگاه، فرهنگ، فرهنگ سازی

مقدمه

بیشک بالاترین و والاترین عنصری که در ساخت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است.

اساساً فرهنگ هر جامعه موجودیت آن جامعه را تشکیل میدهد. اگر فرهنگ جامعهای وابسته و مرتزق از فرهنگ بیگانه باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه نیز به آنسو میگراید و در نهایت در آن مستهلک میشود و موجودیت خود را از دست می دهد. استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن جامعه نشأت

میگیرد؛ به همین دلیل از دیرباز استعمارگران فرهنگ جوامع زیر سلطه را نشانه رفتهاند.

تحول اساسی در همه زمینهها مرهون تحول اساسی در فرهنگ است و به باور بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، با تحول در فرهنگ است که یک ملت از آثار شوم و تخریبی بیگانگان مصون میماند و منشأ و مبدأ خوشبختیها میگردد و در صورت ناصواب بودن یک فرهنگ، پرورشیافتگان آن، به عاملان فساد در آینده تبدیل خواهند شد. فرهنگی که افراد یک جامعه را تحت سلطه خویش درآورد

خطرناکتر و اثرات تخریبی آن به مراتب از مبارزه مستقیم بیشتر است؛ چرا که فرهنگ استعماری، جوانان را

که زیربنای موفقیت یک ملتاند الینه نموده و وابسته ساخته، بدینترتیب از منافع و منابع خود ارتزاق نموده و از نظر فکری و فرهنگی در خدمت اجانب و عمال بیگانه میگردند.

نفوذ فرهنگ انحرافی اجنبی اگر با دستیابی به همه پیشرفتهای تکنولوژیکی نیز همراه باشد، باز پوچ،

پوک و میانتهی است. از این روست که بیداری و هوشیاری یک ملت، حاکی از عمق بینش فکری و فرهنگی

آنان دارد و در این میان دانشگاهها جلوهای پررنگ و بنیادین در فرهنگ و پاسداری از ارزشهای فرهنگی خودی دارند.

اهمیت دانشگاه در شکلگیری فرهنگ صحیح و قدرتمند تا بدان جاست که امام ارزش وجایگاه کلیدی

برای این نهاد قائل بودند و آن را مبدأ همه تحولات میدانستند و دانشگاهها را سرچشمه سعادت یا شقاوت

یک ملت میدانستند (صحیفه امام، ج۸ ، ص.(۶۴ حتی در بحرانیترین شرایط و مشکلات عدیدهای که در زمان جنگ تحمیلی بر کشورمان حاکم بود با آرامش مثال زدنی همراه با دوراندیشی، جنگ را مسئلهای ناچیز و قابلحل نامیده و مسئله دانشگاه را مهمتر از جنگ عنوان میکردند. با این بیان که:

کنگره ملی بررسی اندیشههای فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره)
۳

»جنگ چیز مهمی نیست،حل میشود…اما مسئله دانشگاه یک مسئله فوقالعاده است که این افرادی که از

دانشگاه در میآیند یا مخرب یک کشوری هستند یا سازنده آن« (همان، ج۱۹ ، ص.(۴۴۳

لذا دانشگاه نقش راهبردی جامعه و ملت را عهدهدار است. به بیان دیگر، سرنوشت و غایت یک ملت و

کشور در دانشگاه تعریف میشود. بیاغراق میتوان دانشگاه را بازوی توانای کشور و مرکز تبلور اندیشهها و

تجربیات و مهد استقلال و سربلندی کشور نامید.

بررسی اندیشههای حضرت امام(ره) از این جهت حایز اهمیت است که روشنضمیرانی چون آن بزرگوار

واسطه هدایت بشر به سوی آرامش معنوی هستند و ما از این اقبال بینصیب نبوده و در بحرانیترین شرایط، حضور این بزرگمرد را درک نموده و امروز که از فیض حضورش محرومیم میتوانیم با تمسک جستن از راهش که

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد